последна промяна:

Десислав Светославов Любомиров

кандидат по процедура за Избор председател Апелативен специализиран наказателен съд
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Десислав Светославов Любомиров
 • Дата и място на раждане

  Роден на 22.08.1970 г. в гр. Русе.
  Източник: www.comdos.bg 

 • Семейно положение

  Женен – съпруга: Любомира Петрова Мотова-Любомирова – съдия в АС, гр. София.
  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на ВСС.

 • Образование

  ВТУ „Св. Св Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, специалност „Право”. Период на обучение: 1991 - 1996 г. Общ успех от държавните изпити: "Мн. добър 5,00" и среден успех през курса на следването: "Мн. добър 5,26." 
  Придобива юридическа правоспособност през 1997 г.
  Източник: Диплома за завършено висше образование и удостоверение за придобита правоспособност, изискани и предоставени по реда на ЗДОИ от Висшия съдебен съвет. 

 • Езици

  Владее английски език на основно ниво и руски език на добро ниво. 
  Източник: Подробна автобиография на съдия Любомиров, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Продължаващо обучение
  • Обучение по въпросите на международната правна помощ – гр. Бон, Германия
  • Семинар „Борба с трафика на хора”, МП
  • Кръгла маса на тема „Практическо прилагане на Европейската заповед за арест”
  • Семинар за обучители – Обучение на съдии и прокурори по новия НПК
  • Семинар „Право на околната среда на ЕС”
  • Семинар „Правила на професионалната етика”
  • Семинар „Съдебна система и медии”
  • Семинар „Защита на класифицираната информация”

  Източник: Атестационен формуляр за периода 2008-2010 г., достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Стаж

  В органите на съдебната власт:

  от 03.06.1996г. до 03.06.1997г. – съдебен кандидат в Районен съд, гр. Русе
  от 01.07.1997г. до 12.07.2002г. – районен съдия в Районен съд, гр. Русе
  от 12.07.2002г. до 02.01.2003г. – заместник-председател на Районен съд, гр. Русе
  от 02.01.2003г. до 08.10.2004г. – съдия в Окръжен съд, гр. Русе
  от 08.10.2004г. до 09.10.2009г. – заместник-председател на Окръжен съд, гр. Русе
  от 09.10.2009г. до 07.12.2009г. – съдия в Окръжен съд, гр. Русе
  от 07.12.2009г. до 15.02.2010г. – заместник-председател на Окръжен съд, гр. Русе
  от 15.02.2010г. и към настоящия момент. – съдия в Софийски градски съд

  Извън органите на съдебната власт: няма такъв.
  Източник:
  Кадрова справка, изискана и предоставена по реда на ЗДОИ от Висшия съдебен съвет. 

 • Текуща длъжност Съдия в Софийски градски съд
 • Кариерно израстване

  Десислав Любомиров завършва юридическото си образование през 1996 г. във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", през 1997 г. придобива юридическа правоспособност. Започва да работи като съдия в Районен съд Русе от 01.07.1997 г. С решение на ВСС по Протокол №14 от 04.04.2001 г. е повишен в ранг „съдия в ОС”. От 12.07.2002 г. до 02.01.2003 г. е заместник-председател на съда. През 2003 г. е повишен в съдия в Окръжен съд гр. Русе, а от 08.10.2004 г. до 09.10.2009 г. е негов заместник-председател. Като такъв е назначен с решение на ВСС по Протокол №30 от 06.10.2004 г. През 2006 г. съдия Любомиров е повишен в ранг "съдия в АС" с решение на ВСС по Протокол № 8 от 08.02.2006 г. През 2009 г. е повишен в ранг "съдия във ВКС и ВАС" - решение на ВСС по протокол №28/08.07.2009 г.

  С решение по Протокол №31 от 17.07.2008 г. ВСС определя на съдия Любомиров комплексна от атестиране оценка „Много добра” (т. 1.1.17.). В Протокол № 33 от 24.07.2008 г. се отбелязва извършеното от ВСС атестиране на съдията с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г., но съветът не го повишава в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд – Наказателно отделение. Отказът е обусловен от резултата от тайното гласуване, при което съдията получава 3 гласа „за” (4 "против", 16 "въздържали се"). Съдия Любомиров обжалва пред ВАС решенията на ВСС, с които се отказва неговото повишаване (т. 1.3.8. и 1.3.8.1) и тези, с които съответно повишава Яника Тенева Бояджиева в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд - Наказателно отделение, а Мина Георгиева Дочева-Мумджиева, Здравка Ангелова Иванова-Рогачева, Атанас Стоилов Атанасов, Георги Иванов Иванов и Цветомира Петкова Кордоловска в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение (т. 1.3.18.1, т. 1.3.24, т. 1.3.98, т. 1.3.114, т. 1.3.116 и т. 1.3.117). В жалбата той излага аргументи за незаконосъобразност на решенията поради приемането им в противоречие с материалния закон и с целта му. Според него тези решения на ВСС не са съобразно поредността на класирането на кандидатите, като в нарушение на чл. 193, ал. 1 от ЗСВ са предпочетени кандидати с по-нисък ранг и с по-малък стаж в органите на съдебната власт в сравнение с жалбоподателя. Тричленният състав на ВАС отхвърля жалбата на съдия Любомиров като неоснователна.

  Протокол: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/589bca9195385332c22574d5002ceec9?OpenDocument

  Решение: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/5eec631b12fe861ac22574e200444245?OpenDocument

  След извършена проверка на съдия Любомиров от Инспектората към ВСС за периода 01.01. 2007 г. – 01.07.2008 г. Главният инспектор предлага същия за награда на основание чл. 304, ал. 2 във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ. С Протокол №2 от 14.01.2009 г. той е поощрен с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение. Съдия Любомиров е един от първите магистрати, който получава подобно отличие. По-късно същата година съдията е един от четиримата кандидати за обявените две щатни бройки за поста  „Заместник на административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд - гр.Русе”. Предложен е от административния ръководител. Съдия Любомиров получава от помощната атестационна комисия комплексна оценка „Много добра” – 150 т. Комисията по предложенията и атестирането към ВСС коригира броя на точките на 145 с мотива „предвид утвърдената практика от Комисията по предложенията и атестирането”. Съдия Любомиров прилага възражение срещу така нанесената корекция. (данни за отговора на ВСС на подаденото възражение не бяха намерени).

  Съдия Любомиров е бил кандидат за ръководния пост на Софийски градски съд. По време на заседанието на ВСС на 30.05.2011 г., след проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат за съдия Любомиров има отчетени  2 гласа „за” (видно от Протокол No 19/30.05.2011 г.). На 29 септември 2011 г. съдия Любомиров участва в конкурса за избор на председател на Апелативния специализиран съд. На гласуването той получава един глас в своя полза.

  През м. август 2014 г. е кандидат за председател на Апелативен съд Велико Търново. Във връзка с кандидатурата му КПЕПК изготвя становище за притежаваните нравствени качества. В становището се сочи, че срещу него няма образувани дисциплинарни производства; във ВСС няма постъпвали сигнали по ЗПУКИ срещу съдията; в сектор „Инспекторат” на отдел „Административен” няма образувани преписки по сигнали срещу съдия Любомиров; в Инспектората към ВСС също няма постъпвали жалби и сигнали. Обобщеният извод на КПЕПК е, че съдия Любомиров притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за ръководител на Апелативен съд Велико Търново.

  Източник: Протоколи от заседания на ВСС. Кадрова справка, изискана и предоставена по реда на ЗДОИ от Висшия съдебен съвет. Атестационен формуляр на съдия Любомиров за периода 01.01.2007 – 20.10.2009 г., връчен на 16.11.2009 г. Атестационен формуляр на съдия Любомиров, връчен на 28.04.2011 г. Становище от Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” при ВСС.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  периода на атестиране

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2007

   

   

   

   

  2008

  1

  62

  73

  58

  2009

  5

  75

  65

  75

  2010

  5

  8

  10

  13

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Любомиров, връчен на 28.04.2011 г.

   

  Година

  Брой свършени

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2007

   

   

   

   

  2008

  58

  58

   

   

  2009

  75

  72

  3

   

  2010

  13

  12

  1

   

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Любомиров, връчен на 28.04.2011 г.

   

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Постановени актове

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

  58

  2008

  14

  9

  5

  1

  3

   

   

  75

  2009

  17

  11

  8

  1

  2

   

   

  13

  2010

  4

  2

  1

   

   

   

   

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Любомиров, връчен на 28.04.2011 г.

 • Натовареност

  2008 г. – действителна натовареност на Окръжен съд, гр. Русе: 10.62; на атестирания: 5.25

  2009 г. – действителна натовареност на Окръжен съд, гр. Русе: 10.83; на атестирания: 6.67

  2010 г. – действителна натовареност на Окръжен съд, гр. Русе: 10.56; на атестирания: 8.67

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Любомиров, връчен на 28.04.2011 г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Съдия Любомиров няма наложени дисциплинарни наказания. Поощряван е с ДМС и с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение от ВСС.
  Източник: Атестационен формуляр на съдия Любомиров за периода 01.01.2007 – 20.10.2009 г., връчен на 16.11.2009 г.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си от 21.01.2009 г. като свързано лице по смисъла на  § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗПРКИ, дейността на което би довело до възникване конфликт на интереси съдия Любомиров е посочил съпругата си Л.П.М – Л – съдия в АС, гр. София, а като „задължение към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000лв.” е отбелязал „58 550 евро ипотечен кредит в А.; 17 734 лв. потребителски кредит в С.”

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Десислав Любомиров не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд в Държавен вестник - 15.07.2011 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 09.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито 

  Виж придобитото недвижимо имущество на Десислав Любомиров към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждено  

  Виж отчужденото недвижимо имущество на Десислав Любомиров към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Радомир за периода от 01.01.1992 г. до 20.09.2011 г.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2008 

  Условие

  7 ТОМ II Д203  

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  КУПУВАЧ - Десислав С. Любомиров  

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, п. и. земя за земеделско ползване по 4 а, ПЗР на ЗСПЗЗ, с. Горна Диканя, общ. Радомир, в местността Турчинов дол, от 600 кв.м. по нот. акт, а по скица 700 кв.м., който имот съставлява имот №*. * - имот * от кадастрален район * по плана на новообразуваните имоти на с. Горна Диканя, ведно с едноетажна вилна сграда 36 кв.м. със статут на строеж по а. 16, ал. 1 пр на ЗУТ,  

  Служба по вписванията - Русе за периода от 01.01.1992 г. до 20.09.2011 г.

  Книга

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Законна ипотека 

  Година

  2007 

  Страни

  КРЕДИТОР - Десислав С. Любомиров
  КРЕДИТОР - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  
  ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, дв.място с пл. 1080 кв.м. /1170/, с.Кошов, УПИVII-* кв.*, с. Кошов заедно с построена едноетажна сграда.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2007 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - Десислав С. Любомиров
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ   

  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, дв.място с пл. 1080 кв.м. в с.Кошов, заедно с постр.едноет.жил. сграда,  

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  Заличаване на законна ипотека 

  Година

  2007 

  Условие

  залич. с вх.№ 86/12.06.2007 год.от Булбанк АД  

  Страни

  КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 121144460 БУЛБАНК АД  

  ДЛЪЖНИК - Десислав С. Любомиров
  ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, апартамент в гр.Русе с площ 115.20кв.м..

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  Заличаване на договорна ипотека 

  Година

  2007 

  Условие

  залич.с вх.№ 85/12.06.2007 год.от Уникредит Булбанк АД  

  Страни

  КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 121144460 БУЛБАНК АД  

  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - Десислав С. Любомиров
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, апарт. с площ 115,20 кв.м. изба №* с пл.7,80 кв.м..  

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2007 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - Десислав С. Любомиров
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, апартамент в гр.Русе с площ 115.20кв.м. 

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Договорна ипотека 

  Година

  2006 

  Условие

  отпуснатия кредит е в р-р 29000 лв.  

  Страни

  КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 121144460 БУЛБАНК АД  

  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - Десислав С. Любомиров
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, апарт. с площ 115,20 кв.м. изба №* с пл.7,80 кв.м. 

  Книга

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Законна ипотека 

  Година

  2004 

  Страни

  КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 121144460 БУЛБАНК АД  

  ДЛЪЖНИК - Десислав С. Любомиров
  ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, апартамент  в гр.Русе с площ 115.20кв.м.  

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Договор за покупко-продажба 

  Година

  2004 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 000530632 ОБЩИНА РУСЕ  

  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  
  КУПУВАЧ - Десислав С. Любомиров  

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, апарт. с площ 115,20 кв.м.; изба № * от 7,80 кв.м. 

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2004 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  КУПУВАЧ - Десислав С. Любомиров  

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, дв.м. от 1080кв.м.,/по нот.акт*/с.Кошов, УПИ VIII-*,кв.*, заедно с едноет.жил.сгр.

  Служба по вписванията - Трявна за периода от 01.01.1992 г. до 20.09.2011 г.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2007 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - Десислав С. Любомиров  

   

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, апартамент в гр.Трявна със ЗП 64 кв.м,избено помещение №* със ЗП 6.58 кв.м и 1.110% ид.ч от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж.

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Постановление за възлагане 

  Година

  2007 

  Страни

  СОБСТВЕНИК - Десислав С. Любомиров  

   

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, апартамент, гр.Трявна със ЗП 64 кв.м,избено помещение №* със ЗП 6.58 кв.м и 1.110% ид.ч от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж.

  Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 20.09.2011 г.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2011 

  Страни

  Продавач - ДЕСИСЛАВ С. ЛЮБОМИРОВ
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Купувач(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  
  Купувач(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент,площ по док. - 102.800 кв. м., гр.София, Описание: апартамент; Мазе:*; Тип на имота: Градски; обл. София - Столична, общ. Столична, гр.София.

  Страни

  Продавач - ДЕСИСЛАВ С. ЛЮБОМИРОВ
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Купувач(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  
  Купувач(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ   

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 13.200 кв. м., гр.София, Описание: подземно паркомясто*; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София.

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Учредяване на договорна ипотека 

  Година

  2011 

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831595828 ЕМПОРИКИ БАНК-БЪЛГАРИЯ  

  Ипотекарен длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  
  Ипотекарен длъжник - ДЕСИСЛАВ С. ЛЮБОМИРОВ  

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 123.760 кв. м., гр.София, Описание: апартамент на 6 и 7 ниво; Мазе:*; обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София.

  Книга

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Учредяване на законна ипотека 

  Година

  2011 

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831595828 ЕМПОРИКИ БАНК-БЪЛГАРИЯ  

  Ипотекарен длъжник - ДЕСИСЛАВ С. ЛЮБОМИРОВ
  Ипотекарен длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 123.760 кв. м., гр.София, Описание: апартамент на 6 и 7 ниво; Мазе:*; обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2011 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Купувач (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  
  Купувач (Частна собственост) - ДЕСИСЛАВ С. ЛЮБОМИРОВ  

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сград, площ по док. - 123.760 кв. м., гр.София, Описание: апартамент на 6 и 7 ниво; Мазе: *; обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София.

  Книга

  ЗАЛИЧАВАНИЯ 

  Тип Акт

  МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

  Година

  2008 

  Свързани актове

  Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: учредяване на договорна ипотека, № от входящ рег.*, Дата от входящ рег.16.02.2007, Двойно входящ номер:*, Дата:16.02.2007г., Том:*, Номер:*.  

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 121091246 АСПЕКТИ ПЛЮС  

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ДЕСИСЛАВ С. ЛЮБОМИРОВ  

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 13.200 кв.м., гр.София, Описание: подземно паркомясто *; обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София. 

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 121091246 АСПЕКТИ ПЛЮС  

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ДЕСИСЛАВ С. ЛЮБОМИРОВ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ   

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда,  площ по док. - 102.800 кв.м., гр.София, Описание: апартамент; Мазе: *; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София.

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

  Година

  2007 

  Условие

  Стойността е равна на 56968 евро

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 121091246 АСПЕКТИ ПЛЮС  

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ДЕСИСЛАВ С. ЛЮБОМИРОВ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 13.200 кв.м., гр.София, Описание: подземно паркомясто; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София.

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 121091246 АСПЕКТИ ПЛЮС  

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ДЕСИСЛАВ С. ЛЮБОМИРОВ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 102.800 кв.м., гр.София, Описание: апартамент; Мазе: *; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2007 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 121091246 АСПЕКТИ ПЛЮС  

  КУПУВАЧ - ДЕСИСЛАВ С. ЛЮБОМИРОВ
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда,  площ по док. - 13.200 кв.м., гр.София, Описание: подземно паркомясто *; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София.

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 121091246 АСПЕКТИ ПЛЮС  

  КУПУВАЧ - ДЕСИСЛАВ С. ЛЮБОМИРОВ
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 102.800 кв.м., гр.София, Описание: апартамент; Мазе: *; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София.


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити 

  Виж придобитите моторни превозни средства на Десислав Любомиров към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждени


  Виж отчуждените моторни превозни средства на Десислав Любомиров към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Десислав Любомиров към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Десислав Любомиров към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Налични парични средства

  Виж декларираните налични парични средства на Десислав Любомиров към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Десислав Любомиров към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  Съдия Любомиров е притежавал дялове в дружество „ТЕ” ООД с ЕИК 117681173 (със седалище в гр. Русе) на стойност 4950лв. (размер на дяловото участие – 99%) в резултат научредяване на дружеството.

  Предметът на дейност на „ТЕ” ООД е производство на електрическа енергия; внос, износ, пренос, транзитен пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия и природен газ; пренос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи; търговия с електрическа, топлинна енергия и природен газ и използването на възобновяеми енергийни източници; търговска дейност в страната и чужбина; внос, износ и реекспорт на промишлени и селскостопански стоки; търговия на едро и дребно, оказионна и комисионна търговия; продажба на стоки от собствено производство и строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

  В периода от 29 март 2007 г. до 17 септември 2007 г. съдия Любомиров е бил съдружник в горепосоченото дружество. В същия период съдия Любомиров е и заместник – административен ръководител на ОС, гр. Русе. Съгласно чл. 132, ал. 1, т. 4 ЗСВ (отм. 07.08.2007) “Съдиите, прокурорите и следователите, докато заемат длъжността си, не могат:

  4. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) да упражняват търговска дейност като еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, да бъдат управители или да участват в надзорни, управителни или дирекционни съвети, контролни органи на търговски дружества и кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност”;

  Негов съдружник при учредяването на „ТЕ” ООД и управител на дружеството е Ангел Иванов Порожанов. Той е експерт-счетоводител и е вещо лице по описа на Окръжен съд – Русе[1] и Административния съд в същия град[2]. Съдия Любомиров продава своя дял  на Валентин Недялков Иванов – адвокат в РАК. Заявлението за вписване на направените промени по описа на дружеството в Окръжен съд Русе е подадено на 21.09.2007 г. Вписването е направените промени е извършено на 21.09.2007 г. (Източник: Търговски регистър, от където могат да бъдат извлечени всички документи, свързани с регистрацията и промените на въпросното дружество).

  Съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от новият ЗСВ (Обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., последно изм. и доп. бр. 45 от 14.06.2011 г., в сила от 14.06.2011 г.) “Съдия, прокурор и следовател, докато заема длъжността си, не може да:

  3. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) да упражнява търговска дейност или да е съдружник,управител или да участва в надзорни, управителни съвети или съвети на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност, с изключение на тези на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи или на други юристи”.

   Съдия Любомиров отчуждава горепосочените дялове на цена 4950лв.  [1] Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.200ж, ал. 1 от закона за съдебна власт за 2007 г.: www.mjeli.government.bg/Direkcii/Docs/Sudebnikadri/os_ruse.doc

  [2] Списък на вещите лица в Русенския административен съд : http://www.admcourt-ruse.com/content/view/25/40/

 • Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие

  Виж декларираните дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие на Десислав Любомиров към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Отчуждаване на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

  Виж декларираното отчуждаване на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества на Десислав Любомиров към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

  Виж декларираните дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества на Десислав Любомиров към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Член на Съюза на съдиите в България.

  Избран за член на Епархийския съвет при Русенската митрополия.

  Преподавателска дейност в РУ „Ангел Кънчев”.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Десислав Светославов Любомиров и извършена една проверка (25.06.2008 г.) от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Заключението е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/

Други

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре