последна промяна:

Асен Бойчев Христов

кандидат по процедура за Избор председател Апелативен специализиран наказателен съд
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Асен Бойчев Христов
 • Дата и място на раждане Роден на 19.10.1970 г. в гр. Перник.
 • Семейно положение Женен. Съпруга: Юлиана Миткова Христова. Юлиана Миткова Христова е първоначално вписана в Софийска адвокатска колегия на 22.11.2000 г. /основание за първоначално вписване: Решение на АС № 20/08.11.2000 г. и Постановление на АС № 32/08.11.2000 г./ и бива отписана от АС след като подава молба от 01.09.2008 г. На 29.10.2008г. ВСС назначава Юлиана Миткова Христова за прокурор в Софийска градска прокуратура на основание чл. 160 във връзка с чл. 186, ал. 3 от ЗСВ. Това е отразено в протокол № 43 от заседанието на съвета.
 • Образование

   СУ „Св. Климент Охридски”, Специалност „Право” 1990 г. – 1995 г., с общ успех от държавните изпити: много добър 4,50 и среден  успех от изпитите  през курса на обучение:  добър 4,42.
  Източник: Копие на диплома изискано и предоставено по реда на ЗДОИ от ВСС.  

 • Езици

  Английски език. 

 • Продължаващо обучение
  • Магистър по специалност  „Международни отношения” и професионална квалификация Магистър по международни отношения – Право на Европейския съюз - СУ „Св. Климент Охридски” (2009).
  • Магистър по специалност „Информатика” с професионална квалификация „Магистър по информатика” – Университет за национално и световно стопанство (2006).   
   Източник: Единен формуляр за атестиране на прокурор Христов, актуален към 12.05.2011 г. 
 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  няма
  В органите на съдебната власт:
  от 20.01.1995 г. – СГС  – съдебен кандидат
  04.03.1996 г. – 01.04.1998 г. – младши-прокурор СРП /02 г. 00м. 27 д./
  01.04.1998 г. – 24.09.2010 г.  – прокурор СРП /12 г. 05 м. 23 д./
  Юридическият стаж на прокурор Христов към месец септември 2011 г. се равнява на 16 г. 6м.


Професионална дейност

 • Текуща длъжност Прокурор в Софийска районна прокуратура
 • Кариерно израстване

  За периода на атестация от 24.09.2007 г. до 24.09.2010 г. Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС дава комплексна оценка „Много добра” – 94 точки за изключително изпълнение на работата на прокурор Христов. В Протокол № 28 от заседанието на ВСС, проведено на 10.07.2008 г. е отбелязано, че на основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, Висшият съдебен съвет, след като взема предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Асен Бойчев Христов – прокурор в Софийска районна прокуратура определя на същия комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”. От Протокол № 37 от Заседанието на ВСС, проведено на 24.09.2008 г.  става ясно, че ВСС оставя без уважение предложението на Асен Бойчев Христов – прокурор в Софийска районна прокуратура за повишаване на място в ранг “прокурор в АП”, тъй като не са налице условията на чл. 234[1] от Закона за съдебната власт. Посочените мотиви в Протокола гласят, че прокурор Асен Бойчев Христов е придобил ранг “прокурор в ОП” по силата на закона, съгласно чл. 233, ал. 3 от ЗСВ, считано от 11.08.2007 г. Комисията по предложенията и атестирането изразява становище, че не са налице условията на чл. 234 от ЗСВ и същия не е прослужил на съответната или приравнена длъжност най-малко три години. Три години по-късно ВСС повишава прокурор Христов, на място в ранг „Прокурор в АП” на основание чл. 160, във вр. с чл. 234, чл. 30, ал. 1, т. 10 и чл. 38, ал. 8 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) – съгласно стенографски Протокол № 27 от заседанието на ВСС, проведено на 28.07.2011 г.
  Видно от Протокол за класиране на кандидатите в конкурса за съдии в Апелативния специализиран наказателен съд, публикуван на интернет страницата на ВСС  на 15.07.2011 г. на прокурор Христов  е поставена Обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества 2,40http://www.vss.justice.bg/bg/jobs/2011-rise_transf/kl-15-07-11.html  [1] Чл. 234. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение на съдия, прокурор и следовател може да се извърши при доказана висока квалификация и образцово изпълнение на служебните задължения, ако е прослужил на съответната или приравнена длъжност най-малко три години и има положителна комплексна оценка от последното периодично атестиране „много добра”

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Срок за приключване на преписките

  Несвършени преписки в началото на периода

  Възложени преписки

  Приключени в 1-месечен срок

  Приключени с разрешение  до 2 месеца

  Приключени в срок над 3 месеца

  Приключени в срок над 6 месеца

  Несвършени преписки в края на периода

  -

  4 107

  4 107

  -

  -

  -

  -

   

   

   

   

  Източник: Единен формуляр за атестиране на прокурор Христов, актуален към 12.05.2011 г. 

  Наказателни преписки и дела от общ характер

  Наказателни преписки и дела от частен характер

  Административни дела

  Граждански дела

  4503

  -

  -

  -

  Общ брой възложени преписки  - 4 107

  Предмет

  Изготвени обвинителни актове

  Предложения за споразумение

  Приключени бързи и незабавни полицейски производства

  Изпълнение

  на присъди

  Дежурства и извършване на лични проверки

  Постановления за спиране и прекратяване

  Прекратени нак. производства от съд

  178

  2

  48

  0

  6

  975

  0

  Брой досъдебни производства, взети на специален отчет – 10

  Брой проведени и приключени разследвания - 1 288

  Констатации: за периода има брой съдебни заседания – 396 бр.
  Източник: Единен формуляр за атестиране на прокурор Христов, актуален към 12.05.2011 г.

   

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Оправдателни присъди по внесени обвинителни актове

  Дела, върнати от съда за доразследване

  24.09.2007

  24.09.2008

  6

  6

  -

  3

  10

  24.09.2008

  24.09.2009

  7

  6

  -

  7

  10

  24.09.2009

  24.09.2010

  7

  3

  -

  4

  3

  Източник: Единен формуляр за атестиране на прокурор Христов, актуален към 12.05.2011 г.

 • Натовареност

  За периода 2007 – 2009 г. средната натовареност на  прокурор в Софийска районна прокуратура е 3 159 бр. наказателни преписки и дела от общ характер.  За този период на прокурор Христов са били възложени 4 899 бр., които надвишават с 55% показателите за средна натовареност в Софийска районна прокуратура.
  По информация предоставена от прокурор Христов, за 2010 г. той е участвал в 150 бр. съдебни заседания, а до месец септември 2011 г. - в 144 бр. съдебни заседания. 

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  За атестирания период няма наложени наказания на прокурор Христов. 
  Изплатено ДМС за цялостен принос през 2009 г. – Заповед № 441/15.12.2009 г. на Районния прокурор на СРП.

   

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (Понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)

  В декларацията на прокурор Асен Христов от 19.01.2009 г. не са посочени данни за конфликт на интереси. Прокурор Христов посочва, че заема длъжността от почти 13 години и от периода преди това не е развивал (извършвал) дейност като ЕТ и че е имало регистрирано ЕТ, което не е развивало дейност, и което във връзка със заемане на длъжността към онзи период е било заличено.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Асен Бойчев Христов не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на председател Апелативен специализиран наказателен съд - 15.07.2011 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 18.05.2015 г.

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията – Трън  за периода от 01.01.1992 г. до 16.09.2011 г.

  Книга

  ВПИСВАНИЯ

  Тип акт

  Договор за покупко-продажба

  Година

  2008 /Покупко-продажбата не е отбелязана в Декларацията пред Сметната палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности за 2008 г./

  Страни

  Продавач: Община гр. Трън ЕИК/БУЛСТАТ: 000386790 и Купувач: Асен Б. Христов

  Имот

  Поземлен имот, Апартамент, Мазе, ТАВАН, както и  3.43 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, нах. се в гр. Трън.

  Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 16.09.2011 г.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  Продажба на недвижим имот

  Година

  2002

  Страни

  Продавач: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и купувач: Асен Б. Христов

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. – 901.000 кв.м., с. Михайлово, местност – БОТЕ/ГОРНО БОТЕ/, Описание: НУПИ ЛИВАДА; Тип на имота: Земеделски; обл. ВРАЦА, общ. ХАЙРЕДИН, с. Михайлово.

  КНИГА

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ

  Тип Акт

  Заличаване на законна ипотека

  Година

  2000

  Страни

  Кредитодател: Държавна спестовна каса и Ипотекарен длъжник: Асен Бойчев Христов

  Имот

  Поземлен имот, гр. София, Описание: Апартамент; Мазе*, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София. 

  КНИГА

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ

  Тип Акт

  Учредяване на законна ипотека

  Година

  1998

  Страни

  Кредитодател: Държавна спестовна каса и Ипотекарен длъжник: Асен Б. Христов

  Имот

  Поземлен имот, гр. София, Описание: Апартамент; Мазе*;обл. София-Столична, гр. София.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  Продажба на недвижим имот

  Година

  1998

  Страни

  Продавач: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и Купувач: Асен Б. Христов

  Имот

  Поземлен имот, гр. София, Описание: Апартамент; Мазе*; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София.


 • Моторни превозни средства

  1.Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Асен Христов към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Асен Христов към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Асен Христов към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Налични парични средства

  Виж декларираните налични парични средства на Асен Христов към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Асен Христов към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Член на Асоциацията на прокурорите в България. 

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На прокурор Асен Христов е  извършена една  проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 27.05.2009 г. Заключението на проверката е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/

Други

 • Допълнителна информация

  На 20.09.2011 г. прокурор Христов се свърза  с офиса на БИПИ, като изказа готовност за съдействие по отношение коректността и точността на описаната в профила информация и предостави на организацията копие на Становището от Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС. 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре