последна промяна:

Любомир Василев Крумов

кандидат по процедура за Избор председател Апелативен специализиран наказателен съд
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Любомир Василев Крумов
 • Дата и място на раждане 16.01.1969 г. в гр. Разлог
 • Семейно положение Женен.
 • Образование

  Завършва Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски” /специалност – Право/  през 1994 г. със среден успех от държавните изпити: „Отличен (5,50)” и общ среден успех: „Отличен (5,67)”.

  Източник: Копие на Диплома за завършено висше образование на Любомир Крумов, изискана и предоставена по реда на ЗДОИ от ВСС.

 • Езици

  Руски език

 • Продължаващо обучение
  • Участие в семинар за обучители в НИП на тема „Обучение на съдии и прокурори по новия Наказателно-процесуален кодекс”  (2007)
  • Участие в семинар на НИП на тема  „Съдебната практика на Съда на Европейските общности” (2007)
  • Участие в семинар на НИП на тема  „Основи на европейското право” (2007)
  • Обучение по превенция и противодействие на корупцията (2007)
  • Участие в семинар на НИП на тема „Съдебно сътрудничество по наказателни дела. Европейска заповед за арест” (2011)

  Източник: Подробна автобиография на съдия Крумов

 • Стаж

  извън органите на съдебната власт:

  Няма. 

  в органите на съдебната власт:

  от 15.05.1995 г. до 15.05.1996 г. – Съдебен кандидат в Софийски окръжен съд

  /1г. 0м. 0д./

  от 03.08.1995 г. до 01.07.1999 г. – Помощник-следовател и следовател в Столична следствена служба /3г. 1м. 17д./
  от 01.07.1999 г. до 01.03.2000 г. – Младши съдия в Софийски окръжен съд /0г. 8м. 0д./
  от 01.03.2000 г. до 31.07.2003 г. – Съдия в Районен съд Сливница /3г. 0м. 9д./
  от 01.08.2003 г. до 10.04.2006 г. – Председател на Районен съд Сливница /3г. 1м. 0д./
  от 10.04.2006 г. до настоящия момент - Съдия в Софийски окръжен съд /Наказателно отделение/

  Към 17.10.2011 г. съдия Крумов има 16 години, 5 месеца и 3 дни юридически стаж.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Крумов - актуален към 31.03.2008 г., автобиография на съдия Крумов и служебна бележка, издадена от Софийски окръжен съд. 

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Съдия в Софийски окръжен съд
 • Кариерно израстване

  Любомир Крумов започва юридическата си кариера като помощник-следовател в Столичната следствена служба през август 1995 г., а година по-късно става следовател. На 1 юли 1999 г. Крумов започва работа като младши-съдия в Софийски окръжен съд. Една година след това Висшият съдебен съвет го назначава като редови съдия в РС Сливница.
  Считано от 1 август 2003 г. съдия Крумов е изпълняващ длъжността „Административен ръководител-председател” на съда. На 7 юли 2004 г. Висшият съдебен съвет взема решение да го преназначи за постоянно на поста (Протокол No.25/2004).

  На 29 март 2006 г. ВСС отлага разглеждането на предложението от Председателя на Софийски окръжен съд (СОС) за назначаване на Крумов за съдия в Софийски окръжен съд до произнасяне на Временната щатна комисия и Комисията по предложенията и атестирането за увеличаване щата на Софийски окръжен съд (Протокол No.16/2006). Магистратът е преназначен на 05.04.2006 г., когато щатът на СОС  е увеличен с две бройки и ВСС приема предложението на административния му ръководител. (Протокол No.17/2006).

  На 18 октомври 2007 г. съдия Любомир Крумов е награден с целева персонална награда в размер  на едно месечно парично възнаграждение от своя административен ръководител в СОС.

  В началото на 2008 г. съдия Любомир Крумов се кандидатира за поста Административен ръководител–председател на окръжните съдилища в Пазарджик и Перник. Атестационната комисия му дава комплексна оценка „Много добра (140 т.)”, като отнема 5 точки от предложените в Част VI т.5 на Единния формуляр (Резултати от проверките на Инспектората към ВСС) поради факта, че съдията не е бил проверяван от ИВСС. На 31 март 2008 г. Крумов подава писмено възражение срещу резултата, като посочва, че през периода на атестиране (2005 г. – 2008 г.) ИВСС не е съществувал. От писмото на Крумов става ясно, че Инспекторатът към Министъра на правосъдието (действал преди ИВСС) в началото на 2005 г. е проверил четири дела за престъпления в банковата и финансовата система, на които магистратът е бил докладчик.

  През май, 2008 г. съдия Любомир Крумов и съдия Елена Николаева - и.д. административен ръководител на ОС Перник се кандидатират за същия ръководен пост. При гласуването, проведено след изслушванията на 14.05.2008 г., Николаева е избрана да заеме за постоянно поста с  19 гласа (за Крумов гласуват 4 от членовете на ВСС). Две седмици по-късно Любомир Крумов се кандидатира за поста Административен ръководител-председател на ОС Пазарджик. При гласуването той не получава нито един глас, а ВСС избира Ивета Парпулова (Протокол No.21).

  На 2 юли 2008 г. ВСС включва съдия Крумов в състава на конкурсните комисии за назначаване на съдии във Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Апелативните съдилища, Окръжните съдилища, Административните съдилища и Районните съдилища (Протокол No.26/2008)

  На 29 април 2009 г. ВСС повишава съдия Любомир Крумов в ранг „Съдия в Апелативен съд” (Протокол No.18).

  Съдия Георгиев участва в конкурса за избор на Административен ръководител - Председател на Апелативния специализиран наказателен съд. На гласуването във ВСС, състояло с на 1 декември 2011 г. той получава само 1 глас в своя подкрепа и не е избран.

  В своята подробна автобиография съдия Любомир Крумов посочва, че в периода от 1996 г. до 2003 г. е бил хоноруван асистент по наказателно право "Обща част" и "Специална част" в СУ „Свети Климент Охридски”. 

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2008 г.

  22

  93

  -

  101

  2009 г.

  17

  87

  -

  92

  2010 г.

  16

  66

  -

  67

   

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2008 г.

  101 (86 решени, 15 прекратени)

  -

  61

  -

  2009 г.

  92 (84 решени, 8 прекратени)

  -

  81

  -

  2010 г.

  67/68* (54 решени, 13 прекратени)

  -

  57

  -

  *Има разминаване в таблицата

  Източник: Годишни отчетни  доклади на СОС за 2008 г.; 2009 г. и 2010 г. 

 • Висящи дела

  Период

  Брой дела

  До 3 месеца

  27

  От 3 до 6 месеца

  24

  От 6 месеца до 1 година

  30

  Над 1 година

  18

   

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Крумов - актуален към 31.03.2008 г.;

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалва

  ни

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

  2008 г.

  -

  11

  6

  5

  -

  -

  -

  2009 г.

  -

  5

  4

  1

  -

  -

  -

  2010 г.

  -

  7

  5

  2

  -

  -

  -

   

  Източник: Годишен доклад на СОС за 2008 г.; 2009 г. и 2010 г. 


 • Натовареност

  Действителната натовареност на съдиите от Софийски окръжен съд през 2010 г. е била 12,19 към делата за разглеждане и 10,16 към свършените дела. През 2009 г. тези показатели са били съответно 9,02 и 7,34, а през 2008 г. – 10,07 и 8,22.

  Източник: Годишни отчетни доклади на СОС за 2008 г.; 2009 г. и 2010 г. 

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Съдия Любомир Крумов е награждаван с целева персонална награда в размер  на едно месечно парично възнаграждение от своя административен ръководител в СОС. Това е направено със заповед от 18 октомври 2007 г.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  В деклацията си от 13.01.2009 г. по чл.12, т.2 във вр. с чл.14 ЗПУКИ, като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5 000 лв. съдия Крумов е отбелязал: ипотечен кредит в размер на 50 000 лв. от „ЦКБ” АД – клон Перник.

  В деклация от 01.12.2009 г. по чл.12, т.3 от ЗПУКИ е посочена промяна в обстоятелствата: задължение в размер на 28 372,56 лв. по договор за лизинг към ДСК „Лизинг” АД, считано от 01.05.2009 г. за срок от 60 месеца.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ от 13.01.2009 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет Декларация по ЗПУКИ от 01.12.2009 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Любомир Крумов не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на председател Апелативен специализиран наказателен съд - 15.07.2011 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 12.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1.Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество на Любомир Крумов към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

   2. Отчуждено

  Виж отчужденото недвижимо имущество на Любомир Крумов към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 07.11.2011 г.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ДАРЕНИЕ НА ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2006 

  Условие

  в/у имота има запазено право на ползване с предишен акт  

  Страни

  ДАРИТЕЛ, идеални части:1/2 -  ЛЮБОМИР В. КРУМОВ  

  ДАРЕН, идеални части:1/2 –  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 41.310 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе:*; Тип на имота: Градски, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София. 

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

  Година

  2006 

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 831447150 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ЛЮБОМИР В. КРУМОВ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, пл.No - *, парцел - *, площ по док. - 25.510 кв.м., гр.София, Описание: ГАРАЖ * ПОДЗЕМЕН; Тип на имота: Градски; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ -  ЛЮБОМИР В. КРУМОВ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, пл.No - *, парцел - *, площ по док. - 92.550 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: *; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2006 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ - ЛЮБОМИР В. КРУМОВ  

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, пл.No - *, парцел - *, площ по док. - 25.510 кв.м., гр.София, Описание: ГАРАЖ * ПОДЗЕМЕН; Тип на имота: Градски;обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ - ЛЮБОМИР В. КРУМОВ  

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, пл.No - *, парцел - *, площ по док. - 92.550 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: *; Тип на имота: Градски;обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.


 • Моторни превозни средства

  1 Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Любомир Крумов към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2 Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Любомир Крумов към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Любомир Крумов към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Любомир Крумов към 15.07.2011 г. г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие

  Виж декларираните дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие на Любомир Крумов към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация

  Виж декларираните ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация на Любомир Крумов към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

  Виж декларираните дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества на Любомир Крумов към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Липсват данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Любомир Крумов са извършени две проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - на 25.06.2008 г. и на 28.10.2009 г. Заключението на проверките  е „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

 • Допълнителна информация

  1. Допълнителна информация

  Спортовете, които съдията практикува са футбол и волейбол.

  2. Съдия Крумов  попада в полезрението на медиите  по повод следния казус:

  СЛУЧАЙ

  КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

  ВРЪЗКА

  Депутатът Волен Сидеров напада и обвинява в корупция съдия Крумов от парламентарната трибуна заради гледан от него случай от 2009 г., когато трима роми са арестувани за убийство на жена в с. Литаково, а ефективна присъда получава един от тях.

  Съдия Крумов заведе дело за неимуществени вреди срещу Волен Сидеров заради изказванията му. Магистратът поиска 25 100 лв. обезщетение. С решение No. 1614 от 22 март 2011 г. Софийският градски съд постанови Сидеров да заплати над 15 хил. лв обезщетение на Любомир Крумов.

   

  ПРИМЕРНА МЕДИЙНА ПУБЛИКАЦИЯ:

  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=795310

   

   

   

   

   


  3. Данни от Анкетния лист за самооценка (АЛС) на съдия Любомир Крумов.

  Информацията в тази секция е извлечена от Анкетен лист за самооценка. АЛС е изработен от БИПИ и се предоставя на кандидата, като попълването му е доброволно.

  БИПИ си запазва правото на преценка каква част от информацията, споделена в АЛС да включва в профилите.

  • Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а,  станало/и обект на висок медиен  и обществен  интерес?

  „Моето становище по този въпрос е малко по-особено. Делата не могат да бъдат делени на дела с висок медиен и обществен интерес и други такива.Всяко едно дело има своите специфики и мисля, че едно такова деление е неправилно и води до изкуствено подценяване на други дела, които не са прицел на медиите и обществото, но засягат сериозно изключително важни обществени отношения.”

  • Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата  практика и  да обусловите факторите за това:

  „Всяко дело, което разглеждам, допринася за моето професионално израстване.”

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре