последна промяна:

Теодора Ангелова Точкова

кандидат по процедура за Избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет от 42 Народно събрание
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Теодора Ангелова Точкова
 • Дата и място на раждане

  Родена на 08.04.1968 г. в гр. София.

  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Омъжена, майка на две деца. Съпруг: Васил Иванов Точков - практикуващ адвокат, вписан в Хасковска адвокатска колегия.

  Източник: Данни на съдия Точкова.

 • Образование

  СУ "Св. Климент Охридски", специалност Право (1987-1991). Среден успех от курса на следване "Мн. добър 4.96" и успех от държавния изпит "Отличен 5.50". 
  Източник: Копие на диплома за завършено висше образование, изискана и предоставена по реда на ЗДОИ от ВСС. 

 • Езици

  Владее писмено и говоримо руски език.Владее английски език на начално ниво.

  Източник: Атестационен формуляр, актуален към 17.02.2010 г. и Автобиография на съдия Точкова, предоставена от Съюза на съдиите в България, актуална към 07.03.2014 г.

 • Продължаващо обучение

  2007 г.       Семинар "Административно правосъдие", НИП;

  2007 г.       Българо-германски семинар за административни съдии;

  2008 г.       Обучение по Закона за защита на класифицираната информация;

  2008 г.       Обучение "Актуални въпроси по прилагане на ЗУТ, ЗКИР и КСО";

  2008 г.          Семинар "ЗУТ - Общи и подробни устройствени планове и схеми";

  2008 г.       Обучение по спорни пунктове и нови моменти при субсидиарното прилагане на ГПК в административното съдопроизводство;

  2008 г.       Курс  за председатели на съдилища  "Управление на човешките ресурси в съдебната администрация" - проект "Правно обучение" на Британски съвет, Британско посолство и НИП;

  2008 г.       Курс по новия ГПК - Национален център за юридическо обучение;

  2009 г.       Семинар "Актуални въпроси по прилагане на КСО";

  2010 г.       Семинар "Съдебна етика", НИП;

  2010 г.       Семинар "Съдебно-административни  производства по оспорване решения на митническите органи по чл. 220 от ЗМ";

  2010 г.       Семинар "Предотвратяване и разкриване конфликт на интереси";

  2011 г.       Семинар "Основи на европейското право";

  2011 г.       Семинар по ЗУТ и ЗКИР;

  2011 г.       Учебен курс за ръководителите на съдебната система;

  2011 г.       Семинар "Проблеми при прилагането на ЗАНН в административнонаказателните производства";

  2011 г.       Семинар "Практически проблеми в съдебното производство по Изборния кодекс";

  2012 г.       Поредица обучения на ВАС на тема работа с медиите, финансово управление и контрол на публичните организации и процедури по ЗОП по проект "Компетентно и прозрачно управление на административните съдилища в България", финансиран от ОПАК;

  2012 г.       Семинар "Производства по оспорване на административни актове, издадени по реда на ЗООС и ЗБР" - АС Хасково;

  2013 г.       Семинар "Индивидуални административни актове по Закона за закрила на детето и КТ- по чл.404 и актове по чл.405а. Оспорване, допустимост на производството." - АС Смолян;

  2014 г.       Семинар "Актуални проблеми в съдебната практика по административно- наказателни производства по КТ, ЗЗБУТ, ЗАДС, ЗМ, ЗДвП и др." по Проект "Компетентни съдии и съдебни служители - гаранти за качествено правораздаване", финансиран от ОПАК;

  2014 г.       Семинар "Съдебни производства по обжалване на адм.актове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ" по Проект "Компетентни съдии и съдебни служители - гаранти за качествено правораздаване", финансиран от ОПАК.

  Източник: Атестационен формуляр, актуален към 17.02.2010 г. и Автобиография на съдия Точкова, предоставена от Съюза на съдиите в България, актуална към 07.03.2014 г.

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:

  Няма юридически стаж извън органите на съдебната власт.

  В органите на съдебната власт:

  от 30.06.1993 г. до 22.12.1993 г. стажант-съдия в ОС Хасково

  oт 01.03.1994 г. до 31.10.1995 г. младши съдия в ОС Хасково

  от 01.11.1995 г. до 14.04.1997 г. съдия в РС Хасково

  от 14.04.1997 г. до 04.06.2001 г. заместник-председател на РС Хасково

  от 04.06.2001 г. до 03.01.2007 г. съдия в ОС Хасково

  от 03.01.2007 г. до 26.01.2012 г. административен ръководител-председател на Административен съд Хасково

  от 26.01.2012 г. до настоящия момент е административен ръководител-председател на Административен съд Хасково, втори мандат.

  Съдия Точкова понастоящем има над 20 години и 6 месеца юридически стаж.

  Източник: Атестационен формуляр, актуален към 17.02.2010 г. Данни на съдия Точкова.

 • Текуща длъжност Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, избрана с решение на НС от 02.04.2015 г.
 • Кариерно израстване

  Съдия Точкова е натрупала над 17 години юридически стаж, в които е събрала опит както като редови съдия, така и като заместник-председател (РС Хасково) и административен ръководител (АдмС Хасково). Видно от кадровото досие на съдия Точкова, тя добива ранг "съдия в РС", считано от 01.11.1995 г. (протокол 31/18.10.1995 г.).
  От 14.04.1997 г. до 04.06.2001 г. е заместник-председател с ранг "съдия в ОС" (решение на ВСС по протокол 14/02.04.1997 г.). С решение на ВСС по протокол 40/27.09.2006 г., съдия Точкова е повишена на място в ранг "съдия в АС", по това време тя работи като съдия в Окръжен съд Хасково. С решение на ВСС по протокол 25/01.07.2010 г. съдия Точкова е повишена на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС". На същото заседание ВСС определя комплекса оценка от атестацията на съдия Точкова за периода между 01.03.2007 г. и 17.02.2010 г. "МНОГО ДОБРА". Решението, след проведеното тайно гласуване, е прието с 21 гласа "за", 0 "против", и 1 "въздържал се". 
  В обобщеният доклад на ПАК  е установено, че съдия Точкова е магистрат и административен ръководител, притежаващ нужния професионализъм и опит, като при разглеждането на делата, по които тя е докладчик е проявена нужната експедитивност, при това не за сметка на качеството. Окончателното предложение за комплексна оценка на ПАК е  "МНОГО ДОБРА", 138 точки. КПА приема предложението на ПАК, като счита, че оценката в част VII, т. 5 "Резултати от проверките на ИВСС", следва да се намали с 2 (две) точки предвид принципното решение на Комисията при положителни резултати, без конкретни констатации за атестирания магистрат да се дават  3 точки. А в част VII, т. 6 за атестиране "Поощрения и наказания през периода, за който се извършва атестирането", следва да се дадат  2 (две) точки предвид принципното решение на Комисията за ДМС да се дават 2 точки и в част VII, т. 8 оценката следва да се намали с 1 (една) точка предвид данните за натовареността. С оглед на това дава комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" - 137 точки. 
  Съдия Точкова няма възражения срещу така изготвената атестация.
  Предложена е за длъжността "главен инспектор" на вниманието на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България от съдиите Борислав Белазелков от ВКС и Николай Гунчев от ВАС вследствие обявени вътрешносъсловни консултации.

  Източник: Атестационен формуляр, актуален към 17.02.2010 г.; Протоколи от заседания на ВСС; Предложение от съдиите Борислав Белазелков от ВКС и Николай Гунчев от ВАС.

   

  Данни от проверки на ИВСС: ИВСС извършва проверка на Административен съд Хасково за периода от 01.01.2010 г. до 15.05.2012 г. В изводите на Акта за резултатите от извършената планова проверка се сочи, че АдмС Хасково „функционира отлично и това се дължи основно на административния ръководител-председател на АдмС Хасково съдия Теодора Точкова, която е положила изключителни усилия както за изграждане сградата на съда, обзавеждане на помещенията и оборудване със съответната техника и софтуерни продукти, така и за отличната организация на административната дейност и на дейността по образуването, движението и приключването на административните дела в АдмС Хасково.” Проверяващият екип счита, че „е налице образцово изпълнение на служебните задължения от съдия Теодора Точкова, която отлично ръководи АдмС Хасково вече втори мандат и няма постановени съдебни актове (общо 184 решения за периодите на проверката) извън законоустановения едномесечен срок, както и констатирани нарушения или пропуски по инспектираните в хода на проверката административни дела, по които тя е докладчик.” Във връзка с този извод извършващите проверката намират за удачно да бъде отправено предложение до председателя на Върховния административен съд за поощрение по чл. 305, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 ЗСВ за „проявената постоянна впечатляваща активност и организираност, висок професионализъм, отдаденост и отговорност при изпълнение на служебните си задължения и завидно старание за перфектното функциониране и оптимизиране дейността на АдмС Хасково.” С Акта за резултатите от извършената планова проверка можете да се запознаете в цялост тук.

  Източник: Акт за резултатите от извършената планова проверка на Административен съд Хасково, предоставен от съдия Теодора Точкова.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Срочност на изготвяне на съдебните актове

  Дела през периода на атестиране

  година

  останали
  несвършени 

  постъпили

  насрочени

  свършени

  2011

  12 бр. към 31.12.2011 г.

  112

  91

  108

  2012

  11 бр. към 31.12.2012 г.

  94

  98

  98

  2013

  23 бр. към 31.12.2013 г.

  125

  109

  113

  2014

  до 15.03.2014 г.

  23

  37

  30

  15

   

  Срокове за изготвяне на съдебните актове

  година

  брой свършени
  дела 

  свършени
  в срок до 1 месец

  свършени
  в срок до 3 месеца

  свършени
  в срок до 1 година

  2011

  108

  38

  56

  14 (от тях: 8 бр. до 4 м.)

  2012

  98

  22

  66

  9 (от тях: 8 бр. до 4 м. и 1 бр. до 5 м.)

  2013

  113

  25

  80

  8 (от тях: 5 бр. до 4 м., 2 бр. до 5 м. и 1 бр. до 6 м.)

  2014

  до 15.03.2014 г.

  37

  6

  28

  3 бр. (от тях: 2 бр. до 4 м. и 1 бр. до 5 м.)

  Съдия Точкова няма постановени съдебни актове след едномесечния срок за обявяване на решенията по делата. Посочените срокове се отнасят за продължителността на разглеждане на делата. 

  Източник: Справка за дейността на съдия Точкова през периода 2011-2014 г.

 • Висящи дела

  Брой висящи дела от датата за насрочване на първо съдебно заседание

  до 3 месеца

  от 3 до 6 месеца

  от 6 месеца до 1 година

  над 1 година

   23

  -

  -

  -

  Източник: Справка за дейността на съдия Точкова през периода 2011-2014 г. 

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  постанов.
  актове

  година

  подлежащи
  на обжалване

  обжалвани

  потвърдени

  изцяло
  отменени

  изменени

  прекратени

  уважени
  жалби за бавност

  недоп. до
  касац.
  обж.

  108

  2011

  46

  20

  16

  3

  --

  --

  --

  1

  98

  2012

  21

  9

  6

  3

  --

  --

  --

  --

  113

  2013

  17

  7

  2

  --

  --

  --

  --

  --

  37

  2014 до 15.03.2014

  5

  2

  --

  --

  --

  --

  --

  --

  Източник: Справка за дейността на съдия Точкова през периода 2011-2014 г.

 • Натовареност

  Натовареността на АдмС Хасково за 2012 г. на база дела за разглеждане е 17.84, а на база свършени дела е 15.30. През 2012 г. на съдия Точкова са разпределени 94 бр. дела от общо 1029 бр. дела постъпили в съда. През 2012 г. съдия Точкова е разгледала и приключила 98 бр. дела от общо 1025 бр. свършени за съда.

  Натовареността на АдмС Хасково за 2013 г. на база дела за разглеждане е 18.58, а на база свършени дела е 16.58. През 2013 г. на съдия Точкова са разпределени 125 бр. от общо 1055 бр. постъпили в съда. През 2013 г. съдия Точкова е разгледала и приключила 113 бр. дела от общо 1094 бр. свършени дела за съда.

  Източник: Справка за дейността на съдия Точкова през периода 2011-2014 г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма данни.

 • Конфликт на интереси

  В своята декларация по ЗПРКИ от 16.01.2009 г., публикувана на интернет страницата на ВСС, Теодора Точкова не е посочила данни за конфликт на интереси. Посочва следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.: 70 000 лева - ипотечен кредит при „ОББ” АД и 20 000 лева - кредитна карта при „ОББ” АД.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Теодора Ангелова Точкова не присъства в заключенията за несъответствие към Сметна палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г.

  За 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. съдия Точкова е подала само уведомления пред Сметната палата.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет от 42 Народно събрание - 19.12.2013 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 26.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито 

  Виж придобитото недвижимо имущество на Теодора Точкова към 19.12.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждено 

  Виж отчужденото недвижимо имущество на Теодора Точкова към 19.12.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Пещера за периода от 01.01.1992 г. до 17.03.2014 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение 

  Година

  2006 

  Условие

  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и Теодора Точкова си запазват правото на ползуване на целия имот докато са живи.  

  Страни

  Дарител - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Дарител - Теодора Ангелова Точкова

  Надарен - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, недвижим имот, с административен адрес в с. Равногор, Пазарджишка обл., целия с площ от 586 кв.м., ведно с построената в този имот двуетажна масивна жилищна сграда с разгъната застроена площ от 146 кв.м., която към момента на дарението е в степен на завършеност "груб строеж", както и ведно с всички подобрения в гореописания недвижим имот, като си запазват правото на ползване на целия имот докато са живи

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Договорна ипотека 

  Година

  2006 

  Условие

  срок на погасяване - 29.10.2026 г.  

  Страни

  Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 000694959 Обединена Българска Банка АД гр. София

  Ипотекарен длъжник - Теодора Ангелова Точкова
  Ипотекарен длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, недвижим имот с адм. адрес: с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик, целият с площ от 586 кв.м, ведно с построената в този имот: двуетажна масивна жилищна сграда с разгърната ЗП от 146 кв.м, която към момента на учредяване на ипотеката е със степен на завършеност "груб строеж", както и ведно с всички подобрения в описания по-горе недвижим имот

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2006 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач - Теодора Ангелова Точкова  

  Имот

  Поземлен имот, по плана на с. Равногор, община Брацигово, незастроен, целият с площ от 586 кв.м.

   

  Служба по вписванията - Хасково за периода от 01.01.1992 г. до 17.03.2014 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  Заличаване на договорна ипотека 

  Година

  2004 

  Условие

  по молба на "първа инвест.банка,ипотеката се заличава,зав.к.господинова  

  Свързани актове

  Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Договорна ипотека

  Страни

  Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 831094393 Първа Инвестиционна Банка АД София кл. Стара Загора  

  Ипотекарен длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Ипотекарен длъжник - ЕИК/БУЛСТАТ 126616203 "ХЕЛИ ОЙЛ" ООД
  Ипотекарен длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Ипотекарен длъжник - Теодора Ангелова Точкова

  Имот

  Поземлен имот, гараж от 21 кв.м., гр. Хасково

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Договорна ипотека 

  Година

  2002 

  Страни

  Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 831094393 Първа Инвестиционна Банка АД София кл. Стара Загора  

  Ипотекарен длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Ипотекарен длъжник - ЕИК/БУЛСТАТ 126616203 "ХЕЛИ ОЙЛ" ООД
  Ипотекарен длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Ипотекарен длъжник - Теодора Ангелова Точкова

  Имот

  Поземлен имот, гараж от 21 кв.м., в гр. Хасково


 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Теодора Точкова към 19.12.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие

  Виж декларираните дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие на Теодора Точкова към 19.12.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Член на Съюза на съдиите в България. 
  Член на АБАС от създаването на организацията.

  Източник: Интернет страница на Съюза на съдиите в България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Точкова е извършена 1 проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурности разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008 г. Резултатът на проверката е неустановена принадлежност.

  Източник: www.comdos.bg

 • Допълнителна информация

  1. Други умения:
  Компютърни умения - WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET, програма за автоматизирано управление на съдебните дела - САС "Съдебно деловодство" на "Информационно обслужване" АД. 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре