последна промяна:

Бисерка Любенова Бойчева-Софрониева

кандидат по процедура за Избор председател АдмС Монтана
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Бисерка Любенова Бойчева-Софрониева
 • Дата и място на раждане

  08.06.1970 г. в гр. Монтана.

 • Семейно положение Омъжена
 • Образование

  ИП „Лазар Станев” гр. Плевен (1988- 1990 г.) – Начална педагогика (Полувисше)

  Университет за национално и световно стопанство – София  - Магистър специалност „Право” (01.09.1991 –19.10.1996 г.). Завършва със среден успех от държавните изпити: среден успех от курса на обучение „Много Добър” 4.90 и среден успех от държавните изпити „Отличен” 6.00.

  Източник: Копие на Диплома за завършено висше образование и Автобиография на съдия Софрониева, изискани и предоставени по реда на ЗДОИ от ВСС. 

 • Езици

  Немски и руски език.

  Източник: Копие на Диплома за завършено висше образование и Автобиография на съдия Софрониева, изискани и предоставени по реда на ЗДОИ от ВСС. 

 • Продължаващо обучение

  Семинари:

  • Курс „начална квалификация за новоназначени административни съдии”- 03.2007 г.
  • Българо-германски семинар в областта на административното правораздаване – организация и мениджмънт на административните съдилища – 09.2007 г.
  • Курс „Първоначално обучение по защита на класифицираната информация” – 10.2008 г.

  Участие в семинари на НИП и обучение:

  • по проект „компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители” по теми: Приложение на новия ГПК, ЗУТ и нови моменти в АПК – 03.2008 г.
  • „Здравно осигуряване, пенсионно осигуряване, проблеми по прилагането на Закона за българските документи за самоличност”- 12.2008г.
  • „Актуални проблеми от съдебната практика по приложението на ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ, КСО, ЗСП, ЗМСМА”-03.2009 г.
  • „Митническо право”-03.2009 г.
  • Данъци, мита и акцизи, приложение на ЗУТ , Закона за кадастъра, ЗМСМА, ЗДС и ЗОС” – 03.2009 г.
  • „Данъци, устройство на територията, държавна служба, искове за обезщетения, социално и здравно осигуряване” – 04.2009 г.
  • Укрепване на единното прилагане на новото процесуално законодателство в Р България – 11.2009 г.
  • Проучване на опита на държава-членка на ЕС – Германия в областта на административното правораздаване- 19.04 – 26.04.2009 г.
  • ‘Съдебна етика’ – 03.2010 г.
  • „Уволнения на държавни служители по ЗДС. Практика по кодекса за КСО и Закона за здравно осигуряване. Актуални проблеми в исковото и изпълнителното производство по АПК” – 06.2010 г.
  • „Съдебна практика на съда на ЕС. Преюдициално запитване” – 06.2010 г.
  • „Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Последни изменения по ЗУТ. Приложение и съдебна практика по Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за митниците. Местни данъци и такси” 03.2011 г.
  • Регионален семинар на административните съдилища Враца, Монтана, Видин, Плевен, Ловеч и Кюстендил на тема „Въведение в европейската интеграция. Приложение на европейското право в административния процес. Принципите на прилагането на правото на ЕС в административното производство” 04.2011 г.
  • Регионален семинар за административни съдилища Видин, Враца, Монтана, Плевен, Габрово, Кърджали на тема „Съдебни производства по закона за митниците. Производства по ЗОДОВ. Субсидиарно прилагане на ГПК в производствата по закона” – 04.2011 г.
  • „Изборен кодекс” 10.2011 г.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Софрониева – връчен на 30.07.2010 г.

 • Стаж


  Извън органите на съдебната власт:
  от 18.09.1990 г. до 31.08.1991 г. - Педагогически стаж – 1 година учител по музика в V СОУ”Христо Ботев” /11м. 13 дн./
  от 16.01.1997 г. до 16.01.1998 г. – съдебен кандидат в Окръжен съд- гр.Монтана /1 г./ 


  В органите на съдебната власт:
  от 18.06.1998 г. до 30.09.1998 г. – съдия изпълнител в РС  Монтана
  от 01.10.1998 г. до 08.03.2004 г. – съдия по вписванията в РС Монтана
  от 08.03.2004 г до 15.02.2007 г. - съдия по вписванията-ръководител в РС - Монтана
  от 15.02.2007 г. до 16.04.2007 г. – съдия в Административен съд Монтана
  от 16.04.2007 г. до настоящия момент – заместник-председател в Административен съд Монтана

  Към 18.11.2011 г. съдия Бисерка Любенова Бойчева-Софрониева има 13 години и 5 месеца юридически стаж.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Софрониева – връчен на 30.07.2010 г. и Кратка биография, актуална към 18.11.2011 г., приложена към формуляра й за кандидатстване за конкурса.

 • Текуща длъжност Съдия в Административен съд - Монтана
 • Кариерно израстване

  Бисерка Любенова Бойчева-Софрониева започва юридическата си кариера като съдебен кандидат в Окръжен съд - Монтана през януари 1997 г. На 18.06.1998 г. съдия Софрониева е назначена в органите на съдебната власт като съдия-изпълнител в Районен съд  Монтана, като впоследствие работи като съдия по вписванията, а от 08.03.2004 г става съдия по вписванията-ръководител в РС – Монтана.

  На 15.02.2007 г. съдия Софрониева е назначена за съдия в Административен съд – гр. Монтана с Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол No. 51 от 29.11.2006 г. От април месец същата година тя става заместник-председател на съда, видно от Протокол No. 12 от 11.04.2007 г.

  От 2007 г. насам съдия Софрониева участва в редица семинари и обучения, организирани от Националния институт на правосъдието.

  На 30.06.2010 г. между ПАК и съдия Софрониева е проведено събеседване, по време на което тя показва задълбочени професионални знания, разумни идеи за подобряване вътрешната организация на съда, държи на улеснен достъп на гражданите за справки и стриктно спазване на принципа на случайно разпределение на делата. Според Становището на Комисията по професионаолна етика към АдмС- Монтана, основано на непосредствени впечатления на нейните колеги, съдия Бойчева категорично притежава необходимите нравствени качества за упражняване на съдийската професия.

  Според становището на административния ръководител на съда Момчил Таралански съдия Софрониева с действията си е от изключителна полза за управлението на съда. Като следствие от успешно проведена атестация, помощната атестационна комисия в състав Сребрина Хистова-Дочева, Таня Събева и Мариета Милева определя комплексна оценка „Много добра”- 141 точки. Комисията по предложения и атестиране на съдии към дата 30.07.2010 г.  намалява предложената от ПАК комплексната оценка до „Много Добра”- 138 точки, съответно с три точки в частта  „Поощрения и наказания”(предвид принципното решение на комисията за ДМС да се дават 2 точки, когато не са посочени други данни и основания за това).  След атестацията , видно от Протокол No. 36 от заседание на ВСС, проведено на 6.10.2010 г., съдия Софрониева е повишена в ранг „съдия в АС”.

   Източник: Протоколи от заседания на ВСС и Копие на Автобиография на съдия Бойчева, изискано и предоставено по реда на ЗДОИ от ВСС.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Съдия Бойчева разглежда дела от разнородна правна материя – по ЗОП, ЗСПЗЗ, ЗУТ, ЗКИР, ЗИН, ЗМВР, ЗМДТ, ЗАНН и др., като има възможност да специализира във всяка от тези материи.

  Спазване на сроковете в Адм.С – Монтана:

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2007

  0

  156

  156

  131

  2008

  25

  198

  223

  181

  2009

  42

  185

  227

  200

  2010

  27

  161

  188

  169

  2011

  16

  156

  156

  159

   

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2007

  131

  131

   

   

  2008

  181

  181

   

   

  2009

  200

  200

   

   

  2010

  169

  169

   

   

  2011

  159

  159

   

   

  Констатации: Данните установяват, че през периода на атестиране повече от две трети от постъпилите дела са разгледани в тримесечен срок от образуването, което говори за добра организация на работата. От друга страна има дела, при които събирането на доказателства и процесуалното поведение на страните налагат по-дълъг срок на разглеждане. За периода 01.03.2007 г.-01.03.2010 г. съдия Бойчева е изготвила всичките си съдебни актове в едномеечен срок от обявяването на делата за решаване.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Бойчева – връчен през юли 2010 г. и Годишен отчетен доклад за дейността на Адм.С- Монтана  през 2010 г., данни от АдмС – Монтана, предоставени от съдия Бойчева на 3 февруари 2012 г..

 • Висящи дела

  Година

  Период

  Брой дела

  2007

  До 3 месеца

  25

  От 3 до 6 месеца

  -

  От 6 месеца до 1 година

  -

  Над 1 година

  -

  2008

  До 3 месеца

  30

  От 3 до 6 месеца

  7

  От 6 месеца до 1 година

  5

  Над 1 година

  -

  2009

  До 3 месеца

  15

  От 3 до 6 месеца

  7

  От 6 месеца до 1 година

  4

  Над 1 година

  1

  2010

  До 3 месеца

  17

  От 3 до 6 месеца

  10

  От 6 месеца до 1 година

  -

  Над 1 година

  -

  2011

  До 3 месеца

  15

  От 3 до 6 месеца

  -

  От 6 месеца до 1 година

  -

  Над 1 година

  1

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Бойчева – връчен през  юли 2010 г., данни от АдмС – Монтана, предоставени от съдия Бойчева на 3 февруари 2012 г..

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

  2007

  85

  13

  6

  1

  0

  0

  -

  2008

  118

  53

  23

  7

  1

  1

  -

  2009

  123

  76

  42

  15

  4

  1

  -

  2010*

  111

  71

  55

  11

  5

  0

  -

  2011

  94

  42

  32

  8

  2

  0

  -

  *Периодът, за който са данните от Атестационния формуляр е до 01.03.2010 г. Настоящата графа е попълнена с помощта на актуални данни за работата на съдия Бойчева в АдмС - Монтана, които самата тя предостави на 3 февруари 2012 г.  В годишния доклад на АдмС – Монтана за 2010 г. се посочва, че съдия Бойчева е приключила със съдебен акт 169 дела, което в процентно съотношение е 90 %  от общия брой на разглежданите дела.  От обжалваните пред ВАС 71  съдебни акта (57  решения и 14  определения)  са потвърдени 55 акта (44 решения и 11 определения), а са отменени или обезсилени изцяло или частично 16 акта (77 % потвърдени).

  Констатации от атестацията: Данните показват, че през атестационния период при обжалвани 150 акта изцяло са отменени 26, което е приблизително 17% от общия брой и сочи за много добро ниво на правни познания. Отмяната на съдебни актове в повечето случаи не се дължи на нарушения. При оценяване процента на отменени съдебни актове поради неправилно прилагане на материалния закон следва да се отчита и фактът на съществуваща противоречива практика на Върховния административен съд.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Бойчева – връчен през юли 2010 г. и Годишен отчетен доклад за дейността на Адм.С- Монтана  през 2010 г.

 • Натовареност

  От справката в атестацията на съдия Бойчева е видно, че макар и да е заместник председател на съда, е работила при пълна натовареност. Действителната натовареност на съда е над средната за страната,  както е видно и от Интернет страницата на ВСС. Средно месечно натоварване на съдия за 2009 г. е 17.30 дела месечно (16.65 дела месечно за 2008 г.).

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Бойчева – връчен през юли 2010 г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Видно от атестационния формуляр не са образувани дисциплинарни производства, респективно наложени дисциплинарни наказания на Бисерка Любенова Бойчева-Софрониева. Съдия Бойчева няма поощрения по чл. 303 от ЗСВ. Редовно е получавала допълнително материално стимулиране видно от приложение към атестацията й.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Бойчева – връчен през юли 2010 г.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  В декларацията на съдия Бисерка Любенова Бойчева-Софрониева от 05.01.2008 г. не са посочени данни за конфликт на интереси.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ на съдия Бисерка Любенова Бойчева-Софрониева, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Бисерка Любенова Бойчева-Софрониева не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в Декларация по чл. 3, ал. 1, т. 1-4 от ЗПИЛЗВДД, към датата на встъпване в длъжност, като съдия в Административен съд Монтана от 26.02.2007 г., както и в декларациите за съответната година: 2007 г.2008 г.2009 г.2010 г. 

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Административен съд Монтана в Държавен вестник - 08.11.2011 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 07.05.2015 г. 

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество на Бисерка Любенова Бойчева-Софрониева към 08.11.2011 г. в Декларация по чл. 3, ал. 1, т. 1-4 от ЗПИЛЗВДД, към датата на встъпване в длъжност, като съдия в АС Монтана от 26.02.2007 г., подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията – Берковица за периода от 01.01.1992 г. до 26.01.2012 г.:

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение 

  Година

  2006 

  Страни

  ДАРИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

   

  НАДАРЕН - Бисерка Л. Бойчева-Софрониева  

  Имот

  Поземлен имот, НИВА ОТ 26.565 ДКА БАНОВИЦА В ЗЕМ. НА С. ВИРОВЕ

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  Заличаване на законна ипотека 

  Година

  2005 

  Страни

  КРЕДИТОР - БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА АД СОФИЯ КЛ.ВИДИН  

   

  ДЛЪЖНИК - Бисерка Л. Бойчева-Софрониева
  ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот

  Поземлен имот, ПО ПЛАНА НА МОНТАНА.

  Книга

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Законна ипотека 

  Година

  2003 

  Страни

  КРЕДИТОР -БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА АД СОФИЯ КЛ.ВИДИН  

   

  ДЛЪЖНИК - Бисерка Л. Бойчева-Софрониева
  ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

  Имот

  Поземлен имот, ПО ПЛАНА НА МОНТАНА.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2003 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

   

  КУПУВАЧ - Бисерка Л. Бойчева-Софрониева
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот

  Поземлен имот, ПО ПЛАНА НА МОНТАНА ВЕДНО С ПРИЛЕЖАЩИТЕ ЧАСТИ- МАЗЕ ОТ 5.44 КВ. М. И С 33.18% ИД.Ч. ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ТОЛКОВА ИД. Ч. ОТ ПРАВОТО НА СТРОЕЖ

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2003 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - Бисерка Л. Бойчева-Софрониева
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

   

  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот

  Поземлен имот, ап.,СЪС ЗАСТР.ПЛ.ОТ 29.00 КВ.М.,ЗАЕМАЩ ЗАПАДНАТА ЧАСТ ОТ ЕТ.НА СГР.,КАКТО И 0.39% ИД.Ч. ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГР.И ТОЛКОВА ИД.Ч. ОТ ПРАВОТО НА ПО ПЛ.НА ГР.МОНТАНА,А ПО СЕГА ДЕЙСТВ.РЕГУЛ.ПЛ.НА ГР.МОНТАНА.


 • Моторни превозни средства

   1.1 Придобити

  Виж декларираните придобити моторни превозни средства на Бисерка Бойчева-Софрониева към 08.11.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  1.2  Отчуждени

  Виж декларираните отчуждени моторни превозни средства на Бисерка Бойчева-Софрониева към 08.11.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове (депозити) на Бисерка Бойчева-Софрониева към 08.11.2011 г. в декларациите, подадени пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Член на Съюза на съдиите в България.

  Източник: Интернет страница на Съюза на съдиите в България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На 25.06.2008г. на съдия Бойчева е извършена проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Заключението на проверката е „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

 • Допълнителна информация

  1. Други умения – Управленски умения. Умения за работа в екип.
  Източник: Подробна автобиография на съдия Бойчева.


  2. Данни от Анкетния лист за самооценка (АЛС) на
  Бисерка Бойчева.
  В тази секция се представя информация, получена от Анкетния лист за самооценка, който кандидатите попълват по тяхно желание. Целта е в рамките на  Инициативата за прозрачни съдебни назначения да се обогати информацията за профилираните съдии. БИПИ си запазва правото на преценка каква част от информацията, споделена в АЛС да включва в профилите.

  Въпрос: Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а,  станало/и обект на висок медиен  и обществен  интерес?

  Отговор: Административно дело №359/2010 г. - Производството е по 46а ,ал.4 от ЗЧРБ във връзка  с чл.44,ал.6 от ЗЧРБ, във връзка 39а,т.2 и т.4 от ЗЧРБ във връзка с чл.39б от ЗЧРБвъв връзка с чл.41,т.2 от ЗЧРБ във връзка с чл.145 и сл. от АПК.

  Образувано е по жалба на Шмавонян Аревик, гражданка на Армения, чрез адв.  Валерия Иларева срещу писмо, рег.№16135/ 21.06.2010г.на директора на ОД на МВР-Монтана, с което по същество се отказва разглеждане на молбата й за замяна на мярката „принудително настаняване в СДВНЧ” при Дирекция ”Миграция” в по-лека мярка „ежедневно явяване на чужденеца в полицейското управление по местопребиваване”,поради наличие на  влязла в сила заповед за принудително настаняване в СДВНЧ. Приключило с определение от 16.07.2010г., с което се отменя  писмо, рег.№16135/ 21.06.2010г.на директора на ОД на МВР-Монтана, с което по същество се отказва освобождаване на Шмавонян Аревик , гражданка на Армения от СДВНЧ при Дирекция ”Миграция” посредством замяна на наложената й мярка „принудително настаняване в СДВНЧ” при Дирекция ”Миграция” в по-лека мярка „ежедневно явяване на чужденеца в полицейското управление по местопребиваване”, поради наличие на влязла в сила заповед№з-2493/13.10.2009г. на директора на ОД на МВР-Монтана за принудително настаняване в СДВНЧ и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

  ОСВОБОЖДАВА Шмавонян Аревик, гражданка на Армения от СДВНЧ при Дирекция ”Миграция” като, ЗАМЕНЯ наложената й мярка „принудително настаняване в СДВНЧ” при Дирекция”Миграция” в по-лека мярка- „ежедневно явяване на чужденеца в полицейското управление по местопребиваване” до отпадане на пречките по извеждането й от страната.

  Делото получи широк обществен отзвук ,като отразяването на събитието около освобождаването на Аревик бе отразено от  всички медии в България.

  Настоящият състав разглежда и административно дело№537/2011г. по описа на АС-Монтана, образувано по жалба на Аревик Шмавонян, гражданка на Армения, чрез адв.Валерия Иларева срещу Заповед №2405/05.10.2009г. на директора на ОД на МВР-Монтана, с която на жалбоподателката са наложени следните принудителни административни мерки ”Принудително отвеждане до границата на РБългария” и „Забрана за влизане в страната” за срок от 5 години. Делото е взето за решаване на 19.12.2011г. и по него все още не е произнесен съдебен акт.*
   * В писмо до БИПИ от 3 февруари 2012 г. съдия Бойчева съобщи, че вече има постановено решение, с което заповедта е отменена като незаконосъобразна. Тя посочи, че се е позовала на актове на Общностното право -  Европейската Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи  и Директива 2008/115/ЕО.

  Въпрос: Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на  работата Ви като съдия?

  Отговор: Най-силно влияние оказват професионалните качества-ерудиция,професионална компетентност,ясна и точна преценка на конкретния казус за еднакво прилагане на материалния и процесуалния закон при идентични случаи,съблюдаване на тълкувателни решения и решения на КС.”


  3. Магистратът в медиите

  Съдия Бисерка Бойчева попада в полезрението на медиите в гр. Монтана във връзка със следния казус:

  СЛУЧАЙ

  КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

  ПРИМЕРНИ ВРЪЗКИ КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА

  Административно Дело №359/2010г или случая на Аревик Шмавонян

  Образувано по жалба на Аревик Шмавонян срещу на директора на ОД на МВР-Монтана, с което по същество се отказва разглеждане на молбата й за замяна на мярката „принудително настаняване в СДВНЧ” при Дирекция ”Миграция” в по-лека мярка-„ежедневно явяване на чужденеца в полицейското управление по местопребиваване”,поради наличие на  влязла в сила заповед за принудително настаняване в СДВНЧ

  Регистрира се в Агенцията за  бежанците като търсеща закрила, но получава отказ от Агенцията и заповед за напускане на страната от МВР. Агенцията за бежанците предоставя на Аревик разрешение за две седмици да се придвижва свободно в страната, но въпреки него тя в начална бременност е задържана в “дома” за принудително “настаняване” на чужденци на деветия ден от този период.

  Съдия Бойчева освобождава Шмавонян Аревик и заменя мярката с по-лека - „ежедневно явяване на чужденеца в полицейското управление по местопребиваване”.

  Впоследствие е заведена за разглеждане втора жалба на Шмавонян срещу решение за „Забрана за влизане в страната” за срок от 5 години. е взето за решаване на 19.12.2011г.

  В писмо до БИПИ съдия Бойчева съобщи, че вече има постановено решение, с което заповедта е отменена като незаконосъобразна. Тя посочи, че се е позовала на актове на Общностното право -  Европейската Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи  и Директива 2008/115/ЕО.          

           http://www.argumenti.net/?p=238


Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре