Преглед на активността на членовете на ВСС
при изборите на административни ръководителиТази страница прави опит за преглед на активността на членовете на ВСС при изборите на административни ръководители на съдилища и прокуратури през 2014 г. Прегледът не е насочен към тълкуване, критика или интерпретация на изказванията на членове на ВСС по същество. Изготвен е чрез обзор на пълните стенографски протоколи от заседанията на съвета. Идентифицираните форми на активност в прегледа са въпрос, коментар и подкрепа. Изборите за председатели на съдилища и прокуратури се провеждат съгласно Правила за избор на административни ръководители на органите на съдебна власт, приети от ВСС. Всяка изборна процедура започва с издигане на кандидатури и представяне на документи от кандидатите, част от които впоследствие се оповестяват публично. Следва извършване на проверки от съответните комисии във ВСС за наличието на високи професионални и нравствени качества от страна на кандидатите и публикуване на изготвените становища. Заключителната фаза на процедурата включва събеседване и гласуване. Прегледът на активността на членовете на ВСС се занимава именно с частта събеседване. Избраните за председатели са изписани с удебелен текст в таблицата.

  • Въпрос - по време на събеседването кандидатите представят концепциите си за работа като административен ръководител, с чието съдържание членовете на ВСС са предварително запознати. След представяне на концепциите те могат да отправят въпроси към кандидатите (напр. уточняващи питания по конкретни идеи в концепцията). Въпросите се задават лично на кандидата. Понякога член на ВСС има въпрос, който е продължение, прецизира или допълва вече зададен такъв от друг представител на съвета. Председателстващият* заседанието на ВСС може да зададе и въпроси, постъпили в писмен вид по реда на чл. 7 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебна власт, по-известни като "въпроси от НПО". В таблицата с въпрос отбелязваме всички тези случаи, за да се онагледи в най-общ вид кой от членовете се включва със задаване на въпроси към кандидат в рамките на отделна процедура. Не се отчита броят на зададените въпроси от един член на ВСС към кандидат, а изобщо дали е имало такава форма на активност от член на ВСС. 

    *Съгласно Закона за съдебната власт министърът на правосъдието организира и ръководи провеждането на заседанията на ВСС. Когато отсъства, заседанията се председателстват от представляващия ВСС - Соня Найденова. Когато от заседание отсъстват както министърът на правосъдието, така и представляващият, заседанията се председателстват от член на ВСС по старшинство.

  • Коментар - в рамките на заседанието, в което се провежда изборът, членовете на ВСС могат общо да коментират процедурата и/или конкретен кандидат. Това могат да бъдат изказвания или становища, относими както към кандидатите за съответната позиция, така и за състоянието на органа на съдебна власт или протичането на самата процедура. Понякога членовете на ВСС споделят, че няма да подкрепят даден кандидат. Друг път процедура или кандидат стават повод за обсъждане на принципни положения, свързани с изборите на административни ръководители и проблеми на съдебната система като цяло. В такива случаи изказванията се приемат за относими към всички участници в една процедура. В таблицата с коментар обобщаваме всички тези хипотези. Така приетото описание на коментар от БИПИ кореспондира и на тълкуването, дадено в Българския тълковен речник, а именно писмено изложени или устни разяснения и разсъждения.

  • Подкрепа - когато кандидатът представи концепцията си и отговори на зададените му въпроси, същият бива помолен да излезе от залата и се дава възможност за изказвания. В тези случаи членовете на ВСС, които публично заявяват, че ще подкрепят даден кандидат в конкретна процедура се отбелязват с подкрепа. Когато се споделя позитивно становище по адрес на кандидат, то отново се отбелязва като подкрепа. Българският тълковен речник описва думата подкрепа като допълнителна помощ и поддръжка. В този смисъл също считаме, че думата "подкрепа" най-добре обобщава горните хипотези.

  • Отсъства - бледите снимки в края на всеки ред в таблицата са на членовете на ВСС, които отсъстват в рамките на заседанието, на което се е провел съответния избор. Отбелязани са и случаите, в които член на съвета си е направил отвод. Това са: Галина Карагьозова за избора на председател на Военно-окръжна прокуратура Пловдив от 17 юли 2014 г. Галина Карагьозова за избора на председател на Районен съд Асеновград от 6 март и от 18 юни 2014 г. 

Обобщени данни
Дата
Процедура и кандидати
Активност на членовете на ВСС
16.01
Районен съд Кула
Протокол от заседанието
Петър Живков
Галя Георгиева Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Лазар Груев Председател ВКС
Мария Кузманова Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
16.01
Софийска градска прокуратура
Протокол от заседанието
Христо Динев
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Елка Атанасова Квота: прокурори
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Румен Боев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Ясен Тодоров Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Бойко Атанасов
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Каролина Неделчева Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Ясен Тодоров Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
23.01
Административен съд Варна
Протокол от заседанието
Тинка Косева
Георги Колев Председател ВАС
Димитър Узунов Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Светла Петкова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
30.01
Административен съд Благоевград
Протокол от заседанието
Мария Тодорова
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Даниела Костова Квота: съдии
Сотир Цацаров Главен прокурор
30.01
Районен съд Силистра
Протокол от заседанието
Росен Костадинов
Галя Георгиева Квота: съдии
Лазар Груев Председател ВКС
Соня Найденова Парл. квота
Даниела Костова Квота: съдии
Сотир Цацаров Главен прокурор
06.02
Апелативен съд Варна
Протокол от заседанието
Ванухи Аракелян
Галина Карагьозова Парл. квота
Димитър Узунов Парл. квота
Зинаида Златанова Министър на правосъдието
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Камен Иванов Квота: съдии
Милка Итова Квота: съдии
Соня Найденова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Юлия Ковачева Квота: съдии
Ясен Тодоров Парл. квота
Вилиян Петров
Димитър Узунов Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Светла Петкова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Ясен Тодоров Парл. квота
13.02
Районен съд Момчилград
Протокол от заседанието
Йордан Геров
Димитър Узунов Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Незабравка Стоева Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Ясен Тодоров Парл. квота
20.02
Районен съд Видин
Протокол от заседанието
Даниел Димитров
Галина Карагьозова Парл. квота
Димитър Узунов Парл. квота
Зинаида Златанова Министър на правосъдието
Мария Кузманова Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Каролина Неделчева Парл. квота
Лазар Груев Председател ВКС
Магдалена Лазарова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Тодор Попиванов
Галя Георгиева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Димитър Узунов Парл. квота
Зинаида Златанова Министър на правосъдието
Мария Кузманова Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Незабравка Стоева Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Каролина Неделчева Парл. квота
Лазар Груев Председател ВКС
Магдалена Лазарова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
27.02
Районен съд Смолян
Протокол от заседанието
Стою Згуров
Галя Георгиева Квота: съдии
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Каролина Неделчева Парл. квота
Петър Маргаритов
Васил Петров Парл. квота
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Лазар Груев Председател ВКС
Магдалена Лазарова Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Соня Найденова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Каролина Неделчева Парл. квота
06.03
Районен съд Асеновград
Протокол от заседанието
Мария Караджова
Димитър Узунов Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Юлия Ковачева Квота: съдии
Галина Карагьозова Парл. квота
Даниела Костова Квота: съдии
Румен Георгиев Квота: следователи
Сотир Цацаров Главен прокурор
Мария Пейчева
Галя Георгиева Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Зинаида Златанова Министър на правосъдието
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Юлия Ковачева Квота: съдии
Галина Карагьозова Парл. квота
Даниела Костова Квота: съдии
Румен Георгиев Квота: следователи
Сотир Цацаров Главен прокурор
Иван Шейтанов
Галя Георгиева Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Галина Карагьозова Парл. квота
Даниела Костова Квота: съдии
Румен Георгиев Квота: следователи
Сотир Цацаров Главен прокурор
06.03
Районен съд Кубрат
Протокол от заседанието
Албена Великова
Васил Петров Парл. квота
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Лазар Груев Председател ВКС
Соня Найденова Парл. квота
Даниела Костова Квота: съдии
Румен Георгиев Квота: следователи
Сотир Цацаров Главен прокурор
13.03
Районен съд Сливница
Протокол от заседанието
Георги Николов
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Соня Найденова Парл. квота
13.03
Окръжна прокуратура София
Протокол от заседанието
Наталия Бончева
Магдалена Лазарова Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Ясен Тодоров Парл. квота
Искра Билярска
Магдалена Лазарова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
13.03
Районна прокуратура Кърджали
Протокол от заседанието
Желязко Стефанов
Галя Георгиева Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
27.03
Районна прокуратура Дупница
Протокол от заседанието
Юлиан Крумов
Галина Карагьозова Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Димитър Узунов Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Васил Петров Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Даниела Гюрова
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Елка Атанасова Квота: прокурори
Магдалена Лазарова Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Васил Петров Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
10.04
Районна прокуратура Трън
Протокол от заседанието
Бисерка Милушева
Галя Георгиева Квота: съдии
Румен Боев Квота: прокурори
Мария Кузманова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Юлия Ковачева Квота: съдии
16.04
Районен съд Дулово
Протокол от заседанието
Николай Кънчев
Даниела Костова Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Магдалена Лазарова Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Веселин Димитров
Димитър Узунов Парл. квота
Магдалена Лазарова Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
16.04
Окръжен съд Варна
Протокол от заседанието
Марин Маринов
Васил Петров Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Румен Боев Квота: прокурори
Светла Петкова Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Светлозар Георгиев
Васил Петров Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Румен Боев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Даниела Христова
Васил Петров Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Димитър Узунов Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Незабравка Стоева Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Светла Петкова Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Ясен Тодоров Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
17.04
Окръжна прокуратура Кюстендил
Протокол от заседанието
Владимир Шейтанов
Васил Петров Парл. квота
Елка Атанасова Квота: прокурори
Зинаида Златанова Министър на правосъдието
Магдалена Лазарова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Ясен Тодоров Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Костадин Босачки
Зинаида Златанова Министър на правосъдието
Магдалена Лазарова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Владимир Мицов
Васил Петров Парл. квота
Елка Атанасова Квота: прокурори
Зинаида Златанова Министър на правосъдието
Магдалена Лазарова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Камелия Стефанова
Елка Атанасова Квота: прокурори
Зинаида Златанова Министър на правосъдието
Магдалена Лазарова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Ясен Тодоров Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
15.05
Районен съд Велико Търново
Протокол от заседанието
Десислава Чалъкова-Минчева
Зинаида Златанова Министър на правосъдието
Лазар Груев Председател ВКС
Милка Итова Квота: съдии
Незабравка Стоева Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Юлиана Колева Парл. квота
15.05
Апелативна прокуратура Варна
Протокол от заседанието
Ружа Големанова
Елка Атанасова Квота: прокурори
Зинаида Златанова Министър на правосъдието
Сотир Цацаров Главен прокурор
Ясен Тодоров Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Юлиана Колева Парл. квота
22.05
Софийска районна прокуратура
Протокол от заседанието
Петър Белчев
Магдалена Лазарова Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Ясен Тодоров Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
Асен Христов
Магдалена Лазарова Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
29.05
Апелативен съд Пловдив
Протокол от заседанието
Георги Чамбов
Галина Карагьозова Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Димитър Узунов Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Каролина Неделчева Парл. квота
Лазар Груев Председател ВКС
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Ясен Тодоров Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
Магдалина Иванова
Галина Карагьозова Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Даниела Костова Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Каролина Неделчева Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
12.06
Апелативен съд Велико Търново
Протокол от заседанието
Румян Христов
Галя Георгиева Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Светла Петкова Парл. квота
Васил Петров Парл. квота
Елка Атанасова Квота: прокурори
Камен Иванов Квота: съдии
Лазар Груев Председател ВКС
Милка Итова Квота: съдии
Соня Найденова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Ясен Тодоров Парл. квота
12.06
Апелативна прокуратура Бургас
Протокол от заседанието
Калина Чапкънова-Кючукова
Галя Георгиева Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Светла Петкова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Васил Петров Парл. квота
Елка Атанасова Квота: прокурори
Камен Иванов Квота: съдии
Лазар Груев Председател ВКС
Милка Итова Квота: съдии
Соня Найденова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Ясен Тодоров Парл. квота
18.06
Окръжна прокуратура Видин
Протокол от заседанието
Маруся Николова-Насър
Магдалена Лазарова Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Камен Иванов Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
18.06
Районен съд Асеновград
Протокол от заседанието
Мария Караджова
Галя Георгиева Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Соня Найденова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Галина Карагьозова Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Камен Иванов Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Иван Шейтанов
Галя Георгиева Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Каролина Неделчева Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Галина Карагьозова Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Камен Иванов Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
18.06
Окръжна прокуратура Велико Търново
Протокол от заседанието
Емил Денев
Галя Георгиева Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Камен Иванов Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
19.06
Районна прокуратура Кнежа
Протокол от заседанието
Красимир Кирилов
Елка Атанасова Квота: прокурори
Камен Иванов Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
25.06
Окръжна прокуратура Русе
Протокол от заседанието
Георги Георгиев
Магдалена Лазарова Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Светла Петкова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Ясен Тодоров Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Николай Николов
Магдалена Лазарова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Ясен Тодоров Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
25.06
Окръжен съд Кърджали
Протокол от заседанието
Георги Милушев
Галя Георгиева Квота: съдии
Незабравка Стоева Парл. квота
Светла Петкова Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
25.06
Районен съд Тервел
Протокол от заседанието
Ганчо Драганов
Галя Георгиева Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Светла Петкова Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
25.06
Окръжен съд Силистра
Протокол от заседанието
Людмил Хърватев
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Незабравка Стоева Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
26.06
Апелативен съд София
Протокол от заседанието
Веселин Пенгезов
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Лазар Груев Председател ВКС
Милка Итова Квота: съдии
Незабравка Стоева Парл. квота
Светла Петкова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Ясен Тодоров Парл. квота
Елка Атанасова Квота: прокурори
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
26.06
Окръжна прокуратура Враца
Протокол от заседанието
Емил Петров
Галина Карагьозова Парл. квота
Светла Петкова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Елка Атанасова Квота: прокурори
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Десислав Начков
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Сотир Цацаров Главен прокурор
Юлия Ковачева Квота: съдии
Ясен Тодоров Парл. квота
Елка Атанасова Квота: прокурори
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
02.07
Окръжна прокуратура Пазарджик
Протокол от заседанието
Димитрия Ганчева
Галя Георгиева Квота: съдии
Румен Боев Квота: прокурори
Ясен Тодоров Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Георги Кацаров
Васил Петров Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Милка Итова Квота: съдии
Румен Боев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Радослав Бакърджиев
Галя Георгиева Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
02.07
Oкръжна прокуратура Хасково
Протокол от заседанието
Иван Стоянов
Камен Иванов Квота: съдии
Незабравка Стоева Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Ясен Тодоров Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Тереза Скорчева-Витанова
Магдалена Лазарова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Антон Стоянов
Магдалена Лазарова Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
03.07
Окръжна прокуратура Монтана
Протокол от заседанието
Олег Димитров
Галя Георгиева Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Нина Ангелова
Магдалена Лазарова Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
03.07
Апелативна прокуратура Велико Търново
Протокол от заседанието
Огнян Басарболиев
Галя Георгиева Квота: съдии
Елка Атанасова Квота: прокурори
Румен Боев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
Юлиана Колева Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Милчо Генжов
Галя Георгиева Квота: съдии
Елка Атанасова Квота: прокурори
Зинаида Златанова Министър на правосъдието
Сотир Цацаров Главен прокурор
Ясен Тодоров Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
09.07
Окръжен съд Монтана
Протокол от заседанието
Красимир Семов
Галя Георгиева Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Юлия Ковачева Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
Светла Станимирова
Галина Карагьозова Парл. квота
Магдалена Лазарова Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
Милена Бранкова
Галина Карагьозова Парл. квота
Магдалена Лазарова Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
09.07
Окръжна прокуратура Габрово
Протокол от заседанието
Милчо Генжов
Сотир Цацаров Главен прокурор
Ясен Тодоров Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
Диян Атанасов
Магдалена Лазарова Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
09.07
Районен съд Перник
Протокол от заседанието
Десислава Ахладова
Галя Георгиева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Камен Иванов Квота: съдии
Милка Итова Квота: съдии
Юлия Ковачева Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
Лора Иванова
Галя Георгиева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Даниела Костова Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Юлия Ковачева Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
09.07
Районен съд Етрополе
Протокол от заседанието
Цветанка Гребенарова
Каролина Неделчева Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
Цветомир Цветанов
Соня Найденова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
10.07
Районен съд Карнобат
Протокол от заседанието
Мария Дучева
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Магдалена Лазарова Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Румен Боев Квота: прокурори
Светла Петкова Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
10.07
Районен съд Оряхово
Протокол от заседанието
Ивета Кънева
Галя Георгиева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Соня Найденова Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
10.07
Окръжна прокуратура Добрич
Протокол от заседанието
Пламен Николов
Каролина Неделчева Парл. квота
Магдалена Лазарова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Златко Тодоров
Галина Карагьозова Парл. квота
Елка Атанасова Квота: прокурори
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
17.07
Окръжен съд Смолян
Протокол от заседанието
Любен Хаджииванов
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Камен Иванов Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Мария Кузманова Парл. квота
17.07
Военно-окръжна прокуратура Пловдив
Протокол от заседанието
Максим Караджов
Васил Петров Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
Галина Карагьозова Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
Димо Бъчваров
Галя Георгиева Квота: съдии
Елка Атанасова Квота: прокурори
Румен Боев Квота: прокурори
Светла Петкова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Галина Карагьозова Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
17.07
Окръжен съд Враца
Протокол от заседанието
Агнеса Ставарова
Магдалена Лазарова Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Светла Петкова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Мария Кузманова Парл. квота
Надя Пеловска-Дилкова
Георги Колев Председател ВАС
Магдалена Лазарова Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Светла Петкова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Мария Кузманова Парл. квота
23.07
Окръжен съд Кюстендил
Протокол от заседанието
Мирослав Начев
Галя Георгиева Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
23.07
Окръжен съд Търговище
Протокол от заседанието
Десислава Сапунджиева
Галя Георгиева Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
Силвия Петрова
Даниела Костова Квота: съдии
Милка Итова Квота: съдии
Сотир Цацаров Главен прокурор
Румен Георгиев Квота: следователи
Мирослав Митев
Даниела Костова Квота: съдии
Румен Георгиев Квота: следователи
Ангел Павлов
Даниела Костова Квота: съдии
Румен Георгиев Квота: следователи
23.07
Районен съд Търговище
Протокол от заседанието
Пламен Драганов
Каролина Неделчева Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
24.07
Окръжна прокуратура Търговище
Протокол от заседанието
Драгомир Сяров
Каролина Неделчева Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
Румен Георгиев Квота: следователи
24.07
Административен съд Пазарджик
Протокол от заседанието
Мариана Шотева
Галина Карагьозова Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Каролина Неделчева Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
Десислава Кривиралчева
Георги Колев Председател ВАС
Каролина Неделчева Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Румен Георгиев Квота: следователи
24.07
Окръжен съд Бургас
Протокол от заседанието
Боряна Димитрова
Галина Карагьозова Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Милка Итова Квота: съдии
Незабравка Стоева Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
24.07
Окръжен съд Габрово
Протокол от заседанието
Минко Минков
Мария Кузманова Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Румен Георгиев Квота: следователи
24.07
Окръжен съд Видин
Протокол от заседанието
Васил Василев
Мария Кузманова Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Румен Георгиев Квота: следователи
30.07
Районен съд Ботевград
Протокол от заседанието
Илияна Тодоровa-Аловска
Галина Карагьозова Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
30.07
Окръжен съд Ямбол
Протокол от заседанието
Иван Иванов
Румен Георгиев Квота: следователи
Васил Петков
Галя Георгиева Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Сотир Цацаров Главен прокурор
30.07
Районен съд Кърджали
Протокол от заседанието
Ангел Момчилов
Васил Петров Парл. квота
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
31.07
Районен съд Попово
Протокол от заседанието
Явор Томов
Даниела Костова Квота: съдии
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Маринела Стефанова
Даниела Костова Квота: съдии
31.07
Районна прокуратура Дупница
Протокол от заседанието
Даниела Гюрова
Васил Петров Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Камен Иванов Квота: съдии
Незабравка Стоева Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Юлия Ковачева Квота: съдии
10.09
Районен съд Петрич
Протокол от заседанието
Ирина Арменова-Янчева
Галя Георгиева Квота: съдии
Мая Банчева-Кобурова
Галя Георгиева Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Милка Итова Квота: съдии
Соня Найденова Парл. квота
18.09
Окръжна прокуратура Ловеч
Протокол от заседанието
Венцислава Кулева
Елка Атанасова Квота: прокурори
Юлиана Колева Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Румен Георгиев Квота: следователи
Светла Петкова Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Валентин Вълков
Елка Атанасова Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
Ясен Тодоров Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Румен Георгиев Квота: следователи
Светла Петкова Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Светлин Радев
Елка Атанасова Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
Галя Георгиева Квота: съдии
Румен Георгиев Квота: следователи
Светла Петкова Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
25.09
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
Протокол от заседанието
Таня Райковска
Галина Карагьозова Парл. квота
Даниела Костова Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Каролина Неделчева Парл. квота
Лазар Груев Председател ВКС
Мария Кузманова Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Ясен Тодоров Парл. квота
Павлина Панова
Галина Карагьозова Парл. квота
Даниела Костова Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Камен Иванов Квота: съдии
Каролина Неделчева Парл. квота
Лазар Груев Председател ВКС
Мария Кузманова Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Ясен Тодоров Парл. квота
02.10
Окръжна прокуратура Ямбол
Протокол от заседанието
Димитринка Георгиева
Елка Атанасова Квота: прокурори
Румен Боев Квота: прокурори
Юлия Ковачева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Сотир Цацаров Главен прокурор
Дойчин Дойчев
Васил Петров Парл. квота
Елка Атанасова Квота: прокурори
Румен Боев Квота: прокурори
Ясен Тодоров Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Сотир Цацаров Главен прокурор
Стойко Иванов
Елка Атанасова Квота: прокурори
Магдалена Лазарова Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Георги Колев Председател ВАС
Сотир Цацаров Главен прокурор
02.10
Военно-апелативен съд
Протокол от заседанието
Свилен Александров
Галя Георгиева Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Соня Найденова Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Сотир Цацаров Главен прокурор
Димитър Фикиин
Галя Георгиева Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Сотир Цацаров Главен прокурор
09.10
Административен съд Стара Загора
Протокол от заседанието
Тоньо Тонев
Галина Карагьозова Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Даниела Костова Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Камен Иванов Квота: съдии
Бойка Табакова-Писарова
Георги Колев Председател ВАС
Мария Кузманова Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Камен Иванов Квота: съдии
09.10
Военен съд Сливен
Протокол от заседанието
Георги Георгиев
Галя Георгиева Квота: съдии
Сотир Цацаров Главен прокурор
Юлиана Колева Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
09.10
Военен съд Пловдив
Протокол от заседанието
Асен Шопов
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Румен Боев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
15.10
Окръжен съд Русе
Протокол от заседанието
Искра Блъскова
Галина Карагьозова Парл. квота
Даниела Костова Квота: съдии
Каролина Неделчева Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
Магдалена Лазарова Парл. квота
Венцислав Василев
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Милка Итова Квота: съдии
Юлия Ковачева Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Росица Ангелова
Галя Георгиева Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
15.10
Окръжен съд Сливен
Протокол от заседанието
Къню Жеков
Галя Георгиева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Магдалена Лазарова Парл. квота
Ангел Гагашев
Галя Георгиева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Юлия Ковачева Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
16.10
Окръжен съд Стара Загора
Протокол от заседанието
Димитър Христов
Галя Георгиева Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Каролина Неделчева Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Росен Чиликов
Васил Петров Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Камен Иванов Квота: съдии
Каролина Неделчева Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Красимир Георгиев
Галя Георгиева Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Каролина Неделчева Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Магдалена Лазарова Парл. квота
23.10
Районен съд Царево
Протокол от заседанието
Мария Москова
Галина Карагьозова Парл. квота
Димитър Узунов Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Лазар Груев Председател ВКС
Светла Петкова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Милка Итова Квота: съдии
Сотир Цацаров Главен прокурор
Пламена Георгиева-Върбанова
Галина Карагьозова Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Светла Петкова Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Сотир Цацаров Главен прокурор
Кънчо Крумов
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Светла Петкова Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Сотир Цацаров Главен прокурор
30.10
Районен съд Средец
Протокол от заседанието
Красимира Донева
Галина Карагьозова Парл. квота
Елка Атанасова Квота: прокурори
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Светла Петкова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Димитър Узунов Парл. квота
30.10
Oкръжна прокуратура Пазарджик
Протокол от заседанието
Георги Кацаров
Васил Петров Парл. квота
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Елка Атанасова Квота: прокурори
Незабравка Стоева Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
Георги Колев Председател ВАС
Димитър Узунов Парл. квота
Радослав Бакърджиев
Васил Петров Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Елка Атанасова Квота: прокурори
Магдалена Лазарова Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
Георги Колев Председател ВАС
Димитър Узунов Парл. квота
Васил Малинов
Васил Петров Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Елка Атанасова Квота: прокурори
Милка Итова Квота: съдии
Румен Боев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
Георги Колев Председател ВАС
Димитър Узунов Парл. квота
30.10
Районна прокуратура Дулово
Протокол от заседанието
Петър Петров
Каролина Неделчева Парл. квота
Магдалена Лазарова Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Соня Найденова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Ясен Тодоров Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Димитър Узунов Парл. квота
05.11
Окръжна прокуратура Стара Загора
Протокол от заседанието
Нейка Тенева
Галя Георгиева Квота: съдии
Незабравка Стоева Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Юлия Ковачева Квота: съдии
Елка Атанасова Квота: прокурори
Магдалена Лазарова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
Юлияна Нейкова
Галя Георгиева Квота: съдии
Незабравка Стоева Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Ясен Тодоров Парл. квота
Елка Атанасова Квота: прокурори
Магдалена Лазарова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
Дичо Атанасов
Галя Георгиева Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Незабравка Стоева Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Юлиана Колева Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Елка Атанасова Квота: прокурори
Магдалена Лазарова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
Константин Тачев
Галя Георгиева Квота: съдии
Незабравка Стоева Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Елка Атанасова Квота: прокурори
Магдалена Лазарова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
05.11
Районен съд Севлиево
Протокол от заседанието
Павел Неделчев
Галя Георгиева Квота: съдии
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Елка Атанасова Квота: прокурори
Магдалена Лазарова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
05.11
Районен съд Исперих
Протокол от заседанието
Димитринка Купринджийска-Кочанова
Галя Георгиева Квота: съдии
Елка Атанасова Квота: прокурори
Магдалена Лазарова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
06.11
Районен съд Варна
Протокол от заседанието
Ерна Якова-Павлова
Галина Карагьозова Парл. квота
Даниела Костова Квота: съдии
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Незабравка Стоева Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Елка Атанасова Квота: прокурори
Магдалена Лазарова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Румен Боев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
06.11
Районен съд Девня
Протокол от заседанието
Даниела Вълева
Галина Карагьозова Парл. квота
Даниела Костова Квота: съдии
Соня Найденова Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
Елка Атанасова Квота: прокурори
Магдалена Лазарова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Румен Боев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
12.11
Районен съд Бяла
Протокол от заседанието
Пламен Дочев
Галя Георгиева Квота: съдии
Камен Иванов Квота: съдии
Каролина Неделчева Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
Галина Чешмеджиева-Дякова
Галина Карагьозова Парл. квота
Димитър Узунов Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Каролина Неделчева Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
12.11
Районен съд Разград
Протокол от заседанието
Маргарита Новакова
Галя Георгиева Квота: съдии
Соня Найденова Парл. квота
Даниела Костова Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
12.11
Районен съд Крумовград
Протокол от заседанието
Марин Чорбаджийски
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Ясен Тодоров Парл. квота
Даниела Костова Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
12.11
Районен съд Пирдоп
Протокол от заседанието
Симеон Гюров
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Даниела Костова Квота: съдии
Магдалена Лазарова Парл. квота
Румен Георгиев Квота: следователи
13.11
Районен съд Луковит
Протокол от заседанието
Пламен Пенов
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Соня Найденова Парл. квота
Даниела Костова Квота: съдии
Лазар Груев Председател ВКС
Магдалена Лазарова Парл. квота
13.11
Районен съд Стара Загора
Протокол от заседанието
Златка Илиева-Петкова
Васил Петров Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Лазар Груев Председател ВКС
Магдалена Лазарова Парл. квота
Милена Кирова-Колева
Васил Петров Парл. квота
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Елка Атанасова Квота: прокурори
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Соня Найденова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Лазар Груев Председател ВКС
Магдалена Лазарова Парл. квота
Златко Мазников
Васил Петров Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Лазар Груев Председател ВКС
Магдалена Лазарова Парл. квота
19.11
Апелативен съд София
Протокол от заседанието
Веселин Пенгезов
Георги Колев Председател ВАС
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Незабравка Стоева Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Христо Иванов Министър на правосъдието
Юлия Ковачева Квота: съдии
Ясен Тодоров Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Стефан Гроздев
Георги Колев Председател ВАС
Елка Атанасова Квота: прокурори
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Лазар Груев Председател ВКС
Незабравка Стоева Парл. квота
Румен Боев Квота: прокурори
Соня Найденова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Ясен Тодоров Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
19.11
Апелативен съд Велико Търново
Протокол от заседанието
Десислав Любомиров
Галина Карагьозова Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Юлиана Колева Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
19.11
Районна прокуратура Русе
Протокол от заседанието
Яна Илиева
Елка Атанасова Квота: прокурори
Ясен Тодоров Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
19.11
Районна прокуратура Харманли
Протокол от заседанието
Маргарит Стоилов
Румен Боев Квота: прокурори
Юлиана Колева Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Мария Кузманова Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
20.11
Окръжен съд Добрич
Протокол от заседанието
Галатея Милева
Даниела Костова Квота: съдии
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Веселин Монов
Галя Георгиева Квота: съдии
Даниела Костова Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Елица Стоянова
Даниела Костова Квота: съдии
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Юлия Ковачева Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Петър Монев
Юлиана Колева Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
03.12
Районна прокуратура Омуртаг
Протокол от заседанието
Мартин Александров
Ясен Тодоров Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Румен Георгиев Квота: следователи
03.12
Апелативна прокуратура Бургас
Протокол от заседанието
Пламен Стефанов
Галя Георгиева Квота: съдии
Елка Атанасова Квота: прокурори
Магдалена Лазарова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Румен Георгиев Квота: следователи
Димитър Диамандиев
Елка Атанасова Квота: прокурори
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Румен Георгиев Квота: следователи
Любомир Петров
Георги Колев Председател ВАС
Елка Атанасова Квота: прокурори
Румен Боев Квота: прокурори
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Румен Георгиев Квота: следователи
03.12
Окръжна прокуратура Враца
Протокол от заседанието
Десислав Начков
Елка Атанасова Квота: прокурори
Румен Боев Квота: прокурори
Ясен Тодоров Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Румен Георгиев Квота: следователи
Емил Петров
Ясен Тодоров Парл. квота
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Румен Георгиев Квота: следователи
Веселин Вътов
04.12
Районен съд Пазарджик
Протокол от заседанието
Веселка Златева-Кожухарова
Васил Петров Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Соня Найденова Парл. квота
Галина Карагьозова Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Румен Георгиев Квота: следователи
04.12
Районен съд Бургас
Протокол от заседанието
Яна Колева
Димитър Узунов Парл. квота
Юлиана Колева Парл. квота
Галина Карагьозова Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Румен Георгиев Квота: следователи
04.12
Окръжен съд Силистра
Протокол от заседанието
Пламен Димитров
Ясен Тодоров Парл. квота
Галина Карагьозова Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Румен Георгиев Квота: следователи
Людмил Хърватев
Даниела Костова Квота: съдии
Ясен Тодоров Парл. квота
Галина Карагьозова Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Румен Георгиев Квота: следователи
04.12
Районен съд Самоков
Протокол от заседанието
Янко Чавеев
Димитър Узунов Парл. квота
Камен Иванов Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Галина Карагьозова Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Румен Георгиев Квота: следователи
10.12
Окръжен съд Смолян
Протокол от заседанието
Любен Хаджииванов
Галина Карагьозова Парл. квота
Калин Калпакчиев Квота: съдии
Камен Иванов Квота: съдии
Мария Кузманова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Светла Петкова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
10.12
Районен съд Омуртаг
Протокол от заседанието
Невяна Захариева
Даниела Костова Квота: съдии
Галя Георгиева Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Светла Петкова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
Станимир Йорданов-Кюлеров
Васил Петров Парл. квота
Даниела Костова Квота: съдии
Галя Георгиева Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Светла Петкова Парл. квота
Сотир Цацаров Главен прокурор
11.12
Районен съд Карнобат
Протокол от заседанието
Татяна Станчева-Иванова
Светла Петкова Парл. квота
Соня Найденова Парл. квота
Ясен Тодоров Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Даниела Костова Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
11.12
Районен съд Пещера
Протокол от заседанието
Камен Гатев
Васил Петров Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Димитър Узунов Парл. квота
Милка Итова Квота: съдии
Соня Найденова Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Даниела Костова Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
11.12
Административен съд Смолян
Протокол от заседанието
Игнат Колчев
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Светла Петкова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Даниела Костова Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
Васил Чалъков
Галя Георгиева Квота: съдии
Светла Петкова Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Даниела Костова Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
Динко Хаджиев
Галя Георгиева Квота: съдии
Светла Петкова Парл. квота
Георги Колев Председател ВАС
Даниела Костова Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
Добринка Узунова
Галина Карагьозова Парл. квота
Галя Георгиева Квота: съдии
Светла Петкова Парл. квота
Юлия Ковачева Квота: съдии
Георги Колев Председател ВАС
Даниела Костова Квота: съдии
Михаил Кожарев Квота: прокурори
Сотир Цацаров Главен прокурор
Нагоре