последна промяна:

Юлия Емилова Ковачева

Кандидат за изборен член на ВСС. Член на Съвета от 03.10.2012.
виж видео от участие в онлайн изслушването (2012.09.12), фасилитирано от БИПИ
Статус процедура: Приключила
Задай въпрос »

Лична информация

 • Име Юлия Емилова Ковачева
 • Дата и място на раждане

  Родена  на 14.11.1964 г. в гр. Кюстендил
  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Омъжена.

 • Образование

  Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Право, завършва през 1988 г.
  Източник: Професионална биография на съдия Ковачева, достъпна на Интернет страницата на ВСС

 • Езици

  Няма данни.

 • Продължаващо обучение

  Семинар европейско право за съдии и прокурори от върховните съдилища и прокуратури, 2011 г. 
  Семинар „Компетентни административни съдии – гаранти за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване”, 2009г. – проучване на съдебната практика във Федерална република Германия, гр. Кобленц
  Семинар „Обучение на обучители по съдебна етика”, 2009 г.
  Семинари „Компетентни административни съдии – гаранти за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване” – по проблеми на националното административно правораздаване и европейско право, 2009 г.
  Семинари по конкурентно право, организирани от Комисията за защита на конкуренцията – 2004 г. - 2009 г.
  Източник: Автобиография на съдия Ковачева, достъпна на Интернет страницата на ВСС

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:

  От 1989 г. до 1991 г. – юрисконсулт на завод „Кухненско обзавеждане”


  В органите на съдебната власт:

  От 1988 г. до 1989 г. – стажант-съдия в Окръжен съд- Кюстендил

  От 1991 г. до 1996 г. –съдия в районен съд- Кюстендил

  От 1996 г. до 2003 г. – съдия в Окръжен съд – Кюстендил

  От 2003 г. до 2009 г. – съдия във Върховен административен съд

  От 01.06.2010 г. до 01.12.2010 г. – председател на седмо отделение на Върховния административен съд

  От 01.12.2010 г. до момента - съдия във Върховен административен съд
  Източник: Професионална биография на съдия Ковачева, достъпна на Интернет страницата на ВСС

 • Текуща длъжност Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
 • Кариерно израстване

  Юлия Емилова Ковачева има общ юридически стаж от 23 години по данни от кадровата й справка. Съдия Юлия Ковачева е завършила висшето си образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет през 1988 г. Кариерата й в съдебната система започва през 1988 г., когато става стажант-съдия в Кюстендилския окръжен съд. От 22.07.1991 Г. тя е назначена за районен съдия в Районен съд – гр. Кюстендил, видно от Решение на Велико Народно събрание от 10.07.1991 г. за освобождаване и избор на съдии от районни и окръжни съдилища. От 2.05.1996 г. до 07.09.2003 г. развива професионалната си кариера в Кюстендилски окръжен съд, за назначаването й свидетелства Протокол N 14 от заседанието на ВСС, проведено на 10 април 1996 г.


  Юлия Ковачева започва работа във Върховния административен съд през септември 2003 г., видно от Протокол N 27 от заседание на ВСС на 8.07.2003 г. През април 2007 г. на основание решение по протокол N 11/04.04.2007 г. на ВСС съдия Ковачева е повишена в ранг „председател на отделение във ВКС и ВАС”. От юни 2010 г. е назначена за председател на седмо отделение във Върховния административен съд, видно от Заповед N 797 от 25.05.2010 г.  


  В отделението се разглеждат първоинстанционни и касационни дела по материя, обхващаща Закон за съдебната власт - конкурси, избори и дисциплинарните производства, Закон за електронните съобщения, Закон за радиото и телевизията, Закон за защита от дискриминация, Закон за висшето образование, Закон за народната просвета, Закон за движението по пътищата, Закон за пътищата, Закон за защитените територии, Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, Закон за храните, Закон за българските лични документи, Закон за защита на потребителите, Закон за техническите изисквания към продуктите, конкурси, лицензии, Закон за БАН, Закон за авторското право и сродните му права и др.  След 30.11.2010 г. съдия Ковачева е освободена от длъжността на председател на отделение и продължава работа като съдия във ВАС, където работи към момента на номинацията й за кандидат член на ВСС, видно от Заповед 1865 от 30.11.2010 г. на председателя на ВАС Г.Колев.


  Юлия Ковачева извършва дейности и извън пряката й работа във ВАС. Съдия Ковачева е действащ лектор в Националния институт по правосъдието.


  Съдия Юлия Ковачева е номинирана за кандидат член на Висшия съдебен съвет на 12.07.2012 г. от Росица Богданова Савова – заместник административен ръководител на Кюстендилски окръжен съд. Като мотиви към номинацията съдия Савова, посочва че „това не е формална, казионна или скучна кандидатура, а осъзната и естествена такава, касаеща човек с модерна визия, мислещ, работещ и анализиращ магистрат с достатъчн опит и с опции за още годинина високо развитие като професионалист, който не би пренебрегнал интересите на колегите си, заради други извънинституционални такива”. Избрана е за член на ВСС и встъпва в тази длъжност на 03.10.2012 г.
  Източник: Протоколи от заседания на ВСС, Предложение за номиниране на съдия Ковачева, публикувани на Интернет страницата на ВСС и Предложение за номиниране на съдия Ковачева

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Няма информация, тъй като на Интернет страницата на ВСС не е публикуван Единен атестационен формуляр за съдията.

 • Висящи дела

  Няма информация, тъй като на Интернет страницата на ВСС не е публикуван Единен атестационен формуляр за съдията.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Няма информация, тъй като на Интернет страницата на ВСС не е публикуван Единен атестационен формуляр за съдията.

 • Натовареност

  През 2011 г. Юлия Ковачева работи в седмо отделение на ВАС, а през 2010 г. е назначена за негов председател. През 2011 г. в VІІ отделение са образувани общо 1260 бр. дела и 7 по жалби срещу подзаконови актове, към които дела, като се прибави броят на висящите общо 593 дела към 31.12.2010 г. общият брой на разглежданите дела е 1853. От общия брой дела за разглеждане са свършени 1376 дела. Към 31.12.2011 г. са останали висящи 477 дела, от които до тази дата всички дела са насрочени за разглеждане през 2012 г.

  През 2011 Юлия Ковачева  е свършила 210 броя дела, а през 2010 г. – 170 броя. Делата на съдия Юлия Ковачева са по-малко на брой, съпоставени с постановените актове на останалите съдии, поради това, че същата за периода от 01.06.2010г. до 01.12.2010г. е била председател на отделението. Юлия Ковачева е посочена като един от съдиите с по-малък процент на разпределени дела относно постигането на критерия срочност при постановяване на съдебни актове.
  Източник:
  Годишен доклад за дейността на ВАС за 2010 и 2011 г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  За съдия Ковачева не е приложен Единен атестационен формуляр и няма информация относно това дали спрямо нея са образувани дисциплинарни производства, респективно наложени дисциплинарни наказания.


  Съгласно предоставена справка до ВСС от Инспектората към Висшия съдебен съвет става ясно, че към дата 17.07.2012 г. ИВСС не е извършвал проверки на работата на съдия Ковачева. След справка в деловодната система е установено, че срещу съдия Ковачева е постъпвал 1 сигнал за проверка с вх.N 1764 от 17.07.2008 г., по който е извършено предварително проучване и е изготвено становище, изх.N 1555 от 30.07.2008 г. по описа на ИВСС на инспектор Мария Кузманова. Информация за номера на адм.дело на ВАС и номера на Решението по него не е предоставена. Констатациите на инспектор Кузманова демонстрират, че в сигнала се оспорва законосъобразността на решението, което подлежи на инстанционен контрол по реда, предвиден в АПК и е извън правомощията на Инспектората, съгласно чл.54 (1) ЗСВ.

  В отдел Инспекторат към ВКП също няма образувани проверки по отношение на съдия Ковачева съгласно данни от 17.07.2012 г.
  Източник: Справка, предоставена на ВСС от Инспектората към Висшия съдебен съвет към дата 17.07.2012, достъпна на страницата на ВСС


  Коментар на съдия Ковачева
  :

  Към настоящия момент спрямо мен не са образувани дисциплинарни производства и не са ми налагани дисциплинарни наказания.

   

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 20.01.2009 г. Юлия Ковачева  декларира, че към датата на назначаването си на длъжност не развива търговска дейност. Като задължения към кредини и финансови институции на стойност над 5000 лв. тя посочва ипотечен заем от 127 000 лв. и потребителски заем от 30 000 лв. към Райфайзен банк.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Юлия Ковачева не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата:http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 02.06.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито

  Година на Придобиване

  Обект на деклариране

  Площ

  Цена на придобиване

  Произход на средствата

  Основание за придобиване

  Собственик

  2006 г.

  Къща с двор, гр.Кюстендил

  413 кв.м.

  12 827 лв.

  безвъзмездно

  Дарение

  Любомир Ковачев ½ от къща и ¼ от дв.място

  2007 г.

  Апартамент, гр. София

  104 кв. м

  155 488 лв.

  Заеми и заплата

   

  * Към дата 12.07.2012 г. тя декларира като средства 127 000 лв. ипотечен кредит; 15 000 лв. потребирелски заем и 13 488 лв. лични средства

  Договор за продажба

  По ½ идеална част на Юлия Ковачева и Любомир Ковачев

  2008 г.

  Нива с. Багренци, гр. Кюстендил

  1 дка

   

  3 дка

   

  1 дка

   

  4 дка

   

  1 дка

  840

   

  1806

   

  783

   

  2600

   

  1006

  Заем и заплата

  Покупко- продажба

  По ½ идеална част на Юлия Ковачева и Любомир Ковачев

  2011 г.

   

  Етаж от къща гр. Кюстендил

  132 кв. м

   

  * Към дата 12.07.2012 г.  тя декларира още 170 кв.м дворно място и 16 кв.м гараж към имота

  -

  Безвъзмездно

  Наследство

  ¼ на Юлия Ковачева и ¾ на Лиуза Илчева

  Лозе с временна пристройка , м.”Хисарлъка”, гр. Кюстендил

  1 дка

   

  * Към дата 12.07.2012 г.  тя декларира, че става въпрос за 1250 кв.м земя и 22 кв.м постройка

  -

  Безвъзмездно

  Наследство

  ½ на Юлия Ковачева и ½  на Лиуза Илчева

  Нива с.Михайлово, Хайредин

  33 дка

   

  Безвъзмездно

  Наследство

  1/6 на Юлия Ковачева

  1994 г.

