последна промяна:

Красимира Неофитова Милачкова

кандидат по процедура за Несменяемост
Статус процедура: Текущи

Лична информация

 • Име Красимира Неофитова Милачкова
 • Дата и място на раждане

  Родена на 29.07.1971 г. в гр. Видин. 

 • Семейно положение

  Омъжена. Има две деца. Съпруг - Тодор Георгиев Милачков. Съдружник в Адвокатско дружество „Иванов, Милачков, Краев”. Дата на първоначално вписване: 22.2.1995 г., САК.
  Източник: Данни от съдия Милачкова.

 • Образование

  СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Международни отношения, магистърска програма Право на Европейския съюз.
  Период на обучение: 2010 г. – двусеместриален курс на обучение.
  Софийски университет "Св. Климент Охридски", специалност „Право". Период на обучение: 1992 г. - 1997г. Общ среден успех от периода на следване "Мн. добър 4,67" и общ успех от държавните изпити  "Добър 3,67".
  Технически университет - София, специалност "Радио- и телевизионна техника". Период на обучение 1989 г. - 1997г.
  Източник: Копие на Дипломи за завършено висше образование, предоставени на БИПИ от съдия Милачкова. 

 • Езици

  Владее руски език на отлично ниво.  
  Ползва още английски и немски езици.
  Източник: Данни от съдия Милачкова. 

 • Продължаващо обучение

  - Удостоверение за завършен курс „Обучение за служебно развитие. Интегрирането на България в ЕС” – 06.04.2006 г.,
  - Удостоверение за завършен курс по „Управление на държавната и общинска собственост.” – 04.11.2004 г., организирани от Институт по публична администрация и Европейска интеграция.
  - Семинар „процедури по възлагане на обществени поръчки, условия и ред за участие” 29-30.03.2005 г.
  - Удостоверение за завършен основен курс „Анализ на потребностите от обучение, разработване на курсове за обучение”- 18-22.03.2002 г.
  - Обучение по данъчно обжалване в САЩ – 10.-24.08.2002 г.
  - Удостоверение за изучаване на 180 часа немски език на ниво G3 и успешно положен изпит  - Институт ГЕРМАНИКУМ 26.05.1999 г.
  - Участие в семинар „Новият АПК” -30.06.2006 г.- СИЕЛА
  - Обучение на тема „Приложението на правото на ЕС относно правото на убежище – Дъблин ІІ и Евродак – 23.02.2007 г.
  - Обучение „Работа в екип” 27.02.2007 г.
  - Курс по „Начална квалификация за адми-нистративни съдии”, НИП – 30.03.2007 г.
  - Участие в Българо-германски семинар за административни съдии – 20-21.09.2007 г.
  - Участие в семинар  „Актуални въпроси за административното правосъдие” - 17.10.2008 г.
  - Участие в семинар „Член 6 /граждански  аспекти/ от ЕКПЧОС – гаранции за справедлив съдебен процес”, НИП – 12.02.2009 г.
  - Участие в семинар „Съдебно сътрудничество по граждански дела в ЕС”, НИП – 27.03.2009 г.
  - Участие в семинар „Съдебна практика  на Съда на ЕО. Преюдициално заключение", НИП – 09.04.2009 г.
  - Участие в семинар „Права на Човека – член 1 от Протокол 1 към ЕКПЧ-гаранции за защита правото на собственост", НИП – 14.04.2009 г.
  - Курс за обучение на английски език по общата европейска езикова рамка на ниво В1 – 20.01.-24.07.2009 г.
  - Участие в семинар „Изпълнителното производство по реда на новия ГПК” –НИП -16.10.2009 г.
  - Удостоверение за участие в семинар „Прекратяване на служебни правоотношения по ЗДСл. Проблеми на националната  здравно-  осигурителна каса и искове по ЗОД” -21-23.10.2009 г. от НИП
  - Удостоверение за участие в семинар „Данъци, мита и акцизи. Приложение на ЗУТ, Закона за кадастъра ЗДС и ЗОС”, НИП – 27.11.2009 г.
  - Участие в семинар „Управление на времето”
  - Диплома за завършено висше образование – СУ Климент Охридски, специалност МО Право на европейския съюз и диплома за завършена магистратура по право на ЕС Университета Нанси, Франция. - 23.10.2010 г.
  - Сертификат за степен на владеене на руски език – С1 от Министерство на образованието и науката на Руската Федерация. – м.ХІІ.2010 г. 
  Източник: Кадрова справка на съдия Милачкова, предоставена от нея на БИПИ.

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  от 26.01.1998 г. до 26.01.1999 г. - съдебен кандидат в СГС - 1 г. 
  от 15.02.2007 г. до настоящия момент - съдия в Административен съд София-град - 5 г. 7 м. 14 д. (към 30.04.2012 г.)
  Общ стаж извън системата: 7 г. 2 м. 14 д. 

  В органите на съдебната власт:
  от 01.07.1999 г. до 15.02.2007 г. - старши юрисконсулт, гл. юрисконсулт в ГУДА /НАП/ - 7 г. 2 м. 14 д. 
  През около половината от стажа си в данъчната администрация Милачкова се занимава с данъчно-правни въпроси, а след това с възлагане на обществени поръчки и управление на държавната собственост, предоставена на учреждението - в София  и страната.
  Юридически стаж в съдебната система към 30.04.2012 г.: 6 г. 7 м. 14 д. 
  Източник: Кадрова справка и автобиография на съдия Милачкова, предоставени от нея на БИПИ.

 • Текуща длъжност Съдия в Административен съд София-град. Придобива статут на несменяемост с решение на ВСС от 21 юни 2012 г.
 • Кариерно израстване

  Съдия Красимира Милачкова расте професионално последователно от съдебен кандидат в СГС, старши юрисконсулт в Главна данъчна дирекция, впоследствие – главен юрисконсулт в Централното управление на Националната агенция за приходите и съдия в Административен съд София-град.  Добрата си професионална подготовка е доказала с резултата от конкурса за административни съдии, където се класира на 100-но място с оценка от писмения изпит "5,25" и оценка от устния изпит "5,80". Красимира Милачкова е назначена за съдия в АССГ с решение по протокол 49/28.11.2006 г. на ВСС. 

  В становището на административния ръководител (Лозан Панов) по чл. 30, ал. 2 от ЗСВ е отбелязано следното: Съдия Милачкова проявява чувство на отговорност и прецизност в подготовката на делата, провеждане на съдебните заседания и постановяване на съдебните актове. Справя се с възложената й работа, независимо от нейния обем и характер.  Независимо от известно забавяне в периода 2009/2010 г. в резултат на обективни причини (продължително отсъствие на съдията за възстановяване след травма, наред с обучението й в едногодишна магистърска програма „Право на ЕС”), извън този период и понастоящем съдебните решения са постановявани в срок. Проявява високи делови, етични и нравствени качества и умения за работа в екип. 
  Видно от Годишния отчетен доклад на АССГ за 2011 г. съдия Милачкова е взела участие в семинари по Конкурентно право в Будапеща и по въпроси за опазване на водите в Швеция.

  Съдия Милачкова е избрана за член на Комисията за професионална етика от съдиите в АССГ. Тя е с нормативно признат ранг „Съдия в АС”, съгласно чл. 233, ал. 2 от ЗСВ, считано от 7 май, 2009 г.
  На 13.03.2012 г. е проведено събеседване с членовете на Помощната атестационна комисия (ПАК) и съдия Милачкова. Личните впечатления на членовете са, че тя е човек с високо чувство на отговорност и желание за развитие в професията.
  ПАК в състав Йорданка Костова, Илияна Дочева и Емилия Кабурова дава предложение за комплексна оценка от периодичното атестиране "много добра" 95 т. КПА поставя окончателна оценка "много добра" 90 т., като счита че в част VIII, т. 1 "Правни познания и умения за прилагането им" оценката следва да се намали с една точка предвид данните по показателя "Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това". В част VIII, т. 2 "Умение за анализ на правнорелевантните факти", оценката следва да се намали с една точка предвид данните на показателя "разбираемо и обосновано мотивиране на актовете". В част VIII, т. 3 "Умения за оптимална организация на работата" оценката следва да се намали с 3 точки предвид данните по показателя натовареност. С оглед на гореизложеното КПА дава комплексна оценка "много добра" 90 т. на съдия Милачкова.

  Придобива статут на несменяемост с решение на ВСС от 21 юни 2012 г. по протокол №25 от същата година.
  Източник: Кадрова справка на съдия Милачкова, актуална към 30 септември 2011 г.; данни от протоколи на ВСС; данни от Годишни отчетни доклади на АССГ; атестационен формуляр (периодично атесттиране), връчен на 10.04.2012 г. 

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

   

  Срочност на изготвяне на съдебните актове
  Дела през периода на атестиране
  годинаостанали
  несвършени 
  постъпилинасроченисвършени
   2007 60 164  104
   2008 65 204  199
   2009 108 241  198
   2010 114 238  232
   2011 124 326  316
   2012 135 29  18

   

  1.1. Срокове за изготвяне на съдебните актове
  годинаброй свършени
  дела 
  свършени
  в срок до 1 месец
  свършени
  в срок до 3 месеца
  свършени
  в срок до 1 година
   2007 104 103 1 0
   2008 199 177 22 0
   2009 198 145 42 11
   2010 232 163 32 37
   2011 316 218 66 32
   2012 18 8 10 0
   1.2. Срокове за изготвяне на съдебните актове
  година брой свършени
  дела 
  свършени
  в срок до 1 месец
  свършени
  в срок до 3 месеца
  свършени
  в срок до 1 година
   2007 104 48 56 
   2008 199 44 52 103
   2009 198 27 70 101
   2010 232 65 53 114
   2011 316 141 65 110
   2012 18 6 2 10

  Справката в т.1.1. отразява срок за изготвяне на съдебния акт, считано от датата на обявяване на делото за решаване по постановяване на съдебен акт.
  Справката в т.1.2. отразява сроковете за продължителност на разглеждане на делото, считано от датата на разпореждането за насрочване на първо съдебно заседание до постановяване на съдебния акт. 
  Посочените резултати обхващат периода от 01.03.2007 г. до 31.01.2012 г. 
  Източник:
  Част IV на Единния атестационен формуляр, актуална към месец януари, 2012 г., предоставена от съдия Милачкова.

 • Висящи дела
  Брой висящи дела от датата на образуване
  до 3 месецаот 3 до 6 месецаот 6 месеца до 1 годинанад 1 година
   74 29 24 8

  Източник: Част IV на Единния атестационен формуляр, актуална към месец януари 2012 г., предоставена от съдия Милачкова.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това
  постановени
  актове 
  годинаподлежащи
  на обжалване 
  обжалванипотвърдениизцяло
  отменени 
  измененипрекратениуважени
  жалби за
  бавност
  недоп. до
  касац.
  обжалв. 
   104 2007  5 3 2    
   199 2008  47 33 11 3   
   198 2009  85 63 19 3   
   232 2010  77 55 17 5   
   316 2011  86 66 18 2   
   18 2012  8 7 1 0   

  Посочените резултати обхващат периода от 01.03.2007 г. до 31.01.2012 г. 
  Източник:
   Част IV на Единния атестационен формуляр, актуална към месец януари 2012 г., предоставена от съдия Милачкова.

 • Натовареност

  Съобразно данните, публикувани в интернет страницата на ВСС, касаещи действителната натовареност на административните съдилища е видно, че АССГ е един от най-натоварените административни съдилища и средната индивидуална натовареност на съдия Милачкова е над средната натовареност на магистратите в останалите съдебни райони.


  Средната натовареност по щат за 2011 г. на административните съдилища е 14,19 бр. дела за разглеждане месечно от един съдия. Свръхнатоварен е АССГ с 29,59 бр. дела за разглеждане месечно на един съдия по щат. 


  Видно от Годишния отчетен доклад на АССГ за 2007 г. през годината общият брой на постъпилите за разглеждане в Административен съд – София дела е 6 531 дела.
  Административните дела, постъпили за разглеждане в І Отделение са общо 2 839 дела. Административните дела, постъпили за разглеждане в ІІ Отделение, където работи и съдия Милачкова, са общо 2 199 дела.


  Следва да се отбележи, че през 2007 г. условията на труд в АССГ за всички съдии са били изключително трудни: „Поради неизпълнение на задължението на Министерския съвет и Областния управител по § 3, ал. 5 от ПЗР на АПК да осигурят помещения за дейността на съда, Административен съд - София беше временно настанен в Съдебната палата, където разполагаше само с два кабинета за съдии, регистратура и част от помещение от 20 кв.м. за всички съдебни служители. Делата се разглеждаха в една единствена съдебна зала, като нерядко се налагаше провеждане на съдебни производства в коридорите на Съдебната палата.”
  Източник: Годишни отчетни доклади на АССГ от 2007 до 2011 г., Аналитичен доклад на статистическите данни за натовареността на съдилищата в Република България за 2011 г. на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт към ВСС. 

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  За периода на атестиране съдия Милачкова няма налагани дисциплинарни наказания и други официално признати негативни прояви.
  Редовно е получавала допълнително материално стимулиране.
  Източник: Становище на административния ръководител, приложено към кадровата справка, актуална към месец януари 2012 г. на съдия Милачкова.

   

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от  29.01.2009 г. Красимира Милачковае декларирала:
  -
  Към датата на избирането /назначаването на длъжността: има участие в следните търговски дружества: акции от масова приватизация в „Софарма Логистика” АД и „Индустриален фонд” АД;
  *Съдия Милачкова отбелязва, че акциите са продадени преди години. 
  задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.: Ипотечен кредит в Банка ДСК и кредитна карта на ОББ;
  Свързани лица, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: Т. Г. Милачков, Е. Б. Станкулова, П. П. Станкулов, П. Й. Станкулов, Н. А. Иванов, А. Н. Асенов, Б. Г. Милачков, К. М. П. – Милачкова, Г. Т. Милачков, С. Б. Милачкова, Адвокатско дружество „Иванов, Милачков, Краев”.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на  Красимира Неофитова Милачкова не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2007 г. (встъпителна), 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.

  Представените данни са актуални към датата на приключване на процедурата по придобиване на статут на несменяемост на Красимира Милачкова   - 21.06.2012 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 23.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито 

  Виж придобитото недвижимо имущество на Красимира Милачкова към 21.06.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

   

  Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 18.04.2012 г.
  КНИГАОТБЕЛЯЗВАНИЯ  
  Тип АктЗаличаване на законна ипотека 
  Година2011 
  УсловиеЗАЛИЧАВАНЕ НА ЗАК.ИПОТЕКА 
  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК  
  Ипотекарен длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Ипотекарен длъжник - КРАСИМИРА Н. МИЛАЧКОВА   

  ИмотСамостоятелен обект в сграда, площ по док. - 91.430 кв.м., гр.София,
  Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе.
  КНИГАЗАКОННИ ИПОТЕКИ 
  Тип АктУЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 
  Година2001
  СтраниКРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК/БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК  
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - КРАСИМИРА Н. МИЛАЧКОВА   
  ИмотСамостоятелен обект в сграда, площ по док. - 91.430 кв.м., гр.София,
  Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; 

  Служба по вписванията - Видин за периода от 01.01.1992 г. до 18.04.2012 г.

  КНИГАПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
  Тип АктПродажба 
  Година2004
  СтраниПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ - Красимира Н. Милачкова   
  ИмотПоземлен имот, с площ от 1640 кв.м., ведно с паянтова едноетажна жилищна сграда от 90 кв.м.,
  ПАЯНТОВА ЕДНОЕТ.ЛЯТНА КУХНЯ ОТ 35КВ.М.И ПАЯНТОВА ДВУЕТ.СТОП.СГРАДА/НАВЕС
  С ОГРАДНИ СТЕНИ/ОТ 110КВ.М. ГР.БРЕГОВО.
  Служба по вписванията - Пазарджик за периода от 01.01.1992 г. до 18.04.2012 г.
  КНИГАПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
  Тип АктПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ 
  Година1998
  СтраниПРОДАВАЧ - КРАСИМИРА Н. МИЛАЧКОВА
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ИмотПоземлен имот, гр.Пазарджик, АДВОКАТСКА КАНТОРА; Градски,
  обл. ПАЗАРДЖИК, общ. ПАЗАРДЖИК, гр.Пазарджик.


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити 

  Виж придобитите моторни превозни средства на Красимира Милачкова към 21.06.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Красимира Милачкова към 21.06.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Красимира Милачкова към 21.06.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  Съдия Милачкова отбелязва, че задължението и към ДСК е погасено на 06.12.2011г.

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Красимира Милачкова към 21.06.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева на Красимира Милачкова към 21.06.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Член на Съюза на съдиите в България.
  Член на Асоциацията на българските административни съдии.

  Източник: Интернет страница на Съюза на съдиите в България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Красимира Неофитова Милачкова е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008 г. Резултатът на проверката е неустановена принадлежност.

  Източник: www.comdos.bg

 • Допълнителна информация

  1. Данни от Анкетния лист за самооценка (АЛС) на съдия Красимира Неофитова Милачкова.
  В тази секция се представя информация, получена от Анкетния лист за самооценка, който кандидатите попълват по тяхно желание. Целта е в рамките на Инициативата за прозрачни съдебни назначения да се обогати информацията за профилираните съдии. В АЛС на съдия
  Милачкова, в качеството и на съдия, в процедура по атестиране за придобиване статут на несменяемост, е добавен специален модул "Несменяемост".
  БИПИ си запазва правото на преценка каква част от информацията, споделена в АЛС да включва в профилите. Пълната анкета е достъпна в  секция "Всички приложения".


  Въпрос: 
  Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а,  станало/и обект на висок медиен  и обществен  интерес? 
  Отговор:
  "Делото за премахване на дискотека «Амнезия» в Студентски град. За голямо съжаление, едва трагичният случай привлече вниманието на обществото към един огромен градоустройствен проблем, какъвто представлява сега кварталът, а някога беше наистина изключително приятно място със собствена, неповторима атмосфера. Реституцията на земеделски земи в междублоковите пространства и зелените площи беше съвсем естествено последвана от строителство в тях; при това устройствените планове, които бяха предвидили определено съотношение на сгради и озеленяване, бяха променени, като на място, предвидено за два блока например, бяха сложени шест - сега виждаме резултата и той не е добър, дори при напълно законно строителство. Когато е и незаконно, проблемите нарастват неколкократно. Ситуацията обаче видимо беше приемлива за обществото до момента, когато се случи това трагично събитие. Освен всички други последствия, които имаше, конкретно в областта на градоустройството като част от материята на делата, разглеждани от състава, бих отбелязала, че общественото внимание предизвика поредна промяна на подробните устройствени планове за Студентски град, с която е направен опит досегашните неблагоприятни практики да бъдат прекратени и да бъде запазено това, което все още е възможно. Интересно е, че обществените обсъждания на тези проекти, макар и надлежно проведени и публични, ни най-малко не предизвикаха медиен интерес. Няма да е точно да се каже и, че са предизвикали истински обществен интерес – при обсъжданията са формирани общо взето две големи групи – на собственици на земи, които настояват строителството да продължи, и на студентите, които живеят там и намират, че предвидените гаранции за доброто развитие на квартала са крайно недостатъчни. И двете групи всъщност представят личен интерес на отделната група, а не цялостна визия за устойчиво развитие в общ интерес. Околната среда е наистина важна за всеки човек и затова да се надяваме, че след периода на криза кварталът ще се развие отново като приятно място. По-специално за имота, предмет на делото, много бих се радвала да го видя с реализирано мероприятието, за което е предназначен – озеленяване и параклис."

   

  Въпрос: Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия? 
  Отговор:
   "Не бих искала да звучи като клише или нещо подобно, но наистина мисля, че най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата ми като съдия, както и на повечето колеги, е желанието да се намери законосъобразното и най-добро решение на разнообразните проблеми, които се поставят. Всяко дело е важно за страните; законосъобразното решаване на техния спор е важно за тях самите, но и за цялото общество. Съвсем просто казано, постигането на справедливост носи такова удовлетворение, което подтиква винаги да се стараете да давате най-доброто от себе си за тази цел."

   

  Въпрос: Какво е Вашето мнение за  сегашната нормативна уредба на процедурата по придобиване статут на несменяемост:
  Отговор:  
  "в. Уредбата трябва да бъде по-пълна и прозрачна"
  Сега прилаганите правила са твърде общи и неконкретни. Например, по няколко показателя от атестационния формуляр максималният брой точки е 20, в т. ч. натовареност, но няма критерий за разпределение за точките в интервала от 0 до 20. За натовареността например би могло точките да се определят съответно 20 за свръхнатоварените съдилища, 15 за много натоварените, 10 за средно натоварените и 5 за слабо натоварените – тези групи съдилища са определени в решение на ВСС. Или за критерия за отменени актове: първо, би трябвало да се определи единен критерий за определяне на процента им – ако разгледате различни атестации, публикувани от ВСС, ще установите, че различните комисии определят този процент по различен начин – като съотношение на брой отменени към всички обжалвани актове, или към всички постановени, или към броя на обжалваемите, или сбора на отменени и изменени към някое от предните три, или пък като отношение на отменените към оставените в сила актове. На второ място, след като процентът бъде определен по такъв единен и предварително известен начин, „стъпката”, с която да бъде определян броят точки, също е необходимо да бъде предварително известна. Така например, при нито един отменен акт на състава да се определят 20 точки, при 10 % отменени – 18 точки, при 20 % - 16 точки, 30 % - 14 точки, 40 % - 12 точки, и т. н. в низходящ ред до при 100 % отменени актове – нула точки. Сега няма критерии за определяне на броя точки по нито един от показателите, а съответно и възможността да бъде направено възражение по оценката не е подкрепена с практически гаранции – атестираният не разполага с конкретни правила по оценяването, на които да се позове. Наред с това, в периода до оценяването той не разполага с обективни критерии, с които да съобразява работата си."

 • Комуникационен дневник

  Съдия Милачкова се свърза с БИПИ и изяви желание за съдействие в развитието на Инициативата за прозрачни съдебни назначения. В хода на съставяне на нейния профил, тя предостави на екипа на Института подробна информация за своята работа, проявявайки особена диалогичност и отзивчивост в комуникацията с БИПИ.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре