последна промяна:

Емилия Костадинова Нашева

Кандидат за изборен член на ВСС.
виж видео от участие в онлайн изслушването (2012.09.10), фасилитирано от БИПИ
Статус процедура: Приключила
Задай въпрос »

Лична информация

 • Име Емилия Костадинова Нашева
 • Дата и място на раждане

  Родена на 10.01.1954г. в гр. Златоград.
  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Разведена.

 • Образование

  Завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Право" през 1978г.
  Източник:
  Приложение № 3 "Професионална автобиография на Емилия Нашева" към Предложението за кандидат за изборен член на ВСС от квотата на съдиите, достъпно на официалната интернат страница на ВСС

 • Езици

  Владее руски и ползва английски език.
  Източник: Данни, предоставени от съдия Нашева

 • Продължаващо обучение

  Основи на европейското право. Обучение по програма Матра на Холандското посолство - 2002г.
  Съдебна практика на Съда на европейските общности. Пилотен курс на Европейския институт по публична администрация - 2003г.
  Ролята на българските магистрати за утвърждаване на европейските ценности". Проект Правно обучение на Британския съвет - 2007г.
  Способи за извънсъдебно разрешаване на търговски спорове - арбитраж и медиация - 2008г.
  Право на интелектуалната собственост в ЕС - 2009г.
  Гражданскоправни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията - 2010г.
  Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателни и граждански дела
  Развитие на организациите с нестопанска цел в Р. България.
  Работа с медиите, организатор - ИУСС/ААМР
  Съдебно сътрудничество по граждански дела в Европа - I и II част, организатор - НИП
  Предизвикателство пред националния законодател и националните съдии, организатор - МП и Бюро Taicex към ЕС
  Право на ЕС - свободно движение на лица, организатор - НИП
  Новости в правото на ЕС. Аспекти на изучаването, методи на представяне на учебния материал и въпроси, свързани с документацията на ЕС, организатор - НИП
  Основни принципи и механизми за осъществяване на дисциплинарната отговорност на магистратите, организатор - ВСС
  Ролята на магистрата в ЕС, организатор - НИП
  Европейски практики по гражданско и наказателно право на държавите членки на ЕС, организатор - ВСС, ГФМПС
  Актуално развитие на съдебната практика на Съда на ЕО в областта на вътрешния пазар, потребителската закрила, защита на храните и семейното право, организатор - НИП
  Правни инструменти за съдебно сътрудничество по граждански дела, организатор - МП
  Взаимно доворие и съдебно обучение. Към една обща култура в съдебното обучение по европейско право, организатор - НИП
  Гражданският процес според новия ГПК, организатор - Сиела Софт енд Паблишинг АД.
  Влияние на общностното право върху националното гражданско право, практическо прилагане. Преюдициално производство пред Съда на ЕО, организатор - АС Бургас и ГФМПС
  Несъстоятелност, организатор - НИП
  Способи за извънсъдебно решаване на търговски спорове - арбитраж и медиация, организатор - НИП
  Професионална етика и антикорупция, организатор - НИП
  Консултативен форум на районните съдилища, организатор - РС Хасково
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към месец август 2009г. и Приложение № 3 "Професионална автобиография на Емилия Нашева" към Предложението за кандидат за изборен член на ВСС от квотата на съдиите, достъпно на официалната интернат страница на ВСС

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  Няма такъв.

  В органите на съдебната власт:
  от 16.05.1978г. до 26.06.1978г. - стажант съдия в ОС Пловдив
  от 26.06.1978г. до 16.05.1979г. - стажант съдия в ОС Бургас
  от 02.07.1979г. до 11.09.1981г. - младши съдия в ОС Бургас
  от 11.09.1981г. до 14.07.1991г. - съдия в РС Бургас; зам. председател на РС Бургас
  от 15.07.1991г. до 25.05.1998г. - съдия в ОС Бургас
  от 26.05.1998г. до 07.10.2004г. - съдия в АС Бургас
  от 07.10.2004г. до 01.08.2009г. - ръководител на търговско отделение и зам. на административния ръководител - зам. председател на АС Бургас
  от 2009г. до 2010г. - и.ф. на административен ръководител - председател на АС Бургас
  от 2010г. към настоящия момент - ръководител на търговско отделение и зам. председател на АС Бургас
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към месец август 2009г. и Приложение № 3 "Професионална автобиография на Емилия Нашева" към Предложението за кандидат за изборен член на ВСС от квотата на съдиите, достъпно на официалната интернат страница на ВСС

 • Текуща длъжност Заместник на административния ръководител, Апелативен съд Бургас
 • Кариерно израстване

  Общият юридически стаж на съдия Емилия Нашева, възлизащ на 34 години, е изцяло свързан със съдебната система. Работи като стажант - съдия в ОС Пловдив и ОС Бургас до 1979г., след което е избрана за младши съдия в ОС Бургас. В периода 1981г. - 1991г. е съдия в РС Бургас, на който е и заместник председател. На 15.07.1991г. встъпва в длъжност като съдия в ОС Бургас по решение на Великото народно събрание.

  С Решение по Протокол № 19 от заседание на ВСС, проведено на 05.06.1996г. съдия Емилия Нашева е повишена в ранг „съдия във ВКС”, а две години по - късно е преназначена за съдия в АС Бургас. 

  През 2002г. ВСС повишава съдия Нашева в ранг „председател на отделение във ВКС и ВАС” (Решение по Протокол № 6 от 20.02.2002г.). След две години става заместник на административния ръководител на АС Бургас с Решение на ВСС по Протокол № 29 от заседание, проведено на 29.09.2004г. 

  На съдия Емилия Нашева е проведена периодична атестация през 2009г. Помощната атестационна комисия (ПАК) в състав: Росица Ковачева, Лидия Иванова и Емил Марков й поставя 150 т. и комплексна оценка "много добра". Комисията по предложенията и атестирането към ВСС, считайки, че в част VI, т.5 следват да бъдат отнети 5 точки поради липса на извършени проверки от ИВСС, намалява общия брой точки на 145. Kомплексната й оценка обаче остава "много добра". Атестационният формуляр е връчен на съдия Нашева на 11.08.2009г. и е приет от нея без възражения. След положителната й атестация, приета с Решение по Протокол № 36 от 17.09.2009г., ВСС назначава съдията за заместник на административния ръководител – заместник председател и ръководител на търговско отделение. Решението е взето след проведено електронно гласуване с 16 гласа „за”, 0 „против”, 1 „въздържал се” (Протокол № 37 от 01.10.2009г. на ВСС).


  Същата година по предложение на председателя на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев съдия Нашева е определена за изпълняващ функциите на адм. ръководител – председател на АС Бургас (Протокол № 46 от 20.11.2009г. на ВСС). Решението е взето с 18 гласа "за".

  На 12.07.2012г. съдия Румяна Манкова - Калошева (АС Бургас) предлага съдия Емилия Нашева за кандидат за изборен член за ВСС от квотата на съдиите. Мотивите за предложението, както и Концепцията на съдия Нашева са достъпни в секция "Всички приложения".
  Източник: Протоколи от заседания на ВСС и кадрова справка на съдия Нашева, достъпни на Интернет страницата на ВСС; Интернет страницата на АС Бургас.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела
  Срочност на изготвяне на съдебните актове
  Дела през периода на атестиране
  годинаостанали
  несвършени 
  постъпилинасроченисвършени
   2005 1 46 47 47
   2006 0 41 41 39
   2007 2 64 66 62
   2008 4 75 79 78
  Срокове за изготвяне на съдебните актове
  годинаброй свършени
  дела 
  свършени
  в срок до 1 месец
  свършени
  в срок до 3 месеца
  свършени
  в срок до 1 година
   2005 47 17 29 1
   2006 39 15 21 3
   2007 62 31 29 3
   2008 78 36 40 2

  Източник: Атестационен формуляр, актуален към месец август 2009г.

 • Висящи дела

  Въпреки че в раздел "Брой висящи дела" от Атестационния формуляр на съдия Нашева не са въведени никакви данни, в коментарите към част IV, т.2 "Спазване на срокове" от формуляра е отбелязано, че "През изтеклата година няма дела извън тримесечния срок. Няма жалби за бавност."
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към месец август 2009г.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това
  годинаподлежащи
  на обжалване 
  обжалванипотвърдениизцяло
  отменени 
  измененипрекратениуважени
  жалби за бавност 
  недопуснати до
  касационно обжалване 
   2005 18 16 10 3 3 - - 
   2006 21 20 10 4 4 2  
   2007 16 13  9 2 1 1  
   2008 24 22 18 1 2 1  

  Източник: Атестационен формуляр, актуален към месец август 2009 г.

 • Натовареност
  годинаобща натовареност на съдебния район
  натовареност на атестирания
   2005 3.45 % 3.92 %
   2006 4.30 % 3.25 %
   2007 5.47 % 5.17 %
   2008 4.88 % 6.5 %

  Източник: Атестационен формуляр, актуален към месец август 2009 г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  С Решение по Проткол 21 от 17.05.2012г. съдия Емилия Нашева е поощрена с отличие "служебна благодарност и грамота" за участие в "междуведомствени работни групи, сформирани по инициатива на Министерство на правосъдието". Предложението за поощрение е направено от Деница Вълкова - и.ф. на министър на правосъдието на 15.05.2012г. съгласно заповед ЛС-04-735/14.05.2012г. на МП.

  Работата на съдия Нашева е била обект на проверка от страна на Инспектората към ИВСС като част от комплексна планова проверка на АС Бургас, на основание Заповед 51/18.06.2008г. на Главния инспектор. Според констатациите от съставения Акт за резултати (2058/26.09.2008г.) не са установени пропуски в работата на съдия Нашева. Срещу последната не са постъпвали сигнали в ИВСС.

  Инспекторатът към ВКП не е извършвал проверки, свързани със съдия Нашева.
  Източник: Протоколи от заседания на ВСС; Справки от проверки, извършени от ИВСС и ИВКП, достъпни на официалната страница на ВСС.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 22.01.2009г. е отбелязала, че към датата на избиране/назначаване на длъжността си е член на УС в Сдружение с нестопанска цел "Черноморска правна общност" в частта "управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации", а 12 месеца преди избиране/назначаване е била член на контролно-ревизионна комисия в Сдружение с нестопанска цел "Оперно филхармонично общество - Бургас".
  Като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. е декларирала: Договор за финансов лизинг № 016480-RF-001 с “Райфайзен лизинг България" ООД от 21.01.2009 г. на стойност 22 000 лв.

  Посочила е дъщеря си М.М.Т. - вписана като адвокат в Адвокатски колектив-Бургас като свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Емилия Нашева  не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.

  За 2008 г. съдия Емилия Костадинова Нашева е подала само уведомление към Сметната палата.

  Kъм момента на избора на интернет страницата на Висшия съдебен съвет е била публикувана Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт.


  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 04.06.2015 г.

   

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито 

  Виж придобитото недвижимо имущество на Емилия Нашева към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждено 

  Виж отчужденото недвижимо имущество на Емилия Нашева към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър
  Служба по вписванията - Златоград за периода от 01.01.1992 г. до 08.08.2012 г.
  Пореден № по справката 1
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Продажба
  Година 2005
  Страни

   ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   ПРОДАВАЧ - Емилия К. Нашева

   КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот Поземлен имот, ДВОРНО МЯСТО СЪСТАВЛЯВАЩО УПИ 4 1130 КВ. 126 С ОБЩА ПЛОЩ 457 КВ.М. ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ДВОРНОТО МЯСТО 2МЖС С РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 192 КВ.М., 

  Служба по вписванията - Бургас за периода от 01.01.1992 г. до 08.08.2012 г.

  Пореден № по справката 1
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт  Констативен акт, издаден по документи
  Година  2009
  Страни  Собственик(Частна собственост) - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАШЕВА 
  Имот Сграда, предназначение - Друг вид сграда за обитаване, площ по док. - 41.000 кв. м., гр.Черноморец, обл. БУРГАС, общ. СОЗОПОЛ, гр.Черноморец
  Страни Собственик(Частна собственост) - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАШЕВА 
  Имот Поземлен имот, площ по док. - 567.000 кв. м., гр.Черноморец, местност - Червенка, обл. БУРГАС, общ. СОЗОПОЛ, гр.Черноморец
  Пореден № по справката 2
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт  Покупко-продажба на недвижим имот с писм. дог.
  Година  2009
  Страни 

   Продавач - ЕИК / БУЛСТАТ 000057236 ОБЩИНА СОЗОПОЛ
   Купувач(Частна собственост), идеални части:53/566 - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАШЕВА 

  Имот  Поземлен имот, площ по док. - 567.000 кв. м., гр.Черноморец, местност - Червенка, обл. БУРГАС, общ. СОЗОПОЛ, гр.Черноморец
  Пореден № по справката 3
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
  Година  2007
  Страни 

   ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 102901425 СТРЯХА ООД
   КУПУВАЧ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАШЕВА 

  Имот Поземлен имот, гр.Бургас, ОФИС 13 ОТ 39.78 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  Пореден № по справката 4
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт  ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
  Година  2007
  Страни

   ДАРИТЕЛ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАШЕВА
   ДАРЕН - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот Поземлен имот, гр.Бургас, ОТ 16.83 КВ М; Градски
  Страни

   ДАРИТЕЛ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАШЕВА
   ДАРЕН - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот  Поземлен имот, гр.Бургас, МЕЗОНЕТ ОТ 56.47 КВ М ПЪРВО НИВО И ВТОРО НИВО ОТ 70.06 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  Пореден № по справката 5
  КНИГА ВПИСВАНИЯ
  Тип Акт ОТКАЗ ОТ ВЕЩНИ ПРАВА
  Година 2007
  Страни СОБСТВЕНИК - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАШЕВА 
  Имот Поземлен имот, гр.Бургас, ГАРАЖ ОТ 15.26 КВ М В СУТЕРЕНА; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  Пореден № по справката 6
  КНИГА ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
  Тип Акт ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА
  Година 2004
  Страни

   КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 040398843 МАСТЕРС ООД
   ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАШЕВА 

  Имот Поземлен имот, гр.Бургас, МЕЗОНЕТ ОТ 56.47 КВ М ПЪРВО НИВО И ВТОРО НИВО ОТ 70.06 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС
  Страни

   КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 040398843 МАСТЕРС ООД
   ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАШЕВА 

  ИмотПоземлен имот, гр.Бургас, ГАРАЖ 3 НА ПАРТЕРА ОТ 16.83 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  Пореден № по справката 7
  КНИГА ЗАКОННИ ИПОТЕКИ
  Тип Акт УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА
  Година 2002
  Страни

   КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 040398843 МАСТЕРС ООД
   ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАШЕВА 

  ИмотПоземлен имот, гр.Бургас, ГАРАЖ 3 НА ПАРТЕРА ОТ 16.83 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  Страни

   КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 040398843 МАСТЕРС ООД
   ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАШЕВА 

  Имот Поземлен имот, гр.Бургас, МЕЗОНЕТ ОТ 56.47 КВ М ПЪРВО НИВО И ВТОРО НИВО ОТ 70.06 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  Пореден № по справката 8
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
  Година 2002
  Страни

   ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 040398843 МАСТЕРС ООД
   КУПУВАЧ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАШЕВА 

  Имот Поземлен имот, гр.Бургас, ГАРАЖ 3 НА ПАРТЕРА ОТ 16.83 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  Страни

   ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 040398843 МАСТЕРС ООД
   КУПУВАЧ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАШЕВА

  Имот Поземлен имот, гр.Бургас, МЕЗОНЕТ ОТ 56.47 КВ М ПЪРВО НИВО И ВТОРО НИВО ОТ 70.06 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  Пореден № по справката 9
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
  Година 2000
  Страни

   ПРОДАВАЧ - ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА НАШЕВА
   КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот Поземлен имот, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ С ПЛОЩ ОТ 65.96 КВ М; 15; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити 

  Виж придобитите моторни превозни средства на Емилия Нашева към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Емилия Нашева към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Емилия Нашева към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Налични парични средства

  Виж декларираните налични парични средства на Емилия Нашева към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Член на Съюза на съдиите в България.
  Член на УС в Сдружение с нестопанска цел "Черноморска правна общност".
  Била е член на контролно-ревизионна комисия в Сдружение с нестопанска цел Оперно филхармонично общество - Бургас.

  Източник: Интернет страница на Съюза на съдиите в България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Емилия Костадинова Нашева е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008г. Заключението на проверката е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/

Други

 • Допълнителна информация

  Хоноруван асистент по Административно право в Бургаски свободен университет в периода 1992г. - 1997г.

  Кръгла маса "Въпроси на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела в ЕС", организатор - НИП.
  Участие във Втората подготвителна сесия на ООН за разпространение и употреба на химикалите и влиянието им върху хората - екологично-правна защита - 2000г., Бон, Германия.
  Участие в Световен форум за водата - 2000г. в Хага, Холандия.
  Участие в работна среща на "Жените на Европа за общо бъдеще" - 2000г. в Хага, Холадия.

   

  През 2003г. по време на местните избори Емилия Нашева е назависим кандидат за кмет на гр. Бургас.
  Източник:
  Атестационен формуляр, актуален към месец август 2009г. и Приложение № 3
  "Професионална автобиография на Емилия Нашева" към Предложението за кандидат за изборен член на ВСС от квотата на съдиите, достъпно на официалната интернат страница на ВСС

  3. Магистратът в медиите 

  Кратка информация  Връзки към публикации
  За кандидатурата си за кмет на гр. Бургас съдия Нашева има подкрепата на СДС,
  Зелената партия,
  БСДП с председател Йордан Нихризов, Екогласност, БДФ,
  НС - БЗНС на Яне Янев, ВМРО-Пелистер, ХСС, Социалдемократическа партия. 

   СДС подкрепя съдия Нашева за независим кандидат - кмет на Бургас

   http://www.mediapool.bg/
  Интервю на съдия Нашева във връзка с работата на съда в
  условия на мониторинг от страна на Европейския съюз.
   Емилия Нашева: Не смятам, че съдът е пречка за влизането на страната ни в ЕС

   
  http://www.burgasinfo.com

   

   

   

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

 • 1. В случай, че бъдете избран за член на ВСС, как смятате, че ще спомогнете за преодоляване дефицита на обществено доверие в съдебната система?

  Недоверието на обществото към съдебната система, не е само резултат от проблемите които тя има, а  е резултат и от дългогодишното отношение на другите власти към нея и манипулиране на общественото мнение чрез медиите. Ниската обществена оценка за състоянието на съдебната система ясно показва необходимостта от гарантиране на взискателна селекция, високи стандарти за компетентност и решителни мерки за отстраняване и на най-малкото съмнение за корупция.

  Намирам, че първата и най-важна стъпка за преодоляване на този дефицит е прозрачност и отчетност в работата на цялата съдебна система. Затова и в своята концепция съм заявила, че ако бъда избрана за член на ВСС ще работя за продължаване на съдебната реформа, базирана на европейските стандарти за независимост, ефективност, прозрачност и отчетност. Прозрачност и отчетност във всяко действие на Висшия съдебен съвет е гаранция за възстановяване доверието на обществото в съда и във върховенството на закона. Ще работя за това ВСС да провежда политика на открита и принципна позиция по всеки въпрос. Ще работя за преустановяване на демагогската конфронтация между властите, защото обругаването на съдебната власт само задълбочава кризата в държавата. Мерките по този приоритет ще имат за цел да гарантират, че правосъдието ще бъде осъществявано от добре подготвени хора, с висок морал и адекватна мотивация.

  Гражданите, неправителствените организации и професионалните сдружения следва да бъдат коректива за преодоляване дефицита на обществено доверие.

 • 2. Смятате ли, че съществуващите структура и организация на работа на ВСС позволяват на съвета ефективно да изпълнява функциите си по администриране на съдебната власт и да брани нейната независимост?

  Споделям вижданията за разделяне на ВСС на две колегии- съдийска и прокурорска, най-вече при решенията, касаещи атестирането и кариерното израстване, каквито са очакванията на всеки редови магистрат и в каквато насока са и препоръките на Венецианската комисия, на  Консултативния съвет на европейските съдии и на други авторитетни европейски институции. Независимо от липсата на конституционна рамка за това ще работя в посока нейната промяна.

  Определено съм за по-кратък мандат на ВСС и за регламентиране на квотен принцип при териториалното представителство на членовете от съдебната квота. Гаранция за независимостта и ефективността на ВСС е съчетаването на квотния принцип с принципа за периодично обновяване на членовете, модел аналогичен на установения за Конституционния съд, което би осигурило приемственост и ограничава риска от политизация. Намирам за необходимо да бъде подновен дебата за това с парламентарното мнозинство, включително и за квилифицирано мнозинство за избора на парламентарната квота, при което ще отпадне усещането за политическа конюктурност.

 • 3. Как смятате, че един член на ВСС трябва да носи отговорност пред тези, които са го избрали и пред обществото?

  Отговорността е в пряка връзка с отчетността. Да се предвиди периодична отчетност не само пред Народното събрание, но и пред магистратите, които са те избрали. В посока законодателна промяна да се отработи ефективен механизъм за отзоваване при ясни и категорични критерии за това.

 • 4. Моля, посочете Вашите идеи за отговор на изведени по – долу критики, отправени от Европейската комисия в последния Доклад по механизма за сътрудничество и проверка:


  4.1. Липса на ефективно администриране на съдебната система от страна на ВСС:
  Ефективното администриране на съдебната система следва да се осъществи чрез предприемане на конкретни стъпки в рамките на правомощията на ВСС визирани в чл.30 от ЗСВ и една от първите стъпки е актуализация на Правилника за работа. С оглед статута му на постояннодействащ орган и не-малкия обем правомощия и задължения, да се провеждат поне 2 заседания на седмица при своевременно оповестяване на дневния ред и въвеждане на организационни срокове за вземане на определени решения. Пероидично провеждане на заседанията по апелативни райони, работни срещи  и заседания на които да се канят магистрати  за изслушване на проблеми в съответното звено.

  Предвиждане на процент от бюджета за информационни технологии, с оглед въвеждане на електронно правосъдие, като това касае не само извършване на процесуални действия, но и обмен на документи както между различните звена в съдебната система, така и между различните институции. Това ще осигури не само прозрачност и ефективност в правосъдната дейност, но ще е и сериозна мярка срещу ограничаване на корупцията в съдебната система.

  4.2. Липса на ясна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система и по – специално непоследователна кадрова практика:
  Едно от най-важните правомощия на ВСС е кадровата политика, защото и най-добрият закон в ръцете на некомпетентен или недобросъвестен съдия е обречен на неуспех. А и гаранцията за справедливо кариерно израстване е най-добрата мотивация за всеки магистрат.   Последователната кадрова политика се предопределя от гаранциите за справедливо, прозрачно и предвидимо кариерно израстване.

  В момента се идентифицира остра нужда от промяна на законодателната рамка, по която се осъществява кариерното израстване на магистратите. Наложително е законодателно регулиране на конкурсите, с въвеждане на ясни критерии за събеседване по материя и при зачитане достойнството на отделния магистрат. Следва да има задълбочен анализ на качествата на всеки кандидат, при сравнителния подход, който да даде яснота за всички, защо е предпочетено назначеното лице пред другите кандидати. Подборът и кариерата на магистратите трябва да зависят единствено от тяхната квалификация, почтеност и компетентност, като акцента следва да бъде върху срочността при изготвяне на съдебните актове и успешния инстанционен контрол. Външните назначения да се ограничат до ниво районен съд. При назначенията за административни ръководители да се въведе изискване за минимален едногодишен стаж в органа за който се кандидатства.

  4.3. Липса на пълноценна защита на независимостта на съдебната власт:
  Да отстоява независимостта на съдебната власт е задължение на ВСС, съгласно чл.16 ал.1 от ЗСВ.

  Необходимо е адекватна и своевременна реакция при всяко некоректно и несправедливо изказване както  по конкретно дело, така  и спрямо отделен магистрат, конкретен съд или съдебната система като цяло. ВСС да бъде длъжен да се самосезира, без да изчаква реакции на съсловни организация и то не само с назначаване на проверки, а в защита  независимостта на отделния магистрат или орган на съдебна власт. Защото магистратът се чувства застрашен именно когато се говори за конкретно дело или съд, а не за съдебната система като цяло.

  4.4. Непоследователност на дисциплинарната практика на ВСС:
  Дисциплинарната практика е в пряка връзка с общественото доверие към съдебната система. Тя следва да е обективна, ясна и предвидима, последователна и пропорционална на извършените нарушения.

  Да има статистика по устойчиви показатели. На база тази статистика да се провежда последователна политика при определяна на наказанията, като дисциплинарния състав отчита натовареността на конкретния магистрат, съобразно натовореността на съответното звено.

  Намирам, че е необходима промяна на законодателната рамка, тъй като дисциплинарното производство по ЗСВ е в противоречие с европейските стандарти. С цел осигуряване на справедлив процес да се предвиди задължение ВСС да изслушва магистрата преди гласуването. Да бъде дадена възможност, при изрично писