Човекът под тогата Част I или защо съдебната власт има нужда от позитивно отношение?

14.08.2013 | Несменяемост

Основен фокус на Инициативата за прозрачни съдебни назначения е утвърждаване принципите на обективност и безпристрастност в процедурите свързани с кариерното израстване в органите на съдебната власт, и по-специално в съдилищата. Въведеният от Инициативата за тези цели инструмент, са т. нар. профили, които към днешна дата наброяват 138. В това число попадат и 4 профила на съдии, на които предстоеше да получат статут на несменяемост. Желанието на БИПИ е да акцентира върху този специфичен и изключително важен момент в професионалното развитие на магистратите. Освен профилите обаче, БИПИ иска да представи съдиите и като личности направили нелекия избор да решават човешки съдби. Нещо повече, да опитаме по простичък и разбираем начин да отговорим на въпроси като: кой е Човекът под тогата, какви са неговите стремежи и желания? Магистратската професия привлича ежегодно все повече и повече юристи (на обявените в началото на 2013 г. конкурси за младши съдии и младши прокурори, документи за участие подават съответно 817 и 1005 юристи, повечето, от които се кандидатират и за двата конкурса). Какво мотивира един юрист да предпочете изключително високата отговорност, но и самотност на съдийската професия? Водени от тези и други въпроси, решихме да добавим нов момент в проектното развитие на Инициативата – периодични интервюта с магистрати, на които сме изготвили профили в judicialprofiles.bg. Техният фокус ще бъде не толкова служебната информация или практиката на съдията, а неговата личност. Започваме със съдия Любка Стоянова, която правораздава в Административен съд София-град от 2007 г. Тя бе първата съдия, с чието съдействие изготвихме профил по повод предстоящо придобиване статут на несменяемост. Въпросите, които й задаваме са свързани не само със самата нея, но засягат и темата за несменяемостта.

Обръщение на директора на БИПИ Биляна Гяурова-Вегертседер:

"Съдебната власт има нужда от позитивно отношение. Показване на добрите примери, които са реални, но остават скрити зад системната критика и очевидно недобре свършената работа. Съдиите имат нужда от признание на усилията, които полагат. Работя в сферата на съдебната реформа повече от 15 години, през които съм се занимавала с различни правни и законодателни инициативи. През годините съм имала честта да срещам изключително отдадени на работата си магистрати. Хора, които ме мотивират да продължавам да правя това, което правя. Хора, които могат да бъдат модел за подражание. За да сме честни към системата, която се стремим да реформираме, сме длъжни да посочим и добрите й страни. Много е важно да се преодолее автоматичната и неинформирана неприязън и негативно отношение на обществото към съдебната власт. Надявам се, че тези интервюта ще представят и другото лице на системата и ще помогнат тя да бъде осъзната по нов начин."

Пълното интервю със съдия Любка Стоянова:


Снимка: Явор Николов

Всички отговори на съдия Стоянова изразяват нейната лична позиция и не ангажират по никакъв начин Административен съд София-град.

 

Съдия Стоянова, какво Ви мотивира да се ориентирате към съдийската  професия?

Решението беше комплексно и в резултат на дълго обмисляне и  подготовка. След студентската скамейка започнах работа като юрисконсулт, след това работих пет години като адвокат. Трупайки житейски и професионален опит и променяйки се с годините, улягайки във възгледите си и разбирането за света стигнах до решението, че искам и мога да работя като съдия.

Какво бихте споделили за нея?

Професията на съдията никак не е лека. Необходимо е да вземаш решения, обосновани само с доказателствата по делото, като изключиш личните си пристрастия, но почерпиш от житейския си опит. Тези решения трябва да бъдат категорично и безкомпромисно законосъобразни, но същевременно да следват обичайната житейска логика и да се доближават максимално до всеобщото разбиране за справедливост. Обобщава се резултатът от усилията на законодателя да твори закони, на администратора – да ги прилага и на съда – да прецени правилно ли е приложена законовата норма и дали не противоречи на по-висшите норми и принципи на Конституцията. В последните години се добави и нелеката отговорност да съдията да следи за всички изменения в европейското законодателство и да преценява съотношението на националните с европейските норми и техния примат в прилагането.

Как минава ежедневието Ви?

Ежедневието на всеки съдия в натоварен съд е неописуемо тежко. Трябва да направи нелекия избор между постановяването на актове в срок и ежедневната работа по обработка на делата, която не може да се остави, защото процесът изисква своевременно движение по всяко разглеждано дело. Понякога се получава, че нито решенията са в срок, нито докладваните дела са своевременно обработени. Тогава започва влошаване на „качеството” на работа, защото липсва време за задълбочено изследване на казуса, подробна проверка на нормативната база и вземане под внимание на установената съдебна практика, липсва време за усъвършенстване и развитие на съдията като професионалист.

Споделяйки за съдийската професия, това че съдиите стават несменяеми, мотивирало ли Ви е да станете съдия?

Категорично не! Независимостта и личния интегритет трябва да съществуват у всеки съдия и да се усещат от самото начало. Несменяемостта като институт на правото само добавя допълнителна правна гаранция за обществото. Собствения му морал и разбиране за справедливост са личната гаранция на магистрата за съвестно изпълнение на служебните задължения. В множество правни системи институтът на несменяемостта не е познат, но въпреки това съдиите се ползват с изключително високо обществено доверие.

Как приехте поканата на БИПИ да се включите в Инициативата за прозрачни съдебни назначения?

За мен беше удоволствие да спомогна при разработката на профила. Тази инициатива съвпадна със собственото ми разбиране за належащата нужда от отваряне на съдийската общност към гражданите и представяне на същността на съдийската работа на по-широка публика. Искрено вярвам, че откритостта в работата и разясняването на достъпен за всеки език на извършваните от съда действия ще повишат общата правна култура на българския гражданин и ще спомогнат за повишаване на доверието в съдебната ни система.

Как възприемате института на несменяемостта с оглед на гаранциите, които той осигурява за съдийската независимост?

Несменяемостта на съдиите в силно политизирани общества като нашето гарантира на гражданите, че при промяна на политическата система няма да бъдат назначени нови лица, които да обслужват определени политически или икономически интереси. Ето защо, го считам за необходим поне в актуалните български условия. Също така е необходим и на самите съдии, които освен вътрешното си усещане и разбиране за безпристрастност и справедливост, да бъдат гарантирани и чрез законови мерки от вмешателство в работата им.

Смятате ли, че несменяемостта допринася за критичното отношение на обществото към системата или по-скоро би могла да обясни функцията на съдиите в него?

Неправилното разбиране за същността на несменяемостта я прави една от причините за лошото отношение на обществото към съдебната система. На практика не бива да говорим за невъзможност един съдия да бъде сменен. Напротив той може да бъде отстранен или уволнен, но само при строго определени условия, които създават гаранция за обществото и самия него, че няма да зависи от политически или икономически интереси.

Ако малко дете Ви попита какво означава един съдия да бъде несменяем, какво бихте му отговорили?

"Това означава, че съдията може да бъде уволнен, ако лошо си върши работата или извърши нещо много лошо и неизвинимо, но не и ако на някой човек не му допадат решенията, които пише съдията."

 

Четете и в ISSUU тук: 

 
« Обратно към Несменяемост
Любопитно

Що е то етика?

През м. май 2013 г. Santa Barbara Independent стартира колонка Street Ethics на Benjamin Bycel, адвокат и писател, основаващ изпълнителен ...
Прочети »