Методология за цитиране на медийни публикации

Проектът се осъществи в периода 2011 - 2016 и към момента Judicialprofiles.bg служи като архив на извършените дейности. Актуална информация за дейността на БИПИ на bili-bg.org. 

І. Увод:

Централен методологически принцип в работата ни по проекта "Инициатива за прозрачни съдебни назначения" (ИПСН) е обективността. В този смисъл, основен източник за данните, които включваме в профилите на съдиите-кандидати за назначенията, попадащи в обхвата на проекта, са документи, които са изготвени и публикувани от съответните държавни органи или компетентни лица. Същевременно, в демократичното общество медиите са основен източник на информация, формират масовите възприятия по ключови въпроси и отразяват общественото мнение. ИПСН не би могла да изпълни целта си за отваряне на кариерния процес в съдебната власт към обществото и повишаване общественото доверие в правосъдието, без да отчита адекватно тази роля на медиите.

Освен като важен спомагателен източник на данни за профилите на кандидатите, медиите са релевантни и като основен индикатор за общественото мнение. Всяко усилие за подобряване възприятията на гражданите за българското правосъдие следва да се оттласне от неговия образ в медиите. В този план, припомняме принципа, че правосъдието не просто трябва да бъде осъществено, но и неговото осъществяване трябва да бъде засвидетелствувано от обществото. Аналогично: интегритетът на българският съд е въпрос не само на вътрешна добродетел на съдиите и правосъдните институции, но и на възприятие, формирано у гражданите, включително чрез и от медиите. Кариерните процеси трябва да влязат по подходящ начин в диалог с тези възприятия, да отговорят на въпросите, които обществото има, да създадат по-широка правна култура и да инкорпорират по-добре обществените очаквания. Като интегрира с нужното внимание релевантното медийно съдържание, ИПСН ще даде своя принос за този процес.

ІІ. Основни принципи на включване на медийно съдържание:

 • Относимост на медийния образ: изхождаме от презумцията, че отчитането на медийния образ на отделния съдия и особено на кандидатите за ръководни позиции в съдебната система е важен компонент от общественото доверие в правосъдието в едно демократично общество.
 • Относимост на данните и медийните факти: ще бъде цитирано само медийно съдържание, което има относимост към критериите за оценка на професионалните постижения и етичността на съдията.
 • Наличие на източник: ползването на медийно съдържание ще става при условия на взискателно изискване за наличието на автор на публикацията и наличие на позоваване на източници за обстоятелствата, които се публикуват.
 • Значимост на репутацията на медията и автора: репутацията на медията и автора, колкото и това да са субективни понятия, ще бъде отчитана при преценка дали дадено медийно съдържание да бъде използвано. Цитирани ще бъдат публикации от медии с известни собственици, приели Етичния кодекс на българските медии. Списък може да бъде видян тук.
 • Защита на съдията и съда от кампании за очерняне и други форми на злонамерен и нерегламентиран натиск: ще използваме само медийно съдържание, което е от естество да спомогне за постигане целите на ИПСН. Няма да бъдат използвани публикации, които имат за цел очерняне, натиск или са в очевидно противоречие с принципите на правовата държава и съвременната демокрация.
 • Защита на личния живот и правата на трети лица: при ползване на медийно съдържание с особено внимание ще бъдат отчитани изискванията в областта на защитата на личните данни и правото на личен живот, приложими към ИПСН като цяло.
 • Диалог с профилирания кандидат: за да се гарантира балансираното използване на медийно съдържание, профилираните кандидати ще имат възможност да дадат своето становище преди публикацията на профилите.

III. Категории съдържание от медиите, което подлежи на отразяване в профилите:

   1.  Конкретни данни с относимост към конкретен компонент от Профилите

Медийни публикации могат да бъдат спомагателен източник на съдържание, на базата на което се изготвят профилите.  В случаите, когато медийна публикация е основен или важен източник за конкретни данни с относимост към някоя от областите от работата или статута на профилираните кандидати, те ще бъдат включвани в съответния раздел на профила с посочване на източника. Подобни случаи ще бъдат по-скоро изключение, доколкото основният фокус на усилията ни пада върху работата с документални източници. Правилата за този тип ползване на медийно съдържание са отразени в § ІV.

   2.  По-значими случаи, в които профилираният съдия е попадал във фокуса на медиите

Случаите, в които профилираният съдия е попадал/а в полезрението на медиите, сами по себе си, са факт от публичния живот. При съставянето на преценка за съответния кандидат (както от страна на конкретния компетентен орган, така и от страна на гражданите като цяло) подобни случаи могат да имат важно значение за оценка на различни аспекти от публичния образ на кандидата и неговия/нейния принос за общото възприятие на правосъдието в България. В тази категория медийни публикации попада отразяването на дела от медиен интерес, участия на кандидата в различни процеси в съдебната система, които са станали публично достояние, и др. под., както и публикации от самия кандидат: интервюта, статии, позиции. Подобни случаи се индикират в профилите само като медиен факт, без да се навлиза в детайли. В случай на кандидати, които са били многократно във фокуса на медийното внимание, БИПИ си запазва правото да селектира само най-важните подобни казуси с оглед административния ресурс, с който разполага. Правилата за този тип ползване на медийно съдържание са отразени в § V.

   3.  Оценки за дейността на профилирания кандидат със значимост за общественото възприятие за българското правосъдие

В случаите, в които авторитетни медии или обществени фигури са давали оценки за работата или поведението на профилирания кандидат и това е било от съществено значение за формиране на общественото възприятие за съдебната власт, тази информация също следва да се има предвид при съставяне преценката за кандидата от решаващия орган и гражданите като цяло. Подобни оценки ще бъдат цитирани като факт, без да се привеждат в профилите. Това ще става само в особено важни случаи и при спазване на взискателни правила, охраняващи доброто име на съдията и правосъдието. Правилата за този тип ползване на медийно съдържание са отразени в § VІ.

IV. Конкретни правила за използване на данни от медиите (категория ІІІ.1):

А. Критерии

   1. Съдържа ли публикацията данни, относими към критериите за оценка на съдията?

Цитират се само данни конкретно относими към релевантните критерии за оценка професионалните постижения и етичността на кандидатите.

   2. Наличие на източник на цитираните данни – документи, конкретно посочен автор на твърденията?

В по-голямата си част, данните в публикацията следва да почиват на ясен източник: документи, възприятия на журналиста от мястото на събитията,    цитати от конкретизирани лица (това не включва позовавания на други медийни публикации, които не включват източници). Не се публикуват и такива, в които преобладаващата част от твърденията нямат ясен източник. Твърдения от „източници пожелали да останат анонимни” са допустими само ако в публикацията има и други данни, потвърждаващи такива твърдения и при повишени изисквания към репутацията на медията и на автора на публикацията.

   3. Има ли публикацията автор?

Авторът следва да е известен журналист. Само в случаи на изключителна важност и подкрепеност с източници се ползват материали без автор или от автор, чието име не е известно в гилдията

   4. Извършвана ли е официална проверка по случая с убедителни заключения?

Ако е имало подобна и БИПИ разполага с документи от нея – се отдава предпочитание на нея. Ако проверката няма убедителен резултат или няма данни да е изчерпила всички цитирани в публикацията обстоятелства, цитират се и публикацията и заключенията от проверката.

Б. Правила в процеса на изработка на профила

   1. Извършва ли БИПИ собствени проверки по публикацията?

При спазването на горните изисквания БИПИ няма ангажимент да прави собствена проверка на медийни публикации, които цитира. Целта на тяхното цитиране е да се отрази съществуващата репутация на кандидатите в обективната медийна и обществена среда и да се гарантира, че всички релевантни елементи от тази репутация ще бъдат взети предвид в процеса на избор. При положение, че данните от публикацията са достатъчно важни и подлежат на допълнителна проверка и доразвиване, БИПИ си запазва правото – при наличие на ресурс – да събира допълнителни материали с оглед по пълната картина за релевантните критерии за оценка на кандидатите.

   2. Има ли възможност за реакция профилираният съдия?

Профилираните съдии се запознават предварително с черновите на профилите и имат възможност да предлагат корекции и допълнителни материали. БИПИ си запазва правото на преценка кои корекции да възприеме. Ако профилираният кандидат не е съгласен с публикация, която БИПИ възнамерява да отрази в профила той/тя може:

 • Да приведе аргументи, че публикацията не е годна за цитиране на основата на тази методология;
 • Да предложи документи, от които става ясно, че данните в публикацията са неверни или заблуждаващи. БИПИ си запазва правото да отрази само тези документи или да ги цитира редом със самата публикация;
 • Да поиска включването на кратко собствено становище към публикацията. БИПИ си запазва правото да включва само аргументирани и релевантни становища.

   3.  Начин на цитиране

Според значимостта на съдържащите се в публикацията данни може да се цитира целият текст или само конкретните релевантни извадки, обобщени от БИПИ. И в двата случая се съдържат точни указания за източник, автор, дата и връзка към интернет сайт.

V. Конкретни критерии за отразяване случаи на попадане на кандидатите във фокуса на медийно внимание (Категория ІІІ.2):

А. Критерии

   1. Относим ли е случаят на попадане във вниманието на медиите към целите на ИПСН и критериите за оценка на работа на съдията?

Само случаи на медийно внимание, които съответстват на целите на ИПСН и легитимните критерии за оценка на професионалните постижения и поведение на кандидатите подлежат на отразяване в профилите.

   2.  Значимост на случая

БИПИ си запазва правото да селектира само случаи, които са с достатъчна значимост.

   3. Верифицируемост:

При отразяване на даден случай на медийно внимание се спазват изисквания за гарантиране обективността на цитираната информация: наличие на източници, автор и потвърждение от документи или публикации в друга медия.

 Б. Правила

   1. Какво се включва в случаите на медийно внимание, които подлежат на отразяване в профилите?

 • По-значими случаи на отразяване дейността на профилирания съдия по дела от особен обществен/медиен интерес.
 • По-значими случаи на отразяване на участие на профилирания съдия в процеси в съдебната система, например предишни номинации и кандидатствания  за заемане на длъжност.
 • Позиции на профилирания съдия: интервюта, статии, изразяване на гражданска и професионална позиция.

   2. Как се отразяват подобни случаи?

Случаите на попадане на съдията във фокуса на медиите се отразяват единствено като максимално обобщен медиен факт, като се цитира конкретния повод (дело от обществен интерес, процедура, в която е участвал съдията), дата или период. При публикации с автор профилирания съдия се посочват данните на самата публикация: заглавие, дата, медия, интернет адрес. Ако се налага цитиране на повече обстоятелства, свързани с попадането на съдията във вниманието на медиите, това става по правилата на предидущата категория (§ ІV.)

   3. Как се потвърждава връзката на конкретния профилиран съдия с цитирания повод за медиен интерес?

БИПИ прави prima facie проверка като засича с налични документи и публикации в други медии.

   4. Как се прави селекция?

БИПИ преценява значимостта на конкретните случаи на медийно внимание от гледна точка целите на ИПСН, цитираните по-горе принципи и принципите на правовата държава. При наличието на по-голям брой случаи на медийно внимание, БИПИ си запазва правото да отчита наличния си административен ресурс и да се фокусира върху последните години при балансиране на важността на случаите.

   5. Участие на профилирания кандидат

Профилираните съдии се запознават предварително с черновите на профилите и имат възможност да предлагат корекции, допълнителни материали, както и да предлагат отразяването на случаи на медийно внимание, които са в тяхна полза, стига да предоставят достатъчно информация за тях. БИПИ си запазва правото на преценка кои корекции да възприеме. Ако профилираният кандидат не е съгласен с отразяването на случай на медийно внимание, който БИПИ възнамерява да включи в профила той/тя може:

 • Да приведе аргументи, че случаят не е релевантен на основата на тази методология или противоречи на принципите на ИПСН;
 • Да предложи документи, от които става ясно, че данните в публикацията са неверни или заблуждаващи. БИПИ си запазва правото да отрази само тези документи или да ги цитира редом със самата публикация;
 • Да поиска включването на кратко собствено становище към публикацията. БИПИ си запазва правото да включва само аргументирани и релевантни становища.

VІ. Конкретни правила за отразяване на оценки за дейността на профилирания кандидат (Категория ІІІ.3):

А. Критерии

   1. Значимост на оценката за общественото възприятие за българското правосъдие

Единствено оценки със значимо и установимо значение за формирането на общественото възприятие за конкретния кандидат и правосъдието изобщо, подлежат на цитиране. Това значение следва да бъде обвързано с релевантните критерии за оценка професионалната дейност и етика на съдията.

   2. Обоснованост

Оценката следва да бъде добросъвестна, да бъде аргументирана и да има достатъчна връзка с конкретно поведение на профилирания съдия. Фактическите основания на оценката следва да се потвърждават от наличието на документи или други данни при условията на правилата по § ІV.

   3. Авторство и значимост на автора

Оценките следва да имат конкретен автор. На цитиране подлежат само оценки от автори, групи или институции с позиция и обществена значимост, които обосновават легитимно влияние върху общественото мнение.

   4. Коректност на цитирането

Само публикации, за които не възниква разумно съмнение, в коректността на отразяване на съдържащата се в тях оценка, подлежат на публикация.

   5. Балансирано отразяване на контекста

При цитиране на оценки се цитират и допълнителни материали, които осигуряват балансирано отразяване на контекста на оценката. При наличие на изразено в медиите контра-мнение или опровержение, то се отразява при спазването на тези правила.

   6. Избягване уронване репутацията на съдията и съдебната система

С особено внимание ще се подхожда към избягване даването на гласност на неверни клеветнически, очернящи или унизителни за човешкото и професионално достойнство на съдията и съдийската професия мнения.

Б. Правила

   1. Какво подлежи на отразяване в тази категория?

 • Оценки на водещи медии или журналисти, специализиращи в отразяване на работата на съдебната власт
 • Оценки на признати специалисти
 • Оценки на представители на публични и международни институции
 • Оценки на професионални организации или авторитетни неправителствени организации

   2. Как се отразяват публикациите в тази категория?

Цитира се само заглавие, дата, автор, медия, връзка в интернет, като при нужда се посочва поводът или фактическото основание. Когато се цитират публикации и документи, които осигуряват контекст или контра-мнение - те се отразяват по същия начин.

  3. Как се гарантира наличието на фактическо основание за публикациите в тази категория?

БИПИ ще полага разумни усилия да гарантира наличието на фактически основания за съответната оценка, както и на връзка с поведението на профилирания съдия. Връзката се установява с документи или други публични данни. Допълнителна гаранция е възможността на профилирания кандидат да коментира включването на съответната оценка.

  4. Участие на профилирания кандидат

Профилираните съдии се запознават предварително с черновите на профилите и имат възможност да предлагат корекции и допълнителни материали. БИПИ си запазва правото на преценка кои корекции да възприеме. Ако профилираният кандидат не е съгласен с публикация, която БИПИ възнамерява да отрази в профила той/тя може:

 • Да приведе аргументи, че публикацията не е годна за цитиране на основата на тази методология;
 • Да предложи документи, от които става ясно, че данните в публикацията са неверни или заблуждаващи. БИПИ си запазва правото да отрази само тези документи или да ги цитира редом със самата публикация;
 • Да поиска включването на контра-мнения и опровержения. БИПИ може да откаже само ако подобни публикации са в нарушение на тази методология;
 • Да поиска включването на кратко собствено становище към публикацията. БИПИ си запазва правото да включва само аргументирани и релевантни становища.