последна промяна:

Кети Методиева Маркова

Номинация на президента за съдия в Конституционния съд на Република България
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Кети Методиева Маркова
 • Дата и място на раждане

  Родена на 21.09.1963 г. в гр. Монтана. 

 • Семейно положение

  Неомъжена.

 • Образование

  СУ "Св. Кл. Охридски", специалност Право, завършва през 1986 г. с общ среден успех от курса на следване "Мн.добър 5,40" и успех от държавните изпити "Отличен 6,00"
  Източник: Биографична справка на съдия Маркова, публикувана на интернет страницата на Президента на Република България и данни на съдия Маркова.

 • Езици

  Ползва английски и руски езици.
  Източник: Биографична справка на съдия Маркова, публикувана на интернет страницата на Президента на Република България. 

 • Продължаващо обучение

  Следдипломна квалификация:
  Специализации в Брюксел, Белгия, и Хага, Холандия.
  Участие в множество семинари по проблемите на наказателното право и процес, организирани от Министерство на правосъдието, Център за обучение на магистрати, Национален институт на правосъдието и др., в страната и в чужбина. 
  Източник: Биографична справка на съдия Маркова, публикувана на интернет страницата на Президента на Република България.

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  Няма такъв.

  В органите на съдебната власт:

  от 2005 г. до настоящия момент - съдия във Върховния касационен съд, наказателна колегия;

  от 1998 г. до 2005 г. - съдия в Софийски апелативен съд с ранг “съдия ВКС”, а от 2003 г.- с ранг “председател на отделение ВКС”;
  от 1993 г. до 1998 г. - съдия в Софийски градски съд, от 1997 г.- с ранг “съдия ВКС”;
  от 1992 г. до 1993 г. - последователно: зам.-председател и председател на Втори районен съд - София;
  от 1989 г. до 1992 г. - съдия във Втори районен съд - София;
  от 1987 г. до 1989 г. - младши съдия в Софийски градски съд;
  от 1986 г. до 1987 г.  - стажант-съдия в Софийски градски съд.

  Други дейности:
  Преподавател в Националния институт на правосъдието.
  Лектор по наказателно право и процес в Съюза на юристите в България.
  Участие в поредица семинари и работна група по промени в законодателството по проблемите на прането на пари.
  Източник: Биографична справка на съдия Маркова, публикувана на интернет страницата на Президента на Република България.  

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Съдия в Конституционния съд на Република България - квота на президента. Назначена с Указ №195 от 23.05.2012 г.
 • Кариерно израстване

  Кети Маркова е магистрат с 25-годишен стаж като съдия, преминал последователно през всички съдебни инстанции. На длъжността „съдия” във Върховния касационен съд е преназначена от съдия в Софийски апелативен съд с ранг „председател на отделение във ВКС” със запазване на ранга с решение по протокол 5/23.02.2005 г. на ВСС. 

  През 2012 г. е отличена с Почетен знак  на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Кети Маркова е определена и за съдия със съществен принос в правоприлагането в областта на интелектуалната собственост през 2008 г.

  Освен това, чрез жребий е определена за член на конкурсната комисия за назначаване на съдии в Апелативния специализиран съд, на мястото на Пламен Томов Томов (данни от протокол 25/14.07.2011 г. от заседание на ВСС). През октомври 2011 г. е избрана за член на конкурсната комисия за назначаване на съдии във Върховния касационен съд, видно от протокол 32/13.10.2011 г. от заседание на Съвета.
  Източник: Данни от протоколи на ВСС, биографична справка, публикувана на интернет страницата на президента на Република България.  

   

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела
  Съдия Кети
  Маркова
  Общо насроч.
  в О.З. 
  Отложени Обявени
  за решаване
  Прекратени Решени
  в З.З. 
  Общо
  свършени
  Общо
  разпределени
  за разглеждане
  необявени
  към
  15.01.10г.
   2011 г.  71  6  63  2  23  88  94  -
   2010 г.  73  8  64  1  19  84  92  -
   2009 г.*   7  1  6  -  3  9  10  -
   2008 г.   45  11  34  -  9  43  54  -

  *Уточнение: През 2009 г. съдия Маркова е ползвала дългосрочен отпуск по болест и натрупани годишни отпуски от предишни години.
  Източник:
   СВЕДЕНИЕ за постъпилите, разпределени, насрочени и приключили за периода 01.01.2011 г. - 01.01.2012 г., ІІІ наказателно отделение, предоставено от съдия Маркова.
  СВЕДЕНИЕ за постъпилите, разпределени, насрочени и приключили за периода 01.01.2010 г. – 1.01.2011 г., ІІІ наказателно отделение, извлечено от Годишния отчетен доклад на Върховен касационен съд за 2010 г.

  СВЕДЕНИЕ за постъпилите, разпределени, насрочени и приключили за периода 01.01.2009 г. – 01.01.2010 г., ІІІ наказателно отделение, извлечено от Годишния отчетен доклад на Върховен касационен съд за 2009 г.
  СВЕДЕНИЕ за постъпилите, разпределени, насрочени и приключили дела за периода 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г., ІІІ наказателно отделение, извлечено от Годишния отчетен доклад на Върховен касационен съд за 2008 г.

 • Натовареност

  Видно от Годишния отчетен доклад на Върховния касационен съд за 2010 г. задължителното използване на принципа на случайността при разпределението на делата не позволява специализация по отделения или съдебни състави, поради което и през 2010 г. трите отделения на наказателната колегия са разглеждали делата без профилиране по наказателно-правна материя. 
  През 2010 г. ежемесечно в рамките на две открити съдебни заседания, всеки съдия от наказателната колегия, като член на троен съдебен състав участва в разглеждането, включващо самостоятелно проучване на делото и съвместно произнасяне на решението, на средно по 21 дела месечно, при 27 дела за 2009 г., 28-30 дела спрямо 2008 г. и 45 дела през 2006 година. От тях е бил докладчик средно по 7 дела, по които изготвя и проекта на окончателен съдебен акт, при средно 8-9 дела за 2009 г., 9-10 дела за предходния период 2008-2007 г. и 15 дела през 2006 г. При съобразяване на тази норма на месечно натоварване, новообразуваните дела се насрочват по предварително изготвен график на откритите съдебни заседания, по реда на постъпването им.
  През 2010 г. в наказателната колегия на ВКС са образувани общо 2 316 нови дела, при 2 310 през 2009 г. и 2 179 през 2008 година. По този показател е налице тенденция на устойчивост с леко увеличение спрямо 2008 г. със 137 броя дела.
  През 2010 г. на всеки съдия от наказателната колегия са били възложени да докладва и изготви мотивите на постановените съдебните актове средно по 81 дела, каквото е било положението по този показател и през 2009 година. Или всеки съдия от тричленните съдебни състави е участвал в разглеждането на около 229 нови дела за 2010 г., при 243 дела за 2009 година.
  Източник: Годишен отчетен доклад на Върховния касационен съд за 2010 г.

   

   

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 16.01.2009 г. Кети Маркова не е посочила данни за конфликт на интереси. Като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. е отбелязала договор за ипотечен кредит с “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД гр. София, за сумата от 50 000 лв.

  Източник: Интернет страница на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Кети Методиева Маркова не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на номинация на президента за съдия в Конституционния съд на Република България - 10.05.2012 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 23.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито 

  Виж придобитото недвижимо имущество на Кети Маркова към 10.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър
  КНИГА ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 
  Тип Акт Учредяване на договорна ипотека 
  Година 2011
  Страни Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 831919536 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
   Ипотекарен длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   Ипотекарен длъжник - КЕТИ МЕТОДИЕВА МАРКОВА   
  Имот Поземлен имот, площ по док. - 72.200 кв.м*., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ;
   Тип на имота: Градски;обл.СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София. 
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
  Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
  Година 2011
  Страни Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   Купувач (Частна собственост) - КЕТИ МЕТОДИЕВА МАРКОВА
   Купувач (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот Поземлен имот, площ по док. - 72.200 кв.м.*, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ;
   Тип на имота: Градски;обл.СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.
  КНИГА ЗАКОННИ ИПОТЕКИ
  Тип Акт Учредяване на законна ипотека
  Година 2000
  Страни КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК/БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК  
   ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - КЕТИ МЕТОДИЕВА МАРКОВА   
  Имот Поземлен имот, площ по док. - 21.170 кв.м., гр.София, Описание: ТАВАНСКА СТАЯ;
   Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
  Тип Акт Продажба на недвижим имот
  Година 2000
  Страни ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   КУПУВАЧ - КЕТИ МЕТОДИЕВА МАРКОВА
  Имот Поземлен имот, площ по док. - 21.170 кв.м., гр.София, Описание: ТАВАНСКА СТАЯ; 
   Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.
   
   Поземлен имот, площ по док. - 118.350 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: Т4;
   Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.
   

   *В разпечатката от Имотен регистър е отбелязано наместо "кв.м"- "дка", навярно поради техническа грешка.

 • Моторни превозни средства

  1. Придобити 

  Виж придобитите моторни превозни средства на Кети Маркова към 10.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Кети Маркова към 10.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Кети Маркова към 10.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Налични парични средства

  Виж декларираните налични парични средства на Кети Маркова към 10.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие

  Виж декларираните дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие на Кети Маркова към 10.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация

  Виж декларираните ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация на Кети Маркова към 10.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева на Кети Маркова към 10.05.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Член на Съюза на съдиите в България. 
  Член на Съюза на юристите в България.

  Източник:  Интернет страница на Съюза на съдиите в България, Биографична справка на съдия Маркова, публикувана на интернет страницата на Президента на Република България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Кети Методиева Маркова е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008 г. Заключението на проверката е "неустановена принадлежност".

  Източник: www.comdos.bg

 • Допълнителна информация


  1. Дела с висок обществен интерес

  Като съдия във ВКС, Кети Маркова  е била докладчик по редица дела с висок обществен интерес, сред които делото срещу бившия депутат от ДПС и бивш кмет на гр. Велинград Фидел Беев, обвинен в превишаване на права и злоупотреба с власт и сключване на неизгодни сделки, който бе осъден на 2 години лишаване от свобода, условно, с 5 години изпитателен срок.
  Друго такова е делото с подсъдим следователят Христо Станчев, признат за обвинение за търговия с влияние, осъден да заплати глоба в размер на 3000 лв.
  Била е докладчик по делото срещу бившия вицепремиер и министър на промишлеността Александър Божков, оправдан по обвинение за сключване на неизгодни сделки.
  Докладчик по делото срещу Димитър Желязков „Митьо Очите” с обвинение за притежаване на оръжие и боеприпаси.
  Докладчик по делото за „Фонтана- убиец”, на площад „Славейков”.
  Докладчик по делото за убийство в ЖК „Красна поляна”, разкрито след намирането на мумифицирания труп на жертвата в контейнер за смет, срещу подсъдимия Ивайло Иванов.
  Докладчик е по Тълкувателно решение 2/21.12.2011 г. на ВКС, ОСНК. 

  Като съдия в Софийски апелативен съд, съдия Маркова е била докладчик по мега делото „Опицвет”, при първоначалното му разглеждане като въззивна инстанция от Софийски апелативен съд, решението по което е отменено  от ВКС, единият от подсъдимите - оправдан, а вторият - осъден условно. След последващо възобновяване на делото от ВКС, въз основа на искане на Окръжния прокурор при Софийска окръжна прокуратура, и няколко последователни разглеждания от САС и ВКС, подсъдимите са признати за виновни и осъдени  по обвинението за производство на наркотични вещества.
  Докладчик по делото за екстрадирания полски терорист Йежи Виечорек през 2001 г.
  Докладчик по делото срещу Иван Славков, оправдан от САС по обвинението за притежание на оръжейна колекция.
             
  На 17 октомври 2000 г. съдия Маркова постановява Определение, с което отменява постановление на СГП от 31.07.2000 г. и Постановление от 11.08.2000 г. на Софийска апелативна прокуратура, по преписка с вх.н. 2277/2000 г. по описа на САП. С определението съдия Маркова обявява за незаконосъобразен и необоснован изводът на градската и апелативна прокуратура, че преследвателната давност по делото за убийството на писателя  Георги Марков в Лондон, е изтекла след 20 години, считано от датата на извършване на престъплението (07.09.1978 г.), т.е. на 07.09.1998 г. при наличните данни по следственото дело. Приела е основание за спиране на давността и приложимост на aбсолютната 30-годишна давност.
  Делото е върнато на прокурора за изпълнение на указанията, дадени в мотивите на определението. 
  Източник: Подробна информация, предоставена от съдия Маркова. Данни от интернет страницата на Върховен касационен съд. 

  Медийно присъствие: 

  Сп. "Общество и право", бр. 5/2000 г. "Съдът спря един предизвестен финал на делото "Георги Марков";
  Вк. "Демокрация" от 24.10.2000 г. "Съдът не сложи кръст на делото Георги Марков";
  Вк. "Труд":
  - от 04.07.2001 г . "Татарчев: Има провокация срещу прокурора Колев"
  - от 06.07.2001 г.  "Прокурорът Колев - ябълката на раздора"
  "Особено мнение. Съдия Кети Маркова: Той е действащ магистрат"
  Вк. "Монитор" от 04.07.2001 г. "Бившият прокурор Николай Колев остава в ареста"
  Вк. "Сега" от 04.07.2001 г.  "И апелативният съд остави прокурора Колев в ареста"
  Вк. "Новинар" от 04.07.2001 г. "Прокурорът Колев остава в ареста"
  Вк. "Труд" от 18.03.2002 г. "Сагата "Опицвет" може да има продължение"
  Вк. "Демокрация" от 17.01.2002г. "Финалът на делото "Опицвет" лепна петно върху последната надежда на правосъдието - ВКС"
  Източник: Информация, предоставена от съдия Маркова.


  2. Отговори от съдия Кети Методиева Маркова на въпросите от Специализирaн анкетен лист, изготвен по повод номинацията и за съдия в Конституционния съд на Република България от президента Росен Плевнелиев. 


  2.1. Какво в досегашния Ви индивидуален опит, както професионален, така и личен, е допринесло най-много за развитието Ви като юрист и гражданин?
  - Възпитанието, което съм получила от моите родители, формирането на фундамента от морални ценности, които остават за цял живот;
  - Наученото от моите преподаватели и съдиите от Софийския градски съд, където през 1987 г. постъпих като младши съдия. Сериозно подготвени, знаещи и можещи ерудирани личности, голяма част от които дори в тоталитарните времена не се страхуваха да изразят честно и открито мнението си, те ни учеха не просто да бъдем юристи и да „знаем правото”, не само как да станем добри съдии, но и изграждаха характерите ни: да отстояваме позициите си, да не изневеряваме на принципите си, да пазим съвестта си винаги чиста;
  -  Времето, през което работих в Софийския апелативен съд, в който от момента на създаването му през 1998г., бяха разгледани и решени едни от най- шумните и знакови за този период наказателни дела, при това в условията на максимална прозрачност, в присъствието на значителен брой представители на медиите, т.е. производството протичаше изцяло пред погледа и под контрола на гражданското общество;
  - Трудностите и препятствията, преживяни както в професионален, така и в личен план, които винаги каляват волята и характера и правят човека по- силен. 


  2.2.
   Как като съдия в Конституционния съд смятате, че ще допринесете за общественото благо?
  По същия начин, по който и до момента съм правила това като магистрат- с професионална и гражданска съвест, с отговорност и морал. Общественото благо безусловно изисква развиването и укрепването на правовата държава, а в правомощията на КС е да гарантира върховенството на Конституцията, стабилността на законите и другите актове на Народното събрание, указите на Президента и тяхната конституционосъобразност. А доколкото КС е колегиален орган, отговорното, професионално и принципно упражняване на вменените му правомощия, е отговорност и на всеки отделен съдия.


  2.3Моля, посочете решенията и мотивите по 2 – 3 дела, които най-добре илюстрират Вашето мислене като юрист и Вашата гражданска и ценностна позиция. Бихте ли посочили и свое особено мнение в същия план?
  - Определението за отмяна на постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство, водено за убийството на писателя- дисидент Георги Марков, поради изтекла давност- Софийски апелативен съд;
  - Делото „Опицвет”, чиято последваща процесуална съдба придоби печална известност- Софийски апелативен съд;
  - Решението за оставяне в сила на оправдателната присъда на бившия вицепремиер Александър Божков- Върховен касационен съд;
  - Решенията за потвърждаване осъждането на магистрат- следовател, административен ръководител на следствена служба- за търговия с влияние, както и за оправдаването в касационното производство на осъдените от градски и апелативен съд две съдия- изпълнители- за престъпление по служба-  Върховен касационен съд;
  - Решението за потвърждаване осъждането на бившия кмет на Велинград Фидел Беев- Върховен касационен съд, и мн. др.
  - Най-шумно отразеното в медиите мое особено мнение е срещу определението за задържането на бившия прокурор Николай Колев, при наличието на магистратски имунитет, във въззивна инстанция, в производство по вземане на мярка за неотклонение;
  - Подписвала съм съдебни актове с особено мнение срещу решения на мнозинството за налагане на условни наказания за извършени тежки ПТП от водачи в пияно състояние, както и по отделни конкретни въпроси по делата (за вида и размера на наказанието, основания за оправдаване (осъждане), по процесуални проблеми във връзка с доказателствата.
  Забележка: Поради краткото време за отговор на анкетата, не са посочени точните номера и години на цитираните дела. При проявен интерес това може да бъде направено след съответните справки в съдилищата.


  2.4
  Как считате, че конституционните съдии следва да дефинират и съхраняват в работата си баланса между необходимостта от утвърждаване на правовия ред и ценностите на преамбюла на Конституцията и избягване намесата в политическата сфера и законодателните прерогативи на парламента?
  Като с всяко свое изразено становище, принципна позиция или акт, те обективно и прозрачно ежедневно показват на обществото, че са на висотата на предоставените им отговорности, че  не са подвластни на влияния и зависимости, и че ефективно осъществяваният контрол за конституционност брани и гарантира спазването на фундаменталните права и общочовешките ценности, прогласени в преамбюла на Конституцията. В контекста на казаното следва да се отбележи, че единствено за заемане на длъжностите: съдии в Конституционния съд и членове на ВСС съществува изрично конституционно изискване- за притежаване и на високи нравствени качества, наред с чисто професионалните (чл. 147, ал. 3 и чл. 130, ал. 2 от Конституцията).  Това е своеобразна гаранция за недопускане на политическа намеса в работата на КС и на поемане на ангажименти, в разрез с действаща конституционна уредба.


  2.5. В своята работа като конституционен съдия, за какъв подход при постановяване и мотивиране на тълкувателни решения на КС ще се застъпвате?
  Във ВКС съм участвала при постановяване на значителен брой тълкувателни решения, била съм и докладчик (Тълкувателно решение № 2/ 2011г. на ОСНК). Ако бъда назначена в КС, в тези производства бих се опряла както на собствения си дългогодишен опит на съдия, така и на практиката на колегите ми с по-продължителен стаж в институцията. Приемам и поддържам всички цивилизовани форми на дискусия, спор, дори на сблъсък на противоположни тези и виждания по всеки правен въпрос. Готова съм да изслушам всяко становище, различно от моето, и да го споделя, ако бъда убедена в правилността му със сериозни аргументи. В противен случай - особено мнение. 


  2.6. Смятате ли, че  Конституционния съд следва да променя или преосмисля практиката си по някой въпрос
  и кога? Моля, споделете Вашите аргументи. 
  Отговорът ми е положителен. Въпреки известното колебание и резерви в теорията и практиката по въпроса за силата на присъдено нещо в сферата на конституционното правораздаване, изразявам личното си мнение, че извън ограничението по чл. 21, ал. 5 от Закона за конституционния съд, това е допустимо винаги, когато възникне основание за ревизия на определени позиции, застъпени в предходни актове на КС, напр.  при промяна на контролираната правна уредба, на влизане в сила на международни актове, по които РБ е страна, на настъпила промяна в урежданите обществени отношения, които да се оказват различни от съществувалите при вземане на предходното решение и т.н.


  2.7.
   Моля, споделете Вашето мнение относно нуждата от индивидуалната конституционна жалба? 
  И този въпрос е дискусионен. Не намирам, че към настоящия момент е налице необходимост от допускането на индивидуалната конституционна жалба. Считам, че съществуващият механизъм на сезиране на КС чрез изрично визираните с нормата на чл. 150, ал. 1 от Конституцията субекти, осигурява достатъчно реални възможности и гаранции за охраняването и на индивидуалния интерес, когато конституционно прогласените и гарантирани от Конституцията права на гражданите са се оказали нарушени- напр. с приемането от Народното събрание на конкретен закон, или с отделни негови разпоредби. Обратният подход (само на пръв поглед особено демократичен) би довел до „затрупването” на КС с огромен брой дела с незначителен интерес (или въобще с изначална липса на такъв), което в резултат да му попречи пълноценно да изпълнява същинските си правомощия. В тази насока е достатъчно да се спомене ситуацията в ЕСПЧ, където огромният брой образувани дела създава очевидна несигурност както за страните, така и за съда, относно реалните перспективи за приключването и решаването им в обозримо бъдеще. В производствата по възобновяване на наказателни дела пред ВКС, по Глава ХХХІІІ НПК, въпреки значителния брой на постъпилите и образувани производства, въз основа на депозирани от осъдени лица искания, се удовлетворяват едва около 5% от тях.


  2.8. Как оценявате конституционната възможност за сезиране по чл. 150, ал. 2 на Конституцията на КС от ВКС или ВАС, както и нейната практическа реализация? 
  Като много положителна, а и практиката показва, че това е един действително работещ механизъм за сезиране на КС. В ежедневната си практика по конкретни дела, върховните съдилища работят с огромен брой различни нормативни актове, уреждащи обществените отношения в различни сфери. Когато се установи несъответствие между закона и Конституцията, нормата на чл. 150, ал. 2 от Конституцията дава възможност въпросът да бъде отнесен директно за решаването му от КС от съдебния състав, който разглежда делото, без да се търси „посредничеството” на други институции и представители на законодателната или изпълнителната власт, или да се ангажира целият Пленум на ВКС или ВАС.


  2.9. 
  Виждате ли в лицето на КС пазител на върховенството на Конституцията и в условията на многостепенен конституционализъм и ако “да” – как най-добре би могъл да осъществи тази си функция? 
  Да. Многостепенният конституционализъм, като един сравнително нов феномен, възникнал в последните десетилетия и особено актуален към настоящия момент, предвид членството на Р България в ЕС, разглеждан и в светлината на наложилия се европейски модел на конституционен контрол, по никакъв начин не дерогира или омаловажава функцията на КС като пазител и гарант на върховенството на Конституцията, чието законосъобразно, справедливо и подчинено на основните конституционни принципи упражняване, е негова основна отговорност. 

 • Комуникационен дневник

  Съдия Кети Маркова оказа изключително и навременно съдействие на БИПИ по повод изготвянето на нейния профил. Прояви диалогичност, предостави активна обратна връзка с екипа на БИПИ, както и коментари и изчерпателни допълнителни бележки по съдържанието в профила. 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре