Избор председател Районен съд Елхово

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Яна Ангелова е новият председател  на Районен съд Елхово

Дата: 17.05.2012

След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 3 /три/ гласа "за" за Елена Златанова Тодорова,
2 /два/ гласа "за" за Мартина Иванова Кирова и 16 /шестнадесет/ гласа "за" за Яна Вълкова Ангелова, на основание чл. 171 от ЗСВ ВСС назначи Яна Ангелова - съдия в Районен съд Елхово на длъжността "административен ръководител-председател" на Районен съд-гр.Елхово.