последна промяна:

Румяна Господинова Илиева

кандидат по процедура за Избор председател Апелативен специализиран наказателен съд
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Румяна Господинова Илиева
 • Дата и място на раждане Родена на 30.12.1962 г. в гр. Сливен.
 • Семейно положение Омъжена. Съпруг: Йордан Владимиров Минчев – инспектор, главен надзирател III-та степен в затвора в гр. Сливен.
 • Образование

  СУ „Св. Климент Охридски” - специалност „Право”, завършва през 1986 г. с общ успех от държавните изпити: много добър 4,67 и среден успех от изпитите през курса на следването: отличен 5,50.

 • Езици

  Френски и руски език.

 • Продължаващо обучение
  • Актуално развитие на практиката на Съда в ЕО в областта на Вътрешния пазар (2007);
  • Финансови престъпления;
  • Международно съдебно сътрудничество в ЕС;
  • Компютърна престъпност, пране на пари, отнемане на незаконно придобити печалби и имущество (2008);
  • Съдебна практика на съда. Преюдициално заключение (2008);
  • Европейска заповед за арест. Сътрудничество по наказателни дела в ЕС. Практически и правни проблеми по приложението на НПК (2009);
  • Практически проблеми на обезпечителното производство в наказателния процес (2010);
  • Особен режим на наказателната отговорност за непълнолетни и младежи, младежка престъпност, правораздаване за непълнолетни и младежи (2009);
  • Укрепване на единното прилагане на новото процесуално законодателство в България (2009);
  • Основни положения на АПК;
  • Обучение на съдии и прокурори по новия НПК и участие в Национална конференция за практическото приложение на IT инструментите за съдебно сътрудничество на ЕС;
  • Основи на Европейското право (2010);
  • Европейска заповед за предаване на доказателства. Разследване по наказателни дела – практически и правни проблеми (2010);
  • Режим на имуществени отношения между съпрузите по новия СК. Спорове и искови производства (2010);
  • Участие в Международен семинар по проблемите на бежанското право и работна среща „Съдебна практика, актуални въпроси и проблеми на производството за предоставяне на закрила по ЗУБ”, където представя обобщен доклад на тема „Съдебната практика на сливенския окръжен съд”, организирани от Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в Република България и Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет;
  • Национален делегат по програми за правно сътрудничество на Съвета на Европа със страните от Централна и Източна Европа „Демо-право” и „ТHEMIS”, лансирани съответно през 1989 г. и 1993 г.;
  • Участие в многостранни срещи по проблемите на търговското правосъдие в Страсбург, Франция през 1994 г. и 1995 г. и представяне на доклади на темите „Фалитът и съдебната ликвидация” и „Основни въпроси на българското търговско правосъдие”;
  • Участие в кръгла маса на тема  „Съдебен контрол върху административните актове”, проведена в Мадрид през 1996 г., като част от международна среща, организирана от Съвета на Европа, съвместно с Висшия съвет на съдебната власт в Испания;
   Източници:
    1. Единен формуляр за атестиране на съдия Илиева, актуален към месец август, 2010 г и  Възражение на съдия Румяна Илиева с изх. № 1481/09.08.2010 г. до Председателя на КПА  към ВСС.

    2. Годишен доклад  за дейността на  Окръжен съд Сливен  и районните съдилища от  сливенския съдебен окръг за периода от 01.01.2008  г. до 31.12.2008 г.
    3. Годишен доклад  за дейността на  Окръжен съд Сливен  и районните съдилища от  сливенския съдебен окръг за периода от 01.01.2009  г. до 31.12.2009 г.
    4. Годишен доклад за дейността на Окръжен съд Сливен и районните съдилища от  сливенския съдебен окръг за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. 
 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  от 16.09.1981 г. – 23.09.1981 г. -   монтьор кристали – СЗ „В. Коларов” 
  от 23.09.1981 г. до 31.05.1982 г. -  библиотекар в ГПФЕ „Захари Стоянов”, гр. Сливен
  от 12.07.1993 г до 01.03.1994 г.  -  юрисконсулт в Първа източна международна банка  /ПИМБ/, гр. Сливен
  В органите на съдебната власт:
  от 16.03.1987 г. до 16.03.1988 г. - стажант-съдия в Окръжен съд Сливен     
  от 25.04.1988 г. до 01.05.1990 г. - младши прокурор в Районна прокуратура Сливен
  от 01.05.1990 г. до 12.07.1993 г. - заместник-районен прокурор в Районна прокуратура Сливен
  от 01.03.1994 г. до настоящия момент - съдия  в Окръжен съд – Сливен.
  Правораздава основно по наказателни дела – първоинстанционни и въззивни, административно-наказателни и административни дела. Председателства съдебен състав в административни производства по ЗУБ /Закон за убежището и бежанците/ и въззивен наказателен състав. 

 • Текуща длъжност Съдия в Апелативен специализиран наказателен съд
 • Кариерно израстване

  В периода 1988 г. – 1989 г.  съдия Илиева е лектор по правни проблеми в дружество „Знание”.
  Румяна Илиева изпълнява длъжността „Съдия” в Окръжен съд – Сливен от 01.03.1994 г., избрана с Решение по Протокол № 6/16.02.1994 г. на ВСС. През 1997 г. е повишена на място в ранг „Съдия в Апелативен съд”. С Решение по Протокол № 9/30.03.2005 г. на ВСС е повишена на място в ранг „Съдия във ВКС и ВАС”.
  В Обобщения доклад на Помощната атестационна комисия /ПАК/  предложената комплексна оценка на Съдия Илиева е „Задоволителна” - 69 точки. ПАК отбелязва, че специфичните критерии за атестиране – по част VIII от Единния формуляр не са проверени от Комисията и поради това не са получили оценки и че общата оценка на атестирания съдия би била различна – „Добра”, ако Комисията е имала възможност да оцени тези специфични критерии.
  Окончателното  предложение на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС /КПА/ за комплексна оценка на съдия Илиева е оценка „Задоволителна” - 67 точки. За така поставената и оценка Съдия Илиева  внася обосновано Възражение /Изх. № 1481/09.08.2010 г. на ОС - Сливен/ до Председателя на КПА.
  Съдия Илиева е поканена за изслушване съгласно решение на КПА по Протокол № 34/21.09.2010 г. и изслушана на заседание на КПА № 35/28.09.2010 г. Съгласно Извлечение от Протокол  № 38 от заседанието на КПА от 19.10.2010 г. и вземайки предвид възражението на съдия Илиева, проведеното изслушване, както и изисканите допълнително документи,  КПА увеличава оценката в Част VII, т. 2 „Спазване на сроковете” с 5 точки. Наред с това окомплектова Единния формуляр с Част VIII, като в т. 1 „Спазване на графика за провеждане на съдебни заседания” се дават 10 точки и в т. 2 „Умение за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол”  се дават 10 точки. С оглед на това КПА определя окончателната комплексна оценка  като „Много добра” - 92 точки.
  Към 01.08.2011 г. съдия Илиева има общ стаж в органите на съдебната власт в размер на 23 г. 6 м. и 23 дни. Стажът и като  наказателен съдия в Окръжен съд – Сливен, считано от 01.03.1994 г. до 01.08.2011 г. е 17 г. 5 м.
  Видно от Протокол за класиране  на кандидатите в конкурса за съдии в Апелативния специализиран наказателен съд, публикуван на интернет страницата на ВСС  на 15.07.2011 г. на съдия Илиева  е поставена Обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества 4,80: http://www.vss.justice.bg/bg/jobs/2011-rise_transf/kl-15-07-11.html
  Съдия Румяна Илиева участва в предишния етап на конкурса за Административен ръководител – Председател на Апелативния специализиран съд.  В хода на проведеното на 29 септември 2011 г. изслушване, някои от членовете на Висшия съдебен съвет посочват, че „тя достойно би могла да оглави и да представлява тази наистина много отговорна институция в рамките на съдебната власт” (Лазар Груев), „тъй като очевидно стремежът й да ръководи, да бъде административен ръководител, не се изгражда само на някакво желание за власт, а да създаде една съдебна структура, която да изпълни високите задължения, с които я е натоварил законодателят” (Божидар Сукнаров). След първия тур на гласуването във ВСС, на балотаж отиват съдия Румяна Илиева с 10 гласа и съдия Георги Ушев с 5 гласа. На втория тур Илиева получава 12 гласа, а Ушев – отново 5. Недействителните бюлетини са също 5 и не се стига до избор.
  Информацията за изслушването на кандидатите и гласуването може да бъде открита в Протокол No.30/2011 г.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2005

  16

  138

  154

  123

  2006

  31

  159

  190

  170

  2007

  20

  147

  167

  148

  2008

  19

  127

  147

  136

  2009

  10

  146

  156

  147

  2010

  9

  31

  40

  30

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2005

  123

  123

  -

  -

  2006

  170

  170

  -

  -

  2007

  148

  148

  -

  -

  2008

  136

  136

  -

  -

  2009

  147

  146

  1

  -

  2010

  30

  30

  -

  -

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Илиева - актуален към месец август, 2010 г.

 • Висящи дела

  Период

  Брой дела

  До 3 месеца

  10

  От 3 до 6 месеца

   -

  От 6 месеца до 1 година

   -

  Над 1 година

   -

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Илиева - актуален към месец август, 2010 г.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

  2005

  105

  24

  17

  5

  2

  -

  -

  2006

  161

  11

  6

  -

  2

  -

  -

  2007

  112

  5

  5

  1

  2

  -

  -

  2008

  123

  21

  4

  -

  2

  -

  -

  2009

  107

  12

  8

  2

  4

  -

  -

  2010

  22

  5

  1

  -

  -

  -

  -

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Илиева - актуален към месец август, 2010 г.

 • Натовареност

  Средномесечната действителна натовареност на съдия Илиева спрямо подлежащите на разглеждане дела в ОС – Сливен през 2009 г. се равнява на 13 бр. дела, при средномесечна щатна натовареност на един  съдия за същия период – 9,02 бр. дела.
  По отношение на свършените дела през 2009 г. съдия Илиева е приключила средномесечно 12,25 бр. дела при 7,9 бр. дела на един съдия за един месец за същия период, което в относителен размер представлява 8,62 % от общия брой свършени дела в ОС – Сливен.
  Общият брой свършени дела за атестационния период на съдия Илиева е 754 бр.
  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Илиева - актуален към месец август, 2010 г.
  Като част от състава на съдиите, разглеждащи наказателни дела, за 2010 г. Съдия Румяна Илиева е имала за разглеждане общо 126 бр. дела, от които 21 бр. наказателни дела от общ характер, 31 бр. въззивни наказателни дела, 2 бр. въззивни наказателни с административен характер дела, 45 бр. частни наказателни дела, 19 бр. въззивни частни наказателни дела и 8 бр. административно-наказателни дела. Приключила е общо 110 бр. дела, от които 16 бр. наказателни дела от общ характер, 27 бр. въззивни наказателни дела, 2 бр. въззивни наказателни с административен характер  дела, 42 бр. частни наказателни дела, 18 бр. въззивни частни наказателни дела и 5 бр. административно-наказателни дела. Останалите несвършени дела в края на годината са общо 16 бр., от които 5 бр.  наказателни дела от общ характер, 4 бр. въззивни наказателни дела, 3 бр. частни наказателни дела, 1 бр. въззивно частно наказателно дело и 3 бр. административно-наказателни дела.  През периода са обжалвани шест присъди, постановени от съдия Илиева. Пет от тях са потвърдени, а едната е изменена, като наложеното наказание е заменено с пробация за срок от две години и 200 часа безвъзмезден труд. Обжалваните две определения,  са потвърдени от въззивната инстанция.
  Източник: Годишен доклад за дейността на  Окръжен съд – Сливен и районните съдилища от сливенския съдебен окръг за периода от 01.01.2010  г. до 31.12.2010 г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  За атестирания период съдия  Илиева няма налагани наказания или получени поощрения. Съгласно Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнително материално стимулиране и парични награди през периода на атестиране, на съдия Илиева са изплащани суми за ДМС /допълнително материално стимулиране/  и парични награди в максимален размер

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  В декларацията по чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от ЗПУКИ на съдия Румяна Илиева от 19.01.2009 г. не са посочени данни за конфликт на интереси.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Румяна Господинова Илиева не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.

  Съдия Румяна Илиева е подала само уведомление пред Сметната палата за 2006 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на председател Апелативен специализиран наказателен съд - 15.07.2011 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 15.05.2015 г.

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията – Сливен за периода от 01.01.1992 г. до 16.09.2011 г.

  КНИГА

  ВПИСВАНИЯ

  Тип Акт

  Договор за доброволна делба

  Година

  2004

  Страни

  Собственик – Румяна Г. Илиева

  Имот

  Поземлен имот, 1. Нива в м. „Маренски гробища”, с площ от 9.519 дка в земл. на  с. Глушник и др.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  Констативен акт – вписан

  Година

  2002

  Страни

  Собственик – Румяна Г. Илиева

  Имот

  Поземлен имот, 1. Нива в м. „Роева Могила”, с площ от 5.638 дка; 2. Нива в м. „Мерата” с площ от 2.820 дка в земл. на с. Жельо Войвода.

  КНИГА

  КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ПРОВЕРКИ

  Тип Акт

  Констативен акт – невписан

  Година

  1999

  Условие

  Имот с площ от 990 кв.м. в м. „Барутни погреби”, Сливенско землище.

  КНИГА

  КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ПРОВЕРКИ

  Тип Акт

  Констативен акт земеделски земи – невписан

  Година

  1999

  Условие

  1. Нива в м. „Юрта” с площ от 3.894 дка; 2. Лозе в м. „Клисите” с площ от  5.536 дка; 3. Лозе в м. „Подпръстника” с площ от 17.864 дка; 4. Нива в м. „Маренски гробища” с площ от 27.040 дка в землището на с. Глушник.

  КНИГА

  КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ПРОВЕРКИ

  Тип Акт

  Констативен акт земеделски земи – невписан

  Година

  1997

  Собственик

  Румяна Г. Илиева

  Имот

  Поземлен имот, Дворно място от 480 кв.м., съставляващо парцел IV в кв. 457 на ул.* в гр. Сливен.

  КНИГА

  ВПИСВАНИЯ

  Тип  Акт

  Договор за покупко-продажба

  Година

  1997

  Страни

  Продавач: Общинска администрация – гр. Сливен, ЕИК/БУЛСТАТ: 000590654 и купувач: Румяна Господинова Илиева

  Имот

  Поземлен имот, Дворно място с площ от 480 кв.м., съставляващо парцел IV имот с пл. № * в кв. * по плана на гр. Сливен.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип  Акт

  Дарение

  Година

  1994

  Страни

  Дарител: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и надарен: Румяна Г. Илиева

  Имот

  Поземлен имот, ½ ид.ч. от масивна жилищна сграда, без дворно място по плана на гр. Сливен, ул.*.


 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Румяна Илиева към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Член на състава на Областния съвет по наркотични вещества – гр. Сливен.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Румяна Илиева са  извършени две  проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, съответно на 25.06.2008г. и  27.05.2009г. Заключенията на проверките са „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

  Интернет страницата на Окръжен съд – Сливен съдържа справки за постановени съдебни актове по наказателни дела за 2009 г., 2010 г., както и за свършените наказателни дела съответно от 01.01.2011 г., където могат да бъдат прегледани и постановени актове от съдия Илиева за тези периоди: http://court.sliven.net/uploads/web_dec2009.html
  На 26.09.2011 г. БИПИ изпрати на съдия Илиева проект на изготвения профил. Съдия Илиева се свърза с БИПИ, като в допълнение на вече събраната информация, предостави на организацията копие на Становището от Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС.
  2. Данни от Анкетния лист за самооценка (АЛС) на съдия Румяна Илиева.
  Информацията в тази секция е извлечена от Анкетен лист за самооценка. АЛС е изработен от БИПИ и се предоставя на кандидата, като попълването му е доброволно.БИПИ си запазва правото на преценка каква част от информацията, споделена в АЛС да включва в профилите.

  Въпрос:  Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия? 
  Отговор: 
  "Добрата професионална подготовка, включваща непрестанно разширяване на научните правни познания и задълбочено изучаване на съдебната практика в съответната област на правото, така както и многогодишния правораздавателен опит. В общественото съзнание ефективността на правораздавателната дейност и убедителността на съдебния акт се асоциират и с облика на съдията, неговия морал, почтеност и безукорна репутация в служебната и извънслужебна дейност."

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре