Избор председател Районен съд Средец

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

На 30-ти октомври ВСС избра Красимира Донева за административен ръководител на РС Средец

Дата: 30.10.2014

С 19 (деветнадесет) гласа “за”, 0 (нула) “против”, 1 (един) “въздържал се” и на основание чл.194б, ал.1 от ЗСВ Висшият съдебен съвет назначава Красимира Тончева Донева – съдия в Районен съд Средец, на длъжността „административен ръководител-председател” на Районен съд Средец.