Условия за ползване
I.
Oбща информация

1.Всяко използване на интернет страницата и информацията публикувана в нея, по подразбиране, включва съгласие с настоящите Условия за ползване от страна на потребителя. БИПИ си запазва правото по всяко време да изменя Условията за ползване като не се задължава да уведомява потребителите за тези промени.

2.„Потребител” е всяко физическо лице, което осъществява достъп до настоящата интернет страница, ползва услугите, които тя предоставя и информацията, съдържаща се в нея. Условията за ползване ангажират и юридическите лица, чиито служители и представители извършват непосредствено ползване на тази  интернет страница.

3.Настоящата интернет страница и събраната в нея информация са изработени и се поддържат от Български институт за правни инициативи (БИПИ) в рамките на проект „Инициатива за прозрачни съдебни назначения” (ИПСН), с финансиране от Държавния департамент на САЩ.

4.Настоящата интернет страница  съдържа информация, почерпена от публични масиви и регистри; такава станала достъпна в резултат на удовлетворени искания по ЗДОИ от страна на БИПИ; предоставена  от  отделни съдии и други лица, попаднали в обхвата на ИПСН; както и информация, генерирана от БИПИ на основата на тези данни.

5.ИПСН е проект изцяло в публичен интерес, осъществяван в съгласие с публикуваната на тази страница Методология, българското законодателство за защита на личните данни и при спазване на конституционните гаранции за защита на личния живот и съдийската независимост. 

6.Настоящите условия имат обвързващо действие само между БИПИ и Вас като потребител.

 

II. Условия за ползване на публикуваната информация

7.Използването на информация на части и в цялост, публикувана на тази интернет страница  е допустимо само за лични и нетърговски цели и при изричното посочване източника на информация, а именно: www.judicialprofiles.bg, както на конкретния профил и/или други документи, от които тя е заета, с уточняване на датата, на която е станало вземането. 

8.Дизайнът на интернет страницата, профилите и процедурите, както и Методологията на ИПСН представляват оригинална разработка на БИПИ и са предмет на изключителното авторско право на БИПИ. Те могат да бъдат използвани със съгласието на БИПИ при спазване целите на проекта и неговата общественополезна насоченост. Информацията, която се съдържа на страницата www.judicialprofiles.bg и е почерпена от други източници и масиви, може да подлежи на условия на ползване, съдържащи се в тях. Всеки документ на страницата указва източниците на данни, използвани за неговото създаване. Грижа и отговорност на потребителите е да осигурят съобразяването със специфичните изисквания на съответния източник.

9.Макар и публикувани със съгласието на съответния съдия или извлечени от съответен публичен масив - данни от настоящата страница могат да бъдат предмет на защита по ЗЗЛД. Отговорност на всеки потребител е да съобрази своята дейност с неговите изисквания. Независимо от изискванията на ЗЗЛД,  БИПИ  призовава потребителите към максимално уважение на личната сфера на съдиите и третите лица, за които се съдържат данни на настоящата страница, както и на конституционните ценности за съдийската независимост.

10.В интерес на защита на личната сфера на съдиите, БИПИ си запазва правото да добавя специфични ограничения за ползване на информация от този сайт и да се обръща към нейни ползватели за коригирането на употреби, които съзнателно или не биха могли да влязат в нарушение с тези защитени интереси.                     .

11.БИПИ полага максимална грижа за спазването на изискванията на ЗЗЛД, евентуалните авторски права и други форми на защита и изключителност на информацията. БИПИ разчита на потребителите да уведомяват и сигнализират незабавно при нарушение на тези права.

12.Методологията на ИПСН, както и вътрешните процедури на БИПИ, съдържат гаранции за коректност на информацията. При установяването на наличието на технически грешки и невярна информация, молим да бъдем уведомени незабавно с оглед тяхното коригиране.                                                  


III. Ограничаване на отговорност

13.БИПИ не отговаря за цитирането, използването, представянето, преработването и разпространяването на информацията, публикувана на тази интернет страница от страна на трети лица в нарушение на настоящите Условия за ползване.

14.БИПИ и отделни негови служители не носят отговорност за спазването на изискванията за ЗЗЛД и специфичните изисквания на използваните публични източници от страна на трети лица.

За неуредените въпроси с настоящите Условия за ползване, следва да се прилага действащото българско законодателство.