Избор председател Районен съд Карлово

 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
 • Май
 • Юни
 • Юли
 • Август
 • Септември
 • Октомври
 • Ноември
 • Декември

Асима Костова е новият председател на Районен съд Карлово

Дата: 01.12.2011

При кандидати: 
- Анна Георгиева Георгиева - и.ф. административен ръководител-председател на Районен съд, гр.Карлово /Атестирана с решение на ВСС по Протокол №50/03.12.2008г. - комплексна оценка „много добра"/; 
- Асима Костова Вангелова-Петрова - съдия в Районен съд, гр.Карлово /Атестирана с решение на ВСС по Протокол №14/08.04.2010г. - комплексна оценка „много добра"/; 
- Иван Димитров Бедачев - съдия в Районен съд, гр.Карлово /Атестиран с решение на ВСС по Протокол №02/14.01.2010г. - комплексна оценка „много добра"/

Висшият съдебен съвет след проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 1 /един/ глас „за" за Анна Георгиева Георгиева, 17 /седемнадесет/ гласа „за" за Асима Костова Вангелова-Петрова и 3 /три/ гласа „за" за Иван Димитров Бедачев, на основание чл. 171 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Асима Костова Вангелова-Петрова съдия в Районен съд-гр.Карлово, с ранг “съдия в ОС” на длъжност „административен ръководител - председател" на Районен съд-гр.Карлово, с ранг “съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.