последна промяна:

Красимира Пенева Костова

кандидат по процедура за Избор председател Апелативен специализиран наказателен съд
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Красимира Пенева Костова
 • Дата и място на раждане

  26.08.1974 г. в гр. София.

 • Семейно положение

  Трайно фактическо съжителство с Костадин Димитров Паскалев – адвокат в Адвокатска колегия – Пловдив. Имат едно дете.

 • Образование

  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалност Право през 1997 г. със среден успех от държавните изпити: „Много добър (5,16)” и общ среден успех: „Отличен   (5,67)”.

  Източник: Копие на Диплома за висше образование на Красимира Пенева Костова, изискано и   получено  по реда на  ЗДОИ от Висшия съдебен съвет. 

 • Езици

  Английски език.

 • Продължаващо обучение

  Участие в следните семинари и обучения:

  • Обучение, организирано от Министерството на правосъдието и Германската фондация за международно правно сътрудничество на тема „Процедури за събиране на доказателства и международно правно сътрудничество в наказателния процес” – Бон, Германия (2003);
  • Семинар, организиран от МВР на тема: „Престъпления против интелектуалната собственост” (2004);
  • Участие в работна група на ИУСС и НИП за изработване на наръчници за призоваване по наказателни и граждански дела (2004)
  • Пилотно обучение, организирано от НИП на тема „Права и гаранции на обвиняемите в наказателния процес” (2007)
  • Семинар: „Пране на пари. Европейска заповед за арест.” (2007)
  • Семинар на теми: „Финансови престъпления.” и „Практически проблеми по приложението на НПК.” (2007)
  • Семинар: „Европейска правна помощ по наказателни дела, признаване на финансови санкции решения за отнемане на имущество, Европейска заповед за събиране на доказателства.” (2007)
  • Семинар: „Практически проблеми по прилагане на НК и НПК” (2008)
  • Семинар, организиран от Министерството на правосъдието и Генералния съвет на съдебната власт на Кралство Испания, на тема: „Ролята на институциите, компетентни във връзка с подпомагането и компенсацията на пострадали от престъпления, за реализиране правата на пострадалите” (2009)
  • Обучение, организирано от ОС Пловдив на теми „Новият ЗИНЗС” и „Съдебна риторика” в рамките на плана за повишаване квалификацията на съдиите (2009)
  • Обучение, организирано от Обединение „Международен колеж и партньори” в рамките на проекта „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители”, на тема „Компютърни престъпления” (2009)
  • Семинар, организиран от ОС Пловдив на тема „Практически проблеми по прилагането на НК и НПК”, в рамките на плана за повишаване квалификацията на съдиите (2010)
  • Семинар тема „Механизъм за ефективно сътрудничество в областта на правосъдието между Франция, Испания и България: Европейска заповед за арест” (2010)
  • Семинар „Теоретични и практически аспекти при разследване на престъпления, извършени от организирана престъпна група” (2011)

   

  Съдия Красимира Костова участва като лектор в 2 семинара, организирани от РС Пловдив:

  - „Сътрудничество по наказателни дела по правото на ЕС и по международното право”

  - „Уеднаквяване на практиката по наказателни дела”

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Костова - актуален към 04.08.2008 г. и данни от кадровото досие,  предоставени от съдия Костова. 

 • Стаж

  извън органите на съдебната власт:

  Няма. 

  в органите на съдебната власт:

  от 27.10.1997 г. до 27.10.1998 г. – Съдебен кандидат в Окръжен съд – Пловдив /1г. 0м. 0д./
  от 22.03.1999 г. до 18.10.1999 г.  – Младшия съдия в Окръжен съд – Пловдив /0г. 6м. 26д./
  от 18.10.1999 г. до 17.03.2005 г. – съдия в Районен съд – Пловдив /5г. 4м. 29д./
  от 17.03.2005 г. до настоящия момент – съдия в окръжен съд – Пловдив  

  Към 11.10.2011 г. съдия Костова има 13 г. 06  м. и 18 д. юридически стаж, от които като съдия по наказателни дела: 11 г. 11 м. 22 д. /като съдия в Районен съд е разглеждала и като съдия в Окръжен съд разглежда само наказателни дела/. 

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Костова - актуален към 04.08.2008 г.и Служебна бележка на Административния ръководител на Окръжен съд - Пловдив. 

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Съдия в Апелативен специализиран наказателен съд
 • Кариерно израстване

  Красимира Костова започва кариерата си като младши съдия в Окръжен съд – Пловдив на 22 март 1999 г. На 18 октомври същата година тя е назначена за районен съдия в Районен съд – Пловдив, където прекарва следващите 5 години.
  На 16 март 2005 г. Висшият съдебен съвет взема решение, с което съдия Костова започва работа като съдия в Окръжен съд – Пловдив. Това е отразено в Протокол No.7 от същата година.
  На 01 октомври 2008 г. ВСС повишава съдия Костова в ранг „Съдия в АС” (Протокол No.38). 
  Съдия Костова е отличена със „служебна благодарност и грамота” с решение на съвета от 24 март 2010 г. Това е отразено в Протокол No.12 от същата година.

  На 1 декември 2011 г. Красимира Костова участва в конкурса за избор на Административен ръководител - Председател на Апелативния специализиран наказателен съд. Тя получава само 4 гласа от членовете на Висшия съдебен съвет и не е избрана.

  Източници: Протоколи от заседания на ВСС, достъпни на интернет страницата на съвета: http://vss.justice.bg/

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

   

  Н.д. I

  Н.д. II

  Н.д. I

  Н.д. II

  Н.д. I

  Н.д. II

  Н.д. I

  Н.д. II

  2005 г.

  9

  11

  101

  106

  63

  111

  108

  105

  2006 г.

  2

  12

  -

  11

  6

  1

  1

  13

  2007 г.

  1

  10

  60

  86

  39

  95

  55

  93

  До 31.05.2008 г.

  6

  3

  23

  19

  30

  23

  25

  15

   

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

   

  Н.д. I

  Н.д. II

  Н.д. I

  Н.д. II

  Н.д. I

  Н.д. II

  Н.д. I

  Н.д. II

  2005 г.

  108

  105

  30

  12

  68

  51

  10

  42

  2006 г.

  1

  13

  -

  3

  -

  3

  1

  7

  2007 г.

  55

  93

  46

  22

  8

  59

  -

  11

  До 31.05.2008 г.

  25

  15

  17

  11

  4

  4

  4

  -

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Костова - актуален към 04.08.2008 г.

 • Висящи дела

  Период

  Брой дела

  До 3 месеца

   

  От 3 до 6 месеца

   

  От 6 месеца до 1 година

   

  Над 1 година

   


 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалва

  ни

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

   

  Н.д. I

  Н.д. II

  Н.д. I

  Н.д. II

  Н.д. I

  Н.д. II

  Н.д. I

  Н.д. II

  Н.д. I

  Н.д. II

  Н.д. I

  Н.д. II

  Н.д. I

  Н.д. II

  2005г.

  37

  29

  20

  8

  14

  6

  -

  2

  3

  -

  -

  -

  -

  -

  2006г.

  1

  2

  2

  5

  2

  3

  -

  -

  -

  2

  -

  -

  -

  -

  2007г.

  21

  43

  11

  1

  8

  -

  -

  -

  2

  1

  -

  -

  -

  -

  До 31.5.08г.

  11

  9

  5

  -

  -

  -

  -

  -

  1

  -

  -

  -

  -

  - 

  Забележка: Отменени съдебни актове по дела:

  • ВНОХД No.107/2003 г. – с въззивния акт е отменена изцяло оправдателната присъда по НОХД No.13/2001 г. на Карловския районен съд, като подсъдимият е осъден от ПОС по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.210 от НК. С решение на ВКС осъдителната присъда е отменена на процесуално основание и делото е върнато за ново разглеждане от ПОС.
  • ВНОХД No.2721/2004 г. – с въззивния акт е отменена осъдителна присъда по НОХД No.408/2004 г. на Районен съд – Карлово и подсъдимите са оправдание по обвинението в престъпление по чл. 195 от НК, като е прието, че деянието е маловажен случай по чл.9, ал.2 от НК. С решение на ВКС оправдателната присъда е отменена и делото е върнато за ново разглеждане от ПОС. При новото разглеждане от ПОС осъдителната присъда отново е отменена и подсъдимите са оправдани, като решението не е атакувано пред касационната инстанция.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Костова - актуален към 04.08.2008 г. 

   

 • Натовареност

  Действителната натовареност на съдиите от Окръжен съд - Пловдив през 2010 г. е била 18,20 към делата за разглеждане и 15,98 към свършените дела. С тези показатели съдът е на второ място по натовареност в страната след Софийски градски съд.

  Източник: Годишен отчетен доклад на Окръжен съд - Пловдив за 2010 г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Съдия Красимира Костова е била наградена с отличие „персонална благодарност и грамота” от Висшия съдебен съвет с решение от 24 март 2010 г.

  Източник:  Протокол No.12/2010 г. от заседание на ВСС, достъпен на интернет страницата на съвета: http://vss.justice.bg/

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  В декларацията на съдия Красимира Костова от 21.09.2009 г. не са посочени данни за наличие на конфликт на интереси. Като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000лв. тя е отбелязала „жилищен кредит” и „потребителски кредит”.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Красимира Костова не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2008 г.

  Съдия Красимира Костова е подал само уведомление пред Сметната палата за 2006 г., 2007 г., 2009 г. и 2010 г. 

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд - 15.07.2011 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 10.05.2015 г.

   

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Пловдив за периода от 01.01.1992 г. до 10.11.2011 г.

  Книга

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Законна ипотека 

  Година

  2004 

  Условие

  красимира няма дан. задължения  

  Страни

  КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 ДСК ЕАД  

  ДЛЪЖНИК - Красимира П. Костова  

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, АП. НА ЦЕЛИЯ 2 ЕТАЖ ОТ ЖИЛ. СГРАДА, ПЛОВДИВ, С ПЛОЩ ОТ 99 КВ.М. \ 92 КВ.М.\, ВЕДНО С 1\3 ИД.Ч. ОТ ИЗБАТА \ В ЮГОЗАПАДЕН ЪГЪЛ НА СГРАДАТА С ВХОД ОТ СЕВЕР\ И ВЕДНО С 1\3 ИД.Ч. ОТ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ДВ. МЯСТО И ПОДОБРЕНИЯ В НЕГО, КАКТО И 1\3 ИД.Ч. ОТ ДВ. МЯСТО, СЪСТ. ПИ * ПО КАД. ПЛАН НА ОСВОБОЖДЕНИЕ - ГЕО МИЛЕВ, ПЛОВДИВ, П-Л VIII - *, КВ. * - НОВ, ЦЕЛИЯ ОТ 207 КВ.М. \ 204.30 КВ.М.\. 

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2004 

  Условие

  нина продава със съгласието на христо к. макев  

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ - Красимира П. Костова  

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, АП. НА ЦЕЛИЯ 2 ЕТАЖ ОТ ЖИЛ. СГРАДА, ПЛОВДИВ, С ПЛОЩ ОТ 99 КВ.М. \ 92 КВ.М.\, ВЕДНО С 1\3 ИД.Ч. ОТ ИЗБАТА \ В ЮГОЗАПАДЕН ЪГЪЛ НА СГРАДАТА С ВХОД ОТ СЕВЕР\ И ВЕДНО С 1\3 ИД.Ч. ОТ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВУРХО ДВ. МЯСТО И ПОДОБРЕНИЯ В НЕГО, КАКТО И 1\3 ИД.Ч. ОТ ДВ. МЯСТО, СЪСТ. ПИ * ПО КАД. ПЛАН НА ОСВОБОЖДЕНИЕ - ГЕОО МИЛЕВ, ПЛОВДИВ, П-Л VIII - *, КВ. * - НОВ, ЦЕЛИЯ ОТ 207 КВ.М. \ 204.30 КВ.М.\. 


 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Красимира Костова към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Вземания над 5 000 лв.

  Виж декларираните вземания над 5 000 лв на Красимира Костова към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Член на Съюза на съдиите.

  Източник: Интернет страница на Съюза на съдиите в България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Красимира Пенева Костова не са извършвани проверки за принадлежност към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

  Източник: www.comdos.bg

 • Допълнителна информация
  1. Магистратът в медиите:

  Съдия Красимира Костова попада в полезрението на медиите във връзка със следните  казуси:

  СЛУЧАЙ

  КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

  ВРЪЗКА:

  Повдигнато срещу  Симеон Йосифов обвинение за това, че на 23.09.2011 г. в с. Катуница умишлено е причинил смърт при управление на МПС на 19  годишн. Ангел Петров – престъпление по чл. 342, ал.3, б. В вр. с ал.1, НК.

   

  Пловдивският окръжен съд взе мярка за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА “ по отношение на Симеон Йосифов.

   

  публикация  с подробна информация от Пресцентъра на Окръжен съд Пловдив с дата: 27.09.2011 г. Линк към интернет страницата на ОС Пловдив:

   

  http://www.os-plovdiv.com/

   

   

  Процесът срещу Максим Савов

  Съдия Костова е магистратът, оправдал Максим Савов на втора инстанция – присъда, потвърдена по-късно от Върховния касационен съд.

  Примерна публикация от медиите:

  http://www.marica.bg/show.php?id=67777 

   2. Данни от Анкетния лист за самооценка (АЛС) на Красимира Костова.

  В тази секция се представя информация, получена от Анкетния лист за самооценка, който кандидатите попълват по тяхно желание. Целта е в рамките на  Инициативата за прозрачни съдебни назначения да се обогати информацията за профилираните съдии. БИПИ си запазва правото на преценка каква част от информацията, споделена в АЛС да включва в профилите.

  • Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а,  станало/и обект на висок медиен  и обществен  интерес?

  „От делата с медиен и обществен интерес, ще упомена онези, разглеждани от мен като районен, а после и като окръжен съдия, за които считам, че са  изисквали оценка на голям обем доказателствен материал, и че са представлявали фактическа и правна сложност. Няма да се спирам на производства по мерки за неотклонение, нито на дела без особена сложност, дори да са попадали под горния критерий.

  НОХД № 1142/2001 год. на ПРС – делото за т.нар. „компенсаторни бонове”. Едно от първите стартирали разследвания в страната за неверни оценки по ЗОСОИ. Делото е водено против вещото лице И.И. за даване на неверни експертни оценки на имущества по ЗОСОИ, посредством които са били изплащани неследващи се значителни обезщетения в компенсаторни записи на определен кръг заинтересовани лица, сред които фамилиите на високопоставен бивш служител на областната управа, на високопоставен бивш магистрат, на известни пловдивски реститути, търговци и пр. Приключило с осъдителна присъда и наложено максималното по закон наказание лишаване от свобода, при ефективно изтърпяване. При инстанционната проверка, изпълнението на наказанието е отложено по чл.66 от НК от ВКС, с оглед възрастта на дееца.

  НОХД № 612/2002 год. на ПРС – делото за „взрива в Прослав”. Водено е против двама подсъдими, с обвинение за умишлено и в съучастие повреждане на имущество на значителна стойност, чрез взрив в пловдивския квартал „Прослав”. Приключило е с осъдителна присъда и наложени ефективни наказания лишаване от свобода, като е потвърдено при инстанционния контрол.

  НОХД № 768/2002 год. на ПРС – делото за т.нар. „втора коматевска банда”. До подсъдимите по делото се стига в резултат от разследване на случаи с магистрални грабежи. Освен обвинения за вещни укривателства на автомобили – досежно единия от дейците, на останалите са повдигнати обвинения за държане на взривове, огнестрелни оръжия и боеприпаси в големи количества. Касае се за разкрит таен оръжеен склад в кв. „Остромила” в гр.Пловдив, в който лицата са държали множество и различни по вид огнестрелни оръжия /автомати, пушки, пистолети/, множество и различни по вид боеприпаси, над 1200 бр. пресовки взривни вещества от типа „Амонит” и „Лазарит”, множество капсулдетонатори, електрокапсулдетонатори, електровъзпламенители, барут и пр. У един от подсъдимите са били установени заглушители за огнестрелни оръжия, полицейска стоп – палка, камуфлиращи пособия – перука, гумена маска, ръкавици и др. Подсъдимите са осъдени по обвиненията, като са им наложени наказания лишаване от свобода при ефективно изтърпяване. Присъдата е потвърдена при инстанционния контрол.

  НОХД № 1762/2003 год. на ПРС – делото за т.нар. „полицейска финансова пирамида”. Водено е против трима бивши полицейски служители /в хода на досъдебното производство, единият от тях умира – застрелян е в Чехия/ за измама при продължавано престъпление, в особено големи размери и особено тежък случай. Лицата са действали чрез регистрирано търговско дружество, като са набирали суми в лева и валута от граждани /предимно полицейски служители и техните семейства/ срещу обещания за влагане на средствата в широкомащабна търговия и изплащане на големи лихви. Т.е. касае се за типична „финансова пирамида” /на жаргон/, като причинените от престъпното им начинание вреди са надхвърляли 12 млн. лева. Подсъдимите са осъдени на лишаване от свобода при ефективно изтърпяване. Присъдата е потвърдена.

  НОХД № 797/2004 год. на ПРС – делото срещу директорката на дома за деца лишени от родителски грижи в с.Зелениково, Пловдивска област. Водено е против подсъдимата М.К., обвинена за общо десет деяния – длъжностни присвоявания и документни престъпления. Делото е образувано след проверка в дома от служители на министерство на образованието, а случаят нашумява заради разкрити драстични незаконосъобразни действия на директорката.  Подсъдимата е осъдена по обвиненията, като съобразно правилата на чл.23, ал.1 и ал.2 от НК, й е наложено едно общо, най-тежко наказание лишаване от свобода при ефективно изтърпяване, а към него е присъединено и наказание лишаване от права. При инстанционния контрол, присъдата е изменена, чрез  преквалификация на някои от документните престъпления, а в останалата част присъдата е потвърдена.

  НОХД № 2219/2004 год. на ПОС – делото „амфетамините”. Касае се за канал за трафик на наркотично вещество – амфетамин, експлоатиран в страната с участието и на подсъдим чужд гражданин. След оперативно проследяване и наблюдение на дейността на ангажираните по трафика лица, част от тях са задържани, вкл. чуждия гражданин, като е задържано и наркотичното вещество в голямо количество, с парична равностойност над 2 млн. лева. Подсъдимите са осъдени на лишаване от свобода при ефективно изтърпяване /на по 18 години и на по 10 години – съгласно тогавашните санкционни параметри по чл.354а, ал.2 от НК/ и на глоба. При инстанционния контрол, съгласно настъпилата междувременно законодателна промяна в цитирания текст, наказанията са намалени по размер, а в останалата част присъдата е потвърдена. 

  ВНОХД № 1063/2005 год. на ПОС – делото за т.нар. „банда Доматите”. Водено е против петима подсъдими, с обвинения за вещни укривателства на моторни превозни средства, противозаконно пречене на орган на власт да изпълни задълженията си и употреба на сила, с цел принуда спрямо орган на власт. Подсъдимите са известните в пазарджишкия регион братя Й.Д. и Т.Д. с прозвището „доматите” и техни приближени, които са били контролирани посредством СРС, заради информация, че се занимават системно с противозаконни отнемания на превозни средства на териториите на различни градове в страната. Лицата са задържани на отделни места, в момент, когато са транспортирали или укривали вече отнети автомобили, а при реализираните спрямо тях полицейски акции, са се разиграли преследвания, подобно на филмовите. С решението си по горепосоченото ВНОХД, въззивният съд е приел и обосновал фактология с редица различия от изложената в присъдата на първата инстанция /но без да измества рамките на обвинителната теза/, като е завишил наказанията лишаване от свобода при ефективно изтърпяване. Въззивното решение е потвърдено от ВКС /съобразно предвиденото тогава обжалване и на изменителните решения/. 

  ВНОХД № 1284/2007 год. на ПОС. Делото е водено против двама подсъдими за отвличане, блудство и изнасилване на млада жена, самотна майка, болна от диабет с инсулинова зависимост, която умира в хода на досъдебното производство. Случаят е бил потресаващ за местната общественост, както заради личността на жертвата, гаврите и физическото издевателство, на които е била подложена при осъществените спрямо нея полови посегателства, така и заради допуснатото прекомерно забавяне на производството в досъдебната фаза и после в първата инстанция. С първоинстанционната присъда по това дело, единият от подсъдимите е бил осъден условно само по едно от обвиненията, а другият е бил изцяло оправдан. Актът на районния съд е отменен, а с въззивната присъда по цитираното ВНОХД, след провеждане на ново съдебно следствие, дейците са осъдени и са им наложени наказания лишаване от свобода /съобразно чл.23, ал.1 от НК/ при ефективно изтърпяване. При инстанционната проверка, ВКС е намалил размера на наказанията, с оглед изтеклия дълъг период от време от извършване на престъпленията, като в останалата част въззивната присъда е потвърдена.

  НОХД № 1255/2008 год. на ПОС – делото „Канарите”. Водено против петима подсъдими за организирана престъпна група по чл.321, ал.3 от НК и за престъпления по чл.354а ал.1, съответно ал.2 от НК. Делото е станало медийно значимо, не само заради естеството на обвиненията, но и заради личността на един от подсъдимите /с вменено ръководството на сдружението/, който е известен музикант в популярен в страната фолклорен оркестър. Казано най-общо, предметът на делото е отново канал за трафик на наркотици – в случая хероин. С присъдата, досежно обвинението за ОПГ, е извършена преквалификация на деянието в такова по чл.321, ал.6 и е последвало частично оправдаване.  В крайна сметка, подсъдимите са осъдени на лишаване от свобода при ефективно изтърпяване и глоба /чл.23, ал.1 и ал.2 от НК/, като присъдата е потвърдена при инстанционния контрол.

  НОХД № 1829/2010 год. на ПОС. Делото е водено против осем подсъдими с обвинения за организирана престъпна група по чл.321, ал.3 от НК и за престъпления по чл.354а, ал.2 от НК. Отново се касае за канал за трафик на хероин в големи количества. Двамата ръководители на сдружението вече са били осъждани за такива престъпления, а единият от тях – подс.Г.Й. е ръководил много активно престъпната група от затвора, докато е изтърпявал предходно наказание лишаване от свобода. Освен с това, казусът е привлякъл общественото внимание и с обстоятелството, че при цитирания подсъдим деянието по чл.354а, ал.2 от НК, е осъществено при посредствено извършителство, спрямо посредник – малолетната му дъщеря. Последната, въпреки възрастта си /13 г./ и наказателната неотговорност към инкриминирания период, е имала много активна роля в противоправните начинания на групата и нещо повече – явявала се е най-довереното лице на Г.Й., и координатор между участниците. Подсъдимите са осъдени по вменените им обвинения, с наложени наказания лишаване от свобода при ефективно изтърпяване и глоба /чл.23, ал.1 и ал.2 от НК/. При инстанционния контрол наказанията на някои от подсъдимите са намалени, в останалата част присъдата е потвърдена.  

  ВНОХД № 2511/2010 год. на ПОС – т.нар. „дело Максим”. Станалото известно дело срещу компютърния специалист Максим Савов, който на първа инстанция е осъден за грабеж на парична сума от продавачка в магазин, което деяние е включвало нападение с нож, словесни заплахи и физическа агресия над пострадалата. Подсъдимият е бил задържан и е прекарал в ареста над пет месеца. При проведено в хода на въззивната инстанция ново съдебно дирене, включващо редица процесуално следствени действия, в т.ч. експертно видеоидентификационно изследване и сравнителен експертен анализ на иззетите от дома на подсъдимия нож и обувки със заснетите на извършителя в нощта на инцидента, се установява, че Савов не е автор на престъплението. Присъдата на първата инстанция е отменена и по цитираното ВНОХД е постановена оправдателна присъда, потвърдена от ВКС.

  НОХД № 2949/2010 год. на ПОС – т.нар. „дело на скимърите”. Водено е против шестима подсъдими, с обвинения за организирана престъпна група по чл.321, ал.3 от НК, действала на територията на РБългария и още две европейски държави, както и за престъпления по чл.246 и чл.249 от НК. След дълго прилагане на СРС, подсъдимите по делото, които живеят в различни населени места в страната, са задържани и съответно са иззети огромно количество вещи, повечето относими към разследването /сред тях множество компютърни системи, устройства и приспособления, празни пластики, имитационни детайли на банкомати, средства за изработването им, средства за изработване на скимиращи устройства, иззети са компютърни програми за четене и запис на магнитни карти, за трансфер на данни и пр./. Някои от процесуално следствените действия са извършени в чужбина, чрез съдебни поръчки. С присъдата, четирима от подсъдимите са признати за виновни и са им наложени наказания лишаване от свобода при ефективно изтърпяване /чл.23, ал.1 от НК/, а двама са оправдани изцяло. В момента делото е на инстанционен контрол. „

  • Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата  практика и  да обусловите факторите за това:

  „Мнозинството от гореизброените /към т.5 от анкетата/ дела са били такива, но като особени професионални предизвикателства ще посоча още:

  НОХД № 1089/2008 год. на ПОС. Делото е образувано и водено против подс.Г.Ю. с обвинение за опит за убийство /касае се за причиняване на  няколко животозастрашаващи прободно-порезни наранявания на пострадалия/ и за кражба.  Освен фактическа и правна сложност, това дело получи и значително процесуално усложнение, заради предходното му двукратно разглеждане с постановени присъди от други състави. Голям брой експертизи, някои противоречиви, голям брой гласни конфронтиращи се доказателства. С присъдата, подсъдимият е оправдан за обвинението по чл.194 от НК. Оправдан е и по обвинението по чл.115 вр. с чл.18, ал.1 от НК, като вместо това е признат за виновен по чл.129, ал.1 вр. с ал.2 вр. с чл.12, ал.4 вр. с ал.2 от НК, а именно за причиняване на средни телесни повреди на пострадалия, при превишаване пределите на неизбежната отбрана, което превишаване се дължи на уплаха. Подсъдимият не е наказан съобразно нормата на чл.12, ал.4 от НК, но е осъден да заплати обезщетение за причинените на пострадалия /граждански ищец/ неимуществени вреди. Присъдата е потвърдена при инстанционния контрол.

  НАХД № 1940/2007 год. на ПОС. Делото е образувано и водено против обвиняемата – доктор П.В. за престъпление по чл.123, ал.1 от НК – причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност. Заради наказуемостта на деянието към инкриминираната дата, заради тогавашната редакция на чл.78А от НК и съблюдаването на принципа на чл.2, ал.2 от НК, делото е било внесено с предложение за освобождаване от наказателна отговорност. Независимо от реда за разглеждането му, се наложи провеждане на пространно съдебно дирене, изслушване на всички свидетели разпитани в досъдебното производство и всички вещи лица по изготвените в досъдебната фаза противоречиви експертни заключения, назначаване на нови експертизи, събиране на множество нови писмени доказателства.  Специфичната материя породи необходимост за мен като докладчик, от запознаване с голям брой нормативни актове в сферата на здравеопазването и с изискванията за диагностика и лечение по действалите национални рамкови договори. Отделно – беше необходимо да чета медицински публикации, за да си създам по-пълни представи за конкретното заболяване и да мога адекватно да провеждам разпитите. Делото приключи с решение, с което обвиняемата бе призната за виновна и административно наказана по чл.78А от НК. Актът е потвърден при инстанционния контрол.

  НОХД № 2173/2008 год. на ПОС. Делото е водено против подс.И.И. за данъчни престъпления по чл.257 от НК. Въпреки големия обем събран в досъдебното производство доказателствен материал, вкл. редицата експертизи, обвинението почиваше на показания на един свидетел и иззети компютърни данни от компютърна програма за стоков поток, ползвана във фирмата на подсъдимия. Установи се в хода на съдебното следствие, че въпросният свидетел е заинтересован и значителна част от показанията му не отговарят на другите доказателствени източници, а що се касае до компютърните данни – установи се, че те са били превратно „модулирани” и обработвани от компютърните специалисти на данъчната администрация. Освен всичко останало, по делото се изискваше детайлен преглед и вярно оценяване на пространното съдържание на иззетия софтуер. С присъдата, подсъдимият бе оправдан изцяло. При въззивната проверка, присъдата се отмени и деецът бе осъден за по-леко наказуемо престъпление по чл.313 от НК – невярно деклариране. Независимо от този резултат, с който при запознаване с аргументите на въззивния съд, се съгласявам, че е по-правилен и прецизен, считам конкретния казус за особено професионално предизвикателство, още повече, че в частта относно по-тежко наказуемите данъчни престъпления, оправдаването бе напълно преповторено от горната инстанция, със споделяне на всички изложени от мен съображения, вкл. по някои много спорни въпроси, а решението на апелативния съд бе потвърдено от ВКС.”        

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре