Избор председател АдмС Хасково

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

ВСС преизбра Теодора Точкова за председател на Административен съд Хасково

Дата: 26.01.2012

При кандидати: 
- Петя Георгиева Желева – съдия в Административен съд гр. Хасково, с ранг “съдия в АС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 45/09.12.2010 г., комплексна оценка “много добра/; и
- Теодора Ангелова Точкова – и.ф. административен ръководител – председател на Административен съд гр. Хасково, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 25/01.07.2010 г., комплексна оценка “много добра/;

Висшият съдебен съвет след проведеното тайно гласуване с бюлетини и при обявения резултат: с 19 /деветнадесет/ гласа “за” за Теодора Ангелова Точкова, 3 /три/ гласа „за” за Петя Георгиева Желева и 1 /една/ недействителна бюлетина, на основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Теодора Ангелова Точкова – и.ф. административен ръководител – председател на Административен съд гр. Хасково, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжността “административен ръководител-председател” на Административен съд гр. Хасково, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”.