последна промяна:

Веселина Петкова Вълева

кандидат по процедура за Избор председател Апелативен специализиран наказателен съд
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Веселина Петкова Вълева
 • Дата и място на раждане

  21.11.1972 г. в гр. Средец.

 • Семейно положение Разведена
 • Образование

  Бургаски свободен университет, специалност Право, с общ среден успех от изпитите: Много добър 5,12  и  общ среден успех от държавните изпити: Много добър 4,67. Период на обучение: от 1991 г. до 1995 г. 

  Източник: Копие на Диплома за завършено висше образование, изискано и предоставено по реда на ЗДОИ от ВСС. 

 • Езици

  Владее добре английски и руски езици.

  Източник: Подробна автобиография на съдия Вълева.    

 • Продължаващо обучение

  Семинари:

  • Медиация за съдии
  • Сътрудничество между съдилищата
  • Съдебна защита в Европа  и ролята на националния съдия
  • Съдебно и полицейско сътрудничество по наказателни дела
  • Актуални въпроси на трудовото право
  • Професионална етика и антикорупция
  • Съдебна на Съда на ЕО
  • Защита на класифицираната информация в съдебната система
  • Основи на европейското право
  • Ролята на българските магистрати за утвърждаване на европейските ценности
  • Участие в обучение „Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана престъпност”, организирано от Международна академия за обучение по киберразследвания със съдействието на Фондация „Америка за България”/12.05.2011 г. до 13.05.2011 г./
 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:

  от 07.11.1995 г. до 11.05.1996 г. - Районна инспекция по труда гр. Стара Загора – инспектор юрист
  от 12.05.1997 г. до 05.11.1997 г. - Районна инспекция по труда гр. Стара Загора – юрисконсулт


  В органите на съдебната власт:

  от 02.05.1996 г. до 02.05.1997 г. – съдебен кандидат към Окръжен съд гр. Стара Загорa
  от 07.11.1997 г до 17.01.1999 г. – съдия в Районен съд гр. Стара Загора
  от 18.01.1999 г. до 08.05.2000 г. – съдия по вписванията в Районен съд гр. Стара Загора
  от 09.05.2000 г. до 17.02.2010 г.  – съдия в Районен съд гр. Стара Загора
  от 17.02.2010 г. до 24.10.2011 г. – съдия в Софийски градски съд
  от 24.10.2011 г. до настоящия момент – съдия в АСНС

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Вълева.

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Съдия в Апелативния специализиран наказателен съд
 • Кариерно израстване

  Развитието си в съдебната система Веселина Вълева започва от 07.11.1997 г. като съдия в Районен съд – град Стара Загора. Същата е повишена в ранг „съдия в ОС” с решение на ВСС по протокол №21/19.06.2002 г.

  С решение на ВСС по протокол №39/20.09.2006 г. съдия Вълева е повишена в ранг „съдия в АС”. 

  Видно от протокол № 31/17.07.2008 г. на основание чл. 193, ал. 1 от ЗСВ, ВСС, след като взима предвид предоставените данни и мотивираното становище на Комисията по предложенията и атестирането за констатирани много добри резултати в дейността на Веселина Петкова Георгиева - съдия в Районен съд гр. Стара Загора, и определя   комплексна оценка "МНОГО ДОБРА".

  На 14.07.2011 г. ВСС   във връзка с проведеното извънредно периодично атестиране на съдия Вълева  определя комплексна оценка „МНОГО ДОБРА” – 92 точки.

  На свое заседание от 10.12.2009 г. ВСС с 14 гласа "за", 3 "против" и 4 "въздържали се" повишава Веселина Петкова Георгиева - съдия в РС Стара Загора в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение, считано от датата на встъпване в длъжност (Протокол №51). От тогава е председател на 33 с-в и е член-съдия на V въззивен състав в Наказателно отделение в СГС.

  На 29.09.2011 г. съдия Вълева е повишена длъжност "съдия" в Апелативен специализиран наказателен съд, считано от датата на встъпване в длъжност.

  Източник: Протоколи от заседания на ВСС и Единен атестационен формуляр на съдия Вълева,  актуален към 31.05.2011 г. 

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2010

  -

  211

  184

  199

  до 31.05.2011 г.

  12

  87

  97

  85

   

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2010 г.

  199

  186

  до 2 м. – 10;  

  до 3 м. – 5;

  -

  До 31.05.2011 г.

  85

  73

  до 2 м. – 7; до 3 м. – 1;

  -

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Вълева - актуален към 31.05.2011 г. 


 • Висящи дела

  Период

  Брой дела

  До 3 месеца

  13

  От 3 до 6 месеца

   1

  От 6 месеца до 1 година

   -

  Над 1 година

   

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Вълева - актуален към  31.05.2011 г. 

   

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

    Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

    2010

  24

   4

  3

  -

  -

  -

  -

  До 31.05.2011

  8

   6

  3

  -

  -

  -

  -

   

  Забележка: Данните в таблицата са само за първоинстанционните НОХД.

  Констатации: Разгледаните от съдия Вълева дела за атестирания период са били общо 32 броя НОХД, като 6 от тях са изцяло потвърдени. Няма данни за отменени или изменени съдебни актове, постановени по НОХД.

  Отменено е едно дело /частно производство относно изпълнение на европейска заповед за арест/ и е изменен един съдебен акт, касаещ производство по признаване изпълнение на присъда, постановена от чужд съд. В останалата част съдебните актове на съдия Вълева са изцяло потвърдени.

  Отмененият съдебен акт по провереното от Помощната атестационна комисия частно производство по приемане за изпълнение на Европейска заповед за арест бива установено, че този акт е по преценка на решаващия състав на САС, като възприетите от апелативния съд констатации за отмяна не установяват груби нарушения на  материалния закон. Касае се за преценка по същество.

  Измененият съдебен акт по частно производство относно приемане за изпълнение на присъда на чужд съд касае само допълнителното наказание глоба, като при проверката е изменен размерът на приетото допълнително наказание от българската държава.

  Спрямо умението за анализ на правнорелевантните факти (част VIII, т.2 от ЕФАСПСАРЗАР) съдебните актове на съдия Вълева биват определени като „добре мотивирани”. По мнение на помощната комисия е необходимо излагане на по-задълбочен правен анализ на доказателствените източници.
  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Вълева - актуален към 31.05.2011 г. 

 • Натовареност

  В единния атестационен формуляр на съдия Вълева са  посочени следните общи кратки  констатации относно общата натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареността на атестирания в сравнение с другите съдии, прокурори и следователи от същия орган на съдебната власт: като цяло натовареността на съдебния район е висока, не само с оглед на броя на  делата, но и предвид тяхната специфика и тежест. С оглед сравнително краткия период от време, в рамките на година и половина, през който съдия Вълева е заемала длъжността в СГС, същата е разглеждала като медиен отзвук ограничен частни производства, по реда на чл. 64 и чл. 65 от НПК (Вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство и Съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство).

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  По данни на административното ръководство на съда за периода, през който съдията е заемала длъжността си в СГС, не е била извършвана проверка на съдия Вълева от страна на Инспектората към ВСС.

  През периода, за който се атестира (2010 г. до 31.05.2011 г.) съдия Вълева е поощрявана чрез ДМС. За този период  няма налагани наказания.

  Видно от Извадка от Акт от  проверка на наказателно отделение на СГС (обхваща периода от 1 януари 2010 г. до 16 юни 2011 г.), са констатирани следните изводи от ИВСС: при насрочване на делата по чл. 252, ал.2 от НПК, по състави бяха констатирани дела, насрочени извън тримесечния срок: с. В. Вълева (33 състав) – 1 бр. Разбира се, за да бъде обективна преценката следва да се има предвид натовареността на съдиите и спецификата на делата разглеждани в СГС, фактическата и правна сложност, проблемите при тяхното администриране, свързани с призоваването на участниците в процеса, страни, свидетели, експерти.

  Веселина Вълева е сред посочените в Акта съдии, изготвили мотивите към актовете в законоустановените срокове, както и такива с минимален брой просрочени дела -  4 бр. дела.

  Източник: http://www.inspectoratvss.bg/

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  В своята декларация от 28.01.2009 г. съдия Вълева посочва като Свързани с лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси своя съпруг: Прокурор в РП.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Веселина Вълева не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2008 г., 2009 г.,2010 г.

  За 2007 г. от страна на  съдия Вълева има подадени само уведомления пред Сметната палата.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд в Държавен вестник - 15.07.2011 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 08.05.2015 г.

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 28.10.2011 г.

  КНИГА

  ВПИСВАНИЯ

  Тип Акт

  Договор за наем

  Година

  2003

  Страни

  НАЕМОДАТЕЛИ: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и  ВЕСЕЛИНА П. ГЕОРГИЕВА  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, пл.No - *, площ по док. - 120.000 кв.м., гр.София,  Описание: АПАРТАМЕНТ.

  Служба по вписванията - Средец за периода от 01.01.1992 г. до 28.10.2011 г.

  КНИГА

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Договор за доброволна делба 

  Година

  2010

  Съделители

  Съделители (ЧС) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ,   ВЕСЕЛИНА П. ГЕОРГИЕВА, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (ЧС) -  ВЕСЕЛИНА П. ГЕОРГИЕВА
  Изключителен собственик -  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 5.251 дка, с.Дюлево, местност - ПЕЙЧЕВО КЛАДЕНЧЕ, обл. БУРГАС, общ. СРЕДЕЦ.

  Имотна партида

  *****

  Страни

  Съделители (ЧС) -  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ВЕСЕЛИНА П. ГЕОРГИЕВА, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (ЧС) -ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 5.251 дка, с.Дюлево, местност - ПЕЙЧЕВО КЛАДЕНЧЕ, обл. БУРГАС, общ. СРЕДЕЦ.

  Имотна партида

  ***** 

  Страни

  Съделители - ВЕСЕЛИНА П. ГЕОРГИЕВА, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (ЧС) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 3.000 дка, с.Дюлево, местност - ОКОЛО СЕЛО, обл. БУРГАС, общ. СРЕДЕЦ. 

  Имотна партида

  ***** 

  Страни

  Съделители  (ЧС) ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ,

  изключителен собственик (ЧС) – ВЕСЕЛИНА П. ГЕОРГИЕВА

  изключителен собственик – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 5.995 дка, с.Дюлево, местност - ДАВИДОВ КЛАДЕНЕЦ, обл. БУРГАС, общ. СРЕДЕЦ.

  Имотна партида

  *****

  Страни

  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ВЕСЕЛИНА П. ГЕОРГИЕВА, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  изключителен собственик (ЧС) - ВЕСЕЛИНА П. ГЕОРГИЕВА
  изключителен собственик - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 3.000 дка, с.Дюлево, местност - ОКОЛО СЕЛО, обл. БУРГАС, общ. СРЕДЕЦ.

  Имотна партида

  *****

  Страни

  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ,  ВЕСЕЛИНА П. ГЕОРГИЕВА, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  изключителен собственик (ЧС) -  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 5.995 дка, с.Дюлево, местност - ДАВИДОВ КЛАДЕНЕЦ, обл. БУРГАС, общ. СРЕДЕЦ.

  Имотна партида

  *****


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити 

  Виж придобитите моторни превозни средства на Веселина Вълева към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Веселина Вълева към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Индивидуален член на Съюза на съдиите в България.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Вълева (тогава с фамилно име Георгиева) е извършена една проверка  от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС  и разузнавателните служби на Българска народна армия  на 25.06.2008 г. Резултатът на проверката е неустановена принадлежност.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

   1.  Магистратът в медиите:

  Съдия Веселина Вълева попада в полезрението на медиите във връзка следния   казус:

  СЛУЧАЙ

  КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

  Връзка:

  Съдия Вълева е докладчик по НАХД № С – 593/2011 г. а.к.а. „делото срещу Сергей Станишев” за разгласяване на държавна тайна – загубата на 7 секретни доклада: 3 от ДАНС, 2 от МВР, 1 от Министъра на отбраната и 1 от НАТО.

  С разпореждането си от 30.09.2011 г. съдия Вълева констатира, че не са налице условия за разглеждане на делото в съдебно заседание, тъй като обвинителната теза се гради върху липсата на инкриминираните документи, без да са изложени конкретните действия или бездействия на обвиняемия довели до тази липса. Съдията намира, че постановлението на прокурора не е мотивирано, поради което съдебното производство следва да се прекрати, а делото да се върне на Софийска градска прокуратура.

   

  Примерна публикация от медиите:

  http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=24511

   

  2.  Допълнителни умения – компютърна грамотност.
  Източник: Подробна автобиография на съдия Вълева. 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре