Основни източници на информация в профилите:

 

  ИЗТОЧНИК   ИНФОРМАЦИЯ 


 
 Висш съдебен съвет 

  - Атестационни формуляри
  - Декларации по чл.12, т. 2 във вр. с чл.14 от ЗПРКИ*
  - Протоколи от заседания на ВСС
  - Информация и копия на документи, изискани по ЗДОИ** 

 
 Инспекторат към Висшия съдебен съвет 

  - Данни от Актове от проверки

 
 Сметна палата на Република България

  - Декларации по ЗПИЛЗВДОДДПЧС*** 

 
 Имотен регистър към Агенция по вписванията

  - Данни по имотни партиди


 Търговски регистър към Агенция по вписванията 

  - Данни за интереси в търговски дружества
 Комисия за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност 
 на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
 служби на Българската народна армия 
  - Принадлежност към Държавна сигурност
 
 Информационен портал на НПО в България
  - Участия в НПО
 Интернет страници на съдилища    - Годишни отчетни доклади, справки по дела,
    данни от пресцентровете на съдилищата
 Данни от попълнени Анкетни листове за самооценка (АЛС) - попълнените АЛС се публикуват в секция "Всички приложения" в профилите на попълнилите ги кандидати.
 Други информация и коментари, предоставени от съдебните кандидати по повод необходими уточнения във връзка съставянето на техните профили. 

___________________________________________________________________
* Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
** Закон за достъп до обществена информация;
*** Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.