последна промяна:

Георги Василев Ушев

кандидат по процедура за 2017 Избор председател СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД
Статус процедура: Текущи

Лична информация

 • Име Георги Василев Ушев
 • Дата и място на раждане

  07.10.1974 г. в гр. Велинград. 
  Източник: Имотен регистър на България icadastre.bg.

 • Семейно положение

  Липсват данни.

 • Образование

  Завършва Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски” (специалност – Право и специализация – Публична администрация) през 1997 г. със среден успех от държавните изпити: "Много добър 5,00" и общ среден успех: "Много добър 5,09".
  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Ушев, актуален към месец септември, 2009 г.

 • Езици

  Английски език.
  Източник: Подробна автобиография на съдия Ушев, публикувана на интернет страницата на ВСС.

 • Продължаващо обучение

  Георги Ушев е преминал множество семинари, конференции и курсове, свързани с борбата с организираната престъпност в България и чужбина. Подробна справка се съдържа в автобиографията му, публикувана на интернет страницата на ВСС. Посочваме последните 5 такива: 

  2016 Семинар "Борба с организираната престъпност - теория и практика", Сандански, България. 
  2016 Семинар "Международни актове, посветени на човешките права. Защита на човешките права, съгласно европейското законодателство. Задълженията на държавите-членки на ЕС. Вътрешна законодателна уредба в Република България.", Пловдив, България. 
  2015 Семинар "Анализ на практиката по противодействие на корупционни престъпления, извършени от организирани престъпни групи. Разследване на тероризъм." Банско, България. 
  2014 - 2015 Чуждоезикова специализация в НБУ - завършен курс по английски език - равнище С1 от септември 2014 до февруари 2015.
  2014 Семинар "Подобряване на работата и засилване на ролята на неправителствените организации в сферата на правосъдието" Пловдив, България. 
  Източник: Подробна автобиография на съдия Ушев, публикувана на интернет страницата на ВСС.

 • Награди и отличия

  Съдия Ушев е отличен като "Съдия на годината" на Годишния бал на юристите при връчване на годишни Награди за правосъдие. 
  Източник: Интернет страница на СНС

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  Няма.

  В органите на съдебната власт:

  През периода 21.04.1998 г. - 01.07.1998 г., както  и от 05.04.1999 г. до 26.01.2000 г. – съдебен кандидат в Софийски градски съд
  от 09.03.2000 г. до 09.03.2002 г. – младши прокурор в Софийска районна  прокуратура – 2 г.
  от 23.06.2002 г. до 22.03.2004 г. – прокурор в Софийска районна прокуратура – 1 г. 9 м. 9 д.
  от 22.03.2004 г. до 27.04.2006 г. – съдия в Софийски районен съд – 2 г. 1 м. 5 д.;
  от 27.04.2006 г. до 24.10.2011 г. – заместник-председател на Софийски районен съд – 3 г. 21 д.
  от 10.09.2009 г. до 24.10.2011 г. – командирован съдия в Софийски градски съд
  от 24.10.2011 г. до сега - административен ръководител на Специализиран наказателен съд 
  Източник: Подробна автобиография на съдия Ушев, публикувана на интернет страницата на ВСС.

   

Професионална дейност

 • Текуща длъжност И.ф. административен ръководител-председател на Специализирания наказателен съд
 • Кариерно израстване

  Георги Василев Ушев - прокурор в СРП  бива преназначен на длъжност "съдия" в СРС при условията на чл. 68, т. 3 от КТ, на мястото на отсъстващата в отпуск по болест съдия Цветомира Петкова Кордоловска, считано от датата на встъпване в длъжност, видно от Протокол №7 от заседанието на ВСС, проведено на 10.03.2004 гВСС преназначава Георги Василев Ушев - съдия в СРС на мястото на съдия Цветомира Петкова Кордоловска на постоянно място, считано от датата на взимане на решението – 01.12.2004 г. /както личи от Протокол №38 от заседанието на ВСС, проведено на 01.12.2004 г./  


  Съгласно Протокол 20 от заседанието на ВСС на 26.04.2006 г., ВСС назначава Георги Василев Ушев, съдия в Софийски районен съд, на длъжност "заместник на административния ръководител - заместник председател" на Софийски районен съд. В Протокол 41 от 04.10.2006 г. е отразено, че Георги Василев Ушев – заместник на административния ръководител на Софийски районен съд придобива статут на несменяемост. В Протокол №20 от заседанието на ВСС, проведено на 13.06.2007 г. е указано, че ВСС повишава Георги Василев Ушев, на място в ранг "съдия в ОС", считано от датата на вземане на решението. От 10 септември 2009 г. до момента съдия Ушев е командирован в Софийски градски съд. На заседанието на ВСС от  12.05.2011 г. той е повишен, на място в ранг  „съдия в АС”.


  На 6 октомври 2011 г. ВСС избра Георги Ушев за председател на Първоинстанционния специализиран наказателен съд. Той получи подкрепата на 21 членове на съвета. На 10 януари 2017 г. Съдийска колегия на ВСС предстои да направи повторен избор - кандидат в процедурата е единствено съдия Ушев. В становището за притежаваните нравствени качества от съдия Ушев е отбелязано, че няма образувани дисциплинарни производства и налагани наказания, както и че същият притежава необходимите нравствени качества за заемане на длъжността. 
  Източник: Протоколи на ВСС, както и Единен формуляр за атестиране на съдия Ушев, актуален към месец септември, 2009 г. Становище за притежавани нравствени качества от Комисия по професионална етика при Съдийска колегия на ВСС

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  98 св. 2006 г.

  294

  186

  357

  228

  1 св.   2006 г.

  24

  143

  104

  43

  1 св.   2007 г.

  25

  143

  126

  112

  1 св.   2008 г.

  56

  299

  239

  298

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  98 св. 2006 г.

  228

  128

  39

  61

  1 св.   2006 г.

  43

  27

  13

  3

  1 св.   2007 г.

  112

  91

  15

  6

  98 св. 2007 г.

  5

  2

  2

  1

  1 св.   2008 г.

  298

  237

  33

  28

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Ушев, актуален към месец септември, 2009 г.

 • Висящи дела

  Период

  Брой дела

  До 3 месеца

  24

  От 3 до 6 месеца

  20

  От 6 месеца до 1 година

  Над 1 година

  4

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Ушев, актуален към месец септември, 2009 г.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалва

  ни

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

  98 св. 2006

  228

  -

  21

  6

  -

  -

  -

  1 св. 2006

  43

  -

  4

  1

  1

  -

  -

  1 св. 2007

  112

  -

  5

  2

  -

  -

  -

  1 св. 2008

  298

  -

  4

  7

  1

  -

  -

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Ушев, актуален към месец септември, 2009 г.

 • Натовареност

  В част VI, критерий № 2 „спазване на сроковете” от Единния формуляр за атестиране на съдия Ушев е отбелязано, че за атестирания период  намалява процента на просрочените актове, без да бъдат упоменати конкретни данни, а относно критерий № 8 „обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареност на атестирания” няма посочена информация.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Съдия Ушев няма наложени наказания и поощрения през периода на  атестацията: 2006 г. – 2009 г.

  Видно от кадровото досие  на съдия Ушев, административният му ръководител и Председател на СГС Владимира Янева му е обърнала внимание за допуснати нарушения по образуването движението на делата или по организацията на работата му (чл. 327 ЗСВ), отразено в заповед No.2946/08.09.2011г. и прието за сведение от Висшия съдебен съвет на заседанието му на 19 септември същата година (Протокол No.29).

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  В декларацията на съдия Георги Ушев от 20.01.2009 г. не са посочени данни за наличие на конфликт на интереси. Като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000лв. той е отбелязал заем към „Уникредит Булбанк” АД в размер на 66 328 лв.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Георги Ушев не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228.

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд в Държавен вестник - 15.07.2011 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 08.05.2015 г.
  Актуални данни за имотното състояние на Георги Ушев са налични в подадената пред ВСС декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имущество към 15.11.2016 г. 

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество на Георги Ушев към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията – София за периода от 01.01.1992 г. до 16.09.2011 г.

  КНИГА

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ

  Тип Акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА

  Година

  2008

  Страни

  Кредитодател – ЕИК/БУЛСТАТ 831919536 УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК /БИВША БУЛБАНК/ и Ипотекарен длъжник: Георги В. Ушев

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 49.780 кв.м., гр. София, Описание: Ателие.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

  Година

  2008

  Страни

  Продавач: ПРАЙМ ПРОПЪРТИ и Купувач: Георги В. Ушев

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 12.500 кв.м., гр. София, Описание: ПАРКОМЯСТО, гр. София.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

  Година

  2008

  Страни

  Продавач: ПРАЙМ ПРОПЪРТИ и Купувач: Георги В. Ушев

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 49.780 кв.м., гр. София, Описание: Ателие, Тип на имота: Градски; гр. София.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪЛГ

  Година

  2005

  Условие

  0.51 % ИД.Ч. ОТ УПИ!!! ПРИНАДЛЕЖАЩИ КЪМ АТЕЛИЕ !!!

  Страни

  Прехвърлител – ПРАЙМ И ПРИЕМАТЕЛ Георги В. Ушев

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. – 6600.000 кв.м., гр. София, Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /РЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ/; Тип на имота: Градски, гр.София.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

  Година

  2005

  Страни

   Продавач: ПРАЙМ И Купувач: Георги В. Ушев

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 45.270 кв.м., гр. София, Описание: АТЕЛИЕ /ЕТАЖ АТЕЛИЕТА/, гр. София.


 • Моторни превозни средства

  1.Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Георги Ушев към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2.Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Георги Ушев към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:


 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Георги Ушев към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Георги Ушев към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Налични парични средства

  Виж декларираните налични парични средства на Георги Ушев към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

   

 • Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие

  Виж декларираните дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие на Георги Ушев към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Член на сдружение "Съдии за единна Европа".

  Източник: www.judges.bg 

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  Няма данни за извършвана проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на съдия Георги Ушев.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

  На 27.09.2011 г. БИПИ изпрати на съдия Ушев проект на изготвения профил. Съдия Ушев се свърза с БИПИ, като в допълнение на вече събраната информация, предостави на организацията копие на Становището от Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре