Стандарти на ИПСН за назначения в органите на съдебната власт

Проектът се осъществи в периода 2011 - 2016 и към момента Judicialprofiles.bg служи като архив на извършените дейности. Актуална информация за дейността на БИПИ на bili-bg.org.  

 

С т а н д а р т и

за процедурите по подготовка за избор на висши длъжности в съдебната власт

от Народното събрание, Президента и Висшия съдебен съвет

 

*

Въведение

Доколкото липсата на утвърдени демократични традиции при извършването на назначения в органите на съдебната власт не позволява разгръщането на потенциала на конституционно уреденото сътрудничество между властите, а напротив, става причина за просмукване на порочни влияния;

Доколкото липсата на достатъчно назначения на доказано компетентни и реално независими хора по върховете на съдебната власт е в пряка връзка с дългогодишното отсъствие на добро управление в нея;

Доколкото мотивацията и независимостта на редовия съдия и прокурор зависят в немалка степен от съзнанието, че по върховете на системата се издигат най-добрите, а не най-удобните;

Доколкото борбата с институционалната развала и оздравяването на обществения морал зависи от личното ангажиране с тези каузи на добрите професионалисти и минава през публичното утвърждаване на модели на отговорното лидерство;

И, доколкото гражданското общество следва да получи възможността да контролира на дело как другите власти осъществяват правомощията си по назначения в съдебната -

предлагаме тези стандарти за назначенията на висшите длъжности в съдебната система, така че те да бъдат не просто попълване на няколко свободни поста, а да се превърнат в процес на истински:

  • избор между кандидати с ясно очертани професионални и морални физиономии, което да прави все по-трудно промушването на хора с тъмно минало и неясни мотиви,
  • процес на формулиране на ясни политики чрез даване на недвусмислена оценка на досегашата работа на съответния орган и определяне на конкретни ангажимети за бъдещи реформи, и
  • овластяване на печелившите в едно честно и прозрачно съревнование с обществен мандат и доверие по начин, който изключва зависимостта от нечие политическо благоволение и от незададените и неотговорени въпроси.


С т а н д а р т и

1. Адекватна нормативна рамка

Приложимата нормативна рамка следва да бъде подробна и да гарантира предсказуема процедура с ясни отговорности за държавните органи и права за кандидатите и представителите на гражданското общество.

2. Отговорност на решаващия орган

Решаващият орган дължи да направи избор само след като всички релевантни данни за кандидатите са събрани, подложени на обществен дебат и оценени.

3. Критерии

Нормативната рамка следва да съдържа ясни и подробни критерии за оценка на кандидатурите, съобразени с високите обществени очаквания към конкретния пост (§.8), обвързани с обхвата на събираната информация (§.10) и съдържанието на заключителния доклад (§.20).

4. Достатъчно време

За да гарантира прозрачен, информиран и отговорнен избор, процедурата включва предварително обявени времеви срокове както и фиксирани междинни етапи, които  са достатъчни за събирането и обсъждането на всички данни и за обществен дебат по тях.

5. Безпристрастност и експертност на подготвителната фаза

Подготовката на избора трябва да бъде извършена при гаранции за експертност и безпристрастност.

6. Административен капацитет

Органът, на когото предстои да прави избор за ръководна или контролна длъжност в съдебната система, следва да обезпечи качеството на избора чрез планиране и осигуряване на адекватен финансов, административен и експертен ресурс.

7. Ясна отговорност за номинацията

Лицата, издигащи съответна номинация, трябва да поемат ясна отговорност за нея като се мотивират подробно и гарантират липсата на негативни фактори, свързани със своя кандидат.

8. Подкрепа на широка основа

Процедурите следва да поощряват привличането на широка подкрепа, излизаща извън съответната партия, институция или професионална общност.

9. Проактивно  и обхватно проучване на кандидата

Като основен елемент от отговорността си да направи информиран избор и да обслужи обществения интерес, решаващият орган е длъжен да осигури активно, цялостно и задълбочено проучване на кандидатите.

10. Завишени изисквания

При прилагане на съществуващите изисквания и критерии, те следва да се тълкуват като минимален, но не изчерпателен стандарт.  Предлаганите кандидати трябва не просто да покриват минималните законови изисквания или за тях да отсъстват дисквалифициращи фактори, но да отговарят на завишени професионални и етични стандарти, свързани с поемането на висока обществена отговорност.  Оценката за тях следва да бъде обвързана с конкретната длъжност.

11. Значение на мотивите и намеренията за дейността на кандидата

Конкретните мотиви на кандидатите, както и намеренията им за бъдещата им работа следва да имат централно значение при оценката на номинациите.

12. Интегритет на информацията

Гарантирането на информиран избор, опазването на доброто име на кандидатите и защитата на общественото доверие предвиждат гаранции за достоверността и относимостта на източниците на данни.

13. Публичност на информацията

Информацията, свързана с кандидатите и процеса на тяхната оценка, следва да бъде публична.

14. Разкриване на данни

Защитата на обществения интерес и изборния характер на процедурите обосновават разширяване кръга от лични и служебни данни, които се събират и публикуват.

15. Закрити заседания и материали, неподлежащи на публикуване

Ограничения в принципа за публичност на информацията и процеса следва да се допускат само по ограничено уредени изключения, при подробни мотиви и допълнителни процедурни гаранции.

16. Роля на служби с особен режим и значение на класифицираните данни

Служби в режим на ограничен граждански контрол не следва да имат решаваща роля за съдбата на дадена номинация.

17. Права на кандидатите

Кандидатите следва да имат гарантирана достатъчна възможност  да организират и представят кандидатурата пред обществото си пълноценно като подчертаят силните си страни и отговорят на негативните фактори.

18. Гражданско участие

Представителите на гражданското общество и заинтересованите лица имат гарантирани възможности да повлияят на събирането и публикуването на информация, да подложат всяка кандидатура на реален обществен дебат и да поставят конкретни въпроси при публичното обсъждане.

19. Публично изслушване

Всеки кандидат подлежи на публично изслушване,  където да обоснове своята кандидатура, а обществото да може да получи представа за личността му/й, както  и отговор на всички въпроси към него/нея.

20. Заключение на подготвителната фаза

Резултатите от проведената подготвителна процедура следва да бъдат обобщени в структуриран вид (заключителен доклад) като конкретна гаранция за информираността на избора. Съответствието на неговата структура с всички релеватни критерии за оценка и ангажирането отговорността на авторите му осигуряват качеството на цялата предхождаща го процедура.