Избор председател Районен съд Свиленград

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Елена Тодорова е новият председател на Районен съд Свиленград

Дата: 21.11.2013

Днес ВСС подкрепи кандидатурата на Елена Тодорова за председател на РС Свиленград. ВСС гласува с 13 гласа „за”, 3 „против” и 7 „въздържал се”. Съдия Тодорова е работила в РС Свиленград от 2003 до 2007 г.

Елена Тодорова завършва юридическото си образование в Бургаски свободен университет през 1995 г. Непосредствено след това, в продължение на една година, е съдебен кандидат в ОС Ямбол. През декември 1996 г. започва работа като старши юрисконсулт в Териториално данъчно управление – Ямбол. Там работи в Специализираната данъчна служба „Акцизи” и данъчна служба „ДДС”. На 14 септември 1998 г. Елена Тодорова е назначена за съдия по вписванията в Районен съд – Ямбол. В автобиографията си тя посочва, че е изпълнявала нотариални функции, включително и по заместване в съдебния район на РС Елхово. След проведен конкурс, на 22.01.2003 г., съдия Тодорова е назначена за районен съдия в Районен съд Свиленград. Тя започва работа на тази позиция от 14 февруари същата година. Повече информация за провелия се конкурс може да бъде открита в Протокол №3 от заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС), проведено на 22.01.2003 г. При работата си в РС Свиленград съдия Елена Тодорова е участвала в разширени съдебни състави, разглеждащи дела със сериозен обществен интерес, сред които и такива, свързани с контрабанда на наркотични вещества. На 31.01.2007 г. съдия Тодорова е назначена от ВСС за председател на Районен съд Елхово. Това е отразено в Протокол №4 от същата година. На 10.08.2007 г. г-жа Тодорова излиза в отпуск по майчинство, като се връща на работа в началото на 2009 г. Междувременно, тя кандидатства за председател на Районен съд Свиленград. На избора, провел се на 28.05.2008 г., тя получава един глас, а за административен ръководител е назначен Христо Георчев. Допълнителна информация може да бъде открита в Протокол №21 от 2008 г. от заседание на ВСС. Четири месеца по-късно, на 01.10.2008 г., съдия Тодорова придобива статут на несменяемост. Това е отразено в протокол №38 на ВСС от същата година. Мандатът й като председател на РС Елхово изтича на 14.02.2012 г. С решение на ВСС по Протокол №9/01.03.2012 г. е определена за изпълняваща функциите на административен ръководител до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. На 17.05.2012 г. е проведен избор на административен ръководител-председател на РС Елхово. Кандидати за длъжността са Мартина Кирова, Яна Ангелова и Елена Тодорова. Съдия Тодорова получава два гласа в подкрепа на своята кандидатура, а за председател на съда е избрана Яна Ангелова. С решение на ВСС по протокол №26/28.06.2012 г. Елена Тодорова е назначена на длъжност съдия в РС Елхово, считано от 01.06.2012 г. С решение №37/20.09.2012 г. на ВСС съдия Тодорова е повишена на място в ранг „съдия в ОС”. Последната атестация на съдия Тодорова обхваща периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2012 г. Помощната атестационна комисия в състав Росица Чокова, Росица Стоева и Георги Карабаджаков предлага да й бъде наложена оценка „много добра” с 92 точки. Комисията по предложенията и атестирането намалява общия брой точки на 78 и изготвя комплексна оценка „добра”. Срещу така изготвената оценка съдия Тодорова депозира възражение, в резултат на което ВСС приема комплексна оценка от периодично атестиране „много добра” – 88 точки (Протокол от заседание на ВСС №30/24.07.2013 г.).