Избор председател Районен съд Чирпан

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

chirpan.org: Тихомир Колев с втори ръководен мандат

Дата: 23.03.2012

Вчера, 22 март 2012 г., се състоя изборът на административен ръководител на Районен съд Чирпан. С пълно мнозинство от 25 гласа, Висшият съдебен съвет избра досегашният председател на съда Тихомир Колев. Български институт за правни инициативи (БИПИ), изпълнявайки проекта "Инициатива за прозрачни съдебни назначения" (ИПСН), финансиран от Държавния департамент на САЩ състави подробен стандартизиран профил на съдия Колев, който заедно с данни по самата процедура е достъпен на официалната  интернет страница на проекта judicialprofiles.bg

Към настоящия момент съдиите (с много малко изключения) дават активна обратна връзка в процеса на съставяне на техните профили и приветстват проекта.  Към момента са съставени 45 профила на кандидати, като в процес на изработка са профилите на кандидатите на ръководния пост на Районен съд Елхово.

Проектът „Инициатива за прозрачни съдебни назначения” цели да превърне във водещи принципите на обективност и прозрачност в процедурите по назначения на магистрати на ръководни длъжности в звената на съдебната власт и да допринесе за усъвършенстване на кариерните процедури чрез повече прозрачност и гражданско участие, така щото най-добрите, почтени и подготвени магистрати да заемат лидерските позиции в съдебната власт. Моделът на това гражданско наблюдение е заимстван от опита на развити международни демокрации, но приспособен към българския контекст и специфики.

ИПСН се основава на постъпателното развитие на цялостна методология за граждански мониторинг на съдебните назначения. Формулата на тази методология  се резюмира в рамките на три взаимосвързани реквизита - събиране на обективна, проверима и публична информация за съдебните кандидати и нейното представяне в рамките на стандартизирани профили, които задължително биват обсъждани и коментирани от магистратите, преди официалното им публикуване; представяне на профилите в специализиран интернет порталзаедно с максимална информация за самата кариерна процедура и работата на ВСС по нея; стимулиране на обществен дебат  по конкретните кариерни процедури и кадровата политика на ВСС - включително предложения за изменения в нормативната база.

Основният инструмент, ползван за реализирането на целите на ИПСН, е съставянето на обективни детайлни профили на кандидатите за ръководни длъжности, като съдържанието в тях почива на систематизирана информация, извлечена от публични източници - регистри, декларации, заключения, документи и други данни, изготвени от съответните държавни органи, както и информация от самите кандидати и медиите. Процесът на събиране на информация следва всички законови изисквания за защита на личните данни.