Често задавани въпроси

 • Какъв е този сайт?

  Това е сайтът на Инициативата за прозрачни съдебни назначения (ИПСН), проект на Български институт за правни инициативи (БИПИ), съсредоточен върху наблюдението на процедурите по назначения в българската съдебна власт. По специално, тук са публикувани (и се публикуват) профили на кандидати за административни ръководители в органите на съдебната власт, номинираните за съдии в Конституционния съд, за главен прокурор, за изборни членове на ВСС, за инспектори в Инспектората към ВСС, кандидатите за директор на Национална следствена служба. Всеки профил събира на едно място публично достъпна информация за съответния кандидат. Информацията е подредена по конректни показатели, въз основа на нарочно изработена за целта методология. Към профилите се  добавят и множество относими документи като концепции за стратегическо управление, становища, декларации и пр. На сайта могат още да бъдат намерени нормативни и други документи, имащи отношение към всяка наблюдавана процедура, както и архив със записи на изслушвания, когато такива са били провеждани по конкретни процедури - вж. "Изслушвания" горе в навигацията.

  Инициативата за прозрачни съдебни назначения цели да подпомога за утвърждаване принципите на обективност и прозрачност в процедурите по назначения на магистрати на ръководни длъжности в звената на съдебната власт, да допринесе  за усъвършенстване провеждането на структурирани кариерни процедури, през които преминават магистратите в България, да способства за повишаване на общото доверие в кариерното израстване в съдебната власт, както и да изясни ключови моменти от него чрез нагледно представяне на хода на процедурите.

 • Кой стои зад изграждането му? Кой ви финансира?

  Зад изграждането на judicialprofiles.bg стои екипът на БИПИ.
  Проектът се финансира от грантове, предоставени от Държавния департамент на САЩ и от Фондация „Америка за България”.

 • Защо се изготвят и публикуват профили на магистрати?

  Един от системните проблеми в  страната е липсата на работещи правила, чрез които се избират хора на лидерски позиции не само в съдебната власт, но и в държавата изобщо.

  Профилите се изготвят, за да покажат нуждата от наличието на адекватни процедури за номиниране, публично изслушване и представяне на кандидатите, за да бъде избран наистина най-добрият за съответния пост. БИПИ се концентрира върху избора на ръководители в рамките на органите на съдебната власт, тъй като профила на организацията е свързан със съдебната реформа и установяване върховенството на закона. А основният път към това е хората, назначени за ръководители, да бъдат избирани като безспорни професионалисти и личности, а не в резултат на задкулисни договорки. 

 • Какво означава граждански мониторинг и методология, която подлежи на постъпателно развитие?

  Гражданският мониторинг, в смисъла на ИПСН, представлява активното участие на представители на гражданското общество в процедурата по номиниране, изслушване и избиране на председатели на съдилища и други лидерски позиции в съдебната власт. Съставянето на профили, следенето на процедури, изготвянето на становища, предложения и сигнали е част от процеса на мониторинг. Наблюдението се осъществява в рамките на закона и разчита както на доброволното участие на кандитатите за ръководни постове, така и на сътрудничеството на институцията, която ги избира – Висшият съдебен съвет (ВСС). 

  Постъпателното развитие на методологията на този проект се изразява във възможността тя да бъде осъвременявана и разширявана. Тъй като проектът няма еквивалент на национално или регионално ниво, развитието му изисква постоянно новаторство.

 • Откъде получавате информацията в профилите? Кой изготвя профилите?

  Съдържанието на профилите почива на информация, извлечена от публични източници, включително регистри, декларации, заключения, документи и други данни, изготвени от съответните държавни органи, както и на такива, предоставени от самите кандидати. При нужда, информация се събира и по реда на Закона за достъп до обществена информация. Kато допълващи сведения се ползват и данни от публикации в уважавани медии, чиито автори са установими, а съдържанието проверимо. Публикуването на цялата събрана информация е съобразено с изискванията на Закона за защита за личните данни. За преглед на основните източници виж тук.

  В изготвянето на профилите участва екипът на БИПИ.

 • Какво представляват „профилите” на магистрати?

  „Профилите” на магистрати представляват утвърдена по методологията на ИПСН форма за консолидирано и достъпно представяне на информация за магистратите, която принципно е налична, но разпръсната в отделни и несвързани помежду си източници. Профилите към момента са разделени в четири тематични секции: „Лична информация”, „Професионална дейност”, „Имущество и обществено положение”, „Други”. В случаите когато на кандидатите за съответната ръководна длъжност са били зададени въпроси под формата на анкетен формуляр, отговорите също се прилагат към профила на кандидата като приложение.

 • Кои са наблюдаваните процедури по методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения и защо?

  Инициативата за прозрачни съдебни назначения се фокусира върху процедурите по назначаване на кандидати на лидерски позиции в системата на съдебната власт, както и придобиването статут на несменяемост и всички релевантни въпроси, свързани с необходимостта от отчетност и прозрачност в процедурите по назначения. По-конкретно, това са процедурите по избор (назначаване) на съдии в Конституционния съд, избор на членове на Висшия съдебен съвет, избор на главен прокурор и председатели на върховните съдилища в страната, избор на директор на Националната следствена служба, избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, избор на административни ръководители на съдилищата. Фокусът върху тези процедури се дължи на потребността от повече обективност и прозрачност в кариерното израстване на магистратите.

 • Каква е комуникацията с магистратите, преди да публикувате профилите им?

  След като един профил е завършен, той се изпраща на съответния магистрат за коментари, забележки, предложения, в случай че са налице неточности, липси или част от информацията не е отразена коректно. При липса, отказ или невъзможност за осъществяване на обратна връзка в разумен срок и след като БИПИ е положил нужните усилия за това, профилите се публикуват на интернет страницата на проекта.

 • Подлежи ли на обновяване информацията, включена в публикуваните профили?

  БИПИ се стреми да предостави възможно най-пълна, актуална и коректна информация в профилите на магистрати към момента на тяхното кандидатстване за конкретна длъжност. Понастоящем БИПИ не  обновява информацията във вече изготвените и публикувани на сайта профили.  

 • Разглежда ли БИПИ индивидуални становища и сигнали?

  Българският институт за правни инициативи (БИПИ) е независима и безпристрастна неправителствена организация, работеща за установяване върховенството на закона. Основните посоки на работа на Института са насочени към подпомагане на съдебната реформа и утвърждаване на доброто управление в областта на правосъдието, чрез прилагане на решения, основани на най-добрите постижения на международната практика.

  За постигането на своите цели БИПИ фокусира вниманието си върху проучване, изработване и предлагане на конкретни модели и решения на ниво политики, касаещи развитието на съдебната власт, утвърждаване на принципите на публичност и прозрачност и поощряване на гражданското участие и обществена подкрепа за реформените процеси.

  Дейността на организацията е съсредоточена на ниво политики и в този смисъл БИПИ не работи по конкретни казуси и сигнали. БИПИ не е държавна институция и не разполага с компетенциите на такава.

  Институтът насърчава гражданите да бъдат активни и да се обръщат към съответните институции чрез всички законово установени механизми и инструменти за защита на техните права и интереси.

 • Как да се свържа с екипа на БИПИ?

  Можете да се свържете с екипа на БИПИ по някой от следните начини: по електронна поща на адрес: office@bili-bg.org, по пощата на адрес: София 1000, ул. Г.С.Раковски 132а, ет. 3, по телефона на номер: 02 980 80 84.