последна промяна:

Наталия Александрова Ангелова

кандидат по процедура за Несменяемост
Статус процедура: Текущи

Лична информация

 • Име Наталия Александрова Ангелова
 • Дата и място на раждане

  Родена на 10.08.1963 г. в гр. Криводол, обл. Враца. 

 • Семейно положение

  Разведена. Има две деца.

 • Образование

  УНСС, Специалност Икономика. Период на обучение от 1981 г. до 1986 г.
  УНСС, Специалност Право, завършва през 1997 г. с общ среден успех от курса на следване "отличен 5,66" и среден успех от държавните изпити "мн. добър 5,33".
  СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Международни отношения, магистърска програма Право на Европейския съюз. Общ среден успех „отличен 5,69” и среден успех от положените държавни изпити „отличен 6,00”. Съдия Ангелова получава грамота за висок успех.
  Период на обучение: 2010 г. – двусеместриален курс на обучение.
  Източник:  Копие на Дипломи за завършено висше образование, предоставени на БИПИ от съдия Ангелова.

 • Езици

  Владее немски и руски езици. Английски език на основно ниво.
  Източник: Сертификати за успешно преминали курсове, данни на съдия Ангелова.  

 • Продължаващо обучение

  - Сертификат от Национална асоциация "Правна инициатива за местно самоуправление" (Обучител по Закона за обществените поръчки) - 02.02.2006 г.
  - Сертификат от Агенция за устойчиво развитие и европейска интеграция "Екорегиони" (за въвеждане система на управление за контрол на качеството на околната среда), София - 28.06.2005 г.
  - Удостоверение за обучение по трудово право от А генция "Виола" София - 2002 г.
  - Удостоверение 0053/19.12.2003 г. от Институт за публична администрация и европейска интеграция към Министъра на Държавната администрация за участие в програма "Чуждоезиково обучение" - английски език
  - Удостоверение 1422/06.02.2004 г. от Институт за публична администрация и европейска интеграция към Министъра на Държавната администрация за участие в програма "Новата българска администрация - гаранция за държавността"
  - Почетен диплом за личен принос и участие в международна конференция "Европейския съюз след Лисабонския договор - по-близо до гражданите"
  - Участие в семинар "Европейски изпълнителни основания" - 28.-29.09.2009 г.
  - Участие в семинар "Обучение за подпомагане на  дейността на помощните атестационни комисии" по проект Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители" - 2009 г. 
  - Участие в V симпозиум по Европейско данъчно право и IV Европейски форум по ДДС - гр. Триер, Германия - 28-30.11.2007 г.
  - Участие в семинар "Защита на класифицираната информация в съдебната система" 03-05.12.2007 г.
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към 01.08.2011 г. и данни от съдия Ангелова.  

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  от 13.04.1999 г. до 01.06.2002 г. - адвокат в АК Враца - 3г. 1м. 18д.
  от 01.06.2002 г. до 15.02.2007 г. - главен секретар и съвместяваща длъжността "главен юрисконсулт" в Областна администрация Враца - 4г. 8м. 14 д.  
  Общ стаж извън съдебната система: 7г. 10м. 2д. 

  В органите на съдебната власт:
  от 20.02.1998 г. до 15.11.1998 г. - съдебен кандидат в Окръжен съд Враца- 8м. 25 д.  
  от 15.02.2007 г. до настоящия момент - съдия в Административен съд София-град 

  Общ стаж в съдебната система към 15.04.2012 г.: 5 г. 3 м. 0 д.
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към 01.08.2011 г. и данни от съдия Ангелова.

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Съдия в Административен съд София-град. Придобива статут на несменяемост с решение на ВСС от 7 юни 2012 г.
 • Кариерно израстване

  Съдия Ангелова е израснала последователно от съдебен кандидат в Окръжен съд Враца, адвокат в АК Враца, главен секретар и съвместяваща длъжността юрисконсулт в Областна администрация Враца и съдия в Административен съд София-град от началото на функциониране на институцията (назначена с протокол 49/28.11.2006 г. от заседание на ВСС). В конкурса за административни съдии се класира на 15-то място, като оценката от писмения и изпит е „5,75”, а от устния „6,00”.

  Съдия Ангелова е с нормативно признат ранг "Съдия в АС", съгласно чл. 233, ал. 2 от ЗСВ, считано от 07 май, 2009 г. През същата година е избрана за член на Българската асоциация по Право на ЕС с председател Александър Арабаджиев. Освен това, през 2009 г. е избрана за "съдия на годината" от Асоциацията на българските административни съдии с председател Стефка Стоева.

  Със заповеди на Министъра на правосъдието от 13.10.2010 г. и от 08.03.2011 г. съдия Ангелова е определена за резервен член на Комисия по провеждане на избор за кандидат за съдия в Съда на ЕС и в Общия съд в Люксембург. Има изготвени 10 преюдициални запитвания към месец май, 2012 г., сред които делото на Зухейр Фрайех Халаф (С-528/11 на Европейския съд в Люксембург), дело С-78/12*, дело С-180/12**.
  Също така, в Доклада на Съда на Европейския съюз за 2011 г. (Б. "Практиката на съда през 2011 г." - достъпно е като приложение в тази секция и във "Всички приложения" в страничното кратко меню на профила) е обсъдено решението по делото "Аладжов", като до момента това е единственото такова решение от българска страна, отбелязано в Доклад на Съда на ЕС.
  В сп. Европейски правен преглед, е публикувана статия на съдия Ангелова, озаглавена "Свободата на движение на българските граждани като граждани на Европейския съюз и мерките за ограничаването и (Решения на Съда на ЕС по дела С-430/10, Гайдаров и С-434/10, Аладжов, решение 2/2011 на КС и тълкувателно решение 2/2011 на ВАС). В същия брой са публикувани статии и по още две нейни преюдициални запитвания - "Правото на лихва за забава върху възстановен ДДС" (стр. 193-204) - делото Енел и "Приемането на митническата декларация в светлината на решението ДП груп", (стр. 204-226), които са от други автори.
  Помощна атестационна комисия в състав Виолета Ковачева, Аделина Ковачева и Емилия Миткова отправя окончателно предложение за комплексна оценка "много добра" 95 точки. КПА приема изцяло предложението на ПАК. Единният атестационен формуляр е връчен на съдия  Ангелова на 17.11.2011 г., към който тя не отправя възражения. 
  Придобива статут на несменяемост с решение на ВСС от 7 юни 2012 г. по протокол №23 от същата година.


  На съдия Ангелова не са налагани дисциплинарни наказания и не са образувани дисциплинарни производства за налагане на такива наказания. 
  __________
  * Делото е по повод  искане за отмяна на ревизионен акт, издаден от Териториална дирекция на НАП – София-град с жалбоподател „Евита–К” ЕООД и ответник – директорът на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” при Централното управление на НАП. Предмет на преюдициалното запитване е тълкуването на понятието „доставка на стоки” по смисъла на чл. 14, §1 от Директива 2006/112/ЕО, в случаите, при които доставчикът не е собственик на стоките.
  ** Делото е с жалбоподател "Стоянов и КО" ЕООД и ответник Началника на Митница столична.
  Източник:Протоколи от заседания на ВСС, атестационен формуляр, актуален към 01.08.2011 г., данни от съдия Ангелова, доклад на Съда на ЕС за 2011 г., интернет страница на сп. Европейски правен преглед

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

   

  Срочност на изготвяне на съдебните актове
  Дела през периода на атестиране
  годинаостанали
  несвършени 
  постъпилинасроченисвършени
   2007 55 188  133
   2008 37 243  261
   2009 138 327  226
   2010 189 327  276
   2011 171 357  375
   2012 200 34  5
  Срокове за изготвяне на съдебните актове
  годинаброй свършени
  дела 
  свършени
  в срок до 1 месец
  свършени
  в срок до 3 месеца
  свършени
  в срок до 1 година
   2007 133 127 6 
   2008 261 150 88 23
   2009 226 181 31 14
   2010 276 174 30 72
   2011 375 203 66 106
   2012 5 4 0 1

  Констатации: Данните в справката показват, че съдия Ангелова своевременно насрочва и разглежда делата. Единственият и проблем е във връзка с навременното изготвяне на съдебните актове. Прави впечатление, че забавянето се дължи на много обстойното им мотивиране. В акта за резултатите от извършената планова проверка от Инспектората към ВСС изрично е отразено, че забавянето е във връзка и с проучвания и подготовка на преюдициални запитвания до Съда на ЕС, които са осем на брой. Проверяващият екип е отбелязал, че резултатите не се дължат на бездействия на съдията, а на ангажираността и с изготвените запитвания, като не е намерен точен баланс за изпълнение на двете дейности. 
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към 01.08.2011 г. и актуална справка на съдия Ангелова по част IV от Атестационния формуляр.

 • Висящи дела
  Брой висящи дела от датата на образуване
  до 3 месецаот 3 до 6 месецаот 6 месеца до 1 годинанад 1 година
   72 49 45 34

  Източник: Актуална справка на съдия Ангелова по част IV от Атестационния формуляр.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това
  постановени
  актове 
  годинаподлежащи
  на
  обжалване
  обжалванипотвърдениизцяло
  отменени 
  измененипрекрат.уважени
  жалби
  за
  бавност
  недоп.
  до

  касац.
  обжал. 
   133 2007  0 0 0 0   
   261 2008  34 21 11 2   
   226 2009  70 49 15 6   
   276 2010  47 34 11 2   
   375 2011  65 46 16 3   
   5 2012  7 6 1 0   

  Констатации: От общия брой постановени актове има данни да са обжалвани 195. От последните изцяло потвърдени са 136 или близо 76%, изцяло отменени - 46 или 24%. От изложеното следва, че броят на потвърдените актове е значително по-голям от броя на отменените и изменените актове.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените резултати обхващат период 01.03.2007 г. до 31.01.2012 г. 
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към 01.08.2011 г. и актуална справка на съдия Ангелова по част IV от Атестационния формуляр.

 • Натовареност

  С акт на Инспектората към ВСС за резултатите от извършената планова проверка на АССГ през 2011 г., Първо отделение, в което е разпределена съдия Ангелова, е установено следното: По материя в това отделение се разглеждат дела по ДОПК, ЗМ, КСО, ЗСП, ЗДСл, ЗМВР, ЗДАНС, ЗОВОСРБ, ЗДРДОПБГДСРСБНА, ЗОДОВ и искове по АПК. Проверката е установила натовареност средно по 34 дела на месец, което е висока средна месечна натовареност за съдия. Съдиите, въпреки това, се произнасят в кратки срокове по докладваните им дела, проверявайки редовността и допустимостта... Делата най-често се отлагат, когато има много заинтересовани страни и списъците са непълни. Специално по отношение на съдия Ангелова е направен извод за ниска ефективност на правораздаване - 23%. При насрочени 330 дела, с решение са приключени само 71 дела. Указано и е да проучва по-добре книжата при постъпването им в съда и непосредствено преди съдебно заседание. 
  Съобразно данните, публикувани в интернет страницата на ВСС, касаещи действителната натовареност на административните съдилища е видно, че АССГ е един от най-натоварените административни съдилища и средната индивидуална натовареност на съдия Ангелова е над средната натовареност на магистратите в останалите съдебни райони. 
  Видно от Доклад на работна група, избрана с решение по протокол 6/07.02.2009 г. на ВСС със задача да определи натовареността на магистратите за 2009 г., както и официални данни на ВСС за действителната натовареност на съдиите от административните съдилища по брой дела за разглеждане и всичко свършени дела за 2010г., действителната натовареност на съдия в АССГ е най-висока за страната сред административните съдилища: за 2009 г. са свръхнатоварени, тъй като решените месечно дела на съдия в този съд са 26,56. 
  Средната натовареност за страната е 15,69 дела на един административен съдия месечно.
  За 2010 г. действителната натовареност на съдиите от АССГ към всички дела за разглеждане е 35,83 дела на месец на съдия. Действителната натовареност на тези съдии към всичко свършени дела е 25,15 дела на месец. Според данните, съдържащите се в представената справка от АССГ, средната месечна натовареност на съдия Ангелова съответства на тази на останалите съдии, което означава, че тя също е била сериозно натоварена.
  За 2007 г. следва да се отбележи, че условията на труд в АССГ за всички съдии са били изключително трудни: „Поради неизпълнение на задължението на Министерския съвет и Областния управител по § 3, ал. 5 от ПЗР на АПК да осигурят помещения за дейността на съда, Административен съд - София беше временно настанен в Съдебната палата, където разполагаше само с два кабинета за съдии, регистратура и част от помещение от 20 кв.м. за всички съдебни служители. Делата се разглеждаха в една единствена съдебна зала, като нерядко се налагаше провеждане на съдебни производства в коридорите на Съдебната палата.”
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към 01.08.2011 г., Годишен отчетни доклади на АССГ от 2007 до 2011 г., Аналитичен доклад на статистическите данни за натовареността на съдилищата в Република България за 2011 г. на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт към ВСС. 

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  На съдия Ангелова не са налагани дисциплинарни наказания и не са образувани дисциплинарни производства за налагане на такива наказания.
  За периода на атестиране е поощрявана чрез ДМС в максимален размер, видно от служебна бележка изх. номер 121/21.10.2011 г., издадена от старши специалист "Човешки ресурси" - АССГ.
  Източник:  Атестационен формуляр, актуален към 01.08.2011 г.

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 26.01.2009 г. Наталия Ангелова не е посочила данни за конфликт на интереси. Отбелязала е като задължение към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. задължение към Търговска банка „ДСК” АД - заем в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ евро.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на  Наталия Александрова Ангелова не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2010 г.

  За 2009 г. съдия Ангелова има подадено само уведомление към Сметна палата.

  Представените данни са актуални към датата на приключване на процедурата по придобиване на статут на несменяемост на Наталия Ангелова - 07.06.2012 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 25.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито 

  Виж придобитото недвижимо имущество на Наталия Ангелова към 07.06.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждено 

  Виж отчужденото недвижимо имущество на Наталия Ангелова към 07.06.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Бяла Слатина за периода от 01.01.1992 г. до 12.04.2012 г.

  КНИГАПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
  Тип АктПродажба 
  Година2006
  СтраниПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - Наталия А. Ангелова
  КУПУВАЧ - ЕИК/БУЛСТАТ 175038005 "АГРО ФИНАНС" АДСИЦ    
  ИмотПоземлен имот, НИВА ОТ 3.602 ДКА В М."ВАКОВСКОТО" В ЗЕМЛ.НА С.МАЛОРАД.


 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Наталия Ангелова към 07.06.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева на Наталия Ангелова към 07.06.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Отчуждаване на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

  Виж декларираното отчуждаване на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества на Наталия Ангелова към 07.06.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Член на Съюза на съдиите в България.
  Член на Асоциацията на българските административни съдии. 
  Член на Българска асоциация за европейско право.

  Източник: Интернет страница на Съюза на съдиите в България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Наталия Александрова е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - на 25.06.2008 г. Заключението на проверката  е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/

 • Допълнителна информация

  1. Данни от Анкетния лист за самооценка (АЛС) на съдия Наталия Александрова Ангелова.

  В тази секция се представя информация, получена от Анкетния лист за самооценка, който кандидатите попълват по тяхно желание. Целта е в рамките на Инициативата за прозрачни съдебни назначения да се обогати информацията за профилираните съдии. В АЛС на съдия Стоянова, в качеството и на съдия, в процедура по атестиране за придобиване статут на несменяемост, е добавен специален модул "Несменяемост".
  БИПИ си запазва правото на преценка каква част от информацията, споделена в АЛС да включва в профилите. Пълната анкета е достъпна в секция "Всички приложения".


  Въпрос:
   Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия? 
  Отговор: Професионалната подготовка и нормалната натовареност със съдебни дела.

   

  Въпрос: Смятате ли, че  методиката за атестиране на съдиите трябва да се промени? 
  Отговор:
  Принципно не, но формулярът за атестиране следва да бъде по-детайлен като отразява в по-голяма степен  нравствените и професионални качества на съдията. 

   

  Въпрос: Моля, споделете накратко  личните си впечатления от процеса на Вашето атестиране: 
  Отговор: 
  Добронамерено и с изключително разбиране към проблемите на съдебната власт,  безпристрастност на оценяващите. 

   

  2. Магистратът в медиите 

  Съдия Наталия Ангелова попада в полезрението на медиите във връзка със следните  казуси: 

   СЛУЧАЙ:  КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ:  ВРЪЗКИ: 
   Делото
  "Саид Кадзоев" 
  Саид Шамилович Кадзоев влиза в България
  през 2006 г., молейки  за закрила и статут на бежанец.
  Наместо това е "настанен" в Специален дом за временно
  настаняване на чужденци (Бусманци).
  Там престоява 3 години и 1 месец.
  Кадзоев няма валиден документ за
  самоличност. В тези години той отправя
   три молби
  за предоставяне от България
  на политическо убежище, твърдейки, че ако
  бъде върнат в Руската федерация,
  ще бъде подложен на преследване и мъчения. 
  Когато директорът на дирекция “Миграция”
  при МВР Стефан Христов
  отправя искане към АССГ да се произнесе по
  продължителността
  за задържането на Саид,  
  през 09.2009 г. АССГ отправя
  преюдициално запитване до Съда на
  Европейските общности (сега Съд на ЕС)
  по адм. д. № 3629/2009г на основание
  член 234 ДЕО (267 ДФЕС), както и искане
  преюдициалното запитване да бъде разгледано реда
  на спешното производство съгласно чл. 104а от
  Процедурния правилник на същия съд.
  Съдът решава да уважи това искане. 
  Заключението на Генералния адвокат
  г-н Mazák по Делото е представено на 10.11.2009 г. 
  Решението на Съда (голям състав от 13 съдии)
  е постановено на 30.11.2009 г.
  Пуснаха чеченеца от Бусманци
  - на свобода е никой

   
  Текст на преюдициалното запитване
   
  Решение на Съда на ЕС
   

   

   Делото 
   "Гайдаров"

  През месец септември 2010 г. дванадесети състав на
  Първо отделение на Административен съд София-град (АССГ)
  спира производството по административно дело № 6758/ 2009 г. 
  и отправя преюдициално запитване до Съда на ЕС.
  Страните по делото пред АССГ са Христо Александров Гайдаров -
  ищец и  директора на Главна дирекция „Охранителна полиция”
  при Министерството на вътрешните работи – ответник,
  като производството е във връзка с оспорване на принудителна
  административна мярка за ненапускане на страната и неиздаване
  на паспорти и заместващи ги документи, на основание на
  чл. 76, т. 5 от Закона за българските лични документи. Запитването е
  относно тълкуване на чл. 27, параграфи 1 и 2 от Директива 2004/38
  на Европейския съвет и на Съвета и на чл. 71 от Конвенцията за
  прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. във връзка
  с съображения 5 и 20 от преамбюла на Регламент (ЕО) № 562/2006,
  свързани с ограничаването на свободата на движение и
  пребиваване на граждани на Европейския съюз, както и
  с мерките за предотвратяване и наказване на
  незаконния трафик на наркотични вещества.
  Източник:http://www.prjieu.government.bg/bg/database/2/31/ 

  Съдът в Люксембург се произнесе по
  две български дела
   Делото
   "Аладжов"

  "Българският гражданин г-н Аладжов е един от тримата управители
  на дружеството „Ю.Б.Н. Карго“. С данъчно облагателен акт от
  10 октомври 1995 г., с постановление за принудително събиране
  на митни сборове от 20 август 1999 г., с покана от 10 април 2000 г.
  и със съобщение от 26 септември 2001 г. българската държава се
  опитва напразно да събере от дружеството дължимото от него данъчно
  вземане в общ размер 44 449 лв., представляващо ДДС,
  митнически сборове и лихви върху тях. Вземането не е погасено
  по давност и наложените на 19 юни 2009 г. запори върху
  банкови сметки и моторни превозни средства на дружеството
  не са довели до погасяване на претендираната сума,
  тъй като по сметките са липсвали авоари, а превозните средства
  са били с неизвестно местонахождение.
  Заместник-директорът на Столична дирекция на вътрешните работи,
  при условията на обвързана компетентност, издава по отношение на
  г-н Аладжов забрана за напускане на Република България до погасяването
  или пълното обезпечаване на вземането на държавата,
  на основание член 75, точка 5 от ЗБЛД.
  Петър Аладжов иска отмяна на заповедта, тъй като е мениджър
  по продажбите на друго дружество — „Бултрако“ АД, официален
  вносител на марката „Хонда“ за България — и забраната за напускане
  на страната сериозно затруднява изпълнението на служебните му
  задължения, които са свързани с множество пътувания в чужбина.
  При тези обстоятелства националният съд спира производството
  и отправя запитване към Съда на ЕС." Източник: ЕuroLegis

  Съдът в Люксембург се произнесе по
  две български дела

   

 • Комуникационен дневник

  Съдия Наталия Ангелова предостави на БИПИ допълнителна информация за разглежданите от нея дела през 2012 г., както и за преюдициалните запитвания, които е отправяла в практиката си. Въпреки голямата си натовареност, отдели време и усилие за комуникация с БИПИ и съставянето на нейния профил. 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре