Избор председател Апелативен съд Велико Търново - нова процедура, обявена в ДВ бр. 06 от 23.01.2015 г.

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Янко Янев е новоизбраният председател на Апелативен съд Велико Търново

Дата: 21.05.2015

На свое заседание, проведено на 20.05.2015 г., ВСС избра Янко Янев, до този момент заместник-председател на ОС Велико Търново, за административен ръководител - председател на Апелативен съд Велико Търново.

Янко Янев завършва висшето си юридическо образование в ПУ „Паисий Хилендарски” през 1998 г. и от 01.10.1998 г. е съдебен кандидат в ОС Габрово. От 15.11.1999 г. в продължение на 6 месеца е младши съдия в ОС Габрово, а от 15.05.2000 г. е съдия в РС Габрово. Съдия Янев заема длъжността „административен ръководител” на РС Дряново от 15.05.2001 г. до 22.05.2008 г., като с решение по протокол №18/23.04.2008 г. е назначен за заместник-председател на ОС Велико Търново, която длъжност заема и към момента. Няма юридически стаж извън органите на съдебната власт. С решение на ВСС от 07.04.2004 г. е повишен в ранг „съдия в ОС”, а с решение от 03.11.2011 г. в повишен в ранг „съдия в АС”.

Допълнителна информация за съдия Янко Янев, както и за другия кандидат в процедурата, можете да откриете в техните публични представяния, изготвени от БИПИ в рамките на проект „Инициатива за прозрачни съдебни назначения”.