последна промяна:

Любка Петрова Стоянова

кандидат по процедура за Несменяемост
Статус процедура: Текущи

Лична информация

 • Име Любка Петрова Стоянова
 • Дата и място на раждане

  Родена на 23.07.1975 г. в гр. София. 
  Източник: Данни на съдия Стоянова.

 • Семейно положение

  Омъжена, с едно дете. Съпруг: Росен Василев Стоянов. Адвокат в адвокатско дружество „Батков и сие”, вписано в регистъра на адвокатските дружества при СГС, по ф.д. № ххх от 2007 г.
  Източник: Данни на съдия Стоянова.

 • Образование

  Период на обучение: 1993 - 1998 г.
  СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право и специализация „Правораздаване”.
  Общ среден успех от следването „отличен 5.53” и  среден успех от положените държавните изпити „мн. добър 5.33”.

  Период на обучение: 2010 г. – двусеместриален курс на обучение.
  СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Международни отношения, магистърска програма Право на Европейския съюз.
  Общ среден успех „мн. добър 4,85” и  среден успех от положените държавни изпити „добър 4.00”.
  Източник: Копие на дипломи за завършено висше образование, предоставени на БИПИ от съдия Стоянова.

 • Езици

  Владее отлично английски език, (включително юридически английски) и руски език. 
  Владее на средно ниво немски и испански езици.
  Източник: Данни на съдия Стоянова, сертификати за успешно завършени курсове.  

 • Продължаващо обучение

  - Завършен Висш специализиран курс по "Защита на основните права на човека в европейското право" за учебната 1999-2000 г. от Междууниверситетски център по основните права на човека и защита на дипломна работа „Мн. добър 5”
  - Завършен курс по юридически английски език от Министерство на образованието – развитие на правото от 22.06.2006 г.
  - Обучение по юридически английски език ниво В2 по общата европейска езикова рамка 29.01-24.07.2009 г.
  - Участие в семинар по съвместен проект на ФАР за прилагане на европейското право в областта на бежанското право и регламентите Дъблин II и ЕВРОДАК – 23.02.2007 г.
  - Курс, организиран от Европейска организация за бежанци „Процедури по бежанско право. Европейско и международно право за защита на човешките права” – 05.2007 г.
  - Участие в Българо-германски семинар за административни съдии – 20-21.09.2007 г.
  - Сертификат от Европейски патентен офис за участие в семинар на Европейска патентна академия. Учебно посещение на Европейското патентно ведомство за национални съдии.
  - Участие в курс „Нови моменти на АПК и субсидиарното приложение на ГПК в административното производство”.
  - Семинар „Актуални проблеми по прилагане на ЗУТ” – 13.05.2008 г.
  - Участие в конференция „Актуални въпроси по новия ГПК” – 25.06.2008 г.
  - Участие в семинар за съдии във връзка с търговската марка на общността /CTM/, организиран от Офис за хармонизация на вътрешния пазар – 16-18.02.2009 г.
  - Участие в семинар „Основни въпроси по правоприлагането по въпроси  на интелектуалната собственост”, организиран от Европейска патентна академия – 23-24.04.2009 г., Букурещ.


  Участия в семинари на НИП:

  - „Начална квалификация за административните съдии” 19-30.03.2007 г.
  - „Чл. 6 /граждански аспекти/ от Европейската конвенция за правата на човека и основни свободи” – 26-28.03.2008 г.
  - „Основи на европейското право”- 15-18.04.2008 г. 
  - „Съдебна практика на Съда на ЕО. Преюдициално заключение” 22-24.04.2008 г.
  - „Ролята на националния съдия в ЕС. Основни принципи на правото на ЕС” 02-03.07.2009 г.
  - „Съдебна практика на Съда на ЕС и съюзното право в страните членки на ЕС. Преюдициално запитване” 21-23.06.2010 г.
  -  Обучение „Специфични умения за предоставяне на експертна помощ от съдии към съдии” 4-5.11.2010 г.
  -  Съдия Любка Стоянова е избрана за съдия координатор по проект на НИП от 2009 г.  за АССГ и като член на Оперативно бюро за Софийски апелативен  район.

  Източник: Кадрова справка на съдия Стоянова, както и копия на сертификати, предоставени от съдия Стоянова. 

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  от 04.03.1999 г. до 01.06.2000 г. – 1г. 2м. 27д. – експерт-юрист в Министерство на търговията и туризма
  от 01.06.2000 до 10.01.2002 г. – главен експерт, юрисконсулт в Министерство на икономиката – 1 г. 7м. 9д.
  от 08.02.2002 г. до 31.10.2006 г. – адвокат в САК 
  Практиката на Любка Стоянова като адвокат е била свързана предимно с административно-наказателни производства, административно-правни спорове, търговски спорове, трудови и граждански дела.

  Общ стаж извън системата: 7г. 6м. 27д.


  В органите на съдебната власт:
  от 15.02.2007 г. до настоящия момент – съдия в Административен съд София-град
  от 12.07.2012 г. - заместник административен ръководител на Административен съд София-град
  Към 15.04.2012 г. има 5г. 2 м. 14д. стаж като съдия.
  Източник: Кадрова справка на съдия Стоянова.

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Заместник на административния ръководител, Административен съд София-град. Придобива статут на несменяемост с решение на ВСС от 3 май 2012 г.
 • Кариерно израстване

  Любка Стоянова започва юридическата си кариера като експерт-юрист в Министерство на търговията и туризма, а впоследствие работи и като главен експерт юрисконсулт в Министерство на икономиката. Следващите почти 5 години работи като адвокат в САК. Назначена е за съдия в АССГ от ВСС с решение по протокол 49/28.11.2006 г., като встъпва в изпълнение на длъжността на 15.02.2007 г. Съдия Стоянова работи в АССГ  още от самото начало на неговото функциониране. В конкурса за административни съдии се класира на 16-то място, като оценката от писмения и изпит е „5,75”, а от устния „6,00”.

  В предложението на административния ръководител (Лозан Панов) за придобиване статут на несменяемост на съдия Стоянова, той отбелязва, че тя притежава висока професионална подготовка, която е доказала с резултата от конкурса за административни съдии. Изпълнява безупречно съдебните си задължения, следи съдебната практика и промените в законодателството и участва в обучения за повишаване на квалификацията си.

  Съдия Стоянова е с нормативно признат ранг „Съдия в АС”, съгласно чл. 233, ал. 2 от ЗСВ, считано от 7 май, 2009 г. Няма налагани дисциплинарни наказания и не са образувани дисциплинарни производства за налагането им.
  През 2011 г. е извършена проверка от ИВСС в АССГ и на съдия Стоянова, като в Акта за резултатите от извършена планова проверка няма изводи и препоръки по отношение на съдия Стоянова.

  Съдия Любка Стоянова бе избрана за участник в програма "Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието" - 2012, компонент по програмата „Младите лидери на България”.
  С решение на Висшия съдебен съвет от 12.07.2012 г. е назначена за заместник на административния ръководител на Административен съд София-град. Придобива статут на несменяемост с решение на ВСС от 3 май 2012 г. по протокол №19 от същата година.
  Източник: Кадрова справка на съдия Стоянова, актуална към 30 септември 2011 г.; данни от протоколи на ВСС; информация от съдия Стоянова; интернет страница на Фондация "Америка за България".

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Срочност на изготвяне на съдебните актове. Дела през периода на атестиране: 

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2007

  54

  166

  -

  112

  2008

  36

  198

  -

  216

  2009

  71

  241

  -

  206

  2010

  111

  238

  -

  198

  2011

  152

  333

  -

  292

  2012

  142

  31

  -

  41

  Констатации: Изготвените от съдия Стоянова мотиви на съдебните актове се отличават със задълбоченост на фактическия и правен анализ по спора, логическа подредба на материалноправната аргументация на съдебните решения, всестранно и цялостно познаване на процесуалния закон и правилно прилагане на съдопроизводствените правила. Мотивите на съдебните актове са изложени стегнато и разбираемо, на достъпен и прецизен юридически език.

  1. Срокове за изготвяне на съдебните актове. Тази справка отразява срока за изготвяне на съдебния акт, считано от датата на обявяване на делото за решаване до постановяване на съдебен акт:

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до
  1 месец

  Свършени в срок до 
  3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2007

  112

  95

  17

  0

  2008

  216

  183

  33

  0

  2009

  206

  172

  34

  0

  2010

  198

  142

  54

  2

  2011

  292

  243

  48

  1

  2012

  41

  31

  10

  0


  2. Срокове за изготвяне на съдебните актове. Тази справка отразява сроковете за продължителност на разглеждане на делото, считано от датата на разпореждането за насрочване на първо заседание до постановяване на съдебния акт:

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до
  1 месец

  Свършени в срок до 
  3 месеца

  Свършени в срок до
  1 година

  2007

  112

  43

  69

  0

  2008

  216

  67

  76

  73

  2009

  206

  43

  92

  71

  2010

  198

  60

  58

  80

  2011

  221

  123

  41

  57

  Източник: Кадрова справка на съдия Стоянова, актуална към 30 септември 2011 г.

 • Висящи дела

  Период

  Брой дела

  До 3 месеца

  52

  От 3 до 6 месеца

  76

  От 6 месеца до 1 година

  7

  Над 1 година

  6

  Източник: Кадрова справка на съдия Стоянова, актуална към 30 септември 2011 г.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

   

  Година

  Подлежащи на обжалв.

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  2007

  -

  10

  8

  1

  1

  2008

  -

  37

  31

  4

  2

  2009

  -

  91

  64

  23

  4

  2010

  -

  78

  60

  15

  3

  2011

  -

  47

  31

  14

  2

  Няма прекратени дела и уважени жалби за бавност за периода.
  Забележка: посочените констатации обхващат периода от 01.03.2007 г. до 31.09.2011 г. 
  Източник: Кадрова справка на съдия Стоянова, актуална към 30 септември 2011 г.

 • Натовареност

  Видно от Годишния отчетен доклад на АССГ за 2007 г. през годината общият брой на постъпилите за разглеждане в Административен съд – София дела е 6 531 дела.Административните дела, постъпили за разглеждане в І Отделение са общо 2 839 дела.
  Административните дела, постъпили за разглеждане в ІІ Отделение са общо 2 199 дела. За 2007 г. във ІІ отделение на Административен съд - София с най-много приключени дела е съдия Любка Стоянова – 84 бр. дела.
  Следва да се отбележи, че през 2007 г. условията на труд в АССГ за всички съдии са били изключително трудни: „Поради неизпълнение на задължението на Министерския съвет и Областния управител по § 3, ал. 5 от ПЗР на АПК да осигурят помещения за дейността на съда, Административен съд - София беше временно настанен в Съдебната палата, където разполагаше само с два кабинета за съдии, регистратура и част от помещение от 20 кв.м. за всички съдебни служители. Делата се разглеждаха в една единствена съдебна зала, като нерядко се налагаше провеждане на съдебни производства в коридорите на Съдебната палата.”


  В Годишния доклад за 2011 г. е посочено, че е извършена планова проверка от Инспектората при Висшия съдебен съвет съобразно Заповед № ПП-01-10/07.03.2011г. и Заповед № ПП-01-14/13.04.2011г. на Главния инспектор на Инспектората. Обхватът на проверката включи дейността на АССГ, Първо отделение по образуването, движението и приключването на административните дела за периода 01.01.2010 г. – 31.01.2010 г., а за Второ отделение - за периода 01.01.2010 г. – 15.04.2011 г. Проверяващите констатират, че организацията на административната дейност на АССГ е много добра, отделните служби работят ефективно, при добро взаимодействие и координация. Дисциплината на работното място е добра и процесът на обслужване на гражданите е максимално оптимизиран. Според единодушното мнение на всички инспектори, данните обективират извод за най-високата средна месечна натовареност за страната, като Инспекторатът при Висшия съдебен съвет подчертава значителната правна и фактическа сложност на делата.
  Източник: Годишни отчетни доклади на АССГ от 2007 до 2011 г. Изнесени са данни само от 2007 и 2011 г., тъй като те са обусловени  като релевантни.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма данни за налагани дисциплинарни наказания и образувани дисциплинарни производства за налагане на такива наказания и не са установени негативни прояви на съдия Стоянова. 
  Получавала ДМС през периода, за който се извършва атестирането.
  Източник: Становище на административния ръководител, приложено към кадровата справка на съдия Стоянова, актуална към 30 септември 2011 г. 

   

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 26.01.2009 г. Любка Стоянова сочи, че е била управител на "Ричлайн Консулт" ЕАД.
  Като 
  задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. е отбелязала 50 000 /петдесет хиляди/ евро към ТБ „Алианц България“ АД.
  Като свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси посочва: Росен Василев Стоянов, Христо Тодоров Христов, Мария Василева Стоянова, Гинка Христова Тодорова и Елена Любомирова Митова.
  За друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо) съдия Стоянова посочва "сключен договор за строителство и довършителни работи с Асен Пенчев Андреев".

  На 09.06.2011 г. Съдия Стоянова отбелязва настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ, като декларира следното: 
  "Съпругът ми адвокат Росен Стоянов е член на адвокатско дружество „Батков и Сие”, вписано в регистъра на адвокатските дружества при СГС, по ф.д. № ххх от 2007 г. Дружеството е упълномощено да представлява и защитава „АКСОН БЪЛГАРИЯ” ООД в производството по обжалване на наказателно постановление №ххх/2008 г., издадено от Началника на Митница „Аерогара-София”. Аз съм член на състава, разглеждащ КАНД № ххх/2011 г. на Административен съд – София град, което е образувано по Предложение на Софийска градска прокуратура за възобновяване на административно наказателно производство по наказателно постановление № ххх/2008 г., издадено от Началника на Митница „Аерогара-София”, срещу „АКСОН БЪЛГАРИЯ” ООД. С оглед избягване на всяко съмнение относно възникване на частен интерес и конфликт на интереси по смисъла на чл. 2 от ЗПРКИ, едновременно с подписване на декларацията се отвеждам от разглеждане на делото като член на състава."

  Източник: Декларация по ЗПУКИ от 26.01.2009 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, Декларация по ЗПУКИ от 09.06.2011 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Любка Петрова Стоянова не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2007 г. (встъпителна), 2008 г. (първа), 2008 г. (втора), 2009 г., 2010 г.

  Представените данни са актуални към датата на придобиване на статут на несменяемост на Любка Стоянова  - 03.05.2012 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 23.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито 

  Виж придобитото недвижимо имущество на Любка Стоянова към 03.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  • 2007 г. (встъпителна)
  • 2008 г. (първа)
  • 2008 г. (втора)
  • 2009 г.
 • Имотен регистър

   

  Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 06.04.2012 г.
  КНИГАДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ  
  Тип АктУЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 
  Година2008
  УсловиеКРЕДИТ - 50 000 ЕВРО  
  СтраниКРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК/БУЛСТАТ 128001319
  ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ /БИВША БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ ТБ/
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ЛЮБКА П. СТОЯНОВА    
  ИмотСамостоятелен обект в сграда, площ по док. - 120.100 кв.м., гр.София,
  Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: *; Тип на имота: Градски;
  обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.
  СтраниКРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК/БУЛСТАТ 128001319
  ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ /БИВША БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ ТБ/  
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - РОСЕН В. СТОЯНОВ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ЛЮБКА П. СТОЯНОВА 
  ИмотСамостоятелен обект в сграда, площ по док. - 21.090 кв.м., гр.София,
  Описание: ГАРАЖ */КОТА -2.40/; Тип на имота: Градски;
  обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София. 
  КНИГАПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
  Тип АктПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
  Година2008
  СтраниПРОДАВАЧ - ЕИК/БУЛСТАТ 175422290 ДОМЕНИКА  
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ - ЛЮБКА П. СТОЯНОВА 
  ИмотСамостоятелен обект в сграда, площ по док. - 21.090 кв.м., гр.София,
  Описание: ГАРАЖ * /КОТА -2.40/;Тип на имота: Градски;
  обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.
  СтраниПРОДАВАЧ - ЕИК/БУЛСТАТ 175422290 ДОМЕНИКА  
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ - ЛЮБКА П. СТОЯНОВА 
  ИмотСамостоятелен обект в сграда, площ по док. - 120.100 кв.м., гр.София,
  Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: *; Тип на имота: Градски;
  обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити 

  Виж придобитите моторни превозни средства на Любка Стоянова към 03.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  • 2007 г. (встъпителна)
  • 2008 г. (първа)
  • 2008 г. (втора)

  2. Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Любка Стоянова към 03.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  • 2008 г. (първа)
  • 2008 г. (втора)
 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Любка Стоянова към 03.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Любка Стоянова към 03.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Налични парични средства

  Виж декларираните налични парични средства на Любка Стоянова към 03.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Любка Стоянова към 03.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността

  Виж декларираните направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността на Любка Стоянова към 03.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие

  Виж декларираните дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие на Любка Стоянова към 03.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева на Любка Стоянова към 03.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  • 2008 г. (първа)
 • Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

  Виж декларираните дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества на Любка Стоянова към 03.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  • 2007 г. (встъпителна)
  • 2008 г. (първа)
 • Участие в НПО

  Член на Съюза на съдиите в България.

  Източник: Интернет страница на Съюза на съдиите в България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  Към 09.04.2012 г.* (дата на изготвяне на профила) няма данни за извършвани проверки за съдия Стоянова от Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Към месец май 2013 също няма налични такива данни.
  Забележка: Данните за проверени на интернет страницата на Комисията са в процес на обработка и актуализация. БИПИ ще продължи да извършва регулярни справки на интернет страницата на Комисията.

  Източник:  http://comdos.bg/

 • Допълнителна информация

  1. Данни от Анкетния лист за самооценка (АЛС) на съдия Любка Петрова Стоянова.
  В тази секция се представя информация, получена от Анкетния лист за самооценка, който кандидатите попълват по тяхно желание. Целта е в рамките на  Инициативата за прозрачни съдебни назначения да се обогати информацията за профилираните съдии. В АЛС на съдия Стоянова, в качеството и на съдия, в процедура по атестиране за придобиване статут на несменяемост, е добавен специален модул "Несменяемост". 
  БИПИ си запазва правото на преценка каква част от информацията, споделена в АЛС да включва в профилите. Пълната анкета е достъпна в секция "Всички приложения".  


  Въпрос: Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а,  станало/и обект на висок медиен  и обществен  интерес? 
  Отговор: 
  "Делото не се характеризира с фактическа или правна сложност, доколкото касае определяне на размер на обезщетение за отчуждаване на поземлен имот на територията на Столична община. Предмет на делото е голям имот за размерите на централната градска част /над 4 дка/, като размера на обезщетението му надмина 8 млн. лв., тъй като отчуждаването на имота беше предприето от Столична община в пика на сделките с недвижимите имоти, когато средната пазарна стойност съобразно реално сключените сделки надминаваше 1000 евро за кв.м. в  Зона - Център на гр. София.
  Постановеното от мен решение беше взето въз основа на обективните данни и доказателства, съдържащи се в делото, както и с помощта на изготвени единична и тройна съдебно техническа експертиза.
  Делото предизвика висок медиен интерес и разделение в общественото мнение, доколкото касае щекотливия въпрос за справедливото овъзмездяване на лицата при принудително отчуждаване на лична собственост за обществени /в случая общински/ нужди и намиране на баланса между публичния и частния интерес. Допълнително усложнение по спора създадоха последващите действия на страните по делото и техните процесуални представители, както и колеги съдии и съдия-изпълнители."

   

  Въпрос: Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия?  
  Отговор: "Огромната натовареност, с която се боря оказва силно негативно влияние върху компетентното и своевременно постановяване на актовете, което би трябвало да представлява ефективното правосъдие. 
  Единствения противовес на този негативен фактор е дълбоката ми увереност, че дължа на гражданите /обществото като цяло/ съвестно изпълнение на задълженията, които са ми възложени по закон. От това страда изключително много здравословното ми състояние и семейството ми.
  Друга допълнителна трудност създава разнопосочната съдебна практика на ВАС, която не позволява предвидимост на правосъдната дейност. Вероятно това се дължи на непривичната функция на един Върховен съд да разглежда множество по обем и материя първоинстанционни дела, което го отдалечава от основната му функция за уеднаквяване на правоприлагането и указания при тълкуването на нормативните актове.
  Не на последно място, негативна тенденция в административното правораздаване е честата промяна в законодателството, когато един нормативен акт може да бъде променян в рамките дори на месец. Това създава затруднения на административните органи и на частните лица да приложат своевременно и адекватно съответните действащи норми. Тези затруднения неминуемо рефлектират и върху правоприлагането от страна на съда, доколкото често се забелязва своего рода законодателна антиномия, която поставя съдията в мисловен вакуум, който не може да бъде преодолян само с вътрешното му убеждение."

   

  Въпрос: Моля, споделете накратко  личните си впечатления от процеса на Вашето атестиране: 
  Отговор: 
  Личното ми мнение е положително, доколкото считам че в конкретния случай е отчетена обективно личната ми натовареност в сравнение с останалите административни съдии в страната. Взети са предвид съдържанието и характеристиката на постановяваните от мен актове, както и усилията ми въпреки свръхнатовареността да продължа да постановявам актове в разумни срокове. Взета е предвид и липсата на отрицателни констатации от периодичната проверка на Инспектората на ВСС. Атестирането ми за получаване на статут на несменяемост премина при минимални административни затруднения, поради което не мога да имам възражения за протичането на този процес.

 • Комуникационен дневник

  Съдия Стоянова бе съдията от АССГ, която най-напред заяви желание за участие в Инициативата за прозрачни съдебни назначения. По време на съставянето на профила, тя бе изключително комуникативна, диалогична и експедитивна в работата с екипа на БИПИ. Предостави коментари по своя профил и ценни препоръки към екипа на Института. 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре