Избор председател Окръжен съд Добрич

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Галатея Петрова Ханджиева-Милева е новият административен ръководител на ОС Добрич

Дата: 20.11.2014

Източник: Пресцентър на ВСС

Висшият съдебен съвет с 18 гласа "за", 0 "против" и 4 "въздържали се" избра Галатея Петрова Ханджиева-Милева за председател на Окръжен съд Добрич. Другите кандидати получиха съответно, Веселин Стефанов Монов, и.ф административен ръководител на Районен съд Добрич 0 гласа "за", 10 "против" и 12 "въздържали се", Елица Йорданова Стоянова – съдия в Окръжен съд Добрич 0 гласа "за", 6 "против" и 16 "въздържали се" и Петър Петков Монев – заместник-административен ръководител на Районен съд Добрич 1 гласа "за", 8 "против" и 13 "въздържали се".

Съдия Ханджиева има над 22 години юридически стаж като съдия. Била е съдия в Районен съд Добрич и в Окръжен съд Добрич. От 2004 г. до настоящия момент заема длъжността заместник административен ръководител на Окръжен съд-Добрич.

В концепцията си съдия Милева определя като приоритетни цели: подобряване качеството на правораздаване; повишаване срочността на правораздаване; прозрачност и предвидимост на правораздаването, повишаване на общественото доверие и приближаване на правосъдието до хората; взаимодействие с институциите и организациите по повод правораздавателната дейност. 

Членът на ВСС – Даниела Костова зададе въпрос към кандидата свързан с възможностите за формиране на постоянни състави в Окръжен съд – Добрич. 

Кандидатурата на съдия Ханджиева бе подкрепена от Даниела Костова и Калин Калпакчиев с аргументите, че Окръжен съд - Добрич е изключително добре организиран, като Г. Ханджиева има личен принос за успехите на съда в качеството си на заместник-председател, съдия от кариерата и изключително компетентен професионалист.