Методология

Проектът се осъществи в периода 2011 - 2016 и към момента Judicialprofiles.bg служи като архив на извършените дейности. Актуална информация за дейността на БИПИ на bili-bg.org. 

Инициативата за прозрачни съдебни назначения се основава на постъпателното развитие на цялостна методология за граждански мониторинг, като основните принципи в развитието на тази методология са: 

  • Ползване на международен опит с доказана ефективност.
  • Последователно съобразяване с българските законови и конституционни стандарти, както и с духа и практиката на българските правораздавателни традиции.
  • Участие на широк кръг експерти.
  • Вземане предвид мнението на съдийската общност.
  • Сътрудничество и диалог с органите на съдебната  власт и други държавни  институции. 
  • Използване на обективна, проверима, публична и когато е възможно, официална  информация в изграждането на профилите. 
  • Постоянно усъвършенстване и разширяване на  мониторинга.

Формулата на методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения се резюмира в три взаимосвързани реквизита:

1.Събиране на публична информация за  кандидатите за съдийски назначения и нейното представяне в рамките на детайлни стандартизирани профили, които  биват обсъждани с магистратите.

2.Публикуване на профилите на официалната интернет страница на Инициативата за прозрачни съдебни назначения.

3.Подбуждане на обществения дебат.                   

Профилите се създават по повод на конкретни кариерни процедури, процедури засягащи формирането на ръководството на съдебната система и на нейния общ кадрови потенциал. Съдържанието в тях почива на систематизирана информация, към момента разпределена  в четири основни секции: "Лична Информация", "Професионална дейност", "Имущество и обществено положение" и "Други", като това не изключва добавянето на нови информационни секции за в бъдеще.

Включената в профилите информация
е извлечена от публични източници, включително регистри, декларации, заключения, документи и други данни, изготвени от съответните държавни органи. Вижте списъка на основните източници на информация, ползвани в профилите тук. Kато допълващи сведения се ползват и данни от публикации в уважавани медии, чиито автори са установими, а съдържанието проверимо (вж. Методология за цитиране на медийни публикации за повече информация). Процесът на събиране на информация е основан на стандартна методология, съобразена със законовите изисквания за защита на личните данни. Освен това, при осъществяване на обратна връзка с лицата, на които се изготвят профили, те също могат да добавят информация, която да бъде включена в профила, когато е относима към него (напр. ниво на владеене на чужди езици, допълнителни курсове и специализации, уточнения по данни от различните видове декларации и др.).
Следва да се отбележи, че ведно с разработването на профилите, се разширява и тяхното съдържание, изграждат се и се добавят нови елементи. Поради това профилите, които са създадени в по-скорошен етап от развитието на Инициативата за прозрачни съдебни назначения, съответно имат и по-подробен съдържателен обхват. БИПИ стриктно се придържа към принципа профилите, изготвени в рамките на една кариерна процедура да следват унифициран формат. 

След като един профил е завършен, той се изпраща на съответния магистрат за коментари, забележки, предложения, в случай че са налице неточности, липси или част от информацията не е отразена коректно. В този смисъл профилите, които са в процес на съставяне и/или за които се очаква обратна връзка от кандидатите, биват задължително обозначени с текст "Този профил е в процес на съставяне", както в общия списък с профили, така и на самостоятелните техни подстраници в сайта. При липса, отказ или невъзможност за осъществяване на обратна връзка в разумен срок и след като БИПИ е положил нужните усилия за това, профилите се публикуват на интернет страницата на проекта. За магистратите остава възможността да се свържат с БИПИ и впоследствие. След като профилите се публикуват на интернет страницата на проекта „Инициатива за прозрачни съдебни назначения”  и съответните процедури, по повод които те са били изготвени приключат - процедурите преминават в „архив”, а профилите се съхраняват в техния общ азбучен списък.

Оттеглянето на кандидат от процедура, както и приключване на процедура, не влече след себе си премахване на вече изготвен и публикуван профил от интернет страницата на проекта „Инициатива за прозрачни съдебни назначения”. Когато даден кандидат своевременно уведоми БИПИ за оттеглянето си, БИПИ публикува тази информация под формата на новина, свързана  към  неговия профил и процедурата, по повод която той е съставен и/или го отбелязва по друг надлежен начин в информационния поток на интернет страницата на проекта „Инициатива за прозрачни съдебни назначения".

Екипът на БИПИ, следвайки утвърдени международни методология и примери, създаде и специализирани Анкетни листове за самооценка, които се изпращат за попълване на кандидатите за административни ръководители на органи на съдебната власт. Първите съдии, на които БИПИ изпрати такива, бяха кандидатите за длъжността "административен ръководител-председател" на Районен съд гр. Карлово - съдия Анна Георгиева, съдия Асима Вангелова-Петрова и съдия Иван Бедачев, както и на съдия Румяна Илиева в качеството и на кандидат в конкурса за избор на председател на Апелативен специализиран наказателен съд. Попълнените Анкетни листове за самооценка се прилагат към съответните профили в секция "Всички приложения". Те се попълват по желание  на магистратите, които сами избират в какъв обем да го направят. Впоследствие бяха създадени и анкетни листове за кандидатите за изборни членове на Висшия съдебен съвет и номинираните за съдии в Конституционния съд на Република България.