  * Декларирано към дата 12.07.2012 г. 

   

  Къща с двроно място, с. Богослов, община Кюстендил

  805 кв.м

  70 303 неденоминирани лв.

  Лични средства и заеми

  Покупко-продажба

  По ½ идеална част на Юлия Ковачева и Любомир Ковачев

  1986 г.

  * Декларирано към дата 12.07.2012 г. 

  Апартамент гр.Кюстендил

  100 кв.м

  19 307 лв.

  10 207 лв. цена на имота и 9100 лв. заем

  Обезщетение срещу отчужден недвижим имот по ЗТСУ, 1986 г.

  Любомир Ковачев

  1993 г.

  * Декларирано към дата 12.07.2012 г. 

   

  Етаж от къща с 1.2 дворно място, гр. Кюстендил

  413 кв.м

  -

   

  Наследство

  Любомир Ковачев 1/6 от къща и 1/12 от двора

  1994, 1999 и 2011 г.

  Земеделски земи, гр. Кюстендил

   

  землището на с.Слокощица

  30 883 дка

   

   

  12 162 дка

   

   

  Решение НА пк ГР. Кюстендил по ЗСПЗЗ  от 1994 и 1999 г. и дарение от 2011 г.

  Любомир Ковачев 1/9 ид.част

  2012 г.

  Земеделски земи, землището на с. Багренци, община Кюстендил

  13 дка

  6647 лв.

  Лични средстав и доходи от стопанска дейност

  Покупко продажба

  Любомир Ковачев

  Коментар на съдия Ковачева:

  Предвид разликата в исканите за деклариране факти и обстоятелства по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности и по чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт е налице разлика в двете декларации. В тази връзка, прилагам следните уточнения:

  1. За обект на деклариране – апартамент гр.София:

  В декларацията по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД за 2007 г. като произход на средствата са посочени – заеми и заплата и в раздел ІІІ.9 са посочени видовете заеми и техният размер.

   В декларацията по чл. 22а, ал. 5 ЗСВ в графата „произход на средствата” са посочени същите по вид и размер заеми и е конкретизиран размерът на личните средства/заплата.

  2. За обект на деклариране – етаж от къща гр.Кюстендил и дворно място: наследственият имот е описан в декларацията по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД за 2011 г.;  в декларацията по чл. 22а, ал. 5 ЗСВ е включена площта на дворното място и находящия се в същото гараж.

  3. За обект на деклариране – лозе с временна постройка: в декларацията по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД за 2011 г. е посочена площта на имота в дка и цяло число; в декларацията по чл. 22а, ал. 5 ЗСВ - площта на имота и постройката е посочена в кв.м.

  4. За обект на деклариране – къща с дворно място с.Богослов: с оглед на годината на придобиване 1994 г., не е вписан в текущите декларации за 2007 г. – 2011 г. по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД

  5. За обект на деклариране - апартамент гр.Кюстендил: с оглед на годината на придобиване 1986 г., не е вписан в текущите декларации за 2007 г. – 2011 г. по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД.

  6. За обект на деклариране етаж от къща - 1/6 ид.ч. и дворно място - 1/12 ид.ч., с оглед годината на придобиване 1993 г., по наследство от съпруга ми Любомир Ковачев, не е вписан в текущите декларации за 2007 г. – 2011 г. по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД.

  7. За обект на деклариране – етаж от къща 1/2 ид.ч. и дворно място – ¼ ид.ч., е посочен в декларацията по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД за 2006 г. като къща с двор от 413 кв.м.1/2 ид.ч., придобит чрез дарение от съпруга ми Любомир Ковачев.

  Забележка:

   по т. 3, 4 и 5 имотите са декларирани с първоначалната декларация по чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗПИЛЗВДД;

   по т. 5 и т. 6 се касае за един и същи фамилен имот на съпруга ми –двуетажна къща с дворно място 413 кв.м., УПИ-VІІ,пл.сн.№2078, гр.Кюстендил.

  2. Отчуждено

  Година

  Обект на деклариране

  Площ

  Цена на сделката

  Основание за отчуждаване

  Собственик

  2008 г.

  Нива с. Багренци, гр. Кюстендил

  1 дка

  3 дка

  1 дка

  4 дка

  1 дка

  893

   

  1677

   

  783

   

  2571

   

  1006

  възмездно

  По ½ идеална част на Юлия Ковачева и Любомир Ковачев

   * Данните са извлечени от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.

  Коментар на съдия Ковачева:

  Обектите на деклариране – описаните земеделски земи – ниви в землището. на с. Багренци и моторни превозни средства – са прехвърлени през 2008 година и са описани в декларациите по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД по чл. 22а, ал. 5 ЗСВ.

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 26.07.2012 г.

   

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

  Година

  2007 

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - РАЙФАЙЗЕНБАНК  

   

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – ЮЛИЯ ЕМИЛОВА КОВАЧЕВА
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 104.820 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: 11; Тип на имота: Градски; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2007 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

   

  КУПУВАЧ - ЮЛИЯ ЕМИЛОВА КОВАЧЕВА
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 104.820 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: 11; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София,

  Служба по вписванията - Кюстендил за периода от 01.01.1992 г. до 26.07.2012 г.

   

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2009 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ЮЛИЯ ЕМИЛОВА КОВАЧЕВА  

   

  Купувач(Частна собственост) - "АГРОПРОПЪЛ" ЕООД  

  Имот

  Поземлен имот,  площ по док. - 1.500 дка, с.Багренци, местност - ДРАКАТА, обл. КЮСТЕНДИЛ, общ. КЮСТЕНДИЛ, с.Багренци 

  Страни

  Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ЮЛИЯ ЕМИЛОВА КОВАЧЕВА  

   

  Купувач(Частна собственост) - "АГРОПРОПЪЛ" ЕООД  

  Имот

  Поземлен имот,  площ по док. - 1.400 дка, с.Багренци, местност - САРАФСКИ ЛОЗЯ, обл. КЮСТЕНДИЛ, общ. КЮСТЕНДИЛ, с.Багренци 

  Страни

  Продавач - ЮЛИЯ ЕМИЛОВА КОВАЧЕВА
  Продавач -ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

   

  Купувач(Частна собственост) - "АГРОПРОПЪЛ" ЕООД  

  Имот

  Поземлен имот, пл.No - 029086 , площ по док. - 0.599 дка, с.Багренци, местност - ГЕРЕНА, обл. КЮСТЕНДИЛ, общ. КЮСТЕНДИЛ, с.Багренци 

  Страни

  Продавач ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ЮЛИЯ ЕМИЛОВА КОВАЧЕВА  

   

  Купувач(Частна собственост) - "АГРОПРОПЪЛ" ЕООД  

  Имот

  Поземлен имот,  площ по док. - 3.000 дка, с.Багренци, местност - БЕРСИНСКИ ПЪТ, обл. КЮСТЕНДИЛ, общ. КЮСТЕНДИЛ, с.Багренци 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ЮЛИЯ ЕМИЛОВА КОВАЧЕВА  

   

  Купувач(Частна собственост) - "АГРОПРОПЪЛ" ЕООД  

  Имот

  Поземлен имот площ по док. - 4.000 дка, с.Багренци, местност - ЧУКАТА, обл. КЮСТЕНДИЛ, общ. КЮСТЕНДИЛ, с.Багренци 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ЮЛИЯ ЕМИЛОВА КОВАЧЕВА  

   

  Купувач(Частна собственост) - "АГРОПРОПЪЛ" ЕООД  

  Имот

  Поземлен имот,  площ по док. - 1.800 дка, с.Багренци, местност - сарафски лозя, обл. КЮСТЕНДИЛ, общ. КЮСТЕНДИЛ, с.Багренци 


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Година на придобиване

  Обект на деклариране

  Марка

  Цена на придобиване

  Правно основание

  Произход на средствата

  Собственик

  2008 г.

  Лек автомобил

  Фолксваген Пасат

  8 473 лв.

   

   

   

  Покупко-продажба

  Продажба на МПС и заем

  По ½ идеална част на Юлия Ковачева и Любомир Ковачев

  2009 г.

  Лек автомобил

  Фолксваген Пасат

  5048 лв.

  Покупко-продажба

  Заплата

  По ½ идеална част на Юлия Ковачева и Любомир Ковачев

  2. Отчуждени

  Година

  Обект на деклариране

  Марка

  Цена на отчуждаването

  Правно основание

  Собственик

  2008 г.

  Лек автомобил

  Пежо

   

   Опел корса

  1200 лв.

   

  700 лв

  възмездно

  Юлия Ковачева и Любомир Ковачев

  2009 г.

  Лек автомобил

   

  * Декларирано към дата 12.07.2012 г. 

   

  Фолксваген пасат

  8 473 лв.

   

  Противозаконно отнет

  Юлия Ковачева и Любомир Ковачев

   * Данните са извлечени от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.

  Коментар на съдия Ковачева:

  В декларацията по чл. 22а, ал. 5 ЗСВ описаният лек автомобил „Фолксваген пасат” доколкото е придобит през 2008 г., но не се притежава към момента от мен и съпруга ми, т.к. е противозаконно отнет през 2009 г. за яснота това обстоятелство е отразено като забележка, в декларацията по чл. 2, ал.1 от ЗПИЛЗВДД няма правна опция за посочване на същото.

 • Банкови влогове /депозити/

  Година

  Размер на средствата

  Титуляр на влога

  В страната

  В чужбина

  Произход на средствата

  2006 г.

  9000 лв.

  Юлия Ковачева

  Да

   

  заплата

  2011 г.

  20 177 евро

  Любомир Ковачев

  Пиреос банк

   

  дивидент от "Олимпия СЛ"ООД гр.Кюстендил

  * Към дата 12.07.2012 г.  тя декларира следните влогове

  3059 евро

  Любомир Ковачев

  да

   

  дивидент от "Олимпия СЛ"ООД гр.Кюстендил

  18 990 лв.

  Луиза Илчева

  да

   

  Наследство

  8500 лв.

  Луиза Илчева

  да

   

  Наследство

  32 393 лв.

  Луиза Илчева

  да

   

  Наследство - дивидент от "Олимпия СЛ"ООД гр.Кюстендил

  * Данните са извлечени от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.

  Коментар на съдия Ковачева:

  1. Заявеният в декларацията по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД за 2011 г. банков влог с титуляр Любомир Ковачев отразява размера на същия към този момент, съответно – в декларацията по чл. 22а, ал. 5 ЗСВ е отразен размерът на същия влог според изискването  – налични средства към датата на деклариране – 12.07.2012 г.

  2. В декларациите по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД не се изисква декларирането на информация за имуществото на роднините по права линия, с изключение на ненавършилите пълнолетие лица, поради което такава за банкови влогове с титуляр Луиза Илчева – моя майка, не е отразявана в годишните декларации.

 • Задължения над 5 000 лв

  Година

  Вид на задължението

  Размер

  Титуляр на задължението

  Правно основание

  Към банки

  2006 г.

  Заем

  28 000 лв.

  Любомир КОвачев

  Договорна ипотека

  „Булбанк” АД

  2007 г.

  Банков кредит

  127  000 лв.

  Юлия Ковачева и Любомир Ковачев

  Договорна ипотека

  Да – Райфайзенбанк

  Потребителски кредит

  15 000 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  2008 г.

  Заем

  30 000 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  Ипотечен заем

  122 773 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  2009 г.

  Ипотечен кредит

  120 090 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  Потребителски кредит

  26 484 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  2010 г.

  Ипотечен кредит

  117 155 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  2010 г.

  Потребителски кредит

  30 709 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  * Към дата 12.07.2012 г.  тя декларира следните заеми

  Ипотечен кредит

  127 000 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  Потребителски кредит

  30 709 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  * Данните са извлечени от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006, 2007, 2008, 2009, 20102011 г.

  Коментар на съдия Ковачева:

  1. В декларацията по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД за 2007 г  са декларирани задълженията под формата на банкови заеми – ипотечен кредит и потребителски кредит, в получените размери, съгласно договорите за кредит.

  2. В декларациите по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД за 2008 г. – 2010 г. е деклариран остатъкът от главницата по ипотечния кредит.

  3. В декларациите по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД за 2008 г. – 2010 г. е декларирана  стойността/главницата на потребителския кредит през съответните години.

  4. В декларацията по чл. 22а, ал. 5 ЗСВ е отразен пълният размер/главницата на ипотечният кредит и потребителския кредит, съгласно сключените договори за банков кредит.

 • Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация

  Година

  Вид на ценните книги

  Емитент

  Цена на придобиване

  Собственик

  Правно основание за придобиване

  Произход на средствата

  2008 г.

  50 дяла  

  "Агропропъл" ЕООД, гр. Кюстендил

  5000 лв.

  Любомир Василев Ковачев

  Покупка на първите три, а останалите получени като разпределен дивидент

  Заем

  * Данните са извлечени от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

  Година

  Вид на задължението

  Размер

  Титуляр на задължението

  Правно основание

  Към банки

  2006 г.

  Заем

  28 000 лв.

  Любомир КОвачев

  Договорна ипотека

  „Булбанк” АД

  2007 г.

  Банков кредит

  127  000 лв.

  Юлия Ковачева и Любомир Ковачев

  Договорна ипотека

  Да – Райфайзенбанк

  Потребителски кредит

  15 000 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  2008 г.

  Заем

  30 000 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  Ипотечен заем

  122 773 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  2009 г.

  Ипотечен кредит

  120 090 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  Потребителски кредит

  26 484 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  2010 г.

  Ипотечен кредит

  117 155 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

   

  Потребителски кредит

  30 709 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  * Към дата 12.07.2012 г.  тя декларира следните заеми

  Ипотечен кредит

  127 000 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  Потребителски кредит

  30 709 лв.

  Юлия Ковачева

  Договор за кредит

  Да – Райфайзенбанк

  * Данните са извлечени от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.

 • Доходи през предходната календарна година, оповестени в декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ

  Година

  Доход от:

  На декларатора

  На съпруга

  * Декларирано към дата 12.07.2012 г. 

   

  Доходи от трудови правоотношения

  54 679 лв

   

  Доходи от извънтрудови правоотношения

  885 лв – участие в държавна изпитна комисия ЮЗУ „Н.Рилски”

  2800 лв. Любомир Ковачев като ЕТ и 44 599 лв. дивидент "Олимпия СЛ"ООД

  * Данните са извлечени от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

  Коментар на съдия Ковачева:

  В декларацията по чл. 22а, ал. 5 ЗСВ са отразени получените през предходната година доходи от мен – от трудови правоотношения 54 679лв. и от извънтрудови правоотношения – 885 лв. В декларацията по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД за 2011 г. същите не са отразени, т.к. по отношение на трудовото възнаграждение няма такова законово изискване, а по отношение на доходите от извънтрудови правоотношения (доходи, извън тези за заеманата длъжност) – подлежат на деклариране ако надхвърлят 2000лв.

 • Отчуждаване на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

  Година

  Вид на ценните книги

  Емитент

  Цена на отчуждаването

  Собственик

  Правно основание за придобиване

  2011 г.

  51 дяла  

  "Олимпия СЛ"ООД гр.Кюстендил

  2550 лв.

  Любомир Василев Ковачев

  Договор за прехвърляне на дружествени дялове

  * Декларирано към дата 12.07.2012 г. 

   

  49 % дялове

   

   

   

  "Олимпия СЛ"ООД гр.Кюстендил

  2450 лв.

  Емил Илчев

  Договор за прехвърляне на дружествени дялове

  * Данните са извлечени от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.

  Коментар на съдия Ковачева:

   В декларацията по чл. 22а, ал. 5 ЗСВ е отразено прехвърляне на 49 % (дяла) в „Олимпия СЛ” ООД гр.Кюстендил от Емил Илчев – мой баща, при цена на отчуждаването 2450 лв.,  като такива данни – за роднини по права линия, извън ненавършилите пълнолетие деца, не се изискват в декларацията по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД и не са заявявани.

  Забележка: Прехвърлянето на дяловете по т.1 и т. 2 е с договори за прехвърляне на дялове на трето лице.

 • Участие в НПО

  Юлия Ковачева е член на Съюза на съдиите в България.Член е също на Асоциацията на българските административни съдии от момента на учредяването й.

  Източник: Интернет страница на Съюза на съдиите в България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия на Юлия Емилова Ковачева е извършена една проверкаот Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия –  на 25.06.2008 г. Заключението е  „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

  Юлия Ковачева извършва дейности и извън пряката й работа във ВАС. Съдия Ковачева е действащ лектор в Националния институт по правосъдието.  Член е на Комисията за професионална етика на ВАС от 2009 г. до 2011 г. Между 2007 г. и 2008 г. е лектор на семинари, организирани от Комисията за защита на конкуренцията. През 2009 г. и 2010 г. съответно изнася лекция на национален семинар за юристи „Защита от дискриминация – гражданскоправни аспекти” и „Гражданскоправни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията”, организирани от КЗД. През април 2012 г. става лектор на кръгла маса на тема: „Европейски стандарти относно подбора, професионалното израстване и дисциплинарните производства в съдебната власт. Преглед на съдебната практика по Европейската конвенция за правата на човека с акцент върху разпоредбите на чл.6 и чл.10”, а през май същата година дава лекция към НИП на тема „Съдебна практика по Закона за марките и географските означения”.
  Източник: Професионална биография на съдия Ковачева, достъпна на Интернет страницата на ВСС

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

 • 1. В случай, че бъдете избран за член на ВСС, как смятате, че ще спомогнете за преодоляване дефицита на обществено доверие в съдебната система?

  Преодоляването на дефицита на обществено доверие в съдебната система не е еднократен акт, за него се изисква време, през което самата съдебна система, чрез свята работа да докаже на обществото, че заслужава нейното доверие.

  Като член на Висшия съдебен съвет за мен това би означавало всяко едно решение на Съвета да е последователно прилагане на ясни и предварително оповестени правила на управление на съдебната власт – от първоначалното назначаване на магистратите в системата до избора на тримата „големи“. Считам, че общественото доверие е пряка функция на доверието, което самите магистрати имат към своя висш административен орган. До тогава, докогато самите магистрати нямат доверие в Съвета не може да се очаква обществото да има доверие в него, което рефлектира и върху доверието в цялата система. Само системното и последователно, принципно управление на системата, което значи на хората в нея, може да създаде необходимото усещане у обществото, че съдебната власт се управлява не конюнктурно, а с оглед на интересите на обществото, и най-вече може да убеди магистратите, че кризата на тяхното представителство е преодоляна.

  Поради това, считам, че ВСС следва да провежда политика, насочена към ангажиране на собствения си ресурс и ресурса на всички почтени и компетентни магистрати в системата за изграждане на партньорство с гражданското общество, институциите и медиите, с една обща цел – възстановяване на доверието в съдебната система.         

 • 2. Смятате ли, че съществуващите структура и организация на работа на ВСС позволяват на съвета ефективно да изпълнява функциите си по администриране на съдебната власт и да брани нейната независимост?

  Структурата на Висшия съдебен съвет е уредена в Конституцията и тя е такава, каквато обществото, посредством законодателния си орган я е определил. Относно принципното ми разбиране за структурата на Съвета, то считам, че е необходим дебат по отношение на въпроса дали политическата намеса в структурирането на съдебната власт съответства на принципа на баланса между властите и законодателно решение на същия.

  Организацията на работа е тази, която при наличната структура може да осигури ефективно изпълнение на функциите по администриране и гарантиране на независимостта.

  Отговорът на поставения въпрос изисква анализ на дейността на уредените в правилника структури – постоянни и временни комисии, техния състав, дейността на създаваните за решаване на конкретни задачи работни групи, на базата на който да се прецени необходима ли е, по отношение на кои помощни органи и в каква насока промяна във вътрешните правила за организация дейността на органа.

  Извън рамките на такъв анализ, считам, че следва да се отличи прилагането на принципа по чл. 37, ал. 4 от ЗСВ за състава на комисията по предложенията и атестирането в чл. 20, ал. 1 от правилника. Съгласно визираният текст, комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи се състои от 10 членове, формирани в две подкомисии. Подкомисията за съдии се състои от петима съдии, а подкомисията за прокурори и следователи – от петима прокурори и следователи. Този принцип считам, че следва да намери приложение най-малкото и спрямо състава на Комисията за дисциплинарни производства с оглед значимостта на въпросите и спецификата на проблемите, свързани с дисциплинарната отговорност на магистратите, както за самите тях, така и за обществото като цяло. Диференциацията на кариерните функции на Висшия съдебен съвет по отношение на съдии и прокурори считам, че е принцип, който следва да бъде приложен по отношение на целия процес на кадрово развитие на магистратите.

  Считам, че е необходимо да се преодолее съществуващия информационен дефицит по отношение на работата на отделните комисии, да се постигне по-голяма прозрачност във връзка с планиране на различните дейността на Съвета, повече откритост и достъпност на информация за работата и задачите в различните административни аспекти, по-широко прилагане на възможностите за участие на магистратската общност и обществеността, особено във връзка с дейностите, насочени към реформиране на съдебната система, изучаване и прилагане на европейските стандарти и управленски практики в областта на правосъдието и пр.

 • 3. Как смятате, че един член на ВСС трябва да носи отговорност пред тези, които са го избрали и пред обществото?

  В Закона за съдебната власт е предвидено дисциплинарно освобождаване от длъжност и подаване на оставка като основания за предсрочно прекратяване на мандата на изборен член на Съвета. Освен юридическите форми на отговорност, които ясно са разписани в закона – и дисциплинарната отговорност, и възможността за оставка, личната отговорност пред тези, които са избрали члена на Висшия съдебен съвет считам, че се изразява във формиране на ясна позиция при приемането на решения от Съвета, мотивиране при приемане на дадено решение, заявяване на становище по дебатирани въпроси и проблеми, осигуряване на обратна връзка и диалог с магистратите. Считам, че членът на Съвета, избран от органите на съдебната власт, трябва да поддържа непрекъснат контакт с магистратите – формите за това са много, важното е да се използват непрекъснато. Поставеният въпрос е относим и към структурирането на Висшия съдебен съвет – избор на членове от Народното събрание и избор на членове от съдебната власт. В тази връзка предмет на обсъждане и законодателно решение е създаването на нормативна възможност за отговорност на изборния член на Съвета пред тези, които са го избрали.

 • 4. Моля, посочете Вашите идеи за отговор на изведени по – долу критики, отправени от Европейската комисия в последния Доклад по механизма за сътрудничество и проверка:

  4.1. Липса на ефективно администриране на съдебната система от страна на ВСС:

  Ефективното администриране изисква навременни и адекватни решения на системните проблемни въпроси в рамките на ресурсните възможности. Това изисква най-напред тяхното идентифициране,  определяне на разполагаемия ресурс и възможен инструментариум за решаването им. И в дете области на администриране – кадровата политика и материалното осигуряване, са необходими действия. Що се отнася до кадровата политика, тя е предмет на следващите въпроси. Материалното осигуряване считам, че изисква работа в две основни направления – условията на труд на магистратите, което пряко рефлектира върху качеството и срочността на труда им, т.е. върху очакванията на обществото. В това направление изрично считам, че следва да се работи за подобряване на качеството на информационните технологии, защото чрез тях ще се подобри прозрачността и публичността на дейността на съдебната система. И второто направление е възнаграждението на труда на магистратите. Успешното изпълнение на тези задачи изисква използването на експертни знания, но и разработване на работещ механизъм за обективна оценка на труда на магистратите, постигане на оптимална и сходна натовареност на равните по степен звена в органите на съдебната власт, отчитане на добрите управленски практики и налагането им като стандарт за системата.

  4.2. Липса на ясна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система и по – специално непоследователна кадрова практика:

  Считам, че назначаването, повишаване и преместване на магистратите, чрез заложеното в закона конкурсно начало, трябва да се осъществява при прилагане на ясни и предвидими критерии, основани на обективна оценка на натовареността на отделните органи на съдебната власт, при съобразяване спецификата на работа. В тази насока за мен е наложително да се направи анализ на проведените конкурси за първоначално назначаване и за повишаване и преместване на магистратите в органите на съдебната власт. Следва да се отчетат както положителните стъпки при налагане на конкурсното начало, така и възникналите проблеми. От значение за провеждане на последователна кадрова политика е своевременно обявяване на конкурси за свободните места в системата, в т.ч. с посочване на вида материя, областта, в която ще работи магистрата в съответната структура на съдебната власт – гражданска, търговска, наказателно правна материя. Провеждане на събеседването при ясни правила и критерии, насочени от една страна към оценка на придобития професионален опит и компетентност на заеманата до този момент длъжност и от друга – на нивото на подготовка с оглед изискванията за конкурсната длъжност. Ограничително  прилагането на възможността за преместване при структурни промени, при прецизиране на критериите. Необходима е промяна на практиките по избор на административни ръководители, така че да се преодолеят отрицателните тенденции и отношения към досегашните практики на Съвета.

  4.3. Липса на пълноценна защита на независимостта на съдебната власт:

  Пълноценната защита на независимостта на съдебната власт изисква

  диалогичност и комуникативност от страна на Съвета, обективно, адекватно и своевременно реагиране във всички случай на критики към съдебната власт. Считам, че само при формирана принципна, информирана и своевременна позиция по проблемите на съдебната власт, насочена към намиране на оптимални решения в интерес на обществото и на магистратите ще се гарантира независимостта на съдебната власт, а това значи, че ще се гарантира и принципа на правовата държава. Постигането на тази цел не би могло да се осъществи без решаващото взаимодействие с отделните органи на съдебната власт и със съсловните организации на магистратите.

  4.4. Непоследователност на дисциплинарната практика на ВСС:

  Преодоляването на непоследователната дисциплинарна практика на Висшия съдебен съвет на първо място изисква анализ на същата до този момент. За да бъде дисциплинарната дейност на Съвета успешна тя трябва да е обективна, изградена на принципите за прозрачност, предвидимост и пропорционалност, и трябва да бъде гаранция за защита правата на отделния магистрат и на интересите на съдебната власт. Считам, че следва пълноценно да се прилагат всички предвидени, допустими от закона механизми за отчитане на проблемите в работата на магистратите, мерките за тяхното преодоляване и едва след изчерпването им - ангажиране на дисциплинарната им отговорност като последно допустимо от закона средство. При всеки отделен случай следва да се отчитат индивидуалните причини за дисциплинарната простъпка и обективните дадености – степен на натовареност, ако се касае за нарушаване на процесуални срокове, условия на работа, професионален климат и други. Във всички случай е необходимо спазване на принципа на предвидимост – за сходни случаи да се налагат сходни по вид и тежест дисциплинарни наказания, както и принципа на пропорционалност - с оглед постигане на специалната и генерална цел на всяка дисциплинарна санкция. Считам, че следва да бъде отстоявано правото на магистрата на лична защита пред кадровия орган в хода на дисциплинарното производство.

  4.5. Невъзможност за регулиране натовареността на  магистратите

   Натовареността е действително болезнен за системата въпрос, защото пряка рефлектира върху качеството на работа на магистратите и върху тяхната мотивация. Наложително е разработване на статистическа отчетност, базирана на значими показатели за работата на отделните органи и служители, при съобразяване на спецификите, която да даде надеждна информация за действителната натовареност на отделните органи на съдебната власт и съответно на индивидуалната натовареност на магистратите. На тази база следва да се планират щатните бройки в съответствие с натовареността на органите на съдебната власт. За разработването на тази система е необходимо ползването и на външна експертиза.

  Реалната оценка на персоналната натовареност изисква да бъде отчетена цялостната професионална дейност на магистрата в съответното звено на съдебната власт – освен статистическите, количествени показатели за брой възложени и решени дела/преписки, следва да се съобразят вида на делата и тяхната фактическа и правна сложност. При съдиите следва да бъде отчетено участието в различните съдебни производства, работата в състав и произтичащата от нея ангажираност както с персонално възложените дела, така и с тези на членовете на съдебния състав, подготовката на делата за съдебно заседание, дейностите по администрирането им. Считам, че в този процес Инспекторатът би имал съществена роля, с оглед функционалните му правомощия да инспектира съдилищата и съответно възможността да анализира натовареността им.

 • 5. Как, според Вас, ВСС трябва да работи с гражданското общество?

  Като изразител на позицията на магистратите, при решаването на проблемите на системата, Съветът трябва да осъществява комуникация с останалите институции на основата на принципа на лоялното сътрудничество, но без да допуска нарушаване на независимостта на съдебната власт. Политиката на Съвета следва да е насочена към отваряне на институцията спрямо обществото, информирането му за проблемите и дебатите в системата, обсъждане и възприемане на предлаганите градивни разрешения, провеждане на публични дискусии с различен формат, допитване и участие на неправителствения сектор в решаване на значимите за магистратската общност въпроси и дейности.

 • 6. Следва ли ВСС да наблюдава конкретни дела с високо обществено значение, и ако да, как да става това? Кои, според Вас, са дела с високо обществено значение? Може ли да бъде изведена дефиниция за дело с високо обществено значение?

  С решение № 10/2011 г. по .д. № 6/2011 г. Конституционният съд изрично посочи, че Висшият  съдебен съвет е създаден, за да осъществява кадровата политика в самостоятелната съдебна власт. Висшият съдебен съвет е специфичен съдебен орган с точно определени административни и организационни правомощия, от които става ясно, че не е правосъден, а висш административен орган. Висшият съдебен съвет пряко обслужва функционирането на съдебната система, а не я ръководи, каквато е например ролята на Министерския съвет в изпълнителната власт. Той по Конституция няма управленски или ръководни правомощия по отношение съдиите, прокурорите и следователите, които са независими при изпълнение на функциите си от останалите две власти и от Висшия съдебен съвет, като контролът върху актовете им се осъществява от по-горната инстанция. В този контекст, в правомощията на Висшия съдебен съвет не е включено като задача да наблюдава конкретни дела и съответно – да предприема някакви административни, управленски действия в тази насока.

  Съдът е призван да решава делата съобразно Конституцията и законите, по вътрешно убеждение, при спазване принципите за равенство на гражданите пред закона, гарантиране правото на защита и справедлив процес и приключване в разумен срок. В този смисъл считам, че за съда всяко дело е обществено значимо и решаването му при спазването на посочените принципи и правила е от значение за професионалния авторитет на съдията и доверието в съдебната власт на обществото. Недопустимо е от страна на съда подценяването на едни дела за сметка на други, респ. извеждане на разглеждането и решаването на един спор като приоритетен поради формирания по някаква причина публичен интерес към него за разлика от други спорове, които не са във фокуса на общественото внимание.

  Наложилото се в публичното пространство понятие „дела с високо обществено значение” не почива на обективни критерии, а изразява степента на чувствителност на обществото към решаването на даден спор в зависимост от участниците в процеса, предмета на делото, засегнатите обществени отношения и интерес. Във всеки отделен казус публичният коментар и внимание могат да бъдат предизвикани от различни фактори, обединяващо между тях е общественото внимание към решаването на делото и в този контекст считам, че не би могло да се изведе ясна, конкретно формулирана общовалидна дефиниция.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре