Експертен панел

Проектът се осъществи в периода 2011 - 2016 и към момента Judicialprofiles.bg служи като архив на извършените дейности. Актуална информация за дейността на БИПИ на bili-bg.org. 

Успешното реализиране на Инициативата за прозрачни съдебни назначения е обвързано с  широка и взаимно допълваща се като опит и компетенции експертиза, която да разработва ефективно неговите цели. Това наложи формирането на панел от експерти, съставен от съдии, други юристи и представители на гражданския сектор, които да вземат ключови решения по правни и методологически въпроси, свързани с началото на Инициативата. Към момента експертният панел не е активен. 


Членове на Експертния панел 

 

Йонко Грозев е бил директор на програмата за правна защита на Българския хелзинкски комитет от основаването му през 1995 г. до 2005 г. Завел е и е спечелил редица дела в европейския съд за правата човека свързани с забраната на мъченията, свободата на словото, изповеданието и сдружаването. Международните делата започнати от Йонко Грозев провокираха и продължават да провокират законодателни промени и промени в публичните настроения относно човешките права като цяло. За своята изключителна дейност Йонко Грозев бе награден през 2002 г. с Международната награда за защита на човешките права от American Bar Association Section of Litigation. Участвал е в обучения на адвокати от Централна и Източна Европа в адвокатски техники, използвани в европейския съд за правата на човека. Йонко Грозев е възпитаник на Harvard Law School.

 

Капка Костова завършва право в СУ "Климент Охридски." През 1981 г. е назначена за съдия в Рaйонен съд Пирдоп, а по-късно става негов председател. Правораздава в Софийския районен съд, а през 1992-1993 г. е заместник-председател на СГС. Командирована е във ВКС през 1993 г. Същата година е избрана и за председател на СРС, като заема този пост за  11 години.  От  25.11.2009 г. до 09.06.2011 г. е член на Висшия съдебен съвет. Понастоящем е съдия във Върховния касационен съд, Наказателна колегия.

 

Миглена Тянкова завършва юридическото си образование в ПУ “Паисий Хилендарски". Встъпва в органите на съдебната власт през 1999 г. на длъжността "съдия" в Районен съд - Хасково. От 01.08.2003 г. е преназначена на длъжността "съдия" в Окръжен съд - Хасково.  Работила е като експерт по проект "Консултативен форум на районните съдилища" осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Миглена Тянкова е участвала и в специализираната програма "Оценка на работата на магистратите" (19 -21 януари 2011 г.) в  САЩ, като обучението бе администрирано от американското посолство у нас. От месец октомври, 2004 г. е aдминистративен ръководител на Районен съд Хасково. На 23.02.2012 г. е избрана от Висшия съдебен съвет за председател на Окръжен съд Хасково. 

 

Мирослава Тодорова е бивш съдия в Софийски градски съд и бивш председател на Съюза на съдиите в България. Професионалните и интереси са в областта на международното сътрудничество по наказателни дела, европейско право и общо наказателно право и процес. Владее руски и английски езици.

 

Незабравка Стоева  през 1985 г. завършва  СУ ” Климент Охридски”, специалност право. От 1989 г. до 1992 г. е районен съдия в РС Благоевград. Между 1992 г. и 1995 г. и 1997 г. и 2008 г. работи като адвокат към АК Благоевград. От 1995 г. до 1997 г. е председател на Общински съвет Благоевград. От м. октомври на 1998 год. досега е преподавател в ЮЗУ ”Неофит Рилски”, гр. Благоевград по Българско нотариално право. От 23.06.2008 г. до 2012 г. е инспектор в ИВСС. Същата година е номинирана за изборен член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Избрана е за член на Съвета и встъпва в длъжност на 03 октомври, 2012 г.

 

Росен Босев е журналист във в. Капитал от 2005 г. Пише за проблемите на съдебната система и правоохранителните органи. Интересува се от пенетенциарната политика, преследването на престъпленията от омраза, нарушаването на човешките права. Негови текстове са публикувани във френския вестник Courrier international и португалския Expresso. Три пъти е получавал наградата на "Програма достъп до информация" за използването на Закона за достъп до обществена информация. Специализирал е разследваща журналистика в Белгия и САЩ.

-------------------------------------

За осъществяването на Инициативата за прозрачни съдебни назначения като концепция и за изработването на пилотните профили по проекта, особено значим бе приносът на юриста Екатерина Баксанова.