Избор председател Районен съд Ямбол

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Светлана Митрушева бе избрана с 15 гласа за ръководител на Районен съд Ямбол

Дата: 15.01.2015

Висшият съдебен съвет избра с 19 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” Светлана Митрушева за председател на Районен съд Ямбол. 

Съдия Светлана Митрушева-Атанасова започва юридическата си кариера като съдебен кандидат в Окръжен съд Ямбол през ноември 1996 г. Има опит като юрисконсулт на Община Ямбол за периода 13.04.1998 г. – 31.05.1998 г.

В периода от 01.06.1998 г. до 21.11.1999 г. е работила като младши съдия в ОС Ямбол, а от 22.11.1999 г. е преназначена на длъжност „съдия“ в РС Ямбол (Решение на ВСС по Протокол №34/ 20.10.1999 г.).

Съдия Митрушева-Атанасова е назначена за заместник на административния ръководител – заместник-председател на Ямболски районен съд (ЯРС), съгласно Решение на ВСС по Протокол № 23/04.07.2007 г. Със заповед 76/19.03.2010 г. на Председателя на ЯРС е назначена за Председател на Наказателно отделение в същия съд.

През 2009 г. съдията е повишена в ранг „съдия в апелативен съд“, по Решение на ВСС по Протокол № 13/25.03.2009 г.

Съдия Митрушева-Атанасова разглежда наказателни дела, а (през) от 2012 г., съгласно Заповед на Председателя на ЯРС разглежда и граждански дела по чл. 410 от ГПК.

За периода 2009 г. – 2012 г. от общо 90 бр. обжалвани актове,  потвърдени са 72 бр. актове, изцяло отменени са 11 бр. актове, а изменени са 10 бр. актове. В становището на административния ръководител на кандидата към Единния формуляр за атестиране към 31.01.2013 г., се посочва, че: „съдия Митрушева (…) притежава много добра теоретична и практическа подготовка, която прилага при разглеждане и решаване на дела (…) Изготвените от нея съдебни катове се характеризират с прецизност, обоснованост и яснота.“ В коментарите и забележките към цифровата оценка на съдията по критерий „Правни познания и умения за прилагането им“ Помощната атестационна комисия (ПАК) в състав: Пепа Чиликова, Иван Иванов, Георги Карабаджаков посочва, че „изготвените от атестирания съдебни актове са законосъобразни, обосновани и справедливи и незначителен процент от тях са изменени или отменени в рамките на инстанционния съдебен контрол.“ ПАК посочва, че липсват жалби за бавност към работата на съдията.

ПАК посочва, че за атестирания период около 85% от делата на съдията се решават в законоустановените инструктивни срокове. От общо 691 бр. свършени дела, в едномесечен срок те са 474 бр., в тримесечен от датата на образуване – 162 бр., а в едногодишен срок – 53 бр. дела.

Окончателното предложение за комплексна оценка на ПАК е „Много добра – 150 точки”, а обобщението е, че съдия Светлана Димитрова Митрушева-Атанасова е изпълнявала добросъвестно и безупречно професионалните си задължения като съдия в ЯРС и като заместник на административния ръководител на същия съд при доказани в работата и качества на висок професионализъм и морал.

В окончателно предложение за комплексна оценка Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС с председател Милка Итова, приема предложението на ПАК комплексна оценка „Много добра“, като намалява с две точки общата цифрова оценка съответно по критериите „Правни познания и умения за прилагането им“, показател „Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това“ и „Умения за анализ на правнорелевантните факти“, показател „Разбираемо и обосновано мотивиране на актовете“.

В становище на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията“ към ВСС се посочва, че при проверка в деловодната система на ВСС е установено, че не са подавани сигнали, жалби или извършени проверки от страна на КПЕПК срещу съдия Митрушева-Атанасова. Срещу нея няма образувани дисциплинарни производства, както и не са постъпвали сигнали по ЗКУПИ, няма висящи производства или влязал в сила акт по този закон. В Инспектората на ВСС не са постъпвали сигнали или жалбия срямо съдия Митрушева-Атанасова, а в отдел „Инспекторат“ при ВКП не са извършвани проверки срещу нея.