Човекът под тогата

Част III: Интервю със съдия Елга Цонева, председател на Административен съд Русе

31.10.2013

"Моят път на влизане в съдебната система е различен от преобладаващата практика у нас. Станах съдия на 45 години и ето вече близо 15 години упражнявам с желание професията. Изхождайки от собственото ми професионално минало съм направила извод, че при търсене на реализация младият юрист трябва да прецени коя е най-подходящата професия с оглед на личните му качества, а не непременно да следва актуални  тенденции. Всяка юридическа професия изисква освен задължителното добро познаване на съответната правна материя и специфични персонални качества и нагласи. Ето например, за себе си мога да кажа, че не притежавам нужните качества за адвокат и поради това не се задържах дълго в тази професия. Сега  съм благодарна на шанса да вляза в съдебната система  и да имам привилегията да упражнявам професията, която желая, при това  с голямо вътрешно удовлетворение." 
Елга Цонева, председател на Административен съд Русе

Съдия Цонева, Вие имате опит като главен асистент в университет, работила сте като адвокат и ръководител на юридически отдел в Областна администрация - Русе. Как се оформи желанието Ви да станете съдия?

Професионалната ми биография е дълга и разнообразна. Упражнявах различни юридически професии, натрупах многостранен опит, който се оказа неоценимо богатство в работата ми като съдия. Преки впечатления от съдийската професия придобих по време на студентските учебни стажове и установих, че тя ме привлича. Считах, че имам лични качества и нагласа, подходящи за тази  юридическа професия.  Но когато се дипломирах и се явих  на т.нар. „разпределение” за работа се оказа, че  няма места за младши съдии в град Русе, където бях израснала и желаех да продължа да живея и работя. Наред с това, изправена пред прага на професионалния избор, осъзнах, че на 25 години не съм достатъчно зряла да бъда съдник и да поема тежката отговорност да решавам човешки съдби -  според мен беше необходимо да имам по-голям социален и практически опит. Ето защо, тръгнах по друг път – младши адвокат, преподавател в Русенския университет, адвокат, служител в държавната администрация. През всичките тези години не съм спирала да мисля за възможността да практикувам съдийската професия. И когато бях назначена за съдия, доста години след завършване на юридическия факултет, установих, че погледът ми върху казусите вече беше съвсем друг - от позицията не само на образован юрист, но и на зрял и опитен човек. Разнообразният ми опит преди съдийския не само ме обогати с нови познания, но и ми позволи да развия и проявя качества, които по мое мнение са необходими за съдията, като напр. увереност, самообладание, решителност да се отсъди.

Моят път на влизане в съдебната система е различен от преобладаващата практика у нас. Станах съдия на 45 години и ето вече близо 15 години упражнявам с желание професията. Изхождайки от собственото ми професионално минало съм направила извод, че при търсене на реализация младият юрист трябва да прецени коя е най-подходящата професия с оглед на личните му качества, а не непременно да следва актуални  тенденции. Всяка юридическа професия изисква освен задължителното добро познаване на съответната правна материя и специфични персонални качества и нагласи. Ето например, за себе си мога да кажа, че не притежавам нужните качества за адвокат и поради това не се задържах дълго в тази професия. Сега  съм благодарна на шанса да вляза в съдебната система  и да имам привилегията да упражнявам професията, която желая, при това  с голямо вътрешно удовлетворение.


Административният ръководител повече мениджър на съда или съдия е според Вас? Какво е Вашето усещане за баланс в съвместяването на организационната и правораздавателната функции?

По мое мнение идеалният административен ръководител на съд трябва да притежава необходимите качества и за съдия, и за ръководител. Той трябва  да познава  праворазда­вателния процес, организацията и осъществяването на правораздавателната дейност в конкретния съд. Наред с това е необходимо да притежава  качества и на ръководител, които могат да се намерят във всеки учебник по мениджмънт. Разбира се, това е идеален вариант,  а както е известно - никой не е съвършен. 

Съвместяването на двете функции - управленска и правораздавателна, създава затруднения, особено в големите съдилища. Ръководителите на органите на съдебната власт обикновено имат по-малък процент натоварване  в пряката си правораздавателна дейност в сравнение с останалите си колеги, за  да  могат да се съсредоточат върху управленските дейности. Последните би следвало да са приоритетни в срока на мандата им. Понякога се налага административният ръководител да вложи  много  усилия и да посвети много време за решаване на управленски проблеми от всякакво естество, при което е възможно да пострада правораздавателната му дейност, но лична отговорност на самия ръководител е да намери мярката, баланса. Тук рецепти няма.


Какви са личните предизвикателства пред Вас като председател?

Благодарна съм, че имах уникалния шанс да бъда избрана за ръководител на една новосъздадена съдебна институция.  Регионалните административни съдилища бяха създадени по силата на новия АПК през пролетта на 2006г., но само „на хартия”– без персонален състав и без имущество. През есента на същата година  бяха избрани адми­нистративните съдии след провеждане на единствен по рода си  общонационален кон­курс, а самите съдилища  започнаха да правораздават на 01.03.2007г. Основната задача, поставена  пред мен като председател на АС-Русе, респ. най-голямото предизви­кателство, бе осигуряването на сграда, необходима за нормалното функциониране на съда. Невъз­можно е, а и едва ли е нужно, да се опишат всички трудности, пречки, физи­чески и психи­чески усилия, тревоги, разочарования, през които преминах, докато  целта бе постигната. На шестата година от началото на дейността ни, т.е. през 2012г., АС-Русе се премести в новия си  дом, оборудван по всички европейски стандарти. Бързам да поясня - заслугата за  това не е моя, а е плод на съвместния труд и усилия на много хора и инсти­туции. Независимо от всичко, качеството ми на ръководител на съда изискваше от мен да координирам  дейностите и да насърчавам и подпомагам комуникациите на всички участници в процесите по придобиване на сградата, установяване на нейния правен статут, реконструкция, обзавеждане и т.н. Основното предизвикателство през втория ми мандат като ръководител,  съответно и приоритет в дейността, ще бъде усъвършенстването на вътрешноорганизационната структура и функциониране на съда. Бих искала след изтичане на втория  ми и последен мандат като административен ръководител да оставя на следващия председател добре функционираща, предвидима и балансирана съдебна институция. 


Как възприехте начинанието да Ви бъде изготвен публичен профил, в качеството Ви на кандидат за административен-ръководител?

Когато получих предложението на БИПИ да бъде изготвен публичен профил във връзка с участието ми в конкурса за административен ръководител на АС-Русе, не се колебах въобще и веднага дадох съгласието си. Начинанието напълно съответства на разбиранията ми за приложими принципи в конкурсните процедури  за ръководни длъжности в органите на съдебната власт, а именно -публичност, прозрачност и активно съдействие от страна на кандидата за съответната  длъжност. Магистратите, респ. ръководителите на органите на съдебната власт, са част от публичното пространство и обществото трябва да знае кои  и какви са кандидатите за тези позиции. 


През декември м.г. участвахте в работна среща на екипа по проект „Съдебни стандарти ІІІ” на Европейската мрежа на съдебните съвети, провела се в Рим, Италия с представители от общо 16 европейски държави. На срещата е обсъждан Въпросник за събиране на информация от държавите,  участвали в проекта, относно оценяване на професионалната работа на магистратите с акцент върху независимост и несменяемост.  Споделени ли бяха практики, които са Ви направили особено впечатление? 

Проектът „Стандарти III” е част от многогодишен проект на ЕМСС, който всяка година разработва набор от минимални стандарти и индикатори за съответни сфери на съдебната дейност. Проектните екипи на ЕМСС  разработиха минимални стандарти за подбор, назначаване и повишаване на членовете на съдебната власт и съответни индикатори за оценяване на съответствието /2010-2011г. и 2011-2012г./, а също и стандарти и индикатори за професионалното оценяване и независимост на съдиите /2012-2013г./. Успехът на тези проекти потвърди схващането, че приемането на общи минимални стандарти подобрява разбирането между европейските съдебните власти и правни системи и допринася за засилване на взаимното доверие и съдебното сътрудничество, улеснява постигането на обща европейска съдебна култура.  Докладите на проектните екипи отразяват нормативната уредба и опита на европейските съдебни системи в различни сфери на съдебната дейност, констатират различията, но основно се съсредоточават върху  формулиране на общи, приемливи и препоръчителни за всички стандарти. Тези доклади са обект на анализ от ВСС, те могат да се намерят на сайта на ВСС и техните изводи постепенно намират отражение във вътрешните актове на Съвета. По мое мнение, обаче, законодателят също следва да се запознае с тях, защото много от идентифицираните минимални  стандарти и индикатори  се отнасят до материя, регулирана на ниво закон, имам предвид ЗСВ.

Сега конкретно - какво ми направи впечатление във връзка с проекта за изработване на стандарти в областта на оценяването на  дейността на съдиите, с акцент върху независимост и несменяемост. Опитах се да открия какво липсва в нашата процедура, която, трябва да признаем, е много подробно уредена. В сега действащата уредба липсва ясно формулиране на целите на атестирането, т.е. защо се извършва то. Логично е в една нормативна уредба първо да се изяснят и формулират целите, а след това в съответствие с тях да се уредят процедурите. Дали оценяването трябва да е строго индивидуално, с насоченост към подобряване работата на конкретния магистрат и свързано с кариерното израстване, вкл. с дисциплинарната отговорност; дали то да е с насоченост към оценяване на системата /т.е. на конкретния орган на съдебната власт/; или  да представлява разумно съчетание на двете, като свърже атестирането на съдията със системното оценяване /т.е.  на съответния орган на съдебна власт/. Този въпрос е от особена важност за нашата правна уредба, тъй като нито ЗСВ, нито Методиката за атестирането на ВСС дефинират изрично целите на професионалното оценяване.

В работата по проекта специално внимание бе отделено на критериите за професионално оценяване като бе препоръчано те да бъдат разнородни и всеобхватни, включващи качествени и количествени показатели, което позволява извършване на пълна и задълбочена оценка. Ще спомена два момента от дискусиите. При обсъждане на качествените показатели за оценяване единодушно бе мнението, че съдебните актове трябва да се преценяват в съответствие с принципа на независимостта на съдебната власт като цяло и индивидуално, без да се проверява законността и валидността на отделните решения. Преценката по  същество на постановените актове се прави от горните инстанции или евентуално чрез правото на достъп до Европейския съд по правата на човека.

Друг въпрос, който предизвика оживени дискусии, бе дали показателят потвърдени/отменени/изменени актове е надежден качествен индикатор при професионалното оценяване на магистрати от по-ниските нива органи на съдебната власт. Заключението, до което достигнаха членовете на работната група е, че процентът на успешните обжалвания трябва да се използва внимателно като един от разнообразните критерии за оценяване, тъй като  той не отразява непременно качеството на обжалвания акт /успешното обжалване може да се дължи на различна оценка на „труден” факт или закон от горната инстанция, чието решение също би могло да бъде отменено при последващо обжалване пред по-горна инстанция/ и може да се възприеме от първоинстанционните магистрати като пречка за развитие на съдебната практика.

Направи ми впечатление, че в някои системи за професионално оценяване има засилена интерактивност между участниците в процедурата: оценяваният  участва активно в процеса, като изразява своята гледна точка за собствената си професионална дейност и коментира всякакви критични бележки, в какъвто смисъл  формулирахме стандарт.

Голяма изненада и интерес след участниците в проектния екип предизвика възприетата у нас практика да се публикуват пълните формуляри за оценяване на магистратите на сайта на ВСС. Интересът бе провокиран от опасението, че това би могло да се възприеме като ограничаване на независимостта и автономията на съдията, което обяснява доня­къде случаи, при които магистрати обжалват пред ВСС дадената им от атестационната комисия най-висока  „много добра” оценка с цел да получат една, две или три точки повече, без това да се отразява на крайната комплексна оценка.


В духа на горния въпрос, смятате ли, че обществеността разбира института на несменяемостта?

По мое мнение преобладаващата част от обществото не разбира същността на института на несменяемост и функциите му или не се интересува. Нещо повече, имам усещането, че дори и когато го разбира,  обществото не приема института на несменяемостта, защото счита, че несменяемостта генерира безотговорност и чувство за ненаказуемост сред магистратите. Такива разбирания не са изолирани и  се срещат не само у нас. Не случайно в европейските академични, магистратски и политически среди с основание се поставя въпроса за измеренията на несменяемостта. Веднага ще дам пример. По време на едно от работните съвещания по проекта „Стандарти III”, с цел подпомагане на екипа при формулирането на стандарти във връзка с принципа за несменяемост на магистратите, участниците изслушахме презентация на тема „Ограничения на принципа на несменяемост” от проф. Доминик Русо, професор по конституционно право в Сорбоната и бивш член на Върховния съвет на магистратурата на Франция. Професорът представи свои размисли по три въпроса, свързани с вътрешното и външното измерение на принципа за несменяемост:  дали несменяемостта е достатъчна гаранция за запазване на автономията на съдията; осигурява ли тя защита на обществото срещу безотговорността на даден съдия; това ли е точният принцип, който осигурява независимостта на съдебната власт. Струва си да се помисли по тези въпроси и в нашето общество. 


Какво бихте посъветвали младите поколения магистрати и юристи, решили да се ангажират в развитието и повишаването авторитета на съдебната власт като цяло?

Без да влизам в ролята на ментор, бих свела съветите си до няколко думи: морал, дълг и отговорност. Необходимо е младите юристи да осъзнаят обществената значимост на съдийската професия и да приемат нейното ежедневно упражняване като изпълняване на дълг към обществото, а не като поле за лична изява, себеизява  или като средство за икономически просперитет; да правораздават с чувство за отговорност към служебните задължения и висок морал; да бъдат независими в правораздавателната дейност, в най-широк смисъл, като единствената им зависимост да бъде от закона. По мое мнение, ако всеки представител на съдебната власт работи по този начин, ще дойде закономерният и неизбежен резултат - повишаване авторитета на съдебната власт като цяло.


Ако малко дете Ви попита какво означава един съдия да бъде несменяем, какво бихте му отговорили?

Затруднявате ме с този въпрос. Признавам, че ми липсва въображение да си представя в какъв случай би ми се наложило да обяснявам на малко дете какво е несменяем съдия. Отдавна съм загубила ежедневния контакт с малките деца и техния свят, което в конкретния случай се оказва, че е в мой минус. Предпочитам да не тревожим детския мир в ранна възраст с подобни обяснения. По мое мнение, по-добре е с ежедневната си правораздавателна дейност да доказваме и показваме пред обществото, вкл. и на подрастващите поколения, защо е въведен принципът на несменяемост - да осигури и гарантира автономията и независимостта на съдията, което е  в публичен интерес. Нека си припомним, че съгласно чл.6 от ЕКПЧ всеки има право на независим и безпристрастен съд при разглеждане на неговото дело.

Още интервюта
 • Част I: Интервю със съдия Любка Стоянова, АССГ
  14.08.2013

  "Професията на съдията никак не е лека. Необходимо е да вземаш решения, обосновани само с доказателствата по делото, като изключиш личните си пристрастия, но почерпиш от житейския си опит. Тези решения трябва да бъдат категорично и безкомпромисно законосъобразни, но същевременно да следват обичайната житейска логика и да се доближават максимално до всеобщото разбиране за справедливост."
  Любка Стоянова, заместник-председател Административен съд - София град

 • Част II: Разговор със съдия Кети Маркова, съдия в Конституционния съд
  16.09.2013

  "Правото е сериозна наука, усвояването на която изисква много усилия, отдаване и ангажираност. Въпрос на много личен избор, мотивиран от собственото вътрешно усещане и интереси е насочването към конкретен правен отрасъл и юридическа професия. Най-често още в университета студентите формират приоритетите и ориентацията си. Дали днешният студент утре ще стане цивилист или пеналист, съдия или прокурор например, той ще реши сам, но особено важно е човек да прецени, и то възможно най-обективно, собствените си възможности, капацитет и нагласи, колкото и трудно да е понякога това. За правилността на този избор от значение е и характерът на човека, защото поне аз трудно мога да си представя един конформист като истински добър съдия. Не си представям също, че лошият човек в живота може да бъде добър съдия."
  Кети Маркова, съдия в Конституционния съд на Република България

 • Част IV: Съдия Морийн Дъфи Люис от Лос Анжелис, Калифорния гостува на Човекът под тогата с първо интервю за България
  28.11.2013

  "Юридическата професия, която включва всички аспекти на правосъдието, вкл. съдии, адвокати и съдебни служители, трябва да върши работата си по прозрачен начин. Доверие от обществото като цяло е абсолютно необходимо. Обществото трябва да вярва, че решенията са безпристрастни. Ще зебележите, че не съм казала, че всички решения са винаги правилни. Нищо в живота не е правилно, но правим най-доброто, на което сме способни, без предубеждения към останалите.", това са думи на Морийн Дъфи-Люис. Тя е съдия от 26 години в Първоинстанционния съд в Лос Анжелис, Калифорния (LA Superior Court). Съдът работи за над 9,5 млн. души, живеещи и работещи на територията на окръг Лос Анжелис. Преди да стане съдия е работила като адвокат, както и в прокуратурата. Майка на две деца – тя никога не се отказва от една от своите големи страсти – преподаването. През 2009 г. Дъфи-Люис посещава България за пръв път. Тук тя преподава в Софийския университет и в Националния институт на правосъдието, където е лектор по темата за медиацията и съдебната етика. Съдия Дъфи-Люис даде интервю специално за рубриката ни Човекът под тогата:

 • Част V: Даниела Тодорова - един български юрист зад граница
  26.12.2013

  В това издание правим стъпка встрани с избора си на събеседник, тъй като тя все още не е човек под тога, но искрено й пожелаваме един ден да бъде. Даниела Тодорова е български студент по право в САЩ и ще ни разкаже за изучаването на юридическите науки през океана. Интервюто с нея е изключително интересно и полезно както за кандидат-студенти, студенти, така и за преподаватели, а и за юридическата общност като цяло.  Даниела завършва гимназия през 2005 г. в Свиленград, след което кандидатства в колеж в Санта Барбара, Калифорния, където изучава политически науки и глобални изследвания. През 2011 г. специализира в програма „Политически науки с акцент върху международните отношения”. Сега е студент в правния колеж на Санта Барбара и Вентура и й предстои да придобие своята докторска степен по право през 2014 г. Даниела е носител на редица стипендии: Global Studies Scholarship, International Student Scholarship, Santa Barbara Women Lawyers Association Scholarship, CPA/Law Society of Ventura Scholarship, сред които и стипендия за най-висок успех.

 • Част VI: За удоволствието, призванието, удовлетворението и наказанието на съдията
  29.01.2014

  "В първите години от кариерата си на магистрат, независимо дали си я започнал на 25 или на 45, почти всеки страда от илюзорни представи за собствената си значимост, което предимно пречи. После осъзнаваш, че професията ти, си е работа като всяка друга, че тя е най-вече отговорност и че трябва да я вършиш в услуга на хората, а не обратното.", разказва съдия Красимира Костова. Тя започва кариерата си като младши съдия в Окръжен съд Пловдив на 22 март 1999 г. На 18 октомври същата година е назначена за съдия в Районен съд Пловдив, където прекарва следващите 5 години. От 2005 г. е съдия в Окръжния съд в Пловдив. Съдия Костова е отличена със „служебна благодарност и грамота” с решение на Висшия съдебен съвет от 24 март 2010 г. Считано от 22.12.2011 г. е назначена за съдия в Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС). БИПИ се срещна със съдия Костова зa пръв път през 2011 г. покрай участието й в конкурса за председател на АСНС.

 • Част VII: Прокуратурата не би трябвало да е място за обикновени изпълнители, а за търсачи на истината
  28.02.2014

  "Обществото ни вече не е безгласно, възприе и държи на демократичните ценности. Прозрачност, достъп до информация, касаеща дейността на различните държавни органи и работещите в тях, вече не са пожелания, а реалност с която всеки трябва да се съобразява. Макар и бавно, гражданите осъзнават силата на мнението си и са особено нетърпими към прояви, поведение или дейност на овластени лица, които се разминават със статута и очакванията от работата им."
  Георги Асенов, прокурор в Окръжна прокуратура Плевен. 

 • Част VIII: Защо етичните ни задължения като граждани е добре да са само началната точка на етичната ни отговорност като юристи
  28.04.2014

  Повече от тридесет години Бенджамин Байсел e съдебен адвокат (в Калифорния ”съдебен адвокат” или “trial attorney” e адвокат, който специализира във воденето на съдебни дела, докато други се занимават преимуществено с изследователска дейност – б.а.), oбучител и автор. Работил е и като държавен експерт по етичните въпроси. Той е консултант и вещо лице в казуси, свързани с  правната и политическа етика. Бен Байсел е водещият адвокат в юридическия екип по историческото дело на Върховния съд на щата Калифорния City of Santa Barbara v. Adamson (1980) 27 Cal. 3d 123. Съавтор е на бестселъра Ladies and Gentlemen of the Jury: Greatest Closing Arguments in Modern Law, за чието изготвяне е проучил стотици казуси. Като вещо лице, Бен Байсел успява да представи сложните етически концепции в обясним за заседателите вид, разбирайки какво те намират за убедително. Като професор по право винаги е изготвял и систематизирал информация по начин, който да бъде понятен за неговите студенти. Работейки като автор, колумнист и коментатор по правни теми в радио и телевизия, Байсел е изградил опит в ползването на разбираеми метафори за разясняването на сложни юридически концепции. Бен Байсел е наш гост в априлското издание на рубриката „Човекът под тогата” в Judicialprofiles.bg и коментира процедурите по назначаване на съдии в САЩ:

 • Част IX-1: Съдия Красимира Иванова: Встъпването ми като съдия е чест за мен, която постоянно ще защитавам.
  26.05.2014

  През м. ноември 2013 г. се проведе изборът за административен ръководител на Административен съд Добрич. Кандидати в процедурата бяха съдиите от същия съд Красимира Иванова и Таня Димитрова. И двете кандидатки с готовност се отзоваха на поканата на БИПИ да се включат в Инициативата за прозрачни съдебни назначения при изготвянето на техните профили. Към това, и двете съдии отговориха на анкетните листове за самооценка, които им изпратихме. Впечатлени от техния позитивизъм и отзивчивост, поканихме съдия Иванова и съдия Димитрова да се включат в едно "двойно" интервю за майското издание на „Човекът под тогата”. По-долу са поместени отговорите на съдия Иванова. Отговорите на съдия Димитрова можете да прочетете на този линк.

 • Част IX-2: Съдия Таня Димитрова: Авторитетът и доверието на гражданите към съдебната система се създават и компрометират именно от работата на всеки магистрат
  26.05.2014

  През м. ноември 2013 г. се проведе изборът за административен ръководител на Административен съд Добрич. В процедурата участваха съдиите от същия съд Красимира Иванова и Таня Димитрова. И двете кандидатки с готовност се отзоваха на поканата на БИПИ да се включат в Инициативата за прозрачни съдебни назначения при изготвянето на техните профили. Към това, и двете съдии отговориха на анкетните листове за самооценка, които им изпратихме. Впечатлени от техния позитивизъм и отзивчивост, поканихме съдия Иванова и съдия Димитрова да се включат в едно "двойно" интервю за майското издание на „Човекът под тогата”. По-долу са поместени отговорите на съдия Таня Димитрова.
  Отговорите на съдия Иванова можете да прочетете на този линк.

 • Част X: Никоя правосъдна система не струва нищо без съдии, които могат независимо да разрешават спорове
  30.06.2014

  Курт Д. Енгелхард става федерален съдия през 2001 г. във Федералния окръжен съд на Източен окръг Луизиана, номиниран от президента Джорд Буш. Завършва право през 1985 г.  Работи като съдебен помощник на федерален апелативен съдия в продължение на две години. След това се занимава с частна адвокатска практика до номинацията си.

  За четвърта поредна година съдия Енгелхард приема български стажанти в своя офис в съда, намиращ се в Ню Орлиънс, Луизиана. Стажантите се подбират след участие в стажантската програма на Софийски районен съд. Съдия Енгелхард любезно прие поканата на БИПИ да отговори на няколко въпроса за правото като гост в рубриката „Човекът под тогата” на Инициативата за прозрачни съдебни назначения.

 • Част XI: Съдия Капка Костова: Силният съд е основата, която крепи силните демокрации
  23.10.2014

  Съдия Капка Костова завършва право в СУ "Климент Охридски." През 1981 г. е назначена за съдия в Рaйонен съд Пирдоп, а по-късно става негов председател. Правораздава в Софийския районен съд, а през 1992-1993 г. е заместник-председател на СГС. Командирована е във ВКС през 1993 г. Същата година е избрана и за председател на СРС, като заема този пост 11 години. Съдия Костова е първият председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България веднага след създаването му през 1997 г. до 2003 г. От  25.11.2009 г. до 09.06.2011 г. е член на Висшия съдебен съвет. Подава оставка като член на ВСС заради несъгласие с кадровата политика на органа. Номинирана е за „Човек на годината” за 2011 г. Носител на наградата „Юрист на годината” за 2011 г. Понастоящем е съдия във Върховния касационен съд, Наказателна колегия.

 • Част XII: Съдия Елизабет С. Стонг: Бъдете верни на себе си, обичайте това, което правите и го правете по възможно най-добрия начин.
  28.11.2014

  Елизабет С. Стонг разглежда дела, свързани с търговската несъстоятелност в Съда по несъстоятелността към Източния окръг на Ню Йорк, САЩ от 2003 г. досега. Преди това работи над 20 години като корпоративен адвокат. Завършва последователно исторически науки и право в Харвард. През месец юли т.г. съдия Стонг беше в България и взе участие във форума "Върховенството на закона: Основен принцип за устойчива бизнес среда", организирана от Американската търговска камара в България, Германо-Българската индустриално-търговска камара и Австрийския бизнес съвет. Съдия Стонг е гост в ноемврийското издание на рубриката "Човекът под тогата".

 • Част ХIII: Съдебната система ще бъде истински независима, когато спре влиянието на политическите сили при формиране на ценностите в тази система
  06.02.2015

  Съдия Ивета Парпулова правораздава в Окръжен съд Пазарджик, като в периода 2008 г. - 2012 г. е негов председател. От 1980 г. досега целият й трудов стаж преминава в съдебната система. Ивета Парпулова е завършила юридическото си образование в СУ "Св. Климент Охридски" през 1978 г. Съдия Парпулова е гост в първото за 2015 г. издание на "Човекът под тогата".

 • Част XIV: Съдийската професия не ни се полага. Съдията е само говорител на закона, съдебната зала не му е бащиния
  26.03.2015

  "Публичното назоваване на даден проблем е положително, но продължителното публично говорене за него без действия, не само че не води до решаването му, но и има негативен ефект, тъй като води до внушения, до изкривявания, които рушат авторитета на съдебната власт. А това, в крайна сметка, е изключително опасно за обществото." Методи Лалов, административен ръководител на Софийски районен съд. 

  Методи Лалов е роден през 1975 г. в София. Завършва с отличие право в УНСС през 2001 г. Има опит като адвокат, от 2005 г. е съдия в Софийски районен съд. През 2012 г. става негов заместник-председател, а от ноември с.г. е избран за административен ръководител на най-големия съд в страната.

 • Част XV: Съдия Анжела Каптейн: Вярвайте на вашите съдии!
  24.02.2016

  "Няма общество без съдебна система. Това е изключително важно да бъде разбрано. Когато държавата преминава през труден период, няма как той да бъде преодолян без здрава съдебна система. Вярвайте на съдиите, вярвайте им. Можете да бъдете критични към системата, но имайте вяра в тях." Анжела Каптейн, апелативен съдия в Хага, Южна Холандия

  Анжела Каптейн
  бе гост на организираната от Съюза на съдиите в България работна среща на тема „Подбор, обучение и правомощия на съдебните помощници” на 19 и 20 февруари. Събитието се проведе в рамките на проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Министерство на външните работи на Кралство Холандия. Съдия Каптейн е родена през 1956 г. в Арнем, Холандия. Понастоящем е апелативен съдия в Хага, преди това в продължение на 15 години работи като прокурор, постепенно издигайки се в йерархията. В периода 2008 – 2009 г. участва в Мисията на Европейския съюз в Косово (EULEX KOSOVO). Допринася за провеждането на множество обучителни инициативи и мероприятия. Съдия Каптейн е представител на Съюза на съдебната власт на Кралство Холандия. 

 • Част ХVI: Съдия Светла Станимирова, Окръжен съд Монтана
  30.03.2016

  "Съдийската служба е най-деликатната и отговорна юридическа професия, защото съдията разполага с честта, имота и живота на хората. Тази длъжност затова не трябва да се заема от хора, които нямат необходимите за правилното ѝ управление знания и способности.", съдия Светла Станимирова, Окръжен съд Монтана


  Светла Станимирова е родена през 1967 г. Завършва висше юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски” през 1992 г. През 1993 г. с решение на ВСС е назначена за прокурор в Районна прокуратура Монтана, там работи до 1998 г., била е и заместник районен прокурор. От октомври 1998 г. започва работата си като съдия. Светла Станимирова правораздава в Окръжен съд Монтана, съвместявайки функцията и на пресаташе на съда. 

 • Част XVII: Разговор със съдия Жозе Матош
  23.03.2017

  На 17 март Съюзът на съдиите в България (ССБ) отбеляза своята 20-годишнина, организирайки тематичната конференция „Съдебна независимост”. По време на събитието имахме възможност да се срещнем с един от лекторите -  съдия Жозе Игрежа Матош, председател на Европейската съдийска асоциация (ЕСА). В презентацията си той разкри ролята на ЕСА за отстояването на съдийската независимост, настоящите ѝ приоритети, сред които са борбата с корупцията и съхраняването на съдийския интегритет. Със съдия Матош разговаря Неда Грозева:

 • Човекът под тогата Част XVIII: Ричард Гейбриъл, съдия във Върховния съд на щата Колорадо, САЩ
  18.05.2017

  През м. август 2013 г.  рубриката „Човекът под тогата” в Judicialprofiles.bg  даде своето начало. В тези години разговоряхме с 18 български и чуждестранни съдии, изтъкнати юристи и адвокати. В днешното интервю гост е Ричард Гейбриъл, съдия във Върховния съд на щата Колорадо. Преди да бъде назначен за върховен съдия през 2015 г., Ричард правораздава 7 години в апелативния съд на Колорадо. Между 1988 и 2008 г. е адвокат, развивал е практиката си в търговското право, интелектуалната собственост, през 1994 г. е представлявал Майкъл Джексън в съда. Ричард Гейбриъл бе на посещение в България през април по покана на БИПИ в рамките на проект „Мрежа на американските съдии за България”, осъществяван с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. С Ричард Гейбриъл разговаря Неда Грозева: