Избор председател АдмС Монтана

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Огнян Евгениев е новоизбраният председател

Дата: 09.02.2012

ВСС избра съдия Огнян Евгениев за новият председател на Административен съд Монтана. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 3 гласа "за" за Бисерка Любенова Бойчева-Софрониева, 4 гласа "за" за Момчил Димитров Таралански и 17 гласа "за" за Огнян Методиев Евгениев, ВСС назначава Огнян Методиев Евгениев - съдия в Административен съд гр. Монтана, с ранг "съдия в АС" на длъжността "административен ръководител-председател на АдмС Монтана.