последна промяна:

Ерик Богомилов Василев

Кандидат за изборен член на ВСС.
виж видео от участие в онлайн изслушването (2012.09.12), фасилитирано от БИПИ
Статус процедура: Приключила
Задай въпрос »

Лична информация

 • Име Ерик Богомилов Василев
 • Дата и място на раждане

  Роден на 04.11.1965 г. в гр. София.
  Източник: www.comdos.bg  

 • Семейно положение

  Няма данни.

 • Образование

  Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Право, завършва през 1992 г.
  Източник: Професионална биография на съдия Василев, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Езици

  Владее английски и френски език.
  Източник: Данни на съдия Василев.

 • Продължаващо обучение

  1995 г. - Семинар по „Гражданско право и граждански процес”
  1998 г. - Семинар по Закона за защита на потребителите
  2000 г. - Семинар по „Гражданско право и граждански процес”
  2008 г. - и 2010 г. - обучения по европейско право, организирани от НИП
  Източник: Единен атестационен формуляр, актуален към дата 03.06.2008 г. и професионална биография, достъпни на интернет страницата на Висшия съдебен съвет и коментар на съдия Василев

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  няма данни.

  В органите на съдебната власт:
  от 02.02.1993 г. до 02.08.1993 г. – стажант-съдия в СГС /6м./
  от 27.09.1993 г. до 10.10.1994 г. – младши съдия в Софийски градски съд /1г. 12 дни/
  от 10.10.1994 г. до 02.12.2001 г. – районен съдия в Софийски районен съд /7 г. 11 м и 23 дни/
  от 03.12.2001 до момента – съдия в Софийски градски съд
  Източник: Единен атестационен формуляр, актуален към дата 03.06.2008 г. и професионална биография, достъпни на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Текуща длъжност Съдия в Софийски градски съд
 • Кариерно израстване

  Съдия Ерик Василев има повече от 19 години и 2 месеца стаж в органите на съдебната власт. Той започва работа като районен съдия в Софийски районен съд, където е назначен  през октомври 1994 г. През същия месец ВСС командирова съдия Василев като младши съдия в Софийски градски съд, съгласно Протокол N 32 от 12.10.1994 г.

  Съдия Василев постъпва на работа като районен съдия в Софийски районен съд през февруари 1995 г., видно от Протокол N 4 от 1.02.1995 г. На 20.12.1999 г. ВСС взима решение да повиши Ерик Василев на длъжността заместник-председател на СРС, ръководител на гражданска колегия, видно от Протокол N 43. Ерик Василев е назначен за съдия в Софийски градски съд с решение по протокол N 40 от 28.11.2001 г. Той разглежда облигационни, делбени, трудови и вещни искове и други гражданскоправни спорове. С Протокол N 8 от 7.03.2007 г. ВСС повишава съдия Василев на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС. Впоследствие Ерик Василев е командирован два пъти във Върховния касационен съд – веднъж в периода от 25.03.2009 г. до 30.04.2009 г., видно от заповед N 752/24.03.2009 г.  и повторно в периода от 25.01.2010 г. до 01.06.2010 г., видно от заповед N 69/ 22.01.2010 г.

  По данни от Протокол N 30 от 16.07.2008 г. съдия Василев участва в конкурс за длъжността "съдия" във Върховния касационен съд. Проведена му е атестация, на която му е определена комплексна оценка "Много добра", съгласно Протокола от заседанието на ВСС (Протокол N 28 от 10.07.2008 г.). След проведеното тайно гласуване с 10 гласа "за", 4 "против" и 11 "въздържали се" ВСС не повишава в длъжност Ерик Богомилов Василев, който се класира на деветнадесета позиция.

  Актуалната в момента атестация на съдия Василев му е връчена на 3 юни 2008 г., като работата му е оценена от Помощната атестационна комисия /ПАК/ с 95 точки и оценка „Много добра”, видно от решение по протокол N 20 от заседанието на ВСС, проведено на 20.05.2008 г. и Единния му атестационен формуляр.  Според становището на административния ръководител към момента на атестиране - Светлин Михайлов, актовете на атестирания са мотивирани и обосновани, спазват се правилата на професионална етика, заседанията започват навреме и атестираният има добри умения за водене на съдебни заседания. Оценката на административния ръководител изцяло съвпада с мнението на ПАК. Съгласно атестацията на съдия Василев липсват данни за нарушаване на професионалната етика, актовете са разбираеми, мотивирани и обосновани. Комисията по предложенията и атестирането към ВСС намалява с 5 точки поставената от ПАК оценка, поради това, че на съдия Василев не е извършвана проверка от Инспектората към ВСС и му поставя крайна оценка „Много добра” - 90 т.
  Съдия Василев участва в семинари за повишаване на квалификацията си по „Гражданско право и граждански процес” и във връзка със Закона за защита на потребителите.
  Източник: Документи от кадровото досие на съдия Василев, Единен атестационен формуляр, актуален към дата 03.06.2008 г. и Подробна професионална биография, достъпни на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Срочност на изготвяне на съдебни актове. Дела през периода на атестиране.

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2005

  199

  167

  546

  204

  2006

  162

  204

  253

  203

  2007

  163

  211

  313

  233

  I, II 2008

  141

  38

  48

  52

  Спазване на законовите срокове

   От обявяване на делото за решаване до постановяване на съдебен акт

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2005

  204

  196

  8

   

  2006

  203

  169

  34

   

  2007

  233

  219

  14

   

  I, II 2008

  52

  52

   

   

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Василев, актуален към дата 03.06.2008 г., достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Висящи дела

  Период

  Брой дела

  До 3 месеца

  45

  От 3 до 6 месеца

  42

  От 6 месеца до 1 година

  21

  Над 1 година

  19

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Василев, актуален към дата 03.06.2008 г., достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това.

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

  2005

  204

  62

  36

  21

   

  5

   

  2006

  203

  83

  55

  25

  3

   

   

  2007

  233

  56

  37

  16

  1

  2

   

  I, II мес.2008

  52

  10

  6

  4

   

   

   

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Василев, актуален към дата 03.06.2008 г., достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Натовареност

  Съдебният район на СГС е най-натовареният в страната и с най-голяма сложност на разглежданите дела. В атестацията на съдия Василев е посочено, че след въвеждане на системата за автоматично разпределение на делата не може да се направи извод за сложността на разглежданите от него дела, предвид автоматичния избор на компютърната система.
  Източник:  Единен атестационен формуляр, актуален към дата 03.06.2008 г. и Подробна професионална биография, достъпни на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  За периода на атестиране на съдия Василев спрямо него не са образувани дисциплинарни производства, респективно наложени дисциплинарни наказания.

  Съгласно предоставена справка до ВСС от Инспектората към Висшия съдебен съвет става ясно, че към дата 26.07.2012 г. ИВСС e проверил работата на съдия Василев в рамките на извършената планова проверка на Софийски градски съд, Въззивно отделение, на основание Заповед N 40 от 18.03.2010 г., констатациите за съдия Василев са на стр. 68 и 100-108.

  След справка в деловодната система е установено, че срещу него са постъпвали 3 сигнала за проверка. Първият сигнал е във връзка с допустимостта на искова молба. За това е изготвено становище с изх. N по описа на ИВСС 1870 от 11.06.2009 г. на инспектор Незабравка Стоева е, че ИВСС няма компетентност да се произнесе по жалбата. Вторият е отново по законосъобразността на съдебния акт и след предварително проучване за това е изготвено становище на Милка Итова (също кандидат за член на ВСС) с изх. N по описа на ИВСС 3280 от 02.11.2009 г. В третия сигнал се твърди за наличие на изгубено дело по описа на СРС, което е възстановено впоследствие  „в друг вид” , както и за отстраняване на съдия-докладчик по описа на СРС, като вместо това  делото е разгледано от съдия Василев. Становището на инспектор Мария Кузманова с изх. N по описа на ИВСС Ж-01-576 от 01.07.2011 г. установява, че съществуват други средства за правна защита интересите на подателя, които не са използвани във времевия период за това. Срещу становището на М.Кузманова е подадено възражение, по което е изготвено становище на Главен инспектор Ана Караиванова с изх. N Ж-01-576 от 09.11.2011 г., което потвърждава констатацията на инспектор Кузманова.

  Видно от предоставената справка от Инспектората към ВКП, няма извършвани проверки, свързани със съдия Василев.
  Източник: Справка, предоставена от Инспектората към ВСС и достъпна на Интернет страницата на Съвета

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 21.01.2009 г. Ерик Богомилов Василев посочва като свързани лица лицата с инициали А.Г.М., В.Д.Г, В.К.К.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Ерик Богомилов Василев не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228.

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2007 г.

  Ерик Василев е подал само уведомление пред Сметната палата за 2006 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

  Kъм момента на избора на интернет страницата на Висшия съдебен съвет е била публикувана Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт.


  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 04.06.2015 г.

   

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество на Ерик Василев към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията към 03.07.2012 г. – няма данни за имотни партиди свързани с Ерик Василев, след направена справка по физическо лице.

 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Ерик Василев към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Ерик Богомилов Василев е извършена проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия –  на 25.06.2008 г. Заключението е  „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

Други

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

 • 1. В случай, че бъдете избран за член на ВСС, как смятате, че ще спомогнете за преодоляване дефицита на обществено доверие в съдебната система?

  Считам, че за номинирането ми за член на Висшия съдебен съвет са допринесли два основни фактора: - професионалната ми работа до момента и начинът на общуване с колегите, които ми се довериха и гласуваха за мен. Като заместник-председател на СРС винаги съм се ръководил от принципа, че всяко управленско решение трябва да се вземе след събиране на необходимата информация, анализиране на цялата ситуация и след даване на възможност за становище на пряко ангажираните с проблема колеги и служители. Този маниер на работа ми е помагал не само при вземането на решения, но и при тяхното изпълнение, тъй като колективът винаги е бил мотивиран да участва в прилагането на мерки, взети с негово участие. Съдиите, прокурорите и следователите също са част от обществото, поради което усилията трябва да се насочат към стимулиране на техния потенциал. Професията на магистрата е призвание, която изисква самокритичност, самоконтрол и отговорност в личен и професионален план. Ето защо приобщаването на магистратите в процесите на управление в съдебната власт ще повиши доверието на професионалната общност във Висшия съдебен съвет.

  Вярвам, че с този начин на работа мога да осъществявам и новите си задължения като член на Висшия съдебен съвет, като същевременно работя за разширяване на връзките на административния орган с редовите магистрати и ги мотивирам да изразяват становище по обсъжданите проблеми, с което ще спомогна за преодоляване на дефицита на обществено доверие в съдебната система.

 • 2. Смятате ли, че съществуващите структура и организация на работа на ВСС позволяват на съвета ефективно да изпълнява функциите си по администриране на съдебната власт и да брани нейната независимост?

  От анализа на досегашната практика в работата на Висшия съдебен съвет може да се направи извод, че съществуващата нормативна база е добра основа за отстояване независимостта на съдебната власт. Независимо дали Висшият

  съдебен съвет ще продължи да бъле постоянно действащ орган в съдебната власт, възможностите за подобряване на управленската му дейност задължително минава през подобряване на формите на координация и комуникация между него и останалите органи в съдебната система, както и с редовите магистрати. Така ще се повиши прозрачността в организацията на работа ще увеличи ефективността на администриране в съдебната система и отстояване на нейната независимост. Информационните технологии с нужното ниво на сигурност следва да улеснят достъпа на гражданите и обществото до информация за работата на магистратите и Висшия съдебен съвет. В този смисъл, съществуващата структура и организация на работа може да се прецизира, като се търсят начини за улесняване и разширяване информираността на гражданите чрез подходящо обработване и експониране на по-голям обем от данни по електронен път.

 • 3. Как смятате, че един член на ВСС трябва да носи отговорност пред тези, които са го избрали и пред обществото?

  Въпросът за отговорността на членовете на Висшия съдебен съвет е достатъчно значим, с оглед ролята и значението на последиците от дейността им в колективния административен орган на съдебната власт. По тази причина начините за прекратяване на техния мандат е посочен в Конституцията на РБ, а законодателят е предвидил специални правила за реализиране на дисциплинарната отговорност на изборните членове на ВСС. При съществуващата нормативна база, отговорността на изборните членове на Висшия съдебен съвет също би могла да се повиши, ако се разшири комуникацията между ВСС, от една страна, и обществото и редовите магистрати, от друга страна. По този начин всеки от членовете на ВСС, пряко отговорен за конкретни задачи, ще може да обясни какво е извършил и какъв е постигнатия резултат или какво предстои да се направи по даден въпрос. Считам, че това определено ще доведе до повишаване отговорността на всеки от членовете на ВСС, ще се подобри работата на самия орган и ще повиши общественото доверие в него.

 • 4. Моля, посочете Вашите идеи за отговор на изведени по – долу критики, отправени от Европейската комисия в последния Доклад по механизма за сътрудничество и проверка:

  Във връзка с критиките на Европейската комисия в последния Доклад по механизма за сътрудничество, доколкото същите изхождат от доброжелателно настроен партньор, би трябвало те да се възприемат като препоръки за подобряване работата на Висшия съдебен съвет. В този смисъл, считам, че оспорването на тяхната градивност е безпредметно и по-скоро следва да се набележат конкретни мерки за отстраняване на констатираните проблеми като непосредствена задача на Висшия съдебен съвет.


  4.1. Липса на ефективно администриране на съдебната система от страна на ВСС:

  С цел повишаване ефективността на администрирането в съдебната система, без да засяга независимостта на нейните органи, да се засили относителният дял на резултата от предварителното проучване на работата и авторитета сред колегите на номинирания за ръководител магистрат при вземането на окончателно решение за избора му от ВСС.

  Да се подобри работата с държавната и общинската администрация, с оглед решаване на проблемите, свързани с материалната база и по-скоро със съществуващия сграден фонд, които проблеми се отразяват по крайно негативен начин върху работата на магистратите.

  4.2. Липса на ясна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система и по – специално непоследователна кадрова практика:

  При вземането на решение за повишаване в ранг или длъжност на всеки един магистрат да се засили значението на резултата от проверката за неговата работа до момента, степента му на натовареност, натрупаният до момента стаж, професионален опит, евентуалните поощрения, провинения и наложени наказания.

  4.3. Липса на пълноценна защита на независимостта на съдебната власт:

  Да се подобри взаимодействието с държавните органи, с оглед подобряване на материалната база на съдилищата.

  Да се работи за повишаване информираността на обществото за естеството на съдийската и прокурорската дейност и ролята на съда в процеса /наказателен и граждански/. По този начин ще се предотврати до голяма степен възможността за неоснователни критики и обвинения към дейността на съда и съдебната система, което, от своя страна, ще увеличи прозрачността в работата им, ще защити тяхната независимост и възможностите за нерегламентиран натиск.

  4.4. Непоследователност на дисциплинарната практика на ВСС:

  Провеждането на прозрачна кадрова политика при вземането на решения за дисциплинарна отговорност или кариерното развитие на магистратите чрез въвеждане на единни критерии за поощряване и налагане на наказания, при съобразяване на всички обстоятелства за всеки конкретен случай.

  Предоставяне на обективна възможност в рамките на производството за излагане на съображения и осъществяване на защита от страна на лицата, прямо които е образувано дисциплинарно производство.

  Създаване на възможности за информиране на обществото по електронен път за хода на съответните производства.

  4.5. Невъзможност за регулиране натовареността на  магистратите

  Създадените практики за кариерно израстване от средите на професионалната общност също може да се прецизират, като се вземат предвид не само статистическите данни, а също професионалният опит и квалификацията на магистратите, което, заедно с намирането на траен критерий за степента на натоварване, ще отразява реално ефективността от тяхната работа. Това ще осветли процеса и ще се допринесе за по-голямата информираност за дейността на ВСС. Проучването на международния опит и предварителната оценка на експертно ниво за ефективността на администриране в съдебната система следва да бъдат анализирани за адекватното им приложение при българските условия.

  В тази връзка, считам, също така, че следва да се създаде реален механизъм за контрол върху работата с компютърната системата по организиране и разпределение на делата.

  Необходимо е и да се обсъди и въвеждането на критерии относно степента на сложност на делата с редовите магистрати и възможностите за допълнително материално стимулиране на магистратите, натоварени с повече на брой и по-голяма степен на сложност дела

   

   

   

 • 5. Как, според Вас, ВСС трябва да работи с гражданското общество?

  Според мен, необходимо условие за повишаване доверието в работата на Висшия съдебен съвет, както и за нейното подобряване, е увеличаването на информираността на гражданското общество за неговата дейност, целите които си поставя, методите и средствата за тяхното постигане. Наред с това е необходимо да се работи за подобряване на комуникацията между Висшия съдебен съвет, гражданите и институциите при вземане на общественозначими управленски решения, чрез мотивирането им пред обществото.

 • 6. Следва ли ВСС да наблюдава конкретни дела с високо обществено значение, и ако да, как да става това? Кои, според Вас, са дела с високо обществено значение? Може ли да бъде изведена дефиниция за дело с високо обществено значение?

  Основно значение за формиране на отношението на обществото към работата на съдебната система, безспорно имат т.н. „знакови дела". Тяхното развитие е широко отразявано в пресата, което за съжаление не винаги е достатъчно обективно - поради липсата на правни познания или по други причини. Понякога, недостатъчно обективното или непълно отразяване на процеса създава определени нагласи в обществото, които се разминават с постановените от съда актове. За съдиите е неприсъщо, а според мен - и нежелателно, да коментират пред обществото своите актове и действия. В този смисъл, при дела, свързани със съмнения за сериозно увреждане на обществения интерес , Висшият съдебен съвет следва да бъде връзката между съда и гражданското общество в рамките на разумната допустимост, от гледна точка на конкретните факти по делото.

  Всяко едно дело има своята обществена значимост, но при определена категория от тях се предполага, че общественият интерес е особено засегнат, като например: злоупотреба с обществени средства в особено големи размери или такива, които по специфични за тях причини са предизвикали широка дискусия в обществото.

  Считам, че наблюдаването върху такива дела от страна на ВСС, при възникнали съмнения в обективния ход на разглеждане на делото, може да се извърши чрез изискване на съответната информация, без каквато и да била намеса в работата на решаващия състав на съда. Това може само да повиши прозрачността в работата на съдебната система, отговорността на магистратите и прецизността в тяхната работа и същевременно да осуети възможностите за натиск върху работата на съда от външни за системата органи и лица.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре