Избор председател Окръжен съд Пловдив

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Висшият съдебен съвет обяви нови процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

Дата: 14.03.2014

В ДВ бр. 23/14.03.2014 г. бяха обнародвани стартиращи процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

На основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт:

1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Дулово – изтичащ мандат на 13.04.2014 г.;

2. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Бургас – изтичащ мандат на 11.05.2014 г.;

3. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна – изтичащ мандат на 11.05.2014 г.;

4. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – В. Търново – изтичащ мандат на 11.05.2014 г.;

5. Административен ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив – изтичащ мандат на 18.05.2014 г..

На основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт:

1. Административен ръководител – районен прокурор на Софийска районна прокуратура - свободна длъжност

2. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Варна – свободна длъжност.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник, кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал.1, т. 2-4 от ЗСВ), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилагат : подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат от извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна книжка и/или осигурителна книжка; концепция за работата им като административен ръководител /която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността; анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт; очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност; набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане/; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от ВСС и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.