последна промяна:

Аделина Въткова Ковачева

Кандидат за изборен член на ВСС.
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Аделина Въткова Ковачева
 • Дата и място на раждане

  Родена на 02.09.1956 г. в гр. Перник.
  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Омъжена.
  Източник: Кадрова справка на съдия Ковачева, достъпна на интернет страницата на ВСС.

 • Образование

  СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет - 1979 г.
  Източник: 
  Професионална биография, достъпна на интернет страницата на ВСС.

 • Езици

  Руски език.
  Източник: Кадрова справка на съдия Ковачева, достъпна на страницата на ВСС

 • Продължаващо обучение

  2004 г. – участие с доклади по проблемите на обществените поръчки в два международни симпозиума в гр. София и гр. Благоевград.

  2007 г. – участие в програма по изучаване опита на Унгария при осъществяване на контрол върху възлагането на обществени поръчки.

  2002 г. обучение по конкурентно право във Финландия и Германия и посещение на съда в Люксембург.

  2010 г. и 2011 г. – участие в обучения по Европейско право, организирано от НИП за съдиите от ВКС и ВАС.
  Източник:
   Кадрова справка на съдия Ковачева, достъпна на страницата на ВСС

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  От 1983 г. до 1983 г. – юрисконсулт на „Стомана” Перник

  В органите на съдебната власт:
  От 1980 г. до 1981 г. – стажант-съдия в Окръжен съд Перник
  От 1981 г. до 1983 г. – младши съдия в Окръжен съд Перник
  От 1983 г. до 1991 г. – съдия и председател в Районен съд Перник
  От 1991 г. до 1999 г. – съдия във Окръжен съд Перник, фирмено отделение
  От 1999 г. до 2010 г. – съдия във Върховен административен съд
  От 01.06.2010 г. до 01.12.2010 г. – председател на трето отделение на Върховния административен съд
  От 01.12.2010 г. до момента - съдия във Върховен административен съд
  Източник:
   Кадрова справка на съдия Ковачева и професионална биография, достъпни на интернет страницата на ВСС.

 • Текуща длъжност Съдия, Върховен административен съд. I колегия, IV отделение, IV състав.
 • Кариерно израстване

  Аделина Въткова Ковачева е завършила висшето си образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет през 1979 г. Кариерата й в съдебната система започва през май 1980 г., когато става стажант-съдия в Пернишкия окръжен съд. През 1981 г. е назначена за младши съдия в същия съд, на която длъжност е до 1983 г. От 1.12.1983 г. тя е назначена за районен съдия в Пернишки районен съд. От 8.06.1989 г. до 1991 г. в продължение на 8 години Аделина Ковачева е районен съдия и председател на Пернишкия районен съд, видно от Акт за встъпване в длъжност с решение на Държавен съвет N 7 от 30.05.1989 г. В това си качество разглежда и постановява съдебни актове по граждански, наказателни и административнонаказателни дела. През септември 1991 г. е избрана за съдия в Пернишкия окръжен съд, а в последствие за председател на фирменото отделение към съда. Като съдия в окръжен съд тя разглежда граждански, търговски, административни дела и дела за обявяване на търговци в несъстоятелност. На тази длъжност е работила до 1999 г., когато е избрана от Висшия съдебен съвет за съдия във Върховния административен съд, видно от Протокол N 25 от 2.07.1999 г. и Акт за встъпване в длъжност от 1.09.1999 г. С Решение по Протокол N 14 от 7.04.1999 г. ВСС повишава Аделина Ковачева – съдия в ОС в ранг „съдия във ВКС”.

  На основание решение на ВСС по протокол N 06/ 12.02.2003 г. тя е повишена в ранг „председател на отделение”.
  Във Върховния административен съд съдия Аделина Ковачева е разпределена в четвърто отделение. Тя разглежда дела с изключителна важност – дела за концесии, приватизации, търгове, конкурси, по Закона за Комисията за финансов надзор, избори, по Закона за защина на конкуренцията, по Закона за енергетиката, по Закона за подпомагане на земеделските производители и др. Участва в петчленни състави в касационни производства и производства по отмяна и в седемчленни състави.

  През лятото на 2010 г., считано от 1.06.2010 г. до края на годината, е назначена за председател на III отделение на ВАС ( Заповед N 796 от 25.05.2010 г. на председателя на ВАС). Със Заповед N 1862 от 30.11.2010 г. съдия Ковачева е освободена от длъжността председател на трето отделение и отново е разпределена като съдия в четвърто отделение на ВАС.
  Съдия Ковачева проявява интерес към делата по Закона за обществените поръчки.

  На 10.07.2012 г. Боян Георгиев Магдалинчев издига кандидатурата на съдия Ковачева за изборен член на Съвета. Мотивите към предложението са достъпни в секция "Всички предложения".
  Източник: Протоколи от заседания на ВСС, Предложение за номиниране на съдия Ковачева и Кадрова справка на съдия Ковачева, актуална към 21.06.1999 г., достъпни на интернет страницата на ВСС.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Няма информация, тъй като на интернет страницата на ВСС не е публикуван Единен атестационен формуляр за съдията.

 • Висящи дела

  Няма информация, тъй като на интернет страницата на ВСС не е публикуван Единен атестационен формуляр за съдията.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Няма информация, тъй като на интернет страницата на ВСС не е публикуван Единен атестационен формуляр за съдията.

 • Натовареност

  През 2011 г. Аделина Ковачева работи в четвърто отделение на ВАС. От справката за дейността на ВАС според Годишния доклад на съда за 2011 г. е видно, че през отчетната година новообразувани в отделението са 2396 дела, сравнено с 2195 дела за 2010 г. По брой на новопостъпили дела през 2011 г. четвърто отделение се нарежда на трето място във Върховния административен съд след трето и второ отделение.

  През годината в IV отделение на ВАС са свършени 2652 бр. дела, сравнено с 2396 през 2010 г. По брой свършени дела отделението е на второ място след трето отделение, като следва да се отбележи, че по свършени дела в открито заседание – 1882 бр., четвърто отделение е на първо място - с повече от триста над трето отделение.

  Годишната натовареност по брой свършени дела на съдия от отделението през годината възлиза между 200 и 250 дела, като средната натовареност е около 223 дела съответно на тази през 2010 г. През 2011 г. средната натовареност на съдия Аделина Ковачева е 203 бр. дела (справката е на база свършени дела).
  Източник: Годишен доклад за дейността на ВАС за 2010 и 2011 г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Съгласно предоставена справка до ВСС от Инспектората към Висшия съдебен съвет става ясно, че към дата 13.07.2012 г. ИВСС не е извършвал проверки на работата на съдия Ковачева. Срещу съдия Ковачева не са постъпвали и сигнали за проверки. В отдел Инспекторат към ВКП също няма образувани проверки по отношение на съдия Ковачева съгласно данни от 17.07.2012 г.

  За съдия Ковачева не е приложен Единен атестационен формуляр и няма информация относно това дали спрямо нея са образувани дисциплинарни производства, респективно наложени дисциплинарни наказания.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 20.01.2009 г. по чл.12, т.2 във вр. с чл.14 ЗПУКИ, съдия Аделина Ковачева, като свързано с нея лице тя посочва Михаил В. Митов - първи братовчед, кмет на община Грамада, област Видин за времето на кметския му мандат.

  В деклацията от 23.02.2010 г. по чл.12, т.3 от ЗПУКИ е посочена промяна в обстоятелствата: И. В. Ковачева (дъщеря) е вписана, като младши адвокат в Софийската адвокатска колегия.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ от 20.01.2009 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, Декларация по ЗПУКИ от 23.02.2010 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Аделина Въткова Ковачева  не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата:http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228


   

 • Недвижимо имущество

   

  Година на Придобиване

  Обект на деклариране

  Площ

  Цена на придобиване

  Произход на средствата

  Основание за придобиване

  Собственик

  2011 г.

  Апартамент гр.София (декларирано към дата 10.07.2012 г.) *

  95 кв.м

  64 000 евро

  Възнаграждения от заплати на родителите й и от Вергиния Боянова

  покупка

  Ирина Ковачева

  2007 г.

  Подземен гараж на груб строеж, гр. София

  16 кв.м.

  7 000 лв.

  заплата

  Договор за продажба

  По ½ идеална част на Васил С. Ковачев, Аделина Въткова Ковачева

  2008 г.

  Апартамент, гр. София

  74 кв. м

  71 100 лв.

  Заплата

   

  По данни от Декларацията й от 10.07.2012 г. * като средства са посочени още кредит и дарение от Стойне Ковачев

  Договор за продажба

  По ½ идеална част на Васил Ст. Ковачев, Аделина Въткова Ковачева

  2004 г.

  Апартамент гр.София (декларирано към дата 10.07.2012 г.) *

  98 кв.м

  54 430 лв.

  Заплата

  Договор за продажба

  По ½ идеална част на Васил Ст. Ковачев, Аделина Въткова Ковачева

  2003 г.

  Апартамент гр. Перник (декларирано към дата 10.07.2012 г.) *

  65 кв.м

     

  Дарение от родителите

  Деница Иванова

  1994 г.

  Овощни градини – 2бр. (декларирано към дата 10.07.2012 г.) *

  1, 500 дка и 2, 500 дка , с.Стенско

   

   

  Завещание от Стоичко Т. Божанков

  Аделина Ковачева

  1994 г.

  Незастроено дворно място (декларирано към дата 10.07.2012 г.) *

  523 кв.м с.Стенско

   

   

  Завещание от Стоичко Т. Божанков

  По ½ идеална част на Деница Иванова, Аделина Въткова Ковачева

  1991 г.

  Дворно място с необитаема сграда (декларирано към дата 10.07.2012 г.) *

  877 кв.м гр.Банкя

   

   

  Завещание от Стойне Е. Ковачев

  Васил Ковачев

  * Данните, отбелязани със звезда, са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007, 2008, 2009, 20102011 г.

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Перник за периода от 01.01.1992 г. до 26.07.2012 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение 

  Година

  2003 

  Страни

  ДАРИТЕЛ - Аделина Въткова Ковачева  

   

  НАДАРЕН - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, АПАРТАМЕНТ ПЕРНИК ОТ 49.00 КВ.М. ЗАЕДНО С 2.19 % ИД.Ч. ОТ ОБЩ.Ч. И ОТ ПРАВОТО НА СТРОЕЖ.  

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение 

  Година

  2003 

  Страни

   

  ДАРИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ДАРИТЕЛ - Аделина Въткова Ковачева  

  НАДАРЕН - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот

  Поземлен имот, АПАРТАМЕНТ, ПЕРНИК ОТ 65.50 КВ.М. ЗАЕДНО С 1.37% ИД.Ч. ОТ ОБЩ.Ч. И ОТ ПРАВОТО НА СТРОЕЖ.  

   Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 26.07.2012 г. 

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2008 

  Условие

  ПРОДАВАТ СЕ 3.593/100 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ДВОРНОТО МЯСТО!  

  Страни

   

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

  КУПУВАЧ - АДЕЛИНА ВЪТКОВА КОВАЧЕВА
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 1270.000 кв.м., гр.София, Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София 

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2008 

  Страни

   

  ПРОДАВАЧ - СИТИ ХАУС  

  КУПУВАЧ - АДЕЛИНА ВЪТКОВА КОВАЧЕВА
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 74.040 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  ПРИДОБИВАНЕ ОТ ДЪРЖАВА И ОБЩИНА 

  Година

  2004 

  Страни

  ОТЧУЖДИТЕЛ - ОБЛАСТНА УПРАВА СОФИЯ
  ПРИЕМАТЕЛ - АДЕЛИНА ВЪТКОВА КОВАЧЕВА  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 98.600 кв.м., гр.София
  Описание: АПАРАТЕМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.

 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Година на придобиване

  Обект на деклариране

  Марка

  Цена на придобиване

  Правно основание

  Произход на средствата

  Собственик

  2012 г.

  Лек автомобил (декларирано към дата 10.07.2012 г.) *

  Фолксваген Голф 2000 г.

  2 500 лв.

  Покупка

  Заплата

  По ½ идеална част на Васил Ст. Ковачев, Аделина Въткова Ковачева

  2009 г.

   

  2010 г.

   

  2012 г.

  Лек автомобил (декларирано към дата 10.07.2012 г.) *

  Сеат Толедсо 1996 г.

  Фиат Марея 2000 г.

  Фиат Фокус 2008 г.

  300 лв.

   

  2 000 лв.

   

  500 евро

  Покупка

  Семейни на съпрузите

  Деница Иванова по ½ идеална част

  2009 г.

  Лек автомобил (декларирано към дата 10.07.2012 г.) *

  Опел Астра, 2009 г.

  23 140 лв.

  Покупка

  Лична продажба и от родителите

  Ирина Ковачева

  2008 г.

  Лек автомобил

  Фолксваген Пасат

  21 400 лв.

  Покупко-продажба

  заплата

  По ½ идеална част на Васил Ст. Ковачев, Аделина Въткова Ковачева

  * Данните, отбелязани със звезда, са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007, 2008, 2009, 20102011 г.

 • Банкови влогове /депозити/

  Година

  Размер на средствата

  Титуляр на влога

  В страната

  В чужбина

  Произход на средствата

  2007 г.

   

  16 940 лв

  Аделина Въткова Ковачева

  да

   

  Заплата

  1800 Евро

  Аделина Въткова Ковачева

  да

   

  Заплата

  8 900 лв

  Васил Ст. Ковачев

  да

   

  Заплата

  5080 евро

  Васил Ст. Ковачев

  да

   

  Заплата

  1183 $

  Васил Ст. Ковачев

  да

   

  Заплата

  2008 г.

  7400 лв

  Васил Ст. Ковачев

  да

   

  Заплата

  800 евро

  Васил Ст. Ковачев

  да

   

  Заплата

  1135 $

  Васил Ст. Ковачев

  да

   

  Заплата

  5 800 лв

  Аделина Въткова Ковачева

  да

   

  Заплата

  1730 евро

  Аделина Въткова Ковачева

  да

   

  Заплата

  2009 г.

  21 070 евро

  Васил Ст. Ковачев

  да

   

  Заплата

  3035 лв

  Васил Ст. Ковачев

  да

   

  Заплата

  1737 евро

  Аделина Въткова Ковачева

  да

   

  Заплата

  4500 лв

  Аделина Въткова Ковачева

  да

   

  Заплата

  2010 г.

  5118 евро

  Аделина Въткова Ковачева

  да

   

  Заплата

  8561 лв.

  Аделина Въткова Ковачева

  да

   

  По Таблица 13 - ръчно

  37 263 евро

  Васил Ст. Ковачев

  да

   

  Заплата

  9692 лв.

  Васил Ст. Ковачев

  да

   

  Заплата

  2011 г.

  3200 лв

  Аделина Въткова Ковачева

  да

   

  Заплата

  5068 евро

  Аделина Въткова Ковачева

  да

   

  Заплата

  29 996 лв

  Васил Ст. Ковачев

  да

   

  Заплата

  3202 евро

  Васил Ст. Ковачев

  да

   

  Заплата

  809 GBP

  Васил Ст. Ковачев

  да

   

  Заплата

  Декларирано към дата 10.07.2012 г. *

   7002 лв.

  Аделина Въткова Ковачева

  да

   

  Заплати и от Вергиния Боянова

  9399 лв. и 2006 лв.

  Васил Ст. Ковачев

  да

   

  Заплати

  1000 лв.

  Деница Иванова

  Да

   

  Семейни и на съпрузите

  7195 лв и 8320 лв.

  Ирина Ковачева

  Да

   

  Възнаграждения и от заплати на родителите

  13 568 лв.

  Вергиния Боянова

  Да

   

  Семейни и от наследство

  * Данните, отбелязани със звезда, са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007, 2008, 2009, 20102011 г.

 • Задължения над 5 000 лв

  Година

  Вид на задължението

  Размер

  Титуляр на задължението

  Правно основание

  Към банки

  2007 г.

  Парично

  8 000 лв.

  Васил Ст. Ковачев

  Кредит

  Да

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г.


 • Налични парични средства

  Година

  Размер на средствата

  Титуляр

  Произход на средствата

  2008 г.

  8 600 евро

  Васил Ст. Ковачев

  Заплата

  2009 г.

  3 300 евро

  Васил Ст. Ковачев

  Заплата

  2010 г.

  4931 лв.

  Аделина Въткова Ковачева

  Заплата

  2800 лв.

  Васил Ст. Ковачев

  Заплата

  3450 евро

  Васил Ст. Ковачев

  Заплата

  2011 г.

  10 000 лв.

  Аделина Въткова Ковачева

  Заплата

  3450 евро

  Васил Ст. Ковачев

  Заплата

  8600 лв.

  Васил Ст. Ковачев

  Заплата

  Декларирано към дата 10.07.2012 г. *

  6000 лв.

  Аделина Ковачева

  Заплата

  * Данните, отбелязани със звезда, са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007, 2008, 2009, 20102011 г.

 • Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация

  Вид на ценните книги

  Емитент

  Цена на придобиване

  Собственик

  Правно основание за придобиване

  Произход на средствата

  Акции 96 бр. с номинал от 5 лв. Декларирано към дата 10.07.2012 г. *

  ЗПЗД „Алианц България”

  1500 деноминирани лв за първите три акции през 1991 г.

  Васил Ковачев

  Покупка на първите три, а останалите получени като разпределен дивидент

  заем

  Източник: Данните, отбелязани със звезда, са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

  Година

  Видове доход

  На декларатора

  2007 г.

  Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност

  1980 лв.

  2008 г.

  Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност

  7 637 лв.

  2009 г.

  Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност

  8 4 33 лв.

  2010 г.

  Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност

  9 720 лв.

  2011 г.

  Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност

  3 408 лв.

  Декларирано към дата 10.07.2012 г. *

  Доходи от трудови правоотношения

  135 590 лв. на Аделина Ковачева, Васил Ковачев и Деница Иванова

   

  Доходи от извънтрудови правоотношения

   11 000 лв. на Ирина Ковачева и 3408 лв на Аделина Ковачева

  * Данните са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007, 2008, 2009, 20102011 г.

 • Участие в НПО

  Аделина Ковачева е член на Съюза на съдиите в България от 1997 г.
  Източник: Кадрова справка на съдия Ковачева, достъпна на страницата на ВСС

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия на Аделина Въткова Ковачева е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия –  на 25.06.2008 г. Заключението е  „неустановена принадлежност”.
  Източник:
  www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

  От 2004 г. до сега съдия Ковачева е лектор по ЗОП. През 2004 г. участва с доклад на международните симпозиуми по проблемите на обществените поръчки, организирани в гр. София и гр. Благоевград. През 2005 г. е преподавател в Националния институт по правосъдието на два курса за обучение на окръжни и районни съдии  по прилагането на ЗОП. През 2006 г. съдия Ковачева издава първата си книга – "Искове по ЗОП", през 2008 г. издава втора такава книга – "Възлагане на обществените поръчки", а през 2010 г. трети такъв труд. Съдия Аделина Ковачева има множество публикации по тези въпроси в списание "Административно правосъдие" и "Общество и право".

  Съдия Ковачева извършва дейности и извън пряката й работа във ВАС. През 2006 -2007 г. е назначена като хоноруван асистент в Софийски университет, ЮФ по админстративно право и процес, а през 2006 г. е лектор в НИП по административно право.
  Източник: Професионална биография и Кадрова справка на съдия Ковачева, достъпна на Интернет страницата на ВСС

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

 • 1. В случай, че бъдете избран за член на ВСС, как смятате, че ще спомогнете за преодоляване дефицита на обществено доверие в съдебната система?

  Дефицитът на обществено доверие е резултат от негативната оценка на съдебната система, както от гражданите в страната, така и от самите магистрати, работещи в нея на всички нива. При проведено изследване на „Алфа Рисърч” е установено, че мненията и на двете групи субекти съвпадат в пет направления:

  - корупция;

  - лош подбор на магистратите;

  -  дефицит на морал;

  - липса на вътрешен контрол, гарантиращ професионализъм, отчетност и ефективност;

  -  податливост на външен натиск.

  Същите пет проблемни области са установени и формулирани ясно и недвусмислено и в Доклада на Европейската комисия /ЕК/ от 2012 година. По този начин проблемите са ясно дефинирани. Решаването им ще доведе до заздравяване на системата и от там до възстановяване на доверието в нея. Моите виждания за начина и средствата за стартиране и провеждане на оздравителния процес се съдържат в отговорите на въпроси 4.1. – 4.5. от настоящата анкета. Те резюмират идеите ми за най-неотложните мерки в работата на бъдещия ВСС, залегнали в представената от мен концепция, публикувана на интернет страницата на ВСС.

 • 2. Смятате ли, че съществуващите структура и организация на работа на ВСС позволяват на съвета ефективно да изпълнява функциите си по администриране на съдебната власт и да брани нейната независимост?

  Дефицитът на обществено доверие в съдебната система, продължаващ по време и след приключване на мандата на досегашния ВСС, сам по себе си е обективен индикатор за необходимостта от промяна в структурата и в организацията на неговата работа. При извършването на промените обаче, следва да се прилагат модерните правила на социално управление. Те предполагат анализ на компонентите в системата; преценка за ефективността им; надграждане на елементите, които позволяват такова; създаване на принципно нови, там, където старите са дискредитирани.

  - Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията” са изрично уредени в закона и по отношение на тях се налага само промяна в начина на функциониране.

  - Удачно е запазването и на комисиите: „Бюджет и финанси”, „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”, „Съдебна администрация”, „Международно правно сътрудничество”.

  - Двете комисии по правни въпроси и дисциплинарни производства също следва да се запазят, но със сериозна функционална промяна. Това важи с особена сила за дисциплинарната комисия, която изпълнява ролята на регистриране и статистическо отчитане на производствата, обезсмисляща съществуването й в този вид. Правната комисия, наред с останалите си заддължения, следва да обърне осочено внимание на дейността по изследване влиянието на всеки предложен й за анализ законопроект върху работното натоварване на магистратите.

  - Наложително е запазването на комисия по анализ и отчитане стента на натовареност на органите на съдебната власт, но с цялостно нова визия за функциите и компетентността й и най-вече за начина, по който да ги реализира.

  - Запазването на други две от постоянните комисии: комисията за изпълнение на мерките за организация по делата с особен обществен интерес и комисията за изготвяне на анализ и последващи действия по препоръките на Инспектората на ВСС следва да бъде подложено на самостоятелно обсъждане. Акцентът в него е необходимостта от съществуването им, обусловена от ефективността на действията им и възложените функции.

  - След концептуалните промени в ЗПУКИ, намирам за отпаднала необходимостта от съществуването на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ВСС. Нейните функции е напълно естествено да бъдат поети от етичната комисия, тъй като съмненията за нарушения на магистрати в тази посока, гравитират около неизпълнение на задълженията им съгласно Етичния кодекс

 • 3. Как смятате, че един член на ВСС трябва да носи отговорност пред тези, които са го избрали и пред обществото?

  Отговорът на въпроса е труден, тъй като ВСС е колективен орган със следващия се от това механизъм за вземане на решения. Поради това отговорността на отделния негов член пред обществото и избирателите му има по-скоро етични и морални измерения. А в сферата на етиката, всеки сам взема решенията.

  За мен участието в процедурата по избор на членове на ВСС не е самоцел, която да оправдава всички средства. То е само един петгодишен етап, следващ досегашната ми тридесет и две годишна съдийска кариера от най-ниското до най-високото й ниво. В този сериозен конкурс влизам с професионалните си и нравствени качества и с концепцията си за дейността ми във ВСС, които са доведени до знанието на всеки, който проявява интерес. Моя е отговорността да изляза от съвета с такива професионални и нравствени качества и с предприемане на всички действия за реализирана на концепцията, ако заложеното в нея се споделя и възприема от останалите членове на съвета. Моя е отговорността и да участвам в реализиране на концепциите за реформа в съдебната система, предложени от останалите членове, които са удачни, навременни и необходими.

  Отделно от това, изпълнението на тези отговорности може да се контролира от магистратската общност, както косвено, така и пряко. Косвеният начин е функционално свързан с прозрачността и публичността в дейността: установяване на външно проследим процес за вземане на решения във всичките му етапи – от инициирането до крайния резултат. Ето защо една от задачите, които съм поставила пред себе си е за отстояване на прозрачност и публичност в цялостната работа на съвета. Това е ефективен начин за външен контрол върху дейността не само на целия ВСС, но и на всеки негов член, като участник в управленския процес.

  Друг опосреден начин за контрол от магистратската общност е чрез използване на възможностите и потенциала на неправителствените организации и медиите

  Отделна задача е работата ми за обезпечаване на възможност за пряк периодичен контрол под формата на дебат и дискусия в реално време „он лайн”, провеждана между всеки член на съвета и магистратската общност.

 • 4. Моля, посочете Вашите идеи за отговор на изведени по – долу критики, отправени от Европейската комисия в последния Доклад по механизма за сътрудничество и проверка:

  4.1. Липса на ефективно администриране на съдебната система от страна на ВСС:

  Ефективно е това управление, което обезпечава професионализъм, ефикасност и отчетност на цялата система.

  4.1.1. Високият професионализъм се постига с кадри, които имат високи професионални качества, но наред с това са честни и почтени. Поради това усилията на ВСС трябва да са насочени към:

  - Изграждане на цялостна система за подбор на магистратите и служителите при първоначалното им встъпване и последващото им кариерно развитие.

  - Осигуряване на обучение и отчитане на постигнатите резултати в кариерното израстване.

  - Неотклонно спазване на принципа на растеж по заслуги.

  - Постоянна работа за установяване на възможности за корупционно поведение и свеждане до минимум на риска от него. /Разследването и наказването са извън правомощията на ВСС/.

  - Бързи и решителни действия за отстраняване на магистратите, които действат в разрез с професионалните и етични правила.

  4.1.2. Ефективната съдебна система е онази, която осигурява на обществото разумна бързина и качество на правораздаването. Постигането им може да стане чрез:

  - Осигуряване на равномерна натовареност на кадрите, доколкото това е възможно при настоящите демографски процеси. Там, където това не е възможно, приемане на спешни мерки за преодоляване на съществуващата криза, заплашваща системата от срив. Въвеждане на допълнителни стимули за работещите в натоварените и свръхнатоварените звена.

  - Анализ на работния процес и съставяне на програма за оптимизирането му.

   - Използване на превантивната функция на дисциплинарните наказания

  4.1.3. За постигането на реална отчетност е безусловно задължително:

  - Да се създаде обективна и адекватна работна норма за натовареност на магистратите.

  - Тя да се използва за база за цялата статистическа отчетност в системата.

  - Да се обърне специално внимание на другия аспект на отчетността, а именно – свеждане на извършеното от ВСС и съдебната власт до знанието на обществото.

  - Включване в този своеобразен отчетен проес и на магистратите, които са приключили дела, представляващи обществен интерес.

  4.2. Липса на ясна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система и по – специално непоследователна кадрова практика:

  Управлението на човешките ресурси, като една от най-важните функции на ВСС, включва в себе си няколко етапа: изготвяне на кадрова стратегия, включваща средносрочно планиране на човешкия ресурс; обезпечаване на необходимите кадри и разпределението им по места; атестиране; повишение на място и кариерното израстване; преместване и командироване. Компроментирането на който и да било от етапите влияе негативно върху цялостното функциониране на съдебната система. За голямо съжаление, то рефлектира не само върху качеството, ефективността и продължителността на правосъдието, но и върху мотивацията на магистратите. Ето защо усилията трябва да са насочени в преодоляване на констатираните слабости в досегашната кадрова политика.

  4.2.1. Планирането на кадрите е функционално свързано с изработването и прилагането на реална система за отчитане на натовареността. От който и ъгъл да се анализира дейността на ВСС, винаги се опира до този проблем, което го прави от първостепенна важност за реализация на съдебната реформа.

  4.2.2. Специално внимание към дейността по атестиране - отчетено в доклада на ЕК, като непроработил механизъм. За да проработи той при сегашната нормативна база е необходимо:

  - Последователна политика на ВСС за насочване на вниманието на цялата общност върху значението и основната роля на атестирането в развитието на отделния неин член.

  - Задълбочено изследване на цялостната дейност на атестирания магистрат; реално отчитане на натовареността, бързината и качеството на правораздавателната му дейност; отчитане на всички останали негови ангажименти, относими към съдебната система;

  - Активизиране и укрепване капацитета на помощните атестационни комисии чрез: разяснителна и обучителна дейност; отчитане на направените  качествени атестации и въвеждане на поощрителни мерки. Преодоляване на формалния подход и криворазбраната колегиалност от страна на атестиращите органи към атестираните магистрати.

  - Запазване на водеща роля в атестационния процес на постоянната комисия към ВСС, която се „подпомага” , а не се „измества” от помощните атестационни комисии.

  - Преодоляване на формализма на целия ВСС при приемането на окончателните решения по атестирането.

  4.2.3. Промени в политиката на ВСС при провеждане на конкурсите за повишение и преместване чрез:

  - Създаване на стратегия за управление на кадрите, установяваща необходимостта от кадрово попълнение във всеки един момент и от  определени специалисти.

  - Навременно периодично провеждане на конкурси, като гаранция за използване на командироването само при очевидно възникнала внезапна нужда.

  - Изясняване чрез вътрешни правила на същността и регламента на събеседването, като основен елемент от конкурсната оценка.

  - Възможност за обсъждане на лични причини в конкурсите за преместване.

  4.2.4. Изграждане на ясна, прозрачна и публична система за повишенията на място и поощренията.

  4.3. Липса на пълноценна защита на независимостта на съдебната власт:

  Отговорът на въпроса следва да се представи от два аспекта:

  Първият е свързан с независимостта на самата система, която може да се обезпечи чрез назначаването на компетентни и неподатливи на неправомерни външни влияния административни ръководители; ясната, общоважима и предвидима кадрова политика на ВСС; безрезервното утвърждаване на принципа на случаен подбор при разпределението на делата; осигуряване на бюджетна независимост.

  Вторият е свързан с независимостта на отделния магистрат.

  4.3.1.Административните ръководители се възприемат от общественоста, като лица на системата. Назначаването на независими ръководители е до голяма степен гаранция за осигуряване независимост на звената, които те управляват.  Поради това назначаването им винаги е било тест за качеството на работа на ВСС. За да се изпълнят обществените очаквания в тази насока се налага:

  - Формулиране и предварително широко оповестяване на изискванията към длъжностите и към качествата на кандидатите, в това число и въвеждане на стандарти към дължимите от тях концепции.

  - Осигуряване на действителна конкуренция при издигане на кандидатурите и съобразяване на нагласите и очакванията на магистратурата и гражданското общество.

  - Прецизна проверка на професионалните и нравствени качества на кандидатите.

  - Провеждане на конкурса чрез разгръщане на дебат за състоянието, перспективите за развитие и отстояване на независимостта на звената, за чиито ръководители кандидатстват те. Преценка на тази база на управленската им компетентност.

  - Превръщане на изборния процес в прозрачен и публичен от началото до самия му край с мотивиране на окончателно взетото решение.

  4.3.2. Случайното разпределение на делата на свой ред е сериозна гаранция за независимостта на системата. Началото вече е поставено, поради което следва да се извърши надграждане на системата чрез:

  - Усъвършенстване на механизма с проучване на възможността трите съществуващи програмни продукта да бъдат заменени от един общоважим за съдилищата в страната.

  - Прецизиране на изключенията.

  - Превръщане на целия процес по разпределение в прозрачен и публичен.

  - Осигуряване на планов и инцидентен контрол за изпълнението му с предвиждане на дисциплинарни санкции за длъжностните лица при констатирани нарушения.

  - Гласност и оповестяване на резултатите от проверките.

  4.3.3. Осъзнаване от ВСС, че финансовата обезпеченост на системата е гаранция за нейната независимост. Извършване на оптимално краткосрочно и средносрочно финансово планиране. Търсене на всички възможни начини и средства за решаване на наболелите въпроси с материалната база. Целенасочена проверка за еднозначното и принципно спазване на правилата за допълнително материално стимулиране от съответните административни ръководители.

  4.3.4. Провеждане на политика, при която посягането от който и да било външен субект върху независимостта на един магистрат да се разглежда, като посегателство върху независимостта на самата система:

  - Създаване и оповестяване на механизъм за разглеждане на постъпили сигнали и оплаквания от магистрати.

  - Приемане на правила за ответна реакция от страна на ВСС.

  4.4. Непоследователност на дисциплинарната практика на ВСС:

  Непоследователността на дисциплинарната практика води до нарушаване на един от основополагащите принципи за всяка правна система – сходните случаи да се решават по сходен начин. Преодоляването на проблема изисква бързо уеднаквяване на практиката с цел зачитане равнопоставеността на магистратите.

  Пътят за постигане на целта преминава през:

  - Цялостен анализ на досегашната практика и на тази база:

  - Синхронизиране на дисциплинарната политика и превръщането й по правило в обективна, ясна и предвидима.

  - Установяване на ясни и обективни критерии за започване на производствата.

  - Посочване на фактите и факторите, които ще се вземат предвид в производствата.

  - Обективна и последователна практика при избора на вида наказание.

  - Същностна промяна във функциите на дисциплинарната комисия от обикновен статистик в двигателен процес на промените.

  4.5. Невъзможност за регулиране натовареността на  магистратите

   

  Начинът, по който е формулиран този въпрос, не отчита съществената разлика между степента на натовареност на органите на съдебната система и натовареността на конкретния магистрат. Решаването на проблема в първия случай е от компетентността на ВСС, а във втория случай от административния ръководител.

  4.5.1. Първостепенна задача пред новия ВСС е да извърши оценка на натовареността на отделните звена от съдебната система въз основа на ясни, точно формулирани, надлежно приети и доведени до знанието на кадрите и гражданското общество критерии. Изпълнението й изисква:

  - Изготвяне на система за оценка, съдържаща количествени и качествени показатели, позволяващи отчитане на вида, сложността и тежестта на делата.

  - Изработване на средна времева норма за разглеждането на определено дело от постъпването му в съда до излизането му от него.

  За целта е наложително предоставяне на възможност за активно участие на всеки заинтересован магистрат под различни форми: работни групи; пилотни проекти; посещения по места и всякакви подходящи начини за мобилизиране на творческия потенциал и инициативността.

  Необходимо е и обединяване на усилията на съвета, професионалните организации и гражданското общество.

  - Изготвяне на основата на приетата система на методика за статистическо отчитане на натовареността, позоляваща оптимално разпределение на кадровите и финансови ресурси.

  - Съставяне на съдебна карта, като изходна база за вземането на управленски решения за уравновесяване на натовареността.

  4.5.2. Изготвяне на самостоятелен и временен план за спешно подпомагане на свръхнатоварените съдилища.

  4.5.3.Разработване на конкретни правила за регулиране на натовареноста на отделните магистрати от страна на административните ръководители през призмата на системата за случаен подбор.

  Формулиране на ясни правила за контрол върху нейното използване с предвидени санкции за допуснати нарушения. 

 • 5. Как, според Вас, ВСС трябва да работи с гражданското общество?

  Констатираният дефицит на обществено доверие в съдебната система, не може да бъде преодолян без решителна промяна в същността и формите на взаимодействие на ВСС, като неин представител с неправителствените организации и медиите. В основата на сътрудничеството трябва да залегнат принципите на: взаимно уважение; зачитане правото на самостоятелност и свободно мнение; обективна и градивна критика, насочена към подобряване на процесите.

  5.1. НПО играят ролята на барометър на общественото мнение, настроение, нагласа и очакване към реформата в съдебната система. Това ги прави ценен източник на обективна информация, необходима за вземане на управленски решения от съвета. При използването й намирам за удачно:

  - Постигане на принципни договорености за предоставяне на извършени от тях анализи, анкети, доклади от приключени проекти, относими към дейността на магистратурата и в частност на нейния съвет.

  - Пряко ангажиране на НПО за оптимално решаване на сложни и значими проблеми на системата. Това може да се извършва в различни форми: създаване на общи структури; организиране на открити дискусии и форуми, изпълнение на общи проекти; осигуряване на статут на наблюдатели и всякакви други подходящи за целта форми.

  - Максимално използване на капацитета на НПО при избора на административни ръководители.

  - Използване потенциала на НПО, като независим външен коректив на системата.

  - Установяване на градивен диалог с професионалните неправителствени организации и активното им включване в дейността на съвета.

  5.2. Промяна в отношението към медиите, като основен и най-предпочитан информационен канал за широката общественост:

  - Обединяване на усилията за „разбиване на представата за съдебната система, като затворена структура, която се ръководи от неразбираеми и чужди за обикновения гражданин правила, които противоречат на принципите на справедливостта и прозрачността”.

  - Обезпечаване на прозрачност и публичност за всички етапи на инициатива, подготовка, обсъждане и вземане на различните управленски решения.

  - Поддържане на отделно звено за взаимодействие с медиите, за да се избегнат противоречиви информации за едни и същи процеси от различни членове на съвета.

  - Използване на медиите, като трибуна за периодичен обществен  отчет за изпълнението на задачите, не само от съвета, но и от отделни негови членове.

  5.3. Насочване на усилията към мотивиране и промяна нагласата на магистратите за комуникация с медиите, като средство за подобряване на обществения образ на съдебната система. Осигуряване на обучение за качествено и ползотворно общуване.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре