последна промяна:

Камен Василиев Иванов

Кандидат за изборен член на ВСС. Член на Съвета от 03.10.2012.
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Камен Василиев Иванов
 • Дата и място на раждане

  Роден на 21.01.1966 г. в гр.Дупница.

 • Семейно положение

  Женен. Съпруга: Теодора Иванова. Главен директор Главна дирекция "Контрол по правата на детето" в Държавна агенция за закрила на детето.
  Източник: Данни от декларации по ЗПИЛЗВДД, публикувани на интернет страницата на Сметна палата; данни от съдия Иванов. 

 • Образование

  Завършва СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право през 1991 г.
  Източник: Професионална биография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

 • Езици

  Владее италиански език на добро ниво и руски език на много добро ниво.
  Източник: Професионална биография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Продължаващо обучение

  „Практическо приложение на новия НПК – инструменти за международно сътрудничество по наказателни въпроси на ЕС” по проекта „Реформа на наказателното производство”, МП, Генерален съвет на съдебната власт на Кралство Испания по програма ФАР на ЕС и НИП-2006 г.

  „Работа с медиите” – ПРСС – USAID, по проект „Инициатива за укрепване на съдебната система” – ИУСС 2008 г.

  „Проблеми при разследване на престъпления, свързани с културно-историческото наследство на България – 2010 г.”


  Други дейности

  Изготвяне на становище-референция по разработен дисертационен труд „Предмет и тежест на доказване в наказателното производство” / МВР-ВИПОНД/ 2012 г.
  Източник: Професионална биография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
  Бележка съдия Иванов: Така изведената информация по-горе не изчерпва всички мероприятия, в които е взел участие през времето на неговите двадесет и една години съдийски стаж.

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:

  Няма 


  В органите на съдебната власт:

  от 17.04.2006 г. - към момента – съдия в Софийски апелативен съд

  от 01.02.2006 г. до 17.04.2006 г. – заместник-председател на Окръжен съд гр.София

  от 18.05.1998 г. до 01.02.2006 г. – съдия в Окръжен съд гр. София

  от 01.06.1993 г. до 17.05.1998 г. – съдия в Районен съд гр. Дупница

  от 01.07.1992 г. до 31.05.1993 г. – младши съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил

  Юридически стаж в съдебната система към 09.07.2012 г.: 21 години, 0 месеца, 09 дни.
  Източник: Професионална биография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.  

 • Текуща длъжност Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
 • Кариерно израстване

  Камен Иванов започва кариерата си в съдебната система през 1992 г., като младши съдия в ОС Кюстендил. Впоследствие неговото професионално развитие продължава в РС Дупница, където е съдия в периода 1993 – 1998 г. С решение на ВСС от 29.04.1998 г. Камен Иванов е преназначен за съдия в Софийски окръжен съд, където работи до 01.02.2006 г. През 2003 г. е повишен в ранг „съдия в АС” /извлечение от Протокол № 16/23.04.2003 г. ВСС /. По този повод на съдия Иванов е направена атестация според която през 2001 г. той е приключил 134 наказателни дела, а през 2002 г. – 111, като е отбелязано, че няма отменени присъди от ВКС през петте години, през които е съдия в окръжния съд.

  На 25.01.2006 г. Камен Иванов е назначен на длъжността „заместник на административния ръководител –  заместник-председател” на СОС. /извлечение от Протокол № 5/25.01.2006 ВСС/. Два месеца по-късно същата година ВСС отново повишава Камен Иванов, този път в ранг „съдия във ВКС и ВАС” /извлечение от Протокол 15/22.03.2006 г./, а на 17.04.2006 г. е назначен за съдия в Софийски апелативен съд /Протокол № 12/17.04.2006 г./. Комплексната оценка, която получава от атестацията си през същата 2006 г. е „Много добра”.


  Следващата атестация на Камен Иванов е направена на 05.12.2011 г. В становището на административния ръководител на САС (Веселин Пенгезов) се посочва, че "при извършените периодични проверки в Софийски апелативен съд не са констатирани пропуски и нарушения. Съдия Камен Иванов поддържа отлични отношения с колегите си. Не са му налагани дисциплинарни наказания и не са образувани дисциплинарни производства за налагане на такива наказания." Помощната атестационна комисия в състав Лиляна Методиева, Биляна Чочева и Севдалин Мавров прави предложение за комплексна оценка "Добра" - 81 точки. Комисията по предложенията и атестирането към ВСС приема изцяло така направеното предложение. Единният атестационен формуляр е връчен на съдия Иванов на 19.01.2012 г.


  Отново през 2011г. Камен Иванов е избран за резервен член на комисията по първоначално назначаване в районните съдилища /Протокол № 37/17.11.2011 г. ВСС/.


  На 11.07.2012 г. Камен Иванов е издигнат за кандидат за изборен член на ВСС. Предложението е направено от Снежана Първанова Душкова – съдия в Н.О. на САС. Кандидатурата му е избрана с 39 гласа от 62 присъстващи магистрати на общото събрание на САС, СНС и АСНС. Предложението ведно с мотивите към него и концепцията на съдия Иванов могат да бъдат видяни в секция "Всички приложения". Избран е за член на ВСС и всъптва в тази длъжност на 3.10.2012 г.
  Източник: Протоколи от заседания на ВСС, кадровa справка съдия Иванов, писмена концепция за работа като член на ВСС, атестационен формуляр, връчен на 19.01.2012 г. публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  За периода на атестиране съдия Иванов е разгледал въззивни НДОХ 140 бр. дела и НДЧХ 137 бр. дела.

  Дела през периода на атестиране

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  свършени

  2008

  9

  76

  85

  76

  2009

  5

  28

  68

  63

  2010

  8

  60

  65

  57

  До м. 11.2011

  2

  51

  59

  57

  Източник: Единен атестационен формуляр, връчен на 19.01.2012 г.

   

  Спазване на законовите срокове

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2008

  76

  72

  4

  0

  2009

  63

  61

  2

  0

  2010

  57

  55

  2

  0

  До м. 11.2011

  57

  57

  0

  0

  Източник: Единен атестационен формуляр, връчен на 19.01.2012 г.

 • Висящи дела

  Брой висящи дела от датата на образуване

  До 3 месеца

  От 3 до 6 месеца

  От 6 месеца до 1 година

  Над 1 година

  1

   

  1

   

  Източник: Единен атестационен формуляр, връчен на 19.01.2012 г.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  подлежащи
  на обжалване 

  обжалвани

  потвърдени

  изцяло
  отменени 

  изменени

  прекратени

  уважени
  жалби за
  бавност

  2008

  38

  7

  5

  1

  1

   

   

  2009

  19

  14

  11

  2

  1

   

   

  2010

  20

  14

  13

   

  1

   

   

  До м. 11.2011

  32

  6

  3

   

  3

   

   

  Източник: Единен атестационен формуляр, връчен на 19.01.2012 г.

  Коментар съдия Иванов: Съдия Иванов обръща внимание, че следва да се има предвид не само представената статистическата информация в атестационния формуляр, а и конкретиката на съответните изменения в постановените решения на върховната инстанция.
  За пример виж следните решения на ВКС по актове на съдията:
  Решение №523/07.04.2011 г. на ВКС, с което се изменява Присъда №27 от 20.05.2010 г. по ВНОХД №548/2009 г. по описа на САС;
  Решение №299/14.07.2011 г. на ВКС, с което се изменява Решение №13/01.03.2011 г. по ВНОХД №562/2010 г. по описа на САС;
  Решение №452/27.10.2009 г. на ВКС, с което се изменява Решение №186/16.05.2009 г. по ВНОХД №247/2009 г. по описа на САС.

 • Натовареност

  САС  е най-натовареният апелативен съд в страната. Натовареността на съдия Камен Иванов е съпоставима с тази на останалите наказателни съдии в САС.
  Източник:  Единен атестационен формуляр, връчен на 19.01.2012 г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  На съдия Камен Иванов не са налагани дисциплинарни наказания - няма образувани дисциплинарни производства за налагането на такива наказания. 

  В актуалния към месец ноември, 2011 г. единен атестационен формуляр на съдия Иванов ПАК отбелязва: "Комисията не разполага с информация за извършени проверки от Инспектората към ВСС." Същевременно в изисканата от Съвета на осн. чл. 22а, ал. 4 ЗСВ подробна справка от ИВСС е отбелязано, че Инспекторатът е проверил работата на съдия Иванов в рамките на комплекна планова проверка на АС София на основание Заповед №152/17.06.2009 г. на Главния инспектор за констатациите, от която е съставен Акт от 23.07.2009 г. за резултати. От приложените копия на стр.9/10 от Акта е видно, че съгласно предоставените от съда статистически данни, съдията е разгледал общо 85 бр. дела през 2008 г.: ВНОХД 47 бр. и ВНЧХД 38 бр. Като ненаписани в срок са отбелязани 12 съдебни актове. За осем от тях констатираната забава е между 6 и 29 дни, за други два - по 1 месец, за един - 2 месеца и 11 дни, и пак за един - 4 месеца. В така цитираната справка няма индикирани причини и конкретни обстоятелства, обуславящи забавата при постановяването на отделните актове. 


  През 2011 година по повод сигнал за неоправдано забавяне Камен Иванов става обект на проверка от Инспектората към ВСС - Становище Изх. № Ж-01-711.27.09.2011 г. Проверката, извършена от инспектор Петър Михайлов, завършва със следните препоръки към съдия Иванов:
  "1. да контролира продължителността на делото като следи периодично за изпълнение на указанията, които дава и да изисква делото да бъде докладвано достатъчно рано, за да може съдът да има време да реагира своевременно и да избегне отлагане на делото.
  2. да обсъди още веднъж с останалите членове на състава необходимостта от приложение и на други дисциплинарни мерки, предвидени в НПК.
  Изпълнението на препоръката по т.1 следва да бъде постоянна практика, а препоръката по т.2 следва да бъде изпълнена в срок от един месец."


  Не са образувани проверки по отношение на съдия Камен Иванов в отдел "Инспекторат" при ВКП.
  Източник: Единен атестационен формуляр, връчен на 19.01.2012 г.и справки от ИВКП и ИВСС, публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 

  В декларацията си от 26.01.2009 г. Камен Василиев Иванов не е декларирал данни за конфликт на интереси.

  Отбелязал е като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв:
  1. Потребителски кредит  - 15 000 / петнадесет хиляди/ лева по договор с банка „ДСК” АД  от 22 .06.2004 г., с падеж 22.06.2011 г.
  2. Ипотечен кредит с „Райфайзенбанк” АД от 23.11.2007 г. за сумата от 132 235,51 /сто тридесет и две хиляди двеста тридесет и пет лева и петдесет и една стотинки/ лева, със срок на кредита от 20 /двадесет/години.
  3. Потребителски кредит на съпругата си Теодора М. Иванова по договор с Банка „Биохим”-АД /Уникредит-Булбанк/ за сума от 15000 /петнадесет хиляди/ лева, сключен на месец октомври 2005 г., падеж месец октомври 2010 г.
  4. Паричен кредит по договор от 29.08.2008 г., със срок до 30.04.210 г., сключен между съпругата на Камен Иванов - Теодора М. Иванова от една страна и Светлана М. Ванкова и Елин П. Ванков, двамата живущи в Република Италия, гр.Милано, от друга страна, за сума от 43 000 /четиридесет и три хиляди/ евро, с цел плащане по договор от 21.12.2007 година със С.Д.”Торин-Тончев” ООД.

  Източник: Декларация на Камен Иванов по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Камен Василиев Иванов не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 02.06.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобитo

  Година на придобиване

  Вид на имота/право

  Mестонахождение

  Площ
  кв. м.

  Собственик

  Цена /лв./ Идеална част

  Правно основание

  Произход на средствата

  2010

  Апартамент

  София

  107

  Камен  Иванов

  123217

  1/4 ИЧ

  Покупко-продажба

  Заеми

  2010

  Апартамент

  София

  107

  Теодора М. Иванова

  123217

  1/4 ИЧ

  Покупко-продажба

  Заеми

  2006

  Апартамент

  София

  102

  Камен  Иванов

  66 311

  Покупко-продажба

  Заеми

  2006

  Апартамент

  София

  102

  Теодора М. Иванова

  66 311

  Покупко-продажба

  Заеми

  2004

  *УПИ

  Гр. Сапарева баня

  585

  Теодора М. Иванова

  и

  Камен Василев Иванов

  6142, 50

  ½ ИЧ

  Договор за покупко-продажба

  Лични и заеми

  2004

  *УПИ

  Гр. Сапарева баня

  472

  Теодора М. Иванова

  и

  Камен  Иванов

  4956

  ½ ИЧ

  Договор за покупко-продажба

  Лични и заеми

  1999

  *УПИ

  Гр. Сапарева баня

  468

  Теодора М. Иванова

   

  313 200 /неденоминирани/

  Договор за покупко-продажба

  Лични

  1998

  *Апартамент

  София

  45,46

  Камен  Иванов

  6 000 000 /неденоминирани/

  Нотариален акт за продажба на недвижим имот

  Лични и заеми

  1996

  *Двуетажна масивна жилищна сграда – карабина

  Гр. Сапарева баня

  -

  Теодора М. Иванова

  138 600

  /неденоминирани/

  Договор, нотариален акт

  Лични и заеми

  1978

  Апартамент и гараж

  Гр. Дупница

  114 и съответно 20

  Васил И. Христов

  и

  Татяна Г. Христова

   

   

  ½

  замяна

  Заеми и лични

  -

  Двуетажна масивна жилищна сграда

  С. Дяково, общ. Дупница

  -

  Васил И. Христов

  и

  Татяна Г. Христова

   

   

  ½

  -

  лични

  -

  Дворно място

  С. Дяково, общ. Дупница

  890

  Васил И. Христов

  -

  Протокол гр. Станке Димитров от 1974 г.

  -

  -

  Земеделска земя

  Землище с. Дяково, общ. Дупница

  Около 9 дка.

  Васил И. Христов

  -

  Решение на поземлена комисия

  -

  -

  Земеделска земя

  и гори

  Землище с. Берсин, общ. Кюстендил

  Окол29 дка земи и 12 дка гори

  Татяна Г.

  Христова

  -

  Решение на поземлена комисия

  -

  -

  Двуетажна жилищна сграда в парцел

  с. Берсин, общ. Кюстендил

  850

  Татяна Г.

  Христова

  -

  Наследствен имт

  -

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006 и 2010 г.

  * Имотите, отбелязани със звезда, са посочени в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

  2. Oтчуждено

  Година

  Вид на имота/право

  местонахождение

  Площ кв. м.

  Разгъната застроена площ кв.м.

  собственик

  Идеална част

  Цена лв.

  Правно основание за отчуждаване на имота

  2010

  апартамент

  София

  107

  107

  Камен  Иванов

   

  ¼*

  42 050

  възмездно

  2010

  апартамент

  София

  107

  107

  Теодора М. Иванова

   

  ¼*

  42 050

  възмездно

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2010 г.

 • Имотен регистър

  Данни от Служба по вписванията –  София за периода 01.01.1992 г.  до 19.07.2012 г.

  Пореден № по справка

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип акт

  Прехвърляне на недвижим имот в изпълнение на дълг с н.а.

  Година

  2010

  Страни

  Продавач - КАМЕН ВАСИЛИЕВ ИВАНОВ
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач (Частна собственост), идеални части:ОБЩО 1/2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач (Частна собственост), идеални части:ОБЩО 1/2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 107.110 кв. м., гр.София

  Страни

  Продавач - КАМЕН ВАСИЛИЕВ ИВАНОВ
  Продавач, идеални части: - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач (Частна собственост), идеални части:1/2 от 1,400% общо - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач (Частна собственост), идеални части:1/2 от 1,400% общо - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 3059.000 кв. м., гр.София

  Пореден № по справка

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.

  Година

  2010

  Страни

  Продавач -  ЕИК 175242591 С.Д.ТОРИН ТОНЧЕВ ЕООД
  Купувач(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач - КАМЕН ВАСИЛИЕВ ИВАНОВ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 107.110 кв. м., гр. София,

  Страни

  Продавач - С.Д.ТОРИН ТОНЧЕВ ЕООД
  Купувач(Частна собственост), идеални части:1,400% общо - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач, идеални части:1,400% общо - КАМЕН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 3059.000 кв. м., гр. София

  Пореден № по справка

  3

  Книга

  ЗАЛИЧАВАНИЯ

  Тип акт

  МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА

  Година

  2008

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК/БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - КАМЕН ВАСИЛИЕВ ИВАНОВ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 45.460 кв.м., описание: апартамент, гр.София.

  Пореден № по справка

  4

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ

  Тип акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА

  Година

  2007

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК/БУЛСТАТ 831558413 РАЙФАЙЗЕНБАНК
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - КАМЕН ВАСИЛИЕВ ИВАНОВ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 102.450 кв.м., описание:апартамент; мазе, гр.София.

  Пореден № по справка

  5

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

  Година

  2006

  Условие

  ЗАЕДНО С 1.317% ИД.Ч. ОТ УПИ

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ТОРИН ТОНЧЕВ И СЪДРУЖИЕ
  КУПУВАЧ - КАМЕН ВАСИЛИЕВ ИВАНОВ
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. 102,450 кв.м., описание: апартамент; мазе, гр. София.

  Пореден № по справка

  6

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ

  Тип акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА

  Година

  2004

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК/БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - КАМЕН ВАСИЛИЕВ ИВАНОВ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 45.460 кв.м., гр. София

  Пореден № по справка

  7

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

  Година

  1998

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ - КАМЕН ВАСИЛИЕВ ИВАНОВ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 45.460 кв.м., описание: апартамент, гр.София.


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Година

  Вид на превозното средство

  Марка

  Цена

  Собственик

  Правно основание

  Произход на средствата

  2009

  Лек автомобил

  Мерцедес С 220

  8000

  Камен  Иванов

  ½ ИЧ

  Покупко-продажба

  Овърдрафт и лични

  2009

  Лек автомобил

  Мерцедес С 220

  8000

  Теодора М. Иванова

  ½ ИЧ

  Покупко-продажба

  Овърдрафт и лични

  -

  *Лек автомобил

  Фолксваген 3

  Около 1300

  Васил Ив. Христов

  И

  Татяна Георгиева Христова

  По ½ ИЧ

  Договор за покупко-продажба

  лични

  * Собствеността е посочена в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2009 г. 

  2. Отчуждени

  Година

  Вид на превозното средство

  Марка

  Цена на отчуждаването/лв.

  Прехвърлител

   

  Правно основание

  Име

  Идеална част

  2007

  Лек автомобил

  Опел Вектра

  12 000

  Камен  Иванов

  ½

  възмездно

  2007

  Лек автомобил

  Опел Вектра

  12 000

  Теодора М. Василева

  ½

  възмездно

   Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г.

 • Задължения над 5 000 лв

  Година

  Вид

  Размер

  Титуляр

  Правно основание

  Към банки

  Към ФЛ/ЮЛ

  2010

  Банков кредит

  117 287

  BGN

  Камен  Иванов

  Договор

  Да

  не

  2009

  Овърдрафт

  5000 BGN

  Камен  Иванов

  Договор

  Банка ДСК

  не

  2008

  Банков кредит – 2007 г.

  132 235

  BGN

  Камен  Иванов

  Ипотека

  Райфайзенбанк

   

  2008

  Договор – заем

  43 000 EUR

  Теодора М. Иванова

  Договор

   

  Светлана М. Ванкова и Елин П. Ванков

  2007

  Банков кредит – рефинансиран

  30 450

  BGN

  Камен  Иванов

  Договор

  Райфайзенбанк

   

  2007

  Банков кредит

  132 235

  BGN

   

  Камен  Иванов

  Договор - ипотека

  Райфайзенбанк

   

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007, 2008, 2009 и 2010 г.

  В Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, Камен Иванов е посочил като задължение над 5000 лв. единствено банков ипотечен кредит от 132 235 лв. към 2007 г., с рефинансиране на заема от 30 450 лв. към „Райфайзенбанк” АД. Към месец юли 2012 г. остатъкът по този кредит е 111 157, 63 лв.

 • Налични парични средства

  Година

  Размер

  Валута

  Равностойност в лева

  Собственик

  Произход

  2007

  42 000

  BGN

  42 000

  Камен  Иванов

  Заеми

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г.

  *Според Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, подадена на 23.07.2012 г. към тази дата Камен Иванов не притежава  банкови влогове и налични парични средства над 5000 лв.

 • Вземания над 5 000 лв.

  Година

  Вид на вземането

  Размер

  Титуляр

  Правно основание

  От местни лица

  От чуждестранни лица

  2011

  наем

  5398

  BGN

  Камен  Иванов

  договор

  Да

  не

  2010

  наем

  5220

  BGN

  Камен  Иванов

  договор

  Да

  не

  2009

  наем

  5163

  BGN

  Камен  Иванов

  договор

  Да

  не

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2009, 20102011 г.

  Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, подадена на 23.07.2012 г., Камен Иванов не е посочил вземания над 5000 лв.

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Година

  Видове доход от

  Размер на дохода

   

  На декларатора /лв./

  На съпруга /лв./

   

  2011

   

   

   

  Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност

  4653

   

  2011

   

   

  Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

  5398

  2010

  Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

  5220

   -

  2009

  Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

  5163

   -

  2008

  Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

  5163

   -

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2008, 2009, 2010 и 2011 г. 

 • Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността

  Година

  Вид на разхода

  Размер на разхода

  валута

  Разходите са направени

  В полза на декларатора

  За чия сметка е направен разходът

  В полза на съпруг/а или ненавършили пълн. деца

  За чия сметка е направен разходът

  2007

  Ремонт на жилище с лични и кредитни средства

  45 000

  BGN

  да

  Камен Василиев Иванов

  да

  Камен Василиев Иванов

  2007

  Плащане по предварителен договор, със средства от кредит по договор с Райфайзенбанк

  39 300

  BGN

  не

  Камен Василиев Иванов

  да

  Камен Василиев Иванов

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г.

 • Доходи през предходната календарна година, оповестени в декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ

  Доход от:

  Размер на дохода:

  Доходи от трудови правоотношения

  44 523 лв. годишна данъчна основа

  Доходи от извънтрудови правоотношения

  5398 лв. – от наем на недвижим имот

   

 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Камен Василиев Иванов не е извършвана проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация


  1. Съдия Камен Иванов в медиите

  Кратка информация

  Връзки към публикации

  Камен Иванов е един от двамата номинирани кандидати за членове на ВСС от общото  събрание на САС, Специализирания наказателен съд и Апелативния спец съд. Кандидатурата му е избрана с 39 гласа от 62 присъстващи на събранието магистрати. Другия избран – съдия Калин Калпакчиев е номиниран с 38 гласа.                                                          

  Сп. „Правен свят”, 10.07.2012 г. Апелативни и спецсъдии номинираха за членове на ВСС Камен Иванов и Калин Калпакчиев

  Статията съобщава за това, че съдия Иванов изменя мярката за неотклонение на Алексей Петров по делото „Октопод” от „задържане под стража”  на „домашен арест” . Статията още припомня, че Камен Иванов е съдия и по други дела с голям обществен интерес, като делото „Опицвет”,  делото срещу „фараона” Иво Недялков, както и по делото срещу Веска Меджидиева.

  С определение от 21.08.2012 г. съдия Иванов оставя в сила мярката за неотклонение "задържане под стража" на Алексей Петров.
   

  В. „Стандарт”, 15.10.2010 г. Разколебаният магистрат. Камен Иванов мотивира „домашния арест” на Алексей Петров в 20 страници.

   

   

   

  САС потвърди отново ареста на Алексей Петров, сп. Правен свят, 21.08.2012 г.

  Камен Иванов е част от състава на САС, с председател съдия Снежана Душкова, който осъжда основателя на финансовата пирамида „Ийст уест интернешънъл холдинг груп” Иво Недялков на 5 години затвор.

  В. „Труд”, 25.05.2010 г. 5 години затвор за фараона Недялков

  Съобщаваща се за решението на САС да обяви оправдателна присъда за Веска Меджидиева, като отмени наложеното и 7-годишно наказание „лишаване от свобода”, постановено от СГС. Присъдата на САС е подписана с особено мнение от съдията докладчик по делото – Камен Иванов. Той смята, че присъдата на първоинстанционния съд е следвало да бъде потвърдена изцяло.

  dariknews.bg
  27.05.2008 г. САС оправда Веска Меджидиева  2. Други връзки, представляващи публичен интерес:

  Съдия Камен Иванов е брат на прокурор Ивайло Василев - Районна прокуратура Дупница.
  Източник: Изявления на съдия Иванов.

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре