Актуални процедури
 • Избор председател Върховен касационен съд

  • Обявена на: 24.07.2014
  • Решение на ВСС: След проведеното тайно електронно гласуване и при обявения резултат: с 15 /петнадесет/ гласа “за”, 6 /шест/ “против”, 3 /три/ “въздържали се”за Таня Иванова Райковска и 9 /девет/ гласа „за”, 8 /осем/ „против”, 7 /седем/ „въздържали се” за Павлина Стефанова Панова, НЕ ИЗБИРА председател на Върховния касационен съд.
  • Дата на избор: 25.09.2014
  • НОВА дата на избор: 29.01.2015
  • НОВО решение на ВСС: ВСС ИЗБРА със 17 гласа „за”, 6 „против” и 0 „въздържал се” съдия Лозан Панов за председател на Върховния касационен съд. Павлина Панова получи 6 гласа „за”, 11 „против” и 6 „въздържал се”.