последна промяна:

Величка Захариева Иванова-Влашева

кандидат по процедура за Избор председател Специализиран наказателен съд
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Величка Захариева Иванова-Влашева
 • Дата и място на раждане

  29.10.1972 г. в гр. Смолян.

 • Семейно положение

  Омъжена. С едно дете.

 • Образование

  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалност Право със среден успех: Добър 4,26 и положени държавни изпити със среден успех: Добър 4,33.

 • Езици

  Английски език

 • Продължаващо обучение

  o Университет по национално и световно стопанство – Институт за следдипломна квалификация, с придобита специалност „Външна търговия и международно право”, завършва през 1997 г.
  o Университет по национално и световно стопанство – Институт за следдипломна квалификация, с придобита професионална квалификация по Медиация – извънсъдебни способи за разрешаване на спорове (2006).
  o Участие в Национална конференция, организирана от Министерство на правосъдието и Националния институт на правосъдието за времето от 17.10.2006 г. до 18.10.2006 г. в гр. Пловдив на тема: „Практическо приложение на новия Наказателно-процесуален кодекс”.
  o Семинар на тема „Реформи в наказателния процес” (2007).
  o Семинар на тема: „Финансови престъпления” (2008).
  o Семинар на тема: „Подобряване работата във военните съдилища” (2008).

 • Стаж


  Извън органите на съдебната власт:

  от 20.07.1998 г до 26.09.1998 г.  - юрисконсулт в Община Смолян


  В органите на съдебната власт:

  от 26.10.1998 г. до 07.03.1999 г. – съдия по вписванията при Районен съд – Смолян
  от 08.03.1999 г. до 08.10.2000 г. – младши съдия в Окръжен съд – Смолян
  от 09.10.2000 г. до 03.03.2001 г. – младши съдия в Окръжен съд – Пловдив
  от 05.03.2001 г. до 24.05.2005 г. – районен съдия в Районен съд – Пловдив в наказателно отделение
  от 25.05.2005 г. до момента – военен съдия във Военен съд – Пловдив

  Към  26.07.2011 г.  капитан Величка Иванова-Влашева има 12 години 11 месеца и 1 ден юридически стаж, от които 12 години 9 месеца и 0 дни – стаж в органите на съдебната власт.

  Източник: Служебна бележка с изх. № 1506/26.07.2011 г., издадена от Военен съд – Пловдив.

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Военен съдия във Военен съд - Пловдив
 • Кариерно израстване

  Величка Иванова-Влашева придобива статут на несменяемост с решение на ВСС от 6.10.2004 г. (Протокол № 30/6.10.2004 г.). На 13.04.2005 г. тя е назначена на длъжността „военен съдия” във Военен съд гр. Пловдив (Протокол на ВСС № 11/13.04.2005 г.). На 6.10.2010 г. ВСС повишава съдия Иванова-Влашева на място в ранг "съдия в АС" с  комплексна оценка от атестацията "много добра" (Протокол № 36/6.10.2010 г.).

  Старши лейтенант Величка Иванова-Влашева е повишена в звание „капитан” със Заповед от 29.06.2011 г.

  В хода на избора на Председател на Специализирания наказателен съд, проведен на 6 октомври 2011 г. съдия Иванова-Влашева не получава нито един глас.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  I.          ПОСТЪПИЛИ, НАСРОЧЕНИ, СВЪРШЕНИ, НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА:

   

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2006

  13

  158

  165

  154

  2007

  10

  101

  113

  103

  2008

  15

  142

  152

  137

   

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2006

  154

  133

  6

  8

  2007

  103

  88

  10

  5

  2008

  137

  123

  8

  6

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Иванова-Влашева - актуален към 31.08.2009 г.

 • Висящи дела

  Период

  Брой дела

  До 3 месеца

  11

  От 3 до 6 месеца

   1

  От 6 месеца до 1 година

   1

  Над 1 година

   -

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Иванова-Влашева - актуален към 31.08.2009 г.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Потвърдени, изменени, прекратени съдебни актове:

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

  2006

  154

  9

  5

  2

  2

  -

  -

  2007

  103

  10

  4

  4

  2

  -

  -

  2008

  137

  12

  7

  5

  0

  -

  -

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Иванова-Влашева - актуален към 31.08.2009 г.

 • Натовареност

  Обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареност на атестирания:

  Военен съд – Пловдив

  Година

  Свършени

  Постъпили

  Насрочени

  Останали несвършени

  2006

  707

  700

  766

  59

  2007

  518

  510

  569

  51

  2008

  520

  509

  560

  40

  Съдия Иванова-Влашева

  Година

  Свършени

  Постъпили

  Насрочени

  Останали несвършени

  2006

  154

  158

  165

  13

  2007

  103

  101

  113

  10

  2008

  137

  142

  152

  15

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Иванова-Влашева - актуален към 31.08.2009 г.

  За 2007 г. съдия Иванова-Влашева има следната натовареност:

  Вид

  Постъпили

  Свършени

  Обжалвани

  Отменени

  Изменени

  Оставени в сила

  НОХД

   

  29

  6

   

   

   

  НЧХД

   

   

   

   

   

   

  78а

   

  11

  2

   

   

   

  ЧНД

   

  63

  2

   

   

   

  ОБЩО

  101

  103

  10

  4

  2

  4

  В рамките на тази натовареност съдия Иванова-Влашева е имала 21 отлагания по 12 дела.  В срок са свършени 26 дела или 89,7%, а отложени 6. В края на 2007 г. несвършени са били 8 дела, а върнати за доразследване 7.

  За 2008 г. съдия Иванова-Влашева има следната натовареност:

  Вид

  Постъпили

  Свършени

  Обжалвани

  Отменени

  Изменени

  Оставени в сила

  НОХД

   

  30

  7

   

   

   

  НЧХД

   

   

   

   

   

   

  78а

   

  8

  2

   

   

   

  ЧНД

   

  99

  3

   

   

   

  ОБЩО

  142

  137

  12

  5

   

  7

              В рамките на тази натовареност съдия Иванова-Влашева е имала 26 отлагания по 11 дела. По нейни дела не е имало жалби за бавност. Върнала е едно дело за доразследване.

  За 2009 г. съдия Иванова-Влашева има следната натовареност:

  Вид

  Постъпили

  Свършени

  Обжалвани

  Отменени

  Изменени

  Оставени в сила

  НОХД

   

  23

  7

   

   

   

  НЧХД

   

  2

  1

   

   

   

  78а

   

  43

  1

   

   

   

  ЧНД

   

  164

  3

   

   

   

  ОБЩО

  Няма данни

  232

  12

  5

   

  7

  В рамките на тази натовареност съдия Иванова-Влашева е имала 13 отлагания по 5 дела.  По нейни дела не е имало жалби за бавност. За 2009 г. тя не е върнала за доразследване нито едно дело.

  За 2010 г. съдия Иванова-Влашева има следната натовареност:

  Вид

  Постъпили

  Свършени

  Обжалвани

  Отменени

  Изменени

  Оставени в сила

  НОХД

   

  8

  3

   

   

   

  НЧХД

   

  1

   

   

   

   

  78а

   

  45

  1

   

   

   

  ЧНД

   

  124

  1

   

   

   

  ОБЩО

  Няма данни

  178

  5

   

  1

  4

  В рамките на тази натовареност съдия Иванова-Влашева е имала 10 отлагания по 6 дела.  По нейни дела не е имало жалби за бавност. За 2010 г. тя е върнала за доразследване 2 бр. НОХ дела.

  Източник: Годишни отчетни доклади за дейността на Военен съд – Пловдив съответно за 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Видно от извлечение от Протокол № 41 от заседание на ВСС от 11.11.2010 г., Съветът приема за сведение Заповед № АС 121/20.10.2010 г. на полк. Румен Катрев – Административен ръководител – председател на Военен съд Пловдив, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на съдия Иванова-Влашева и прилага Заповед № АС 121/20.10.2010 г. към кадровото досие на магистрата.

  Съдия Иванова-Влашева е поощрявана от Председателя на Военен съд – Пловдив с предметни награди.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  В декларацията на съдия Величка Иванова-Влашева от 23.01.2009 г. не са посочени данни за конфликт на интереси. Съдията е отбелязала наличието на следните задължения към кредитни или финансови институции на стойност над 5 000 лв.:  потребителски кредит при Банка ДСК-Пловдив, отпуснат на 18.09.2007 г. с остатък към 23.01.2009 г.  13 700 лв. и остатък от 18 108 лв. по договор за лизинг № 006988 -001 от 27.03.2008г., сключен с EFG Leasing - за покупка на МПС.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Величка Иванова - Влашева не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2010 г.

  Съдия Величка Иванова-Влашева е подал само уведомление пред Сметната палата за 2009 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на председател Специализиран наказателен съд - 09.06.2011 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 18.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество на Величка Иванова-Влашева към 09.06.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждено

  Виж отчужденото недвижимо имущество на Величка Иванова-Влашева към 09.06.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията – Смолян за периода от 01.01.1992 г. до 27.09.2011 г.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  Продажба

  Година

  2008

  Страни

  Продавач: Величка З. Иванова-Влашева и купувач: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, 1/6 Идеална част  от ПЗ Пасище, мера с площ от 300 кв. по картата на землището на с. Чокманово, находящо се в М Пряслопа, ведно с построената в поземлен имот  двуетажна сграда с ЗП 193 кв.м.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  Продажба

  Акт Том

  4

  Акт номер

  128

  Година

  2007

  Страни

  Продавач: Величка З. Иванова-Влашева и купувач: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, 1/6 Идеална част от две гарсониери  с площ общо от  83 75 кв.м.,  както и от магазин и ресторант  с площ 105 91 кв.м., от масивната сграда, намираща се в гр. Смолян, построена в ПИ от КАД. РАЙОН* по КАД. КАРТА на гр. Смолян с площ 269 кв.м.,  образуващ УПИ 10 групово строителство от  КВ* по план на  КВ.*.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  Продажба

  Акт Том

  1

  Акт номер

  146

  Година

  2006

  Страни

  Продавач: Величка З. Иванова-Влашева и купувач:ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, първи жилищен етаж с площ от 145 кв.м. ведно с 1/2 идеална част от изба с площ от 56 кв.м., находящи се в двуетажна жилищна сграда, построена в ПИ с в гр. Смолян, с площ от 269 кв.м., образуващ УПИ, както и припадащите се идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху земята ведно с гараж №*  с площ от 20 кв. м.  при граници на гаража  - гараж №*, озеленяване и гараж №*, находящ се в ПИ  по кад.карта на гр. Смолян с площ на имота от 8 948 кв.м., образуващ УПИ – озеленяване и групови гаражи.

  КНИГА

  ВПИСВАНИЯ

  Тип Акт

  Искова молба

  Година

  2005

  Страни

  Ищец: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Ответник: Величка З. Иванова-Влашева

  Имот

   Поземлен имот, първи жилищен етаж с площ от 145 кв.м. ведно с 1/2 идеална част от изба – първа стъпка с площ от 56 кв.м. от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Смолян, както и гаражна клетка с площ от 20 кв.м.

  Служба по вписванията - Пловдив за периода от 01.01.1992 г. до 04.10.2011 г.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.

  Година

  2010

  Страни

  Продавачи: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и Величка З. Иванова-Влашева  и Купувач: (Частна собственост), идеални части:1,84% - ЕИК / БУЛСТАТ 115796209 БИОФАРМ АГРО ООД.

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 446.000 кв. м., гр.Пловдив.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2008

  Страни

  Продавачи: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и Величка З. Иванова-Влашева и Купувачи: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, СИО 3,431 % ИД.ЧАСТИ ОТ ПИ №*, ОТ 438 КВ.М., ГР.ПЛОВДИВ,  ВЕДНО С АПАРТАМЕНТ ОТ 57,07 КВ.М., ИЗБА №*.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  Продажба

  Година

  2007

  Страни

  Продавачи: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  и Купувачи: Величка З. Иванова-Влашева и ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, УПИ от 1186 КВ.М., С.КУРТОВО КОНАРЕ, ПАРЦЕЛ III - 137, КВ.25, УЛ.19-ТА № 18, ВЕДН ОСДВУЕТ.МАС.ЖИЛ.СГРАДА ОТ 65 КВ.М., ВТОРОСТЕП.ПОСТРОЙКА ОТ 35 КВ.М., ПОДОБРЕНИЯ.

  КНИГА

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Договор за наем

  Година

  2006

  Страни

  Наемодател: Величка З. Иванова-Влашева    

  Имот

  Поземлен имот, съотв. ИД.Ч. от ап.17, с площ от 68 кв.м., ет.* в Пловдив,

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  Продажба

  Година

  2006

  Страни

  Продавач - ЕИК / БУЛСТАТ 825223111 ПРИСТА ООД и Купувач: Величка З. Иванова-Влашева    

  Имот

  Поземлен имот, с площ от 57.07 кв.м., ет. * жил. от . сграда в дв. място 476 кв.м. \438 кв.м.\ по плана на Пловдив, ведно с 3.431 % ИД.Ч. от дв. място, ведно с изба * и гараж * от 30.59 кв.м. и 1.84 % ИД.Ч. от дв. място.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005

  Страни

  Продавачи: Величка З. Иванова-Влашева и ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и Купувач: ЕИК / БУЛСТАТ 115088982 ТРАЙКОВ ТРАНС ООД

  Имот

  Поземлен имот, ДВ. МЯСТО В ПЪРВЕНЕЦ, ЦЯЛОТО ОТ 700 КВ.М., ВЕДНО С ПОДОБРЕНИЯ.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  Продажба

  Година

  2004

  Страни

  Продавач: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и   Купувачи:  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и Величка З. Иванова-Влашева

  Имот

  Поземлен имот, ДВ. МЯСТО ОТ 700 КВ.М. ПО ПЛАНА НА ПЪРВЕНЕЦ.


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Величка Иванова-Влашева към 09.06.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Величка Иванова-Влашева към 09.06.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Величка Иванова-Влашева към 09.06.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Величка Иванова-Влашева към 09.06.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Липсват данни

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Влашева е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008г. Заключението на проверката  е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/

Други

 • Допълнителна информация

  Съдия Иванова-Влашева е била съдия-докладчик по НОХ №22/2011 срещу Присъда № 083/05.11.2009 г. по нохд № 083/2008 г. на Софийския военен съд по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура, с подсъдими: Валентин Попински, Стоян Цаков, Николай Николов и Марио Стоичков (известно в медиите като „албанската сделка”). По информация от интернет страницата на Военно-апелативен съд – София, присъдата е влязла в сила на 13.06.2011 г.

  Допълнителни умения: Машинопис и стенография.

  На 04.10.2011 г. съдия Влашева предостави на БИПИ разработената от нея  Концепция относно развитието на специализиран наказателен съд.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре