последна промяна:

Людмил Вътов Петков

Кандидат за изборен член на ВСС.
виж видео от участие в онлайн изслушването (2012.09.13), фасилитирано от БИПИ
Статус процедура: Приключила
Задай въпрос »

Лична информация

 • Име Людмил Вътов Петков
 • Дата и място на раждане

  Роден на 17.09.1949 г. в гр.Силистра
  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Съжителство със Стефка Савова Стоева.
  Източник: Декларацията си по чл. 19А и 22А ЗСВ към дата 10.07.2012 г. на Людмил Петков, достъпна на Интернет страницата на ВСС

 • Образование

  Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Право, завършва през 1973 г.
  Източник: Писмени мотиви към предложението за номиниране на Людмил Петков, актуални към 10.07.2012 г., предоставени на Интернет страницата на ВСС

 • Езици

  Няма данни. 

 • Продължаващо обучение

  Няма данни.

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:

  от 01.07.1975 г. до 01.10.1977 г. – юрисконсулт в СМК гр. Враца


  В органите на съдебната власт:

  от 03.10.1977 г. до 14.06.1981 г. – районен съдия в РС – гр.Мездра

  от 15.06.1981 г. до 18.12.1981 г. – председател на РС – гр.Мездра

  от 21.12.1981 г. до 09.07.1986 г. – съдия във Военен съд, гр. Плевен

  от 10.07.1986 г. до 14.09.1989 г. – заместник-председател на Военен съд, гр. Плевен

  от 15.09.1989 г. до 09.01.1991 г. – председател на Военен съд, гр. Плевен

  от 10.01.1991 г. до 31.03.1994 г. – съдия във Върховен съд на РБ

  от 01.04.1994 г. до 20.09.1994 г. – съдия в Софийски военен съд

  от 21.09.1994 г. до 31.12.1996 г. – съдия във Върховния съд на РБ

  от 01.01.1997 г. до 31.01.2000 г. – съдия във Върховен касационен съд

  от 01.02.2000 г. до 20.04.2005 г. – прокурор във Върховна касационна прокуратура

  от 20.04.2005 г. до момента – прокурор, завеждащ отдел във Върховна касационна прокуратура
  Източник: Писмени мотиви към предложението за номиниране и Автобиография на Людмил Петков, актуални към 10.07.2012 г., предоставени на Интернет страницата на ВСС

 • Текуща длъжност Прокурор във Върховна касационна прокуратура
 • Кариерно израстване

  Людмил Петков е завършил висшето си юридическо образование в Юридическия факултет на Софийски университет „Климент Охридски” през 1973 г., специалност право. Общият юридически стаж на прокурор Петков е над 37 години, от които в органите на съдебната власт – над 34 години. За периода 1974 г. – 1975 г. е стажант-съдия към Окръжен съд Враца.

   Започва професионалната си кариера през октомври 1977 г., когато е назначен за районен съдия в РС- гр.Мездра, а впоследсвие става председател на същия съд. От 1981 г. до 1991 г. работи като съдия във Военен съд – гр. Плевен, като става заместник-председател на съда и негов председател. От 1991 г. до 1997 г. е назначен за съдия във Върховния съд на РБ за период от приблизително шест години, с изключение на времето от 01.04.1994 г. до 20.09.1994 г.,когато е съдия в Софийски военен съд. За периода от януари 1997 г. до януари 2000 г. е съдия във Върховен касационен съд.

  През 2000 г. е назначен за прокурор във Върховна касационна прокуратура съгласно Протокол на ВСС N 2 от 19.01.2000 г., а от април 2005 г. до настоящия момент е завеждащ отдел „Съдебен и изпълнение на наказанията”, видно от Протокол на ВСС N 12 oт заседание, проведено на 20.04.2005 г. Съгласно мотивите за номинацията му, ръководеният от него отдел упражнява разнородни функции, осъществявани от трите сектора – „Наказателно-съдебен”, „Гражданско-съдебен” и „Изпълнение на наказанията”. Работата на прокурорите в отделните сектори е свързана с участието им в съдебни заседания на ВКС по наказателни, граждански и търговски дела, произнасянето по молби и сигнали с искане за възобновяване на наказателни дела, решаване на преписки от гражданско-правен характер, както и решаване на преписки и изготвяне на становища по въпроси, свързани с изпълнение на наказанията.

  На 13.07.2012 г. Людмил Петков е номиниран за кандидат-член на Висшия съдебен съвет от Нели Йорданова Дечева – прокурор при Върховна касационна прокуратура, ръководител сектор „Граждански и съдебен надзор”.
  Източник: Писмени мотиви към предложението за номиниране и Автобиография на Людмил Петков, актуални към 10.07.2012 г., предоставени на Интернет страницата на ВСС

 • Брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела

  Няма информация, тъй като на Интернет страницата на ВСС не е публикуван Единен атестационен формуляр за Людмил Петков.

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  Няма информация, тъй като на Интернет страницата на ВСС не е публикуван Единен атестационен формуляр за Людмил Петков.

 • Висящи дела

  Няма информация, тъй като на Интернет страницата на ВСС не е публикуван Единен атестационен формуляр за Людмил Петков.

 • Натовареност

  Няма информация, тъй като на Интернет страницата на ВСС не е публикуван Единен атестационен формуляр за Людмил Петков.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма данни за образувани дисциплинарни производства, респективно наложени дисциплинарни наказания срещу Людмил Петков.

  За постигнати много добри резултати в служебната си дейност със заповед N ЛС-971 от 18.05.2005 г. на Главния прокурор на РБ Людмил Петков е награден с ръчен часовник.

  Съгласно предоставена справка до ВСС от Инспектората към Висшия съдебен съвет става ясно, че към дата 19.07.2012 г. ИВСС не е извършвал проверка на работата на Людмил Петков.

  След справка в деловодната система е установено, че срещу него са постъпвали 4 сигнала за проверка: с вх.N 767 от 19.05.2009 г.; вх.N 767/2009 г. от 31.08.2009 г.; вх.N 767/2009 г. от 08.10.2009 г. и вх.N 767/2009 г. от 19.10.2009 г. с един и същи жалбоподател с инициали д-р М.М.А.К от гр.С. По първия сигнал е извършено предварително проучване и е изготвено становище, изх.N  2730 от 28.08.2009 г. по описа на ИВСС на инспектор Анита Михайлова. Тъй като последващите сигнали са се отнасяли до случая, описан в първия, по който ИВСС се е произнесъл, същите са оставени без разглеждане.

  В отдел Инспекторат към ВКП няма извършени проверки по отношение на Людмил Петков съгласно данни от 26.07.2012 г.
  Източник: Справка от ИВСС и ВКП, съответно  от 19.07.2012 г. и 26.07.2012 г.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 20.01.2009 г. Людмил Петков декларира като задълженията към кредитни или финансови институции на стойност над 5000 лв. – кредит към ОББ и потребиотелски кредит към Райфайзен банк. Като свързани лица той посочва дъщеря си Светлана Георгиева и зет си Людмил Георгиев – адвокати в САК.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Людмил Вътов Петков не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

 • Недвижимо имущество

   

  Година на Придобиване

  Обект на деклариране

  Площ

  Цена на придобиване

  Произход на средствата

  Основание за придобиване

  Собственик

  2006 г.

  Гараж, гр.Костинброд

  60 кв.м.

  10 000 лв.

  Заплата

  Строеж

  ½ ид.част Людмил Петков

  Преустройствено жилище, гр.Костинброд

  60 кв.м.

  10 000 лв.

  Заплата

  Строеж

  ½ ид.част Людмил Петков

  2007 г.

  Регулиран парцел, с.Караш, общ.Роман

  10 000 кв.м.

  20 000 лв.

  Заплата

  Покупка

  Людмил Петков

  Ливада , м.Радецки, общ.Батак

  4 дка

   

  *Към дата 10.07.2012 г. Людмил Петков декларира:

  4000 лв.

   

  *Към дата 10.07.2012 г. Людмил Петков декларира:

   

  Заплата

  Покупка

  Людмил Петков

  *Към дата 10.07.2012 г. Людмил Петков декларира:

   

  1942 кв.м.

   

  7208 кв.м.

   

  2000 лв.

   

  1000 лв.

  Собственик

   

  1/3 идеална част

  Ливада , с.Чала, Борино

  6 дка

   

  *Към дата 10.07.2012 г. Людмил Петков декларира:

  6000 лв.

   

  *Към дата 10.07.2012 г. Людмил Петков декларира:

  Заплата

  Покупка

  Людмил Петков

  *Към дата 10.07.2012 г. Людмил Петков декларира:

  2754 кв.м.

   

  9520 кв.м.

  750 лв.

   

  3250 лв.

  ½ ид.част на Л.Петков

   

  2008 г.

  Апартамент, гр.София

  87 кв.м.

  80 000 лв.

  Заеми

  Покупка

  ½ ид.част на Людмил Петков

  Право на строеж, гр.София

  105 кв.м.

  40 000 лв.

  Заплата

  Покупка

  Людмил Петков

  Пасище и гора, с.Караш, общ.Роман

  11 дка

   

   

  2000 лв.

  (в Декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ е посочена данъчната оценка на имота - 587 лв.)**

  Заплата

  Покупка

  Людмил Петков

  *Към дата 10.07.2012 г. Людмил Петков декларира:

   

  Регулиран недвижим имот, с.Караш

   

  9660 кв.м.

  20 000 лв.

  Собствени средства

  Покупка

  Людмил Петков

  Пасище, Вършец

  13 дка

  -

  Дарение

  дарение

  ½ ид.част на Людмил Петков

  2011 г. –година на деклариране

   

  Година на придобиване – 2009 г.

  Пасище, с.Чала, Борино

   

   

  5,925 дка

  1850 лв.

  Заплата

  Покупка

  Людмил Петков

  1996 г.

   

  *Декларирано към дата 10.07.2012 г.

  Дворно място и къща, гр.Костинброд

  1757 кв.м./72 кв.м.

   

  Собствени средства

  покупка

  ½ ид.част Людмил Петков

  2003 г.

   

  *Декларирано към дата 10.07.2012 г.

  Нива, с.Михайлово, общ.Банкя

  3 500 кв.м.

  5000 лв.

  Собствени средства

  покупка

  Людмил Петков

  Нива, с.Михайлово, общ.Банкя

  21 600 кв.м.

  5000 лв.

  Собствени средства

  покупка

  ½ ид.част Людмил Петков

  2004 г.

   

  *Декларирано към дата 10.07.2012 г.

  Нива, с.Михайлово, общ.Банкя

  1800 кв.м.

  750 лв.

  Собствени средства

  покупка

  ½ ид.част Людмил Петков

  Нива, с.Михайлово, общ.Банкя

  4000 кв.м.

  3 800 лв.

  Собствени средства

  покупка

  ½ ид.част Людмил Петков

  Право на строеж, ателие, мазе и гараж гр.София

  246,50 кв.м.

  10 761,55 лв.

  Собствени средства

  покупка

  Людмил Петков

  Дворно място, къща, „Заножене”, гр.Вършец

  700 кв./60 кв.м.

  1700 лв.

  Собствени средства

  покупка

  ½ ид.част Людмил Петков

  2005 г.

   

  *Декларирано към дата 10.07.2012 г.

  Дворно място и сграда, гр.Костинброд

  422 кв.м./30 кв.м.

  2853 лв.

  Собствени средства

  покупка

  ½ ид.част Людмил Петков

  Строеж на ателието от 2004 г. в гр.София

   

  56 852 лв.

  Собствени средства

  покупка

  Людмил Петков

  Земеделска земя, с.Чала, Борино

  2691 кв.м.

  580 лв.

  Собствени средства

  покупка

  Людмил Петков

   

  1.2 Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година

   

  Година

  Обект на деклариране

  Площ

  Цена на сделката

  Основание за отчуждаване

  Прехвърлител

  2006 г.

  Апартамент, гр. София

  72 кв.м.

  230 000 лв.

  Възмездно

  Людмил Петков

  2010 г.

  Два броя поземлени имота с общ нотариален акт, с.Чала, Борино

  12 274 кв.м.

  7 400 лв.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Възмездно

  Людмил Вътов Петков и Мирослав Л.Стоев

  2/6 ид.ч. по 1/6 и.д. за всеки

   

  *Към дата 10.07.2012 г. Людмил Петков декларира, че цената на сделката е 3 700 лв.

   

   

  *Към дата 10.07.2012 г. Людмил Петков декларира:

  По 1/3 идеална част на Людмил Вътов Петков и Мирослав Л. Стоев

   

   

  *Забележка: 1. В Декларацията си по чл. 19А и 22А ЗСВ към дата 10.07.2012 г. Людмил Петков посочва, че от 1996 г. живее заедно със Стефка Савова Стоева и с нея е придобил имотите: Дворно място и къща, гр.Костинброд от 1996 г.; Дворно място, къща, „Заножене”, гр.Вършец от 2004 г.; Дворно място и сграда, гр.Костинброд от 2005 г.
   2.Под собствени средства да се разбира спестявания от заплати, наеми, обезщетение по ЗОВС, продажба на наследствени и собствени имоти във Враца, Плевен, Велико Търново и София.
  3. Имотите, придобити в съсобственост през 2007 г. са разделени с доброволна делба.

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за2006,  2007, 2008, 2009, 20102011 г.
  * Данните, отбелязани със звезда, са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  ** Данни от коментар на прокурор Людмил Петков

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Берковица за периода от 01.01.1992 г. до 17.08.2012 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение 

  Година

  2008 

  Страни

  ДАРИТЕЛ - Людмил Г. Георгиев
  ДАРИТЕЛ - Светлана Л. Георгиева  

   

  НАДАРЕН - Людмил Вътов Петков  

  Имот

  Поземлен имот, С ПО 1/2 ИД.Ч. ОТ СЛЕДНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ВЪРШЕЦ: 1/ПАСИЩЕ ОТ 3.000 ДКА В М."АРЧИНИТЕ, 2/ПАСИЩЕ ОТ 9 867 КВ.М

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2004 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - Йонка Т. Горанова  

   

  КУПУВАЧ - Людмил Вътов Петков
  КУПУВАЧ - Стефка С. Стоева  

  Имот

  Поземлен имот, ДВОРНО МЯСТО СЪСТАВЛЯВАЩО КВ. 135 ГР.ВЪРШЕЦ, КВ."ЗАНОЖЕНЕ" С ПЛОЩ ОТ 580 КВ.М. ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА.,  

  Служба по вписванията - Девин за периода от 01.01.1992 г. до 17.08.2012 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2010 

  Страни

  Продавач - Людмил Вътов Петков
  Продавач - Мирослав Л. Стоев  

   

  Купувач(Частна собственост), условие:КУПУВА ПО 1/6 ИД.Ч. ИЛИ ОБЩО 2/6 ИД.Ч. ОТ ИМОТИТЕ, идеални части:2/6 - ПЛАМЕН Н. НЕДЕЛЧЕВ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 9520.000 кв. м., с.Чала, обл. СМОЛЯН, общ. БОРИНО, с.Чала 

  Страни

  Продавач - Людмил Вътов Петков
  Продавач - Мирослав Л. Стоев  

   

  Купувач(Частна собственост), условие:КУПУВА ПО 1/6 ИД.Ч. ИЛИ ОБЩО 2/6 ИД.Ч. ОТ ИМОТИТЕ, идеални части:2/6 - ПЛАМЕН Н. НЕДЕЛЧЕВ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 2753.000 кв. м., с.Чала, обл. СМОЛЯН, общ. БОРИНО, с.Чала 

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2009 

  Страни

  Продавач - Николай А. Родопски
  Продавач - Димитър А. Иванов
  Продавач - КАРАМФИЛКА АС. ИВАНОВА  

   

  Купувач(Частна собственост) - Людмил Вътов Петков  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 5976.000 кв. м., с.Чала, местност - П.СОВАТ/ПОДМОЛАТА, съгласно документ за собственост -Решение е с площ 5975в м. ЛИВАДИТЕ/СТ.КЪЩИ, обл. СМОЛЯН, общ. БОРИНО, с.Чала 

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2007 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - Михаил С. Кънлов
  ПРОДАВАЧ - Кремена Р. Кънлова  

   

  КУПУВАЧ - Людмил Вътов Петков
  КУПУВАЧ - Мирослав Л. Стоев  

  Имот

  Поземлен имот, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,-ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ -ПАСИЩЕ МЕРА С ПЛОЩ ОТ 2.754 ДК.М.П.СОВАТ/ПОДМОЛАТА,ЗЕМЛ.ЧАЛА,  

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2007 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - Невредин Р. Кючюк
  ПРОДАВАЧ - Гюлтен Дж. Кючюк  

   

  КУПУВАЧ - Людмил Вътов Петков
  КУПУВАЧ - Мирослав Л. Стоев  

  Имот

  Поземлен имот, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ-ПАСИЩЕ ,МЕРА С ПЛОЩ ОТ 9.520 ДК.В М.П.СОВАТ/ПОДМОЛАТА,ЗЕМЛИЩЕ НА С.ЧАЛА,  

  Пореден № по справката

  5

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - Асан Х. Шидеров  

   

  КУПУВАЧ - Людмил Вътов Петков  

  Имот

  Поземлен имот, ПАСИЩЕ МЕРА ОТ 0.182 ДК.М.ЛИВАДИТЕ /СТ.КЪЩИ,ЗЕМЛ.ЧАЛА,  

  Пореден № по справката

  6

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - Мурад Ас. Кехайов  

   

  КУПУВАЧ - Людмил Вътов Петков  

  Имот

  Поземлен имот, ЛИВАДА ОТ 0.385 ДК.М.ЛИВАДИТЕ/СТ.,ЛИВАДА ОТ 0.378 ДК.М.ЛИВАДИТЕ /СТ.КЪЩИ, ,ЛИВАДА ОТ 0.295 ДК.М.ЛИВАДИТЕ/СТ.КЪЩИ, ,ЛИВАДА ОТ 0.095 ДК.М.ЛИВАДИТЕ/СТ.КЪЩИ,ПАСИЩЕ МЕРА ОТ 1.356 ДК.М.ЛИВАДИТЕ /СТ.КЪЩИ,ЗЕМЛ.ЧАЛА,  

  Служба по вписванията - Костинброд за периода от 01.01.1992 г. до 17.08.2012 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Договорна ипотека 

  Година

  2007 

  Страни

  КРЕДИТОР - ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
  КРЕДИТОР - Стилиян П. Вътев  

   

  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - Стефка С. Стоева
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - Людмил Вътов Петков  

  Имот

  Поземлен имот, ОТ 513 КВ. М. КВ. 46 ЗАЕДНО С ЕЖС ОТ 72 КВ. М. И ЖС-ПРЕУСТРОЕН ГАРАЖ ОТ 59.59 КВ. М.; ОТ 434 КВ. М. КВ. 46;  ОТ 810 КВ. М. КВ. 46 ЗАЕДНО С ПАЯНТОВА ЖС ОТ 72 КВ. М. И СТОПАНСКИ СГРАДИ-ВСИЧКИ ИМОТИ В ГР. КОСТИНБРОД,  

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Договорна ипотека 

  Година

  2007 

  Страни

  КРЕДИТОР - ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
  КРЕДИТОР - Стилиян П. Вътев  

   

  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - Стефка С. Стоева
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - Людмил Вътов Петков  

  Имот

  Поземлен имот, ОТ 513 КВ. М. КВ. 46 ГР. КОСТИНБРОД И ЕЖС ОТ 72 КВ. М. И ЖС-ПРЕУСТРОЕН ГАРАЖ ОТ 59.59 КВ. М.; ОТ 434 КВ. М. КВ. 46 ГР. КОСТИНБРОД,  

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Договор за покупко-продажба 

  Година

  2005 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СОФИЙСКА ОБЛАСТ  

   

  КУПУВАЧ - Стефка С. Стоева
  КУПУВАЧ - Людмил Вътов Петков  

  Имот

  Поземлен имот, -ЗА МЛЕКОСЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ И МАГАЗИНИ ЦЕЛИЯТ ОТ 422 КВ. М. КВ. 46 ГР. КОСТИНБРОД,  

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ КОСТИНБРОД
  ПРОДАВАЧ Иван Б. Найденов  

   

  КУПУВАЧ - Людмил Вътов Петков
  КУПУВАЧ - Стефка С. Стоева  

  Имот

  Поземлен имот, МАСИВНА ТЪРГОВСКА СГРАДА - МЛЕКОПУНКТ ОТ 29.93 КВ. М. ЗП ВЕДНО С НЕОБХОДИМА ОБСЛУЖВАЩА ИВИЦА ОТ 13 КВ. М. ПОСТРОЕНА В ПИ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. КОСТИНБРОД ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ КВ. 46 ПО ДРП,  

  Служба по вписванията - Мездра за периода от 01.01.1992 г. до 17.08.2012 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2008 

  Страни

  Продавач - ИВАН Й. ВАСИЛЕВ
  Продавач - ВЕЛА Й. ВАСИЛЕВА
  Продавач - ВИОЛЕТА Й. СПАСОВА  

   

  Купувач(Частна собственост) - Людмил Вътов Петков  

  Имот

  Поземлен имот, , площ по док. - 4.081 дка, с.Караш, местност - ПОПОВА ПОЛЯНА, обл. ВРАЦА, общ. РОМАН, с.Караш 

  Страни

  Продавач - ИВАН Й. ВАСИЛЕВ
  Продавач - ВИОЛЕТА Й. СПАСОВА
  Продавач - ВЕЛА Й. ВАСИЛЕВА  

   

  Купувач(Частна собственост) - Людмил Вътов Петков  

  Имот

  Поземлен имот, , площ по док. - 3.724 дка, с.Караш, местност - ПОПОВА ПОЛЯНА, обл. ВРАЦА, общ. РОМАН, с.Караш 

  Страни

  Продавач - ИВАН Й. ВАСИЛЕВ
  Продавач - ВЕЛА Й. ВАСИЛЕВА
  Продавач - ВИОЛЕТА Й СПАСОВА  

   

  Купувач(Частна собственост) - Людмил Вътов Петков  

  Имот

  Поземлен имот, , площ по док. - 3.000 дка, с.Караш, местност - ПОПОВА ПОЛЯНА, обл. ВРАЦА, общ. РОМАН, с.Караш 

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2008 

  Условие

  Собст.по Договори за продажба на имоти .на Община Роман.  

  Страни

  ПРОДАВАЧ - Пламен И. Петков
  ПРОДАВАЧ - Нина Б. Петкова  

   

  КУПУВАЧ - Людмил Вътов Петков  

  Имот

  Поземлен имот, ,ПЛ.330,В КВ.29,С ПЛОЩ ОТ 690 КВ.М., В КВ.29, С ПЛОЩ ОТ 1170 КВ.М., ,КВ.29 С ПЛОЩ ОТ 850 КВ.М.,,КВ.30,С ПЛОЩ ОТ 2900 КВ.М., ПЛ.301,В КВ.30 С ПЛОЩ ОТ 1620 КВ.М.,В КВ.30 С ПЛОЩ ОТ 1450 КВ.М., ,В КВ.30 С ПЛОЩ ОТ 980 КВ.М. ,ОДОБРЕНИ СЪС ЗАПОВЕД №22/06.02.1998Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА РОМАН,ПО ПЛАНА НА С.КАРАШ,ОБЩ.РОМАН.,  

  Служба по вписванията - Пещера за периода от 01.01.1992 г. до 17.08.2012 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2007 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - Васил А. Нестаров
  ПРОДАВАЧ - Никола Ан. Мандраджиев
  ПРОДАВАЧ - Стефан Ан. Мандраджиев
  ПРОДАВАЧ - Иван Ан. Нисторов  

   

  КУПУВАЧ - Людмил Вътов Петков  

  Имот

  Поземлен имот, ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ С НАХОДЯЩ СЕ В МЕСТНОСТТА " РАДЕЦКИ " В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД БАТАКНАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ЛИВАДА , КАТЕГОРИЯ НА ЗЕМЯТА ПРИ НЕПОЛИВНИ УСЛОВИЯ СЕДМА С ПЛОЩ НА ИМОТА ОТ 1.942 ДКА.,  

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2007 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - Мария Ив. Климентова
  ПРОДАВАЧ Надежда Г. Цигова  

   

  КУПУВАЧ - Людмил Вътов Петков
  КУПУВАЧ - Пламен Н. Неделчев
  КУПУВАЧ - Стефка С. Стоева  

  Имот

  Поземлен имот, ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ В МЕСТНОСТТА"РАДЕЦКИ" В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БАТАК, ,ЛИВАДА,КАТЕГОРИЯ- СЕДМА,С ПЛОЩ ОТ 7.208ДКА;,  

  Служба по вписванията - Плевен за периода от 01.01.1992 г. до 17.08.2012 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  1992 

  Условие

  Служебни: дата на вписване, № в ДвВхР.  

  Страни

  ПРОДАВАЧ Димитринка М. Петкова
  ПРОДАВАЧ - Людмил Вътов Петков  

   

  КУПУВАЧ - Захари В. Иванов
  КУПУВАЧ - Катя Н. Иванова  

  Имот

  Поземлен имот, Не е въведено.,  

  Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 17.08.2012 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Искова молба 

  Година

  2009 

  Страни

  Ищец - СТЕФКА С. СТОЕВА
  Ищец - ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ  

   

  Ответник - ЖИВКА Т. ХРИСТОВА
  Ответник - РОЗА ВЕДА  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда,  предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 0.000 кв. м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ;; ЗАЕДНО С ПРИПАДАЩИТЕ МУ 365/3130 ИД.Ч. ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА И ТОЛКОВА ИД.Ч. ОТ ДВ.МЯСТО В/У КОЕТО Е ПОСТРОЕНА СГРАДАТА С ПЛОЩ 478,92КВ.М. СЪСТАВЛЯВАЩО ПАР.9 ОТ КВ.303, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА ПРАВО НА СТРОЕЖ 

  Година

  2008 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ /СТАРО ИМЕ-БИСТРИЦА ПАРК/  

   

  КУПУВАЧ -  ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, , , площ по док. - 105.090 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ Мазе: 1.6; Тип на имота: Градски; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София,

  Страни

  ПРОДАВАЧ - РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК СОФИЯ /СТАРО ИМЕ-БИСТРИЦА ПАРК/  

   

  КУПУВАЧ - ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 18.620 кв.м., гр.София, Описание: ПОДЗЕМНО ПАРКОМЯСТО 6; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София 

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2008 

  Условие

  3.02% ИД.Ч. ОТ УПИ  

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ВЕНЦИСЛАВ СТОЙКОВ
  ПРОДАВАЧ - КОНСТАНТИН С. СТОЙКОВ  

   

  КУПУВАЧ - ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ
  КУПУВАЧ - СТЕФКА С. СТОЕВА  

  Имот

  Поземлен имот площ по док. - 784.300 кв.м., гр.София, ул - МАКЕДОНИЯ, Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Тип на имота: Градски; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ВЕНЦИСЛАВ СТОЙКОВ
  ПРОДАВАЧ - КОНСТАНТИН СТ.СТОЙКОВ  

   

  КУПУВАЧ - ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ
  КУПУВАЧ - СТЕФКА С. СТОЕВА  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 87.230 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; . , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА 

  Година

  2007 

  Условие

  за дяловете виж акта  

  Страни

  СЪСОБСТВЕНИЦИ - ДИК 65
  СЪСОБСТВЕНИЦИ - ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ  

   

   

  Имот

  Поземлен имот, , площ по док. - 2796.000 кв.м., с.Михайлово, местност - РАВНИЩЕ, Описание: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Начин на трайно ползване: НИВА; Тип на имота: Земеделски;; , обл. ВРАЦА, общ. ХАЙРЕДИН, с.Михайлово 

  Страни

  СЪСОБСТВЕНИЦИ - ДИК 65
  СЪСОБСТВЕНИЦИ - ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ  

  Имот

  Поземлен имот, , площ по док. - 13701.000 кв.м., с.Михайлово, местност - РАВНИЩЕ, Описание: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Начин на трайно ползване: НИВА; Тип на имота: Земеделски; , обл. ВРАЦА, общ. ХАЙРЕДИН, с.Михайлово 

  Страни

  СЪСОБСТВЕНИЦИ - ДИК 65
  СЪСОБСТВЕНИЦИ - ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 10905.000 кв.м., с.Михайлово, местност - РАВНИЩЕ, Описание: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Начин на трайно ползване: НИВА; Тип на имота: Земеделски;; , обл. ВРАЦА, общ. ХАЙРЕДИН, с.Михайлово 

  Пореден № по справката

  5

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2006 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ  

   

  КУПУВАЧ - ЕСТЕТЕ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 71.770 кв.м., гр.София,  Описание: АПАРТАМЕНТ /В ИЗТОЧНОТО КРИЛО НА СГРАДА/; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Пореден № по справката

  6

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА ПРАВО НА СТРОЕЖ 

  Година

  2004 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ИНТИ  

   

  КУПУВАЧ - ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, , площ по док. - 2.050 кв.м., гр.София, местност - ЛОЗЕНЕЦ,  Описание: МАЗЕ 1; Тип на имота: Градски; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Пореден № по справката

  7

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА ПРАВО НА СТРОЕЖ 

  Година

  2004 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ИНТИ  

   

  КУПУВАЧ - ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, , площ по док. - 30.190 кв.м., гр.София, местност - ЛОЗЕНЕЦ,  Описание: ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ 1; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Пореден № по справката

  8

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА ПРАВО НА СТРОЕЖ 

  Година

  2004 

  Страни

  ПРОДАВАЧ ИНТИ  

   

  КУПУВАЧ ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 214.260 кв.м., гр.София, местност - ЛОЗЕНЕЦ,  Описание: АТЕЛИЕ 1; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Пореден № по справката

  9

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2003 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ЙОРДАНКА Н. ЯНЕВА
  ПРОДАВАЧ - АНГЕЛ А. ЯНЕВ  

   

  КУПУВАЧ - ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ  

  Имот

  Поземлен имот,  площ по док. - 3.500 кв.м., гр.София, местност - РАВНИЩЕ, С.МИХАИЛОВО; Начин на трайно ползване: НИВА; Тип на имота: Земеделски;, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София 

  Пореден № по справката

  10

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2001 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ
  ПРОДАВАЧ - ВЛАДИМИР Л. ПЕТКОВ  

   

  КУПУВАЧ - РУМЕН Д. ПЪРВАНОВ
  КУПУВАЧ КРАСИМИРА Т. ПЪРВАНОВА  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 76.020 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: 7; Тип на имота: Градски; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София,

  Пореден № по справката

  11

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2001 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ТИ ВИ БИ БОЯДЖИЕВ И СИЕ  

   

  КУПУВАЧ - ЛЮДМИЛ ВЪТОВ ПЕТКОВ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 71.770 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ /В ИЗТОЧНОТО КРИЛО НА СГРАДА/; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Служба по вписванията - Велико Търново за периода от 01.01.1992 г. до 17.08.2012 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - Людмил Вътов Петков  

   

  КУПУВАЧ - Васил Хр.Василев  

  Имот

  Поземлен имот, В.ТЪРНОВО 49.68 КВ.М; ИЗБА 3.42 КВ.М;

 • Моторни превозни средства

   

  1.1 Придобити

   

  Година на придобиване

  Обект на деклариране

  Марка

  Цена на придобиване

  Правно основание

  Произход на средствата

  Собственик

  2011 г.

  Лек автомобил

   

  Фолксваген Голф 1.4

  Безвъзмездно

  Хазартни игри

  Безвъзмездно

  Людмил Петков

   

   * Данните, отбелязани със звезда, са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за2006,  2007, 2008, 2009, 20102011 г.

 • Банкови влогове /депозити/

  Година

  Размер на влога

  Титуляр на влога

  Произход на средствата

  2008 г.

  50 000 евро

  Людмил Петков

  Собственост на майка и сестра

  2009 г.

  50 000 евро

  Людмил Петков

  Собственост на майка и сестра

  *Декларирано към дата 10.07.2012 г.

  54  128 евро

  Людмил Петков

  Собственост на майка и сестра от продажба на недвижим имот

   * Данните, отбелязани със звезда, са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за2006,  2007, 2008, 2009, 20102011 г.

 • Задължения над 5 000 лв

  Година

  Вид на задължението

  Размер

  Титуляр на задължението

  Правно основание

  Към банки

  2006 г.

  заем

  50 000 $

  Татяна Неделчева

  -

  Физическо лице-сестра

  2007 г.

  Заем

  100 000 $

  Людмил Петков

   

  Сестра и зет

   

  Кредит за закупуване на жилище

  70 000 евро

  Людмил Петков

   

  ОББ

  2008 г.

  Кредит

  62 226 евро

  Людмил Петков

  Договор за заем

  ОББ

  Кредит

  35 000 лв.

  Людмил Петков

  Договор за заем

  Райфайзенбанк

  2009 г.

  Кредит – остатък

  57 458 евро

  Людмил Петков

  Договор за заем

  ОББ

  *Декларирано към дата 10.07.2012 г.

  Заем

  150 000 $

  Людмил Петков

  Договор за заем

  Сестра и зет

  Ипотечен кредит

  42 316 евро

  Людмил Петков

  Договор

  банка

   * Данните, отбелязани със звезда, са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за2006,  2007, 2008, 2009, 20102011 г.

 • Налични парични средства

  Година

  Размер на средствата

  Титуляр

  Произход на средствата

  2006 г.

  15 000 евро

  Людмил Петков

  Продажба на жилище

  25 000 лв.

  Людмил Петков

  Заплата и наем

  2011 г.

  30 000 лв.

  Людмил Петков

  Заплата и наем

  *Декларирано към дата 10.07.2012 г.

  40 000 лв.

  Людмил Петков

  Собствени средства

   * Данните, отбелязани със звезда, са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за2006,  2007, 2008, 2009, 20102011 г.

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

  Година

  Видове доход

  На декларатора

  2006 г.

  Наем от недвижимо и движимо имущество и от аренда по договор за аренда

  26 400 лв.

  2007 г.

  Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имушество

  60 000 лв.

  2008 г.

  Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

  48 000 лв.

  2009 г.

  Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

  48 000 лв.

  2010 г.

  Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

  18 000 лв.

  2011 г.

  Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

  16 200 лв.

   * Данните, отбелязани със звезда, са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за2006,  2007, 2008, 2009, 20102011 г.

 • Доходи през предходната календарна година, оповестени в декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ

  Видове доход

  На декларатора

  Доходи от трудови правоотношения

  64 401 лв.

  Доходи от извънтрудови правоотношения

  18 000 лв. от наем

 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Людмил Вътов Петков е извършена една проверкаот Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия –  на 27.05.2009 г. Заключението е  „неустановена принадлежност”.
    Източник:
  www.comdos.bg

       

Други

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

 • 1. В случай, че бъдете избран за член на ВСС, как смятате, че ще спомогнете за преодоляване дефицита на обществено доверие в съдебната система?

  Отговорът ми се съдържа предимно в т. т. 2, 3, 4, 5, 7, 8,  9 и 10 от концепцията. Проблемът с изгубеното обществено доверие е изключително сериозен и многопластов, поради което няма кратък отговор на този въпрос. Необходим е задълбочен анализ на причините, довели до подобен дефицит. Накратко те могат да се търсят в две основни посоки – причините, коренящи се в самата съдебна система и причините извън нея. Касае се до труден процес, който трябва да бъде съпроводен от пакет от мерки в различни насоки. Мерките, които аз считам за правилни, са: много повече прозрачност в работата на съдебната власт; да не се позволява ВСС да работи под натиск, независимо от къде той идва; стартирането на широк диалог с  обществеността, за да се премахне впечатлението за капсулиране на съдебната система, като  членовете на ВСС поемат отговорната роля на говорители на съдебната власт, които да обясняват професионално и същевременно достъпно и разбираемо нейните действия; ВСС трябва да има много по-активна и аргументирана позиция по отношение законодателните промени, а не само по тези, които създават някакви облаги; съдебната власт и най-вече ВСС трябва да води нормален диалог както с властта, така и с цялото общество, без излишни обвинения и оправдания; задълбочен и постоянен диалог следва да се води с неправителствените организации; на законово ниво трайно трябва да се уреди цялостната организация на дейността на съдебната власт, за да се преустановят постоянните безцелни промени; да се работи за стабилитет, постоянство и предвидимост  в работата на всички органи на съдебната власт.

 • 2. Смятате ли, че съществуващите структура и организация на работа на ВСС позволяват на съвета ефективно да изпълнява функциите си по администриране на съдебната власт и да брани нейната независимост?

  Отговорът на този въпрос се съдържа в т. т. 1, 6, 11, 12 и 13 от концепцията. ВСС е специфичен орган на съдебната власт, чийто правомощия са точно определени от закона и Конституцията. Неговата дейност следва да бъде съобразена с тези му правомощия и изградената структура да позволява в достатъчна степен реализирането им. Считам, че трябва да преустанови да се занимава с несвойствени  и неприсъщи дейности и обратно – да започне да изпълнява възложените му правомощия, вместо да ги възлага на други органи в съдебната власт, които и без това са пренатоварени. Структурата на ВСС, както и видът и броят на постоянните му комисии, трябва да се преосмислят. Какви комисии считам за удачни съм посочил в концепцията, но мисля, че много повече внимание трябва да се обърне на подобряване на дисциплинарната политика на ВСС чрез създаване на постоянна дисциплинарна комисия в съвета, както и на връзките със законодателната и изпълнителната власт, неправителствените организации, адвокатите, средствата за масово осведомяване и пр. По нов начин следва да се осъществява дейността на атестационната комисия във връзка с кариерното развитие на магистратите. Тази дейност следва да излезе от рамките на формалния подход. Необходимо е да се разработят критериите за извършване на обективна оценка за работата на всеки магистрат, като тази дейност следва да се извършва основно от комисията при ВСС. Следва да се обърне и необходимото внимание на въпросите, свързани с професионалната квалификация на магистратите.

 • 3. Как смятате, че един член на ВСС трябва да носи отговорност пред тези, които са го избрали и пред обществото?

  Пропуск на ЗСВ е, че не урежда отговорност и отчетност на членовете на ВСС пред органа, който го е избрал. Отговорността е морална и професионална. Към този момент, в рамките на анкетата, не съм готов да дам конкретен и убедителен отговор

 • 4. Моля, посочете Вашите идеи за отговор на изведени по – долу критики, отправени от Европейската комисия в последния Доклад по механизма за сътрудничество и проверка:

  4.1. Липса на ефективно администриране на съдебната система от страна на ВСС:

  Критиките са основателни. Действително липсва ефективно администриране на съдебната система от страна на ВСС. Той трябва да администрира човешкия ресурс на съдебната власт, което включва непрекъснат процес от назначения на съдии, прокурори и следователи, повишения, премествания и освобождаване от длъжност. Това е огромна работа, върху която съветът трябва да се концентрира, а не да я прави кампанийно и периодично.

  4.2. Липса на ясна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система и по – специално непоследователна кадрова практика:

  Въпросът е свързан с предходния, т.е. с необходимостта от ясни правила и последователна практика относно приетите критерии и приложението им по отношение както на назначенията, така и на дисциплинарните наказания. Именно последователният подход и приложението на ясни критерии ще преодолеят съмненията относно начините на вземане на едни или други кадрови решения и ще спомогне за възвръщане на доверието  пред обществото.  Решенията на съвета трябва да престанат да са обвити в тайнственост и да се резултат на договорености.

  4.3. Липса на пълноценна защита на независимостта на съдебната власт:

  По силата на закона и Конституцията единствено на ВСС са предоставени правомощия за назначаване, преместване, понижаване и освобождаване от длъжност на магистратите. По този начин законодателят е гарантирал независимостта на съдебната власт. Отстояването на тази независимост следва да бъде приоритет в работата на ВСС. Външен израз на тази независимост е именно последователност и прозрачност при вземане на решенията, което изключва съмнения и подозрения относно външен и вътрешен натиск или лобизъм. С досегашните си действия ВСС не винаги е защитавал тази независимост, израз на което са и някои негови немотивирани и не обяснени назначения.

  4.4. Непоследователност на дисциплинарната практика на ВСС:

  Непоследователната дисциплинарна практика на ВСС е факт и за отстраняването му съм изразил идеите си в т.т. 11 и 15 от концепцията. Наложителен е сериозен правен анализ на практиката на съвета и на съдебната практика на ВАС и съпоставяне на идентичните случаи с различни наказания. Необходимо е и да се инициира издаването на тълкувателно решение на ВАС. Считам за удачно създаването в съвета на постоянна дисциплинарна комисия, каквото например съществува в Испания. След като в другите област има постоянни комисии в съвета, нормално е да има такава и в областта на дисциплинарното наказване. Това е един от начините да се осигури единство на дисциплинарната практика.

  4.5. Невъзможност за регулиране натовареността на  магистратите

   Основателни са критиките относно недостатъчната работа на ВСС във връзка с регулиране натовареността на магистратите. Създаването на база данни, които да отчитат реалната натовареност на отделните райони е сложен и труден процес.  При изработване картата на натовареност следва да бъдат отчетени не само математически показатели, но и критериите да бъдат съобразени със спецификата на работа в отделните райони, за да се отчетат показатели като фактическа и правна сложност и други подобни, даващи реална преценка относно обема на работа. В тази дейност следва да бъдат привлечени и магистрати, работещи в различни райони, като изработените критерии за оценка на натовареността и изготвените на основание на тях данни да бъдат обсъдени в отделните звена на съдебната система. По този начин ще се избегне вземането на неправилни или епизодични решения относно натовареността и преразпределението на магистратите между отделните съдебни райони. Това е изключително трудна, но изпълнима задача.

 • 5. Как, според Вас, ВСС трябва да работи с гражданското общество?

   За работата с гражданското общество отговор съм дал в т. 3, 5, 7 и 8 от концепцията. Трябва да има повече прозрачност в действията и решенията на ВСС и на цялата съдебна власт, повече диалог с цялото общество и задължителен диалог с неправителствените организации. Разбира се говорим за диалог с правила и законови граници, а не за необосновани или безпочвени обвинения, които се отразяват негативно на съдебната власт. ВСС следва и да предоставя, в рамките на закона, необходимата информация във връзка с дейността си, както и готовност на ясен и разбираем език да обяснява мотивите на взетите решения.

 • 6. Следва ли ВСС да наблюдава конкретни дела с високо обществено значение, и ако да, как да става това? Кои, според Вас, са дела с високо обществено значение? Може ли да бъде изведена дефиниция за дело с високо обществено значение?

  Не считам, че ВСС следва да наблюдава конкретни дела с високо обществено значение. Отговор на този въпрос се съдържа в т.т. 1, 2 и 6 от концепцията. Убедено мисля, че ВСС трябва да започне да  изпълнява само конституционно установените си задължения и да преустанови да се занимава с неприсъщи дейности. В Конституцията и ЗСВ няма предвидени правомощия да упражнява какъвто и да е контрол върху правораздавателната дейност. Той не може да осъществява каквото и да е наблюдение и контрол върху конкретни дела, независимо от високото или ниското им обществено значение. Контролът се осъществява от по-горестоящия в системата по реда на обжалването и протестирането, а не от ВСС. Поради това ще се противопоставям на призоваване в съвета и изслушване обяснения на съдии, прокурори и следователи за дейността им по конкретни висящи производства, защото считам, че това е посегателство върху тяхната независимост. Това мое виждане, разбира се, не изключва възможността при допуснати нарушения по делата с високо обществено значение, да бъдат извършени проверки от Инспектората на ВСС. Същият разполага със система от механизми за осъществяване на контрол относно приключване на преписки и дела в законовите срокове.

 • Становище по анкетата:

  Намирам инициативата за провеждане на анкетата за много добра, защото ще даде възможност да се съпоставят идеите на отделните кандидати за членове на ВСС. Въпросите са правилно и навременно зададени. Те са актуални, изцяло съобразени с настоящето състояние на съдебната власт и критиките в Доклада по механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия от 18.07.2012 г. и са от съществено значение за очертаване рамката на бъдещата дейност на новия ВСС. Поради това отговорите на тези въпроси не трябва да са нови и пригодени за нуждите на анкетата, за да се представи кандидата в положителна светлина, да ползва чужди публикувани вече идеи или да дава неосъществими обещания, а трябва задължително да се съдържат и да са подробно развити във вече публикуваните концепции на всички кандидати за ВСС.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре