последна промяна:

Калин Иванов Калпакчиев

Кандидат за изборен член на ВСС. Член на Съвета от 03.10.2012.
виж видео от участие в онлайн изслушването (2012.09.12), фасилитирано от БИПИ
Статус процедура: Приключила
Задай въпрос »

Лична информация

 • Име Калин Иванов Калпакчиев
 • Дата и място на раждане

  Роден на 26.09.1971 г. в гр. Стара Загора.
  Източникwww.comdos.bg 

 • Семейно положение

  Женен. Съпругата му Елизабет Лопес Петрова-Калпакчиева е съдия в Софийски градски съд от месец май 2012 г., заема длъжността след конкурс, допреди това е била съдия в Софийски районен съд.
  Източник: Данни от съдия Калпакчиев. 

 • Образование

  Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Право през 1993 г. Общ среден успех през курса на следване "Мн. добър 5,80" и от положени държавни изпити "Отличен 6,00".
  Източник: Професионална биография и данни от съдия Калпакчиев.

 • Езици

  Владее английски и френски езици.
  Източник: Данни от съдия Калпакчиев. 
   

 • Продължаващо обучение

  2010 г. – Обучение в Националната школа на магистратурата на тема "Обучение на обучители”, Париж, Франция

  2004 г. – Обучение на тема „Институциите на френската съдебна система”, организирано от Националната школа за магистрати на Франция, Париж

  2004 г. – Експерт по проект на тема „Осигуряване на достъп до съдебните дела”, организирано от  USAID и финансирано от World Learning

  2002 г. – Обучение „Защита на интелектуалната собственост”, организирано от Министерство на търговията на САЩ, Вашингтон
  Източник: Професионална биография на Калин Калпакчиев, част от неговото  кадрово досие, публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  От 01.11.1998 г. до 30.09.2000 г. – адвокат в АК-Добрич.


  В органите на съдебната власт:
  От 01.04.2005 г. към момента – съдия в Софийски апелативен съд 
  От 02.10.2000 г. до 01.04.2005 г. – съдия в Софийски районен съд
  От 18.09.1996 г. до 30.09.1998 г. – съдия в Районен  съд Добрич
  От 01.11.1995 г. до 18.09.1996 г. – младши съдия в Окръжен съд Добрич
  От 25.05.2009 г. до 31.12.2011 г. – командирован като постоянен преподавател по наказателно право в Националния институт на правосъдието


  Юридически стаж в съдебната система към 09.07.2012 г.: 15 години, 2 месеца, 07 дни.
  Източник: Професионална биография и единния атестационен формуляр, връчен на съдия Калпакчиев на 20.01.2009г., част от неговото  кадрово досие, публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Текуща длъжност Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
 • Кариерно израстване

  Юридическата си кариера Калин Иванов Калпакчиев започва като младши съдия в ОС Добрич през ноември 1995 г. На следващата година е назначен за съдия в РС Добрич, където работи до 01.10.1998 г., когато прекратява трудовите си правоотношения с РС Добрич по собствено желание /Заповед на Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция 2025/2.10.98 /. Професионалното си развитие продължава като адвокат в Адвокатска колегия Добрич до 30.09.2000 г., когато се завръща в съдебната система - като съдия в Софийски районен съд /Протокол № 28/20.09.2000г. ВСС/. През 2003 г. Калин Калпакчиев е назначен за заместник-председател на СРС /Протокол № 47/15.12.2003 г./. Година по-късно е повишен в ранг „съдия в ОС” /Протокол № 40/15.12.2004 г./. В периода през който работи в СРС, Калин Калпакчиев участва в два специализиращи курса – през 2002 г. във Франция и през 2004 г. във САЩ /за повече информация виж секция „Продължаващо обучение”/


  На 01.04.2005 г. Калин Калпакчиев е назначен за съдия в Апелативен съд София. През март 2009 г. е повишен в ранг „съдия във ВКС и ВАС” и придобива статут на несменяемост. Комплексната оценка от атестацията му е „много добра”. Според мнението на тогавашния административен ръководител на САС, Евгени Стайков, съдия Калпакчиев не допуска забавяне при изготвяне на мотивите на съдебните актове и „участва редовно в работните групи, свързани с изменение на законодателството, както в областта на организацията на съдебната власт, така и в областта на наказателното материално професионално право” /Част II на Единния атестационен формуляр/. Не е отбелязано да е награждаван или наказван /Част III на Единния атестационен формуляр/.


  С решение на ВСС от 25.05.2009 г. Калин Калпакчиев е комадирован за постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието /Протокол № 21/20.05.2009 г. ВСС/. Първоначалният срок, за който е комадирован е 7 месеца, но дейността му в Института е продължена до 31.12.2011 г с нови две решения на ВСС /Протокол № 3/19.01.2010 и протокол № 2/18.01.2011 ВСС /, след което се завръща към работата си като съдия в САС, където работи до встъпването му в длъжност член на ВСС на 3.10.2012 г.

  Кандидатурата на Калин Калпакчиев за член на ВСС от изборната квота на съдиите е издигната от Антоанета Данова, съдия в САС. Мотивите към предложението са достъпни в секция "Всички предложения". На общото събрание на САС, Специализирания наказателен съд и Специализирания Апелативен съд, кандидатурата му е избрана с 38 гласа от 62 присъстващи делегати. 
  Източник:Протоколи от заседания на ВСС, кадровото досие на съдия Калин Калпакчиев, публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет; Предложение за кандидатурата на К. Калпакчиев за член на Висшия съдебен съвет.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Дела през периода на атестиране

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  свършени

  2005

  0

  94

  94

  74

  2006

  20

  93

  113

  101

  2007

  12

  64

  76

  70

  2008

  6

  67

  73

  70

   

  Спазване на законовите срокове

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2005

  74

  46

  24

  3

  2006

  101

  32

  52

  17

  2007

  70

  17

  38

  15

  2008

  70

  31

  21

  18

  Източник: Атестационен формуляр, част от кадровото досие на съдия Калин Калпакчиев, публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.


 • Висящи дела

  Няма данни.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  подлежащи
  на обжалване 

  обжалвани

  потвърдени

  изцяло
  отменени 

  изменени

  прекратени

  уважени
  жалби за
  бавност

  2005

  27

  23

  12

  1

  2

   

   

  2006

  61

  48

  28

  1

  4

   

   

  2007

  38

  45

  21

  2

  0

   

   

  2008

  39

  19

  10

  1

  3

   

   

  Източник: Атестационен формуляр, част от кадровото досие на съдия Калин Калпакчиев, публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Натовареност

  Съдия Калпакчиев е съдия в Софийски апелативен съд, който е най-натовареният сред апелативните съдилища.
  Източник: Атестационен формуляр, част от кадровото досие на съдия Калин Калпакчиев, публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Съдия Калпакчиев не е награждаван и наказван за периода на атестирането.
  В справката на извършените от ИВСС проверки на Калин Калпакчиев от 13.07.2012 г. е посочено, че са констатирани нарушения в неговата работа. Пак там е отбелязано, че срещу него не са постъпвали сигнали /Писмо Изх. № А-01-210/13.07.2012 ИВСС/.
  Източник: Атестационен формуляр, част от кадровото досие на съдия Калин Калпакчиев, справка за извършени проверки от ИВСС, публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

  Коментар на съдия Калпакчиев:

  Констатираното в справката на ИВСС за наличие на нарушения в резултат на проверката на дейността му за 2008 г. е невярно, защото в Акта за проверката са цитирани решения по наказателни дела, обявени  извън  1-месечен инструктивен срок по чл. 340 НПК. Тъй като ИВСС не е изследвал причините за просрочията, респективно не е проверена фактическата и правна сложност на делата и на обявените решения, не може да бъде изведен извод за допуснати нарушения при изпълнение на професионалните задължения на съдията. 

   

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 22.01.2009г. Калин Иванов Калпакчиев не е декларирал данни за конфликт на интереси.
  Отбелязал е като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.: ипотечен кредит в размер на 38 000 евро, по договор от месец ноември 2005 г. с банка „Биохим” АД, сега „Уникредит” АД.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Калин Калпакчиев не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Калин Калпакчиев е подал само уведомление пред Сметната палата за 2006 г.

  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 02.06.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Право на собственост и ограничени вещни права

  Година на придобиване

  Вид на имота/право

  Mесто-
  нахождение

  Площ кв. м.

  Разгъната застроена площ кв.м.

  Собственик

  Цена /лв./ 
  ИЧ 

  Правно основание

  Произход на средствата

  2011

  Апартамент

  София

  86

  86

  Елизабет Л. Петрова-Калпакчиева

  166 245

   

  ½ ИЧ

  Покупко-продажба

  Заеми

  2011

  Апартамент

  София

  86

  86

  Калин Иванов Калпакчиев

  166 245

   

  ½ ИЧ

  Покупко-продажба

  Заеми

  2010

  *Апартамент

  Гр. Варна

  77

  77

  Иван Калпакчиев

  и

  Йорданка Калпакчиева в СИО

  70 000

  Договор за покупко-продажба

  От продажба на недвижим имот и заеми от физически лица

  2010

  *Апартамент

  Гр. Добрич

  59,53

  59,53

  Иван Калпакчиев

  и

  Йорданка Калпакчиева в СИО

  15 500

  Договор за покупко- продажба

  От продажба на недвижим имот

  2005

  *Лозе

  Землището на гр. Шабла

  0,621 дка

  -

  Калин Калпакчиев

  2000

  Договор аз покупко-продажба

  Доход от трудово правоотношение и дарение от родители

  1993

  *Апартамент

  Гр. Русе

  120

  120

  Елизабет П. Калпакчиева

  Дарение

  Договор за дарение

  Дарение от родител

  1984

  *Дворно място

  Село Методиево, общ. Добричка

  730

  -

  Иван Калпакчиев

  и

  Йорданка Калпакчиева в СИО

  1030

  Договор за покупко-продажба

  Доходи от трудово правоотношение

  -

  *Земеделски земи

  Землище на с. Дропла и с. Карапелит

  11,9 дка.

  -

  Йорданка Калпакчиева

  -

  По наследство

  -

  -

  * Земеделски земи

  Землище на с. Варник

  8 дка.

  -

  Иван Калпакчиев

  -

  По наследство

  -

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2011 г. 
  *Имотите, отбелязани със звезда, са посочени в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

  2. Прехвърляне на притежавани имоти

  Година

  Вид на имота/право

  Местонахождение

  Площ кв. м.

  Разгъната застроена площ кв.м.

  Собственик

  Идеална част

  Цена лв.

  Правно основание за отчуждаване на имота

  2011

  Апартамент

  София

  76

  76

  Калин Иванов Калпакчиев

  1/1

  107 570

  възмездно

  2010

  *Апартамент

  Гр. Добрич

  83,83

  83,83

  Иван Калпакчиев

  и

  Йорданка Калпакчиева в СИО

  -

  17 000

  Покупко-продажба

  2010

  *Гараж

  Гр. Добрич

  17,40

  17,40

  Иван Калпакчиев

  и

  Йорданка Калпакчиева в СИО

  -

  1800

  Покупко-продажба

  2010

  *Апартамент

  Гр. Варна

  77

  77

  Иван Калпакчиев

  и

  Йорданка Калпакчиева в СИО

  -

  53 608, 70

  Договор за покупко-продажба

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2011 г.
  *Имотите, отбелязани със звезда са посочени в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Имотен регистър

  Данни от Служба по вписванията – София за периода 01.01.1992 г.  до 23.07.2012 г.

  Пореден № по справка

  1

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип акт

  Заличаване на законна ипотека

  Година

  2011

  Страни

  Кредитор – ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ

  Ипотекарен длъжник - КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 76.220 кв. м., гр. София

  Пореден № по справка

  2

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип акт

  Частично заличаване на договорна ипотека 

  Година

  2011

  Страни

  Кредитор УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

  Ипотекарен длъжник - КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 76.220 кв. м., гр. София

  Пореден № по справка

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2011

  Страни

  Продавач - КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ  

  Купувач (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 76.220 кв. м., гр. София

  Пореден № по справка

  4

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип акт

  Учредяване на договорна ипотека 

  Година

  2011

  Страни

  Кредитор - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

  Ипотекарен длъжник, идеални части: ОБЩО 77/1000 ОТ 459/575  ЕЛИЗАБЕТ Л.ПЕТРОВА-КАЛПАКЧИЕВА
  Ипотекарен длъжник, идеални части:ОБЩО 77/1000 ОТ 459/575 - КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 575.000 кв. м., гр. София

  Страни

  Кредитор - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
  Ипотекарен длъжник - КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 76.220 кв. м., гр. София

  Страни

  Кредитор - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
  Ипотекарен длъжник - ЕЛИЗАБЕТ Л. ПЕТРОВА-КАЛПАКЧИЕВА
  Ипотекарен длъжник - КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 86.000 кв. м., гр. София 

  Пореден № по справка

  5

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2011

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост) - ЕЛИЗАБЕТ Л. ПЕТРОВА-КАЛПАКЧИЕВА
  Купувач(Частна собственост) - КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 86.000 кв. м., гр. София

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач(Частна собственост), идеални части:ОБЩО 77/1000 ОТ 459/575 - ЕЛИЗАБЕТ Л. ПЕТРОВА-КАЛПАКЧИЕВА
  Купувач(Частна собственост), идеални части:ОБЩО 77/1000 ОТ 459/575 - КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 575.000 кв. м., гр. София

  Пореден № по справка

  6

  Книга

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

  Тип акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 

  Година

  2005

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ

  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 76.220 кв.м., гр. София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: Т7;

  Пореден № по справка

  7

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2005

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ -  КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 76.220 кв.м., гр. София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: Т7;

   

  Данни от Служба по вписванията – Каварна за периода 01.01.1992 г. до 23.07.2012 г.

  Пореден № по справка

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2005


  *В Справката в Служба по вписванията – Каварна липсва информация за имота и страните по отбелязаното правоотношение.

 • Моторни превозни средства

  Година

  Вид на превозното средство

  Марка

  Цена

  Собственик

  Правно основание

  Произход на средствата

  *2003

  Лек автомобил

  Опел Кадет, 1991 г.

  1000

  Калин Калпакчиев

  Покупко-продажба

  Доходи от трудово правоотношение

  2008

  Лек автомобил

  Ситроен Пикасо

  3500 лв.

  Калин Иванов Калпакчиев

  Покупко-продажба

  заплата

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2008 г.
  *Данните, отбелязани със звезда, са извлечени от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Банкови влогове /депозити/

  Година              

  Размер на средствата               

  Вид на валутата               

  Титуляр на влога                                   

  В страната

  В чужбина

  Произход на средствата

  2011

  5400

  BGN

  Елизабет Л. Петрова - Калпакчиева

  да

   

  дарения

  2011

  13000

  BGN

  Елизабет Л. Петрова - Калпакчиева

  да

   

  дарения

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2011  г.

 • Задължения над 5 000 лв

  Година

  Вид

  Размер

  Титуляр

  Правно основание

  Към банки

  Към ФЛ/ЮЛ

  2011

  Банков кредит

  87 400

  EUR

  Елизабет Л. Петрова - Калпакчиева

  Договорна ипотека

  „Уникредит Булбанк” АД

   

  2011

  Банков кредит

  20 000

  BGN

  Калин Иванов Калпакчиев

  Потребителски кредит

  „Уникредит кънсюмър файненсинг” АД

   

  2011

  Банков кредит

  37 000

  EUR

  Калин Иванов Калпакчиев

  Договорна ипотека

  „Уникредит Булбанк” АД

  Погасен изцяло

  2010

  Кредитна карта

  3 000

  EUR

  Елизабет Л. Петрова

  Договор за банков кредит

  ПИБ

   

  2009

  Договор за кредит

  6 000

  BGN

  Калин Иванов Калпакчиев

  Договор за кредит

   

  Взаимноспомагателна каса на ВКС на РБ

  2009

  Договор за овърдрафт

  10 000

  BGN

  Калин Иванов Калпакчиев

  Договор за кредит

  „Уникредит Булбанк” АД

   

  2008

  Остатък по Договор за кредит с "Уникредит - Булбанк" АД към 31.12.2008 г.

  33 000 EUR

  Калин Иванов Калпакчиев

  Договор за ипотечен кредит

  Уникредит Булбанк” АД

   

  2007

  Остатък по договор за кредит от 2005 г. с "Биохим" АД към 31.12.2007 г.

  34 567 EUR

  Калин Иванов Калпакчиев

  Договор за ипотечен кредит

  „Биохим” AI  - “Уникредито” АД

  Юридически лица

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007,  2008, 2009, 2010  и 2011 г.

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Година

  Видове доход от

  Размер на дохода

   

  На декларатора
  /лв./

  На съпруга
  /лв./

   2007

  Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност

  559

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г.

 • Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността

  Година

  Вид на разхода

  Размер на разхода

  валута

  Разходите са направени

  В полза на декларатора

  За чия сметка е направен разходът

  В полза на съпруг/а или ненавършили пълн. деца

  За чия сметка е направен разходът

  2010

  Обучение на магистрати

  1720

   EUR

  да

  Европейска мрежа за съдебно обучение (REFG)

  не

  не

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2010 г.

 • Доходи през предходната календарна година, оповестени в декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ

  Доход от:

  Размер на дохода

  Доходи от трудови правоотношения

  Калин Калпакчиев – 42 949, 93 лв.

  Елизабет Петрова-Калпакчиева – 30 378, 98 лв.

  Доходи от извънтрудови правоотношения

  Калин Калпакчиев -890, 79 лв.

  Иван Калпакчиев – 1680 лв. – Доход от граждански договор


 • Участие в НПО

  Калин Калпакчиев е член на Правно-етичната и на Комуникационната комисия към управителния съвет на „Съюза на съдиите в България”.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Калин Иванов Калпакчиев е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008 г. Заключението е „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

  1. Други дейности:

  2012 г. - Част от журито, което избира 20 млади български съдии и прокурори за триседмично участие в Програмата Обучение за млади професионалисти от сферата на правосъдието” в САЩ, организирано от Фондация „Америка за България” и на нюйоркския „Институт за международно образование”.
  2011 г. – Автор на статията „Висшия съдебен съвет като пазител на независимостта на съдебната власт в България’, сп. „Общество и право”, бр. 8/2011
  2011 г. – Автор на статията „ВСС като гарант на независимостта на съдебната власт”, електронно списание „Политики”, бр.6/2011
  2008 г. – Ръководител на група от младши съдии за участие в международен обмен на тема  “Международно сътрудничество по наказателни дела”, Бордо, Франция
  2005 - 2007 г. – Експерт по ФАР-туининг проект BG-04-IB-JH-04, „Повишаване и правен статут на магистратите. Укрепване на капацитета на Висшия съдебен съвет”
  2005 г. – Съавтор на сборник с решения „Обида и клевета в практиката на Софийския районен съд”/2005 
  2002 г. – Съставител на сборника със съдебна практика „Административно наказателни дела в практиката на Софийски районен съд” – издателство „Сиби” –  2002 г.
  Източник: Професионална биография на Калин Калпакчиев, част от неговото  кадрово досие, публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет; Интернет страница на фондация „Америка за България”.


  2. Съдия Калин Калпакчиев в медиите:

  Кратка информация

  Връзки към публикации

  Името на съдия Калин Калпакчиев се среща в редица публикации във връзка с уволнението на съдия Мирослава Тодорова и последвалия безпрецедентен протест на съдии пред сградата на ВСС. Отношението на Калин Калпакчиев към случая е еднозначно: „Призоваваме колегите да се съберем пред ВСС в знак на протест с това решение. Смятаме, че е безпринципно и проява на двоен стандарт по отношение на колегата и всъщност е изпълнение на поредната политическа поръчка, която изпълнителната власт поставя на този зависим ВСС. Дисциплинарното уволнение, макар и маскирано под друг предтекст, цели да бъде наказан съдия или съдиите, които помислят дори да изразят идея за реформиране на съдебната система/Dariknew.bg, 12.07.2012 г. /

  БНР, 12.07.2012 г., разговор с В. Иванова и К. Калпакчиев: Съдиите ще протестират утре в 10 часа пред ВСС

  Dariknews.bg, 12.07.2012 г. Протест пред ВСС заради уволнението на съдия Мирослава Тодорова

   

  Статията отразява двете номинации за членове на ВСС, излъчени от общото събрание на САС, Специализирания наказателен съд и Апелативния спец съд.

  Сп. „Правен свят”, 10.07.2012 г. Апелативни и спецсъдии номинираха за членове на ВСС Камен Иванов и Калин Калпакчиев

  Калин Калпакчиев е председател на съдебния състав по делото срещу Марио Николов и Людмил Стайков  и името му в статията се споменава по повод това, че приема отвода на съдия Красимира Медарова, поискан от защитата на подсъдимите с мотива, че е политически обвързана.  

  Оffnews.bg, 19.03.2012 г., автор Юлиан Христов - Съдия си направи отвод по делото Сапард

  В интервюто се отбелязват грубите опити за въздействие върху съдиите от страна на вътрешния министър и се критикува кадровата политика на ВСС. Калпакчиев изказва мнение, че представителите на парламентарната квота за ВСС би трябвало да се избират с квалифицирано мнозинство от 2/3, а от тези от съдийската квота – не от делегатско събрание, а от общо събрание на всички съдии в страната.

  В. Сега, интервю на Доротея Дачкова с Калин Калпакчиев, 11.07.2011 г. - „Делата не трябва да се решават в кабинета на вътрешния министър

  В интервю за „Тази сутрин” Калин Калпакчиев отново представя позицията на „Съюза на съдиите в България” по отношение назначаването на Веселин Пенгезов и на Владимира Янева за административни ръководители съответно на САС и СГС и заявява: „Трябва да се отиде докрай, да има радикална промяна, защото ако това не се случи, съдебната система ще се саморазруши отвътре”.Също така изразява мнение и относно атестациите: „Явно системата за атестиране не работи. Не може всички кандидати да са много добри. Трябва ясно да се посочва защо се предпочита един кандидат, а не друг

  Btvnews.bg, 17.06.2011 г. - Съюз на съдиите: Трябва да се променят правилата и да се разпусне ВСС

  Във връзка с острите реакции на премиера Бойко Борисов и министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, последвали освобождаването от ареста на 7 от общо 8 задържани по шумните операции на МВР "Всичко коз" и "Килърите", Калин Калпакчиев заявява: "Крайно недопустимо е висши представители на изпълнителната власт, каквито са министърът на вътрешните работи и министър-председателят, публично да оповестяват резултатите от едно разследване, което предстои или протича, като по този начин те грубо нарушават поне 3 установени демократични стандарти в цивилизования свят”.

  БНР, 04.08.2010 г., интервю на Валерия Николова с Калин Калпакчиев Големият отсъстващ тези дни е прокуратурата

   

  Статията обвързва критичното интервю, дадено от съдиите Калин Калпакчиев и Мирослава Тодорова на 15.05.2009 г. /виж по-долу/, в което изразяват недоволството си от липсата на прозрачност при кадруването в съдебната система, със започналата ден след публикацията проверка в наказателната колегия на СГС, където работи Тодорова.

  в. Капитал, автор Росен Босев, 22.05.2009 г. -  Бой по устав. Дръзналите да се изправят срещу системата вече плащат цената 

  В интервюто Калин Калпакчиев изразява подкрепата си към критичното становище на „Съюза на съдиите в България”, изразено по повод назначаването на генерал Веселин Пенгезов за административен ръководител на САС и заявява: „ВСС не оценява кандидатите за административни ръководители по техните достойнства. Не се провежда публично и задълбочено обсъждане, не се противопоставят положителните и отрицателните качества на отделните кандидати. Липсата на обсъждане и излагане на ясни мотиви води до това, че решенията на ВСС за неясни и неубедителни за обществото”.

  в. Капитал, интервю на Росен Босев, 15.05.2009 г. - Съдиите Калин Калпакчиев и Мирослава Тодорова: Назначението на лица със съмнителна репутация подрива доверието в съдебната система

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

 • 1. В случай, че бъдете избран за член на ВСС, как смятате, че ще спомогнете за преодоляване дефицита на обществено доверие в съдебната система?

  Липсата на обществено доверие в съдебната система е факт. То се дължи на множество фактори, но главният от тях се състои в неспособността на съдебна система да изпълни успешно основната си конституционна функция - да осигури ефективна защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата (чл. 117, ал. 1 Конституцията). Негодността на съдебната система е резултат от нейното неправилно конституционно устройство, но също и от некомпетентното и нелегитимно администриране на системата от страна на ВСС.

  В случай, че бъда избран за член на ВСС ще настоявам за промяна в начина на функциониране на Съвета: за незабавно стартиране на работата по няколко ключови приоритета – изработване и прилагане на методология за определяне на натовареност на съдиите и съдилищата; за изготвяне и въвеждане на нови правила и органи за атестиране на дейността на съдиите; нов ред за провеждане на конкурсите за повишаване и преместване на съдии;  автентично отваряне на дейността на Съвета към професионалната общност и към гражданите.

  Убеден съм, че повишаването на компетентността и почтенноста в работата на ВСС ще способства за по-добро администриране на съдебната система, а оттам и за  по-ефективно правосъдие. Постигането на тези цели е фактор за увеличаване на общественото доверие в съдебната система.

  Ще отстоявам открити и принципни позиции по всеки въпрос, който се обсъжда в Съвета на съдебната власт; няма да участавам в задкулисни и нечестни договорки; ще поддържам пряка връзка с професионалната общност, така че да не се откъсвам от реалните проблеми на системата и да отчитам резултатите от моята активност в Съвета.

  Това лично поведение мисля, че също ще способства за промяна в обществените нагласи към съдебната система.

 • 2. Смятате ли, че съществуващите структура и организация на работа на ВСС позволяват на съвета ефективно да изпълнява функциите си по администриране на съдебната власт и да брани нейната независимост?

  Споменах при отговора на предходния въпрос, че конституционният модел на съдебната власт и в частност на върховния кадрови орган ВСС, създават предпоставки за неефективно администриране на системата, а също представляват източник на потенциална заплаха за нейната независимост. Поради тази причина смятам да работя за това ВСС да се превърне в основна движеща сила на дебатите за промяна в модела на Съвета на съдебната власт.

  Един от най-съществените дефекти на модела се състои в съвместното администриране на дейността на съдилищата и прокуратурите в рамките на общ Съвет на съдебната власт. В поредица от становища и препоръки, отправени към България, институциите на Съвета на Европа настоятелно посочват, че съществен инструмент за гарантиране на независимостта на съдебната власт и ефективното й управление, е създаване на гаранции, че въпросите за статута на съдии и прокурори ще се решават по самостоятелен начин. Това се налага от спецификите на магистратските длъжности и най-вече от необходимостта да се гарантира независимостта на съда според стандартите на чл. 6 ЕКПЧ, тъй като прокуратурата се установява като страна по обвинението в съдебната фаза на наказателния процес.

  Друг важен недостатък на модела на ВСС се състои в начина на номиниране и избор на неговите две квоти - парламентарна и професионална. При избора на парламентарната квота се наблюдава силно изявен процес на политизиране на кадровия орган на съдебната власт. Невъзможността за пряк избор на членовете на професионалната квота във ВСС от всички съдии и прокурори, придава на процеса на избиране недостатъчно демократичен и легитимен характер.

  Заслужава преосмисляне и начинът на функциониране на ВСС – към непостоянно действащ орган, подпомаган от постоянно действащи комисии по основните направления на дейността (кадровите, етичните и дисциплинарни въпроси), съставени от действащи съдии.

 • 3. Как смятате, че един член на ВСС трябва да носи отговорност пред тези, които са го избрали и пред обществото?

  ВСС трябва да изработи механизми за поддържане на непрекъсната връзка с професионалната общност, както и за въвличането на съдиите в процесите на администриране на съдебната власт. Членовете на ВСС трябва да намерят начин за периодично отчитане пред избралата ги професионална общност, както на извършеното от колегиалния орган, така и за личната си дейност в Съвета и постоянните комисии. Трябва да се създадат процедури и средства за изследване на мненията и позициите на съдиите и прокурорите по ключовите проблеми на системата. В случай, че съдийската общност изрази категорична и обоснована негативна позиция за качествата и поведението на член на Съвета, излъчен от професионалната квота, ще настоявам за създаване на етичен стандарт, който да повелява оттеглянето на загубилия доверието член на ВСС.

  Осигуряването на пълна и същинска прозрачност в дейността на ВСС е силна гаранция за осъществяването на граждански и обществен „контрол” върху дейността на ВСС. 

 • 4. Моля, посочете Вашите идеи за отговор на изведени по – долу критики, отправени от Европейската комисия в последния Доклад по механизма за сътрудничество и проверка:

  4.1. Липса на ефективно администриране на съдебната система от страна на ВСС:

  - Цялостна промяна в модела на конституиране и функциониране на Съвета на съдебната власт;

  - Отделни съвети за прокурори и следователи, от една страна, и за съдии - от друга;

  - Промяна в начина на избиране на парламентарната квота, така че да се избегне риска от политизиране на органа;

  - Промяна в мандата и формата на ВСС – непостоянно действащ с постоянно действащи комисии; нормативна и фактическа промяна в ролята на председателите на съдилища в процеса на управление на съдилищата;


  4.2. Липса на ясна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система и по – специално непоследователна кадрова практика:

  Промяна из основи на начина на функциониране на ВСС. Дори при съществуващата законодателна основа ВСС може и трябва: да въведе справедливи и действащи правила за обективна оценка на дейността на съдиите, на тази база да разработи и приложи ефективна система за повишаване на съдиите; да изработи и провежда справедлива и последователна дисциплинарна практика, изградена на обективна методология за оценка на натовареността на съдиите и съдилищата.


  4.3. Липса на пълноценна защита на независимостта на съдебната власт:

  ВСС трябва да реагира ясно и категорично при всяка форма на пряк или индиректен натиск от другите власти или вътре в системата върху отделни съдии или общо върху съдилищата.

  ВСС е абсолютно задължен да отговаря на всеки призив до него от отделни съдии или професионални организации в случай на оказан натиск или заплаха за независимостта. ВСС не може и не трябва да се държи високомерно и надменно към съдиите, като им отказва защита и ги изоставя в борбата за независимост.

  Когато отделен съдия или даден съд бива предизвикан или атакуван от медиите (или от политически или други обществени фигури чрез медиите) по повод, свързан с правораздаването, съдията по правило трябва да се въздържа от реакции по същите канали. В тези случаи тъкмо ВСС и/или председателите на съдилищата и професионално организираните пресслужби трябва да реагират бързо и ефективно.

  ВСС трябва категорично да отказва да действа по поръчка или в услуга на другите власти или задкулисни икономически и други кръгове, в ущърб на съдебната независимост.


  4.4. Непоследователност на дисциплинарната практика на ВСС:

  ВСС трябва да изготви анализ на дисциплинарната си практика до момента, включително и съдебната практика на ВАС, като в резултат формулира ясни и предвидими стандарти за образуване на дисциплинарно производство и за наказване за всеки отделен вид дисциплинарно нарушение. Следва да се създаде устойчива практика за индивидуализиране на наказанията. ВСС да изработи и оповести критерии за определяне натовареността на магистратите, които да гарантират тяхната равнопоставеност при привличането им към дисциплинарна отговорност и налагането на дисциплинарни наказания, обективността на проверките и крайните оценки за виновно нарушение. Изработването на критерии ще гарантира липса на субективизъм и ще попречи на опитите за влияние върху съдийската независимост.


  4.5. Невъзможност за регулиране натовареността на  магистратите

  Нужна е принципна промяна в подхода при оценка натовареността на органите на съдебната власт и на отделните магистрати. Незабавно след започване на дейността си, ВСС трябва да положи основите на механизъм за обективен мониторинг на натовареността на органите на съдебната власт. От първостепенно значение е изготвянето на задълбочен анализ на ситуацията и едва на тази основа да бъде изготвен работещ механизъм за наблюдение, качествена оценка на натовареността, анализ на управленските практики за преодоляването му в рамките на отделния съдебен орган и като краен резултат – цялостен механизъм за управление на кадровия и материален ресурс в системата. 

 • 5. Как, според Вас, ВСС трябва да работи с гражданското общество?

  ВСС трябва да изгради механизми за въвличане на гражданското общество и неговите структури (неправителствените организации) в различните насоки на своята дейност. Въвеждането на същинска прозрачност в работата на съвета е първа стъпка в тази посока. ВСС трябва да изгради отношения с гражданските структури, основани на принципите на доверие и партньорство. Провеждане на съвместни инициативи и използване на експертния потенциал, е една от формите на партньорство. Изграждане и поддържане на действен обществен съвет към ВСС, е друга възможна форма за взаимодействие.

 • 6. Следва ли ВСС да наблюдава конкретни дела с високо обществено значение, и ако да, как да става това? Кои, според Вас, са дела с високо обществено значение? Може ли да бъде изведена дефиниция за дело с високо обществено значение?

  Дефиниция на понятието „дело с високо обществено значение” не може да бъде изведена, защото съдиите и правосъдието дължат еднакво внимание и отношение към всички граждани и техните случаи (дела). Практиката на ВСС да наблюдава определени, неясно как избрани съдебни дела, като при това често се намесва в работата на съда по съществото на производството, всъщност представлява един от примерите за недопустимо увреждане от страна на ВСС на съдебната независимост.

  ВСС не трябва да наблюдава определени дела, а има задължение да администрира съдебната система по начин, позволяващ разглеждането на всички съдебни производства да осигурява справедлив процес за гражданите. 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре