последна промяна:

Даниела Росенова Иванова

кандидат по процедура за Избор председател Апелативен специализиран наказателен съд
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Даниела Росенова Иванова
 • Дата и място на раждане 31.05.1963 г. в гр. София
 • Семейно положение Омъжена с едно дете
 • Образование

  Софийски университет „св. Климент Охридски” – специалност „Право” (1987 г. – 1991 г.). Успех от държавния изпит „Добър (3,50)” и среден успех през курса на следването „Добър (4,14)”.

  Източник: Копие на Диплома за Висше образование, изискана и предоставена на БИПИ по реда на ЗДОИ от ВСС.

 • Езици

  Няма данни

 • Продължаващо обучение
  • Участие в семинар на тема „Добри практики и приложение на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решение относно упражняване на родителски права и възстановяване на упражняването на родителски права” – 2004 г.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Росенова  - актуален към 03.11.2009 г.

 • Стаж

  - извън органите на съдебната власт:

  от 06.10.1982 г. до 17.01.1983 г. – Оператор в Ел. депо „Н.Коларов”
  от 03.01.1983 г. до 15.03.1984 г. – Експерт по счетоводния контрол в „Булгарконтрола”
  от 16.03.1984 г. до 20.05.1988 г. – Касиер в Транспортно ХЕИ

  - в органите на съдебната власт:

  от 21.12.1992 г. до 01.01.1998 г. – Младши прокурор и прокурор в Първа районна прокуратура      и Софийска районна прокуратура  /5г. 0м. 10д./
  от 01.01.1998 г. до 15.10.1998 г. – Прокурор в Софийска градска прокуратура  /0г. 9м. 14д./
  от 15.10.1998 г. до 01.12.2011 г. – Съдия в Софийски градски съд /13г. 1м. 15д./
  от 01.12.2011 г. до настоящия момент - Председател на Апелативния специализиран наказателен съд 

  Към 07.11.2011 г. съдия Иванова има 18 години, 10 месеца и 14 дни стаж в съдебната власт.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Росенова - актуален към 03.11.2009 г.; Автобиография на съдия  Росенова. 

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Председател на Апелативния специализиран наказателен съд, избрана с решение на ВСС от 01.12.2011 г.
 • Кариерно израстване

  Даниела Росенова започва кариерата си в съдебната система като младши прокурор в Първа районна прокуратура в края на 1992 г. До юни 1996 г. тя работи като прокурор в Софийска районна прокуратура („следствен” и „наказателно-съдебен надзор”), след което е командирована в Софийска градска прокуратура. От началото на 1998 г. до 15 октомври същата година Даниела Росенова е назначена за постоянно в СГП.

  На 7 октомври 1998 г. Висшият съдебен съвет взема решение да назначи Росенова за съдия в Софийски градски съд (Протокол №34), тя започва работа в СГС 8 дни по-късно.

  С решение от 11 май 2005 г. Висшият съдебен съвет повишава съдия Росенова в ранг „Съдия във ВКС и ВАС”. Това е отразено в протокол No.14.

  На 17 юли 2008 г. ВСС не я повишава в длъжността „съдия” в наказателната колегия на Апелативен съд – гр. София. Росенова получава 5 гласа „за”, 6 „против” и 12 „въздържали се” (Протокол No.31).

  Съдия Росенова се кандидатира за длъжността „съдия” в Наказателната колегия на Върховния касационен съд, но ВСС не гласува кандидатурата й поради запълване на местата (Протокол No.38 от 8 октомври 2009 г.). Месец по-късно се кандидатира за заместник-председател на Софийски градски съд и ръководител на наказателното отделение. При избора тя губи от Величка Цанова, като получава един глас в своя подкрепа. Това е отразено в протокол No.48 от 27 ноември 2009 г.

  Съдия Иванова беше председател на 16 състав в Наказателно отделение в СГС до избирането си за Административен ръководител на второинстанционния специализиран наказателен съд. Това стана на 1 декември 2011 г., като тя получи 14 гласа в своя полза на балотажа във ВСС.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Росенова  - актуален към 03.11.2009 г., Протоколи от заседания на ВСС

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2006

  70

  261

  347

  273

  2007

  58

  209

  290

  215

  2008

  52

  178

  246

  202

  9 месеца от 2009

  28

  153

  142

  154

   

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 2 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2006

  273

  270

  2

  1 до 4 месеца

  2007

  215

  208

  7

  -

  2008

  202

  201

  1

  -

  9 месеца от 2009

  154

  153

  1

  -

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Росенова - актуален към 03.11.2009 г.

 • Висящи дела

  Период

  Брой дела

  До 3 месеца

  16

  От 3 до 6 месеца

  11

  От 6 месеца до 1 година

   -

  Над 1 година

   -

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Росенова - актуален към 03.11.2009 г.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

  2006

  68

  37

  24

  1

  12

  -

  -

  2007

  32

  25

  12

  3

  8

  2

  -

  2008

  38

  18

  11

  2

  5

  -

  -

  2009

  (9м.)

  17

  13

  6

  -

  7

  -

  -

  Забележка: Данните в таблицата са само за първоинстанционните НОХД.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Росенова - актуален към 03.11.2009 г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  За периода на атестация срещу съдия Иванова не са постъпвали сигнали, жалби и публикации в печата, поради което не са извършвани проверки от Инспектората при ВСС. 

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си от 21.01.2009 г. съдия Иванова е посочила, като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други  лица, на стойност над 5000 лв.: потребителски кредит  към Райфайзенбанк на стойност 30 000 лв.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Даниела Росенова Иванова не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, могат да бъдат видяни в декларациите за данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г.

  За 2009 г. и 2010 г. Даниела Иванова подава само уведомления към Сметна палата.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд в Държавен вестник - 15.07.2011 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 09.05.2015 г.

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Пазарджик за периода от 01.01.1992 г. до 28.10.2011 г.

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА 

  Акт Том

  007 

  Акт номер

  165 

  Година

  2002 

  Условие

  нотариус Шамлиян  

  Страни

  СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  СЪСОБСТВЕНИЦИ – Д. ИВАНОВА
  СЪСОБСТВЕНИЦИ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, пл.No – *, парцел - *, гр.Белово, ул*, ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА-76 КВ.М.; Градски, обл. ПАЗАРДЖИК, общ. БЕЛОВО, гр.Белово ул.*, No:*

  Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 28.10.2011 г.

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА С ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

  Година

  2002 

  Страни

  ОТЧУЖДИТЕЛ – Д. ИВАНОВА
  ОТЧУЖДИТЕЛ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ОТЧУЖДИТЕЛ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРИОБРЕТАТЕЛ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 99.530 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ДАРЕНИЕ НА ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2002 

  Страни

  ДАРИТЕЛ, идеални части:1/2 – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  ДАРЕН, идеални части:1/2 – Д. ИВАНОВА  

  Имот(вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 99.530 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.


 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Даниела Иванова към 15.07.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Липсват данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Даниела Иванова са извършени две проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - на 25.06.2008 г. и на 27.05.2009 г. Заключението на проверките  е „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

  1. Магистратът в медиите:

  Съдия Даниела Росенова попада в полезрението на медиите във връзка със следните случаи:

  Случай и кратка информация:

  Връзка:

  Решение на ВСС  от 27.11.2009 г. да назначи Величка Цанова за заместник-председател на СГС, срещу което тя подава жалба, която бива отхвърлена.

   Примерна публикация от медиите:

  http://www.legalworld.bg/print.php?storyid=24738

  Множество наложени мерки за неотклонение по обществено значими дела -  „Фирмата“ на Златко Баретата и срещу двамата задържани за взривовете пред офисите на РЗС и ДСБ.

   

  Примерна публикация от медиите:

  http://www.bnews.bg/article-32728

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре