последна промяна:

Георги Господинов Петров

кандидат по процедура за Избор председател АдмС Пловдив
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Георги Господинов Петров
 • Дата и място на раждане Роден на 01.02.1963 г. в град Симеоновград.
 • Семейно положение Женен.
 • Образование

  Софийски университет „Свети Климент Охридски”, специалност „Право” /1989 г. – 1994 г./ Среден успех от държавните изпити: „Отличен (6,00)”. Среден успех през периода на следване: „Много добър (4,88)”.
  Източник: Диплома за завършено висше образование, изискана и предоставена по реда на ЗДОИ от ВСС.

   

 • Езици

  Английски език.

 • Продължаващо обучение

  Семинар „Една година прилагане на Закона за убежището и бежанците” – Върховен комисариат на ООН за бежанците, 2004 г.
  Семинар „Ефикасно приложение на новия административно-процесуален кодекс” – НИП, 2006г.
  Българо-германски семинар за административни съдии по проблеми на изграждането, организацията и мениджмънта на административните съдилища и въпроси на хармонизирането на административното право в държавите членки на ЕС – Министерство на правосъдието, 2007 г.
  Семинар „Административно правосъдие” – НИП, 2007 г.
  Сертификат за заслуги в обществено-научната и предприемаческата дейност в България и за принос в прехода към пазарна икономика – БТПП и ИИ към БАН, 2008 г.
  Семинар „Основи на европейското право” – НИП, 2011 г.
  Семинар „Практически проблеми в съдебното производство по изборния кодекс” – НИП, 2011 г.
  Семинар „Изборен кодекс. Нови моменти в изборното производство. Практически проблеми в съдебния контрол по оспорване на изборни резултати”, Административен съд – Разград, Административен съд – Русе, 2011 г.
  Източник: Удостоверения на съдия Петров, изискани и предоставени по реда на ЗДОИ от ВСС.

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:

  от 02.11.1983 г. до 12.03.1984 г. – Шлосер в ПК „Дружба” /4м. и 10д./
  от 12.03.1984 г. до 19.08.1985 г. – Продавач в РПК „Марица” /1г. 5м. и 6д./
  от 13.08.1985 г. до 01.09.1989 г. – Работник сондажи в Рудник „Пионер” /4г. и 22д./
  от 01.09.1989 г. до 20.04.1990 г. – Оператор инсталации в ДСО „Редки метали” /7м. и 10д./
  от 10.07.1990 г. до 11.02.1991 г. – Шофьор в ТД „Бенковски” /6м. и 20д./
  от 19.08.1991 г. до 20.07.1993 г. – Член на ОБПК в ОБНС-Симеоновград /1г. 11м. и 1д./
  от 20.07.1993 г. до 16.01.1995 г. – Секретар УС в НЧ „Развитие” /1г. 5м. и 27д./


  В органите на съдебната власт:

  от 16.01.1995 г. до 11.01.1996 г. – Стажант съдия в Окръжен съд – Пловдив
  от 11.01.1996 г. до 31.12.1996 г. – Младши съдия в Окръжен съд – Пловдив /11м. и 20д./
  от 03.01.1997 г. до 27.03.2000 г. – Съдия в Районен съд – Пловдив /3г. 2м. и 24д.
  от 28.03.2000 г. до 31.12.2006 г. – Съдия в Окръжен съд – Пловдив /6г. 9м. и 3д./
  от 01.01.2007 г. до настоящия момент – Председател на Административен съд – Пловдив /4г. 11м. и 18д./
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към 28.12.2009 г.  

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Административен ръководител - председател на Административен съд Пловдив, избран с решение на ВСС от 19.01.2012 г.
 • Кариерно израстване

  Георги Петров започва юридическата си кариера в началото на 1996 г. като младши съдия в Окръжен съд – Пловдив, назначен с решение на ВСС от 10 януари същата година (Протокол No.1). Петров остава на тази позиция до края на 1996 г. Той започва работа редовия съдия в Районен съд – Пловдив от 3 януари 1997 г. след решение на ВСС от 27 декември предишната година (Протокол No.40). Петров остава на тази позиция малко повече от 3 години.
  На 22 март 2000 г. Висшият съдебен съвет премества магистрата на същата позиция в Окръжния съд в Пловдив. Това е отразено в Протокол No.11 от същата година. Георги Петров започва работа на 28 март 2000 г.
  В края на ноември 2006 г. ВСС премества Георги Петров в Административен съд – Пловдив, отново като редови съдия, считано от 15.02.2007 г. Съдия Петров допълва, че преди гласуването в съдебния съвет е бил проведен национален конкурс, на който той е получил оценки 5,25 на писмен и 6,00 на устен изпит. Това е посочено в Протокол No.49 от 28 ноември 2006 г. На 20 декември същата година съдебният съвет повишава все още незапочналия работа Георги Петров в длъжността „Административен ръководител – Председател на Административен съд – Пловдив” (Протокол No.54).
  При атестацията си през 2009 г. Петров получава 137 точки от помощната атестационна комисия, а в последствие Комисията по предложенията и атестирането към ВСС прибавя 5 точки към крайната оценка на магистрата заради липсата на наложени наказания. Така тя става „Много добра (142 точки)”.
  На 19 януари 2010 г. ВСС повишава съдия Петров в ранг „Съдия във ВКС и ВАС”, като при гласуването предложението получава 21 гласа „за”. Това е отразено в Протокол No.3 от същата година. 
  Източник: Протоколи от заседания на ВСС и атестационен формуляр, актуален към 28.12.2009 г. 

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Срочност на изготвяне на съдебни актове. Дела през периода на атестиране.

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2007

  33

  66

  20

  33

  2008

  45

  75

  29

  63

  2009

  30

  60

  16

  75

  2010

  42

  112

  Н.д.

  102

  Спазване на законовите срокове:

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2007

  33

  7

  11

  15

  2008

  63

  16

  21

  26

  2009

  75

  63

  4

  8

  2010

  102

  Н.д.

  54

  Н.д.

  Източник:  Атестационен формуляр, актуален към 28.12.2009 г.; Годишен отчетен доклад на Административен съд – Пловдив за 2010 г.

 • Висящи дела

  Период

  Брой дела

  До 3 месеца

  11

  От 3 до 6 месеца

  6

  От 6 месеца до 1 година

  8

  Над 1 година

  5

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

  2007

  19

  6

  4

  -

  -

  -

  -

  2008

  39

  20

  9

  3

  1

  1

  -

  2009

  52

  27

  18

  1

  -

  -

  -

  2010

  Н.д.

  30

  18

  7

  5

  -

  -

  Източник: Атестационен формуляр, актуален към 28.12.2009 г.; Годишен отчетен доклад на Административен съд – Пловдив за 2010 г.

 • Натовареност

  През 2010 г. действителната натовареност на съдиите в АС Пловдив спрямо всички дела за разглеждане е била 18,99. Действителната натовареност на магистратите по отношение на решените дела е била 13,32. От атестационния формуляр на съдия Петров става ясно, че действителната му натовареност за разгледани дела през 2008 г. е била 6,25, а за свършени – 5,25. През предходната година показателите му са били съответно 5,5 и 2,75.
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към 28.12.2009 г.; Годишен отчетен доклад на Административен съд – Пловдив за 2010 г. 

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  За периода на атестиране на съдия Петров (01.01.2004 г. – 25.11.2009 г.) спрямо него не са образувани дисциплинарни производства, респективно наложени дисциплинарни наказания

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си по ЗПРКИ от 28.01.2009 г. Георги Петров посочва, че към датата на избирането /назначаването му на длъжност (както и 12 месеца преди това) е притежавал 50 броя акции от масовата приватизация на „Съединение” АД – гр. Пловдив. Магистратът посочва, че е бил арбитър и председател на Арбитражен съд при Стопанска асоциация гр. Пловдив, като е подал молба за освобождаването си, считано от 27.01.2009 г. Като свързано лице Петров е посочил съдията от Административен съд – Пловдив с инициали Т.И.Н.

  Източник: Декларация по ЗПРКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Георги Господинов Петров не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година:2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Административен съд Пловдив в Държавен вестник - 08.11.2011 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 08.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество на Георги Петров към 08.11.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:


  2. Отчуждено

  Виж отчужденото недвижимо имущество на Георги Петров към 08.11.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Пловдив за периода от 01.01.1992 г. до 15.12.2011 г.

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Учредяване на договорна ипотека 

  Година

  2010 

  Страни

  Кредитор - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД  

  Ипотекарен длъжник - Георги Г. Петров  

  Имот (вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 102.480 кв. м., гр.Пловдив, образуван от офиси №*,* и *, обл. ПЛОВДИВ, общ. ПЛОВДИВ, гр.Пловдив ул.*, No:*, бл.СГРАДА *, ет.*, ап.*, п.к.4000 

  Страни

  Кредитор - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД  

  Ипотекарен длъжник, идеални части:6,16% - Георги Г. Петров  

  Имот (вид, адрес)

  Поземлен имот, площ по док. - 330.500 кв. м., гр.Пловдив, ул*, обл. ПЛОВДИВ, общ. ПЛОВДИВ, гр.Пловдив.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2010 

  Страни

  Продавач - ЕИК / БУЛСТАТ 112061179 СПЕКТЪР КЕРАМИК ООД  

  Купувач(Частна собственост) - Георги Г. Петров  

  Имот (вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 102.480 кв. м., гр.Пловдив, ул*, образуван от офиси №1,3 и 4, обл. ПЛОВДИВ, общ. ПЛОВДИВ, гр.Пловдив ул.*, No:*, бл.СГРАДА *, ет.*, ап.*, п.к.4000 

  Страни

  Продавач - ЕИК / БУЛСТАТ 112061179 СПЕКТЪР КЕРАМИК ООД  

  Купувач(Частна собственост), идеални части:6,16% - Георги Г. Петров  

  Имот (вид, адрес)

  Поземлен имот, площ по док. - 330.500 кв. м., гр.Пловдив, ул*, обл. ПЛОВДИВ, общ. ПЛОВДИВ, гр.Пловдив ул.*, No:*, п.к.4000 

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение на недвижим имот 

  Година

  2009 

  Страни

  Дарител - Георги Г. Петров  

  Дарен(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот (вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - За офис, площ по док. - 41.430 кв. м., гр.Пловдив, ул*, ОФИС №*, обл. ПЛОВДИВ, общ. ПЛОВДИВ, гр.Пловдив ул.*, No:*, ет.*

  Страни

  Дарител - Георги Г. Петров  

  Дарен(Частна собственост), идеални части:13/200 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот (вид, адрес)

  Поземлен имот, пл.No - **, парцел - упи VІІІ-**, площ по док. - 212.000 кв. м., гр.Пловдив.

  Страни

  Дарител - Георги Г. Петров  

  Дарен(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот (вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - За склад, площ по док. - 5.520 кв. м., гр.Пловдив, СКЛАД №*, обл. ПЛОВДИВ, общ. ПЛОВДИВ, гр.Пловдив.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2009 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост) - Георги Г. Петров  

  Имот (вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - За офис, площ по док. - 41.430 кв. м., гр.Пловдив, ОФИС №*, обл. ПЛОВДИВ, общ. ПЛОВДИВ, гр.Пловдив.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост) - Георги Г. Петров  

  Имот (вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - За склад, площ по док. - 5.520 кв. м., гр.Пловдив, СКЛАД №*, обл. ПЛОВДИВ, общ. ПЛОВДИВ, гр.Пловдив.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост), идеални части:13/200 - Георги Г. Петров  

  Имот (вид, адрес)

  Поземлен имот, пл.No - **, парцел - упи VІІІ-**, площ по док. - 212.000 кв. м., гр.Пловдив.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2009 

  Страни

  Продавач - Георги Г. Петров
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост) - С. ХАЛИЛ  

  Имот (вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. - ИЗБА № *, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 100.220 кв. м., гр.Пловдив.

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  Заличаване на договорна ипотека 

  Година

  2009 

  Условие

  ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДОГ.ИПОТЕКА №* ТОМ */2000Г. 

  Свързани актове

  Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта: Договорна ипотека, № от входящ рег.*, Дата от входящ рег.10.08.2000, Двойно входящ номер:*, Дата:10.08.2000г., Том:*, Номер:*

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК ЕАД  

  Ипотекарен длъжник - Георги Г. Петров
  Ипотекарен длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот (вид, адрес)

  Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. - ИЗБА № *, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 100.220 кв. м., гр.Пловдив.

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Договорна ипотека 

  Година

  2000 

  Условие

  длъжниците нямат задължения  

  Свързани актове

  Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Заличаване на договорна ипотека, № от входящ рег.*, Дата от входящ рег.24.09.2009, Двойно входящ номер:*, Дата:24.09.2009г., Том:*, Номер:* 

  Страни

  КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 ДСК ЕАД  

  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - Георги Г. Петров  

  Имот (вид, адрес)

  Поземлен имот, ГР.ПЛОВДИВ, БЛ.*, ОТ 100,22 КВ.М., ИЗБА №*,  

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Договор за покупко-продажба 

  Година

  2000 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ОБЩИНА ПЛОВДИВ  

  КУПУВАЧ - Георги Г. Петров  

  Имот (вид, адрес)

  Поземлен имот, ЕТ. *, БЛ. *, УЛ. МАЛИ БОГДАН *, С ПЛОЩ ОТ 100.22 КВ.М., ВЕДНО С ИЗБА  ОТ 3.04 КВ.М. И 1.925 % ИД.Ч. ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА БЛОКА И ОТ ПРАВОТО НА СТРОЕЖ,  

  Служба по вписванията - Харманли за периода от 01.01.1992 г. до 15.12.2011 г.

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Договор за доброволна делба 

  Година

  2005 

  Страни

  СОБСТВЕНИК - Георги Г. Петров  

  Имот (вид, адрес)

  Поземлен имот, НИВА ОТ 5.500 ДКА, ИМОТ *, М.СЪРЪ МЕШЕ, ЗЕМЛ.С.БЪЛГАРИН, ЕКАТТЕ-*.,  

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - Георги Г. Петров
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 126630893 АГРО АЛФА ООД  

  Имот (вид, адрес)

  Поземлен имот, НИВА ОТ 6.878 ДКА, ИМОТ *, М.СЪРЪ МЕШЕ И НИВА ОТ 4.600 ДКА, ИМОТ *, М.ТИЛЧОВО КЛАДЕН В ЗЕМЛ. С.БЪЛГАРИН, ЕКАТТЕ*. ЗЕМЛ. , ЕКАТТЕ .,  

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Протокол на районен съд 

  Година

  2005 

  Условие

  ИМОТИТЕ СА СОБСТВЕHОСТ HА HАСЛЕДHИЦИТЕ HА П. Д. Хинков.  

  Страни

  СОБСТВЕНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  СОБСТВЕНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  СОБСТВЕНИК - Георги Г. Петров
  СОБСТВЕНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  СОБСТВЕНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  СОБСТВЕНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  СОБСТВЕНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

   

  Имот (вид, адрес)

  Поземлен имот, НИВА ОТ 1.413 ДКА, ИМОТ *, М.КАРА БЮЛЮКА, НИВА ОТ 10.600 ДКА, ИМОТ *, М.КАВАК ДЕРЕ, НИВА ОТ 7.100 ДКА, ИМОТ *, М.ЮМРУКАЯ, НИВА ОТ 2.902 ДКА, ИМОТ *, М.ДЯДО ТАНЧЕВИ, НИВА ОТ 3.417 ДКА, ИМОТ *, М.ХАЙВАТА, НИВА ОТ 2.499 ДКА, ИМОТ *, М.ДОЛНА УВА, НИВА ОТ 2.600 ДКА, ИМОТ *, М.ДОЛНА УВА, НИВА ОТ 6.878 ДКА, ИМОТ *, М.САРЪ МИШЕ, ЛОЗЕ ОТ 7.500 ДКА, ИМОТ *, М.ЧЕРВЕНИЦИТЕ, НИВА ОТ 3.999 ДКА, ИМОТ *, М.ХАЙВАТА, НИВА ОТ 2.000 ДКА, ИМОТ *, М.ДОЛНА УВА, НИВА ОТ 4.600 ДКА, ИМОТ *, М.ТИЛЧОВО КЛАДЕНЧЕ, ЛИВАДА ОТ 1.000 ДКА, ИМОТ *, М.КАРА БЮЛЮКА, НИВА ОТ 8.890 ДКА, ИМОТ *, М.КАВАК ДЕРЕ, ВСИЧКИ В ЗЕМЛ. С.БЪЛГАРИН.,  


 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Георги Петров към 08.11.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Георги Петров към 08.11.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Георги Петров към 08.11.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Член на Съюза на съдиите в България.

  Източник: Интернет страница на Съюза на съдиите в България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Георги Господинов Петров е извършени проверкаот Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008 г. Заключението е  „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

  На 3 януари 2012 г. съдия Георги Петров се свърза с БИПИ, коментира работната версия на своя профил и предостави допълнителна информация за своята професионална дейност – оценките от конкурса за административен съдия, както и работата си като преподавател.

  Преподавателска дейност:

  • От 1996 г. до 2000 г. – „Основи на правото”, Аграрен университет – Пловдив, Факултет „Аграрна икономика”;
  • От 2001 г. до 2004 г. – „Политология”, Пловдивски университет, дисциплина „Конституционно право”;
  • От 2001 г. до настоящия момент – „Социално и здравно законодателство”, Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив; 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре