Избор председател Районен съд Карлово

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Избор на Административен ръководител на Районен съд Карлово

Дата: 30.09.2011

ВСС обявява вакантната длъжност "Административен ръководител-председател" на Районен съд Карлово. Свободната длъжност е обнародвана в бр. 76/30.09.2011 г. на Държавен вестник. В 14-дневен срок от датата на обнародването кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление по образец (чл.36, ал. 1 от Наредба №2/27.04.2011 г. за конкурсите и избор на административни ръководители в органите на съдебната власт), че желаят да участват в избора на административен ръководител. Към заявлението се прилагат и документите по чл.183, ал. 1 от Закона за съдебната власт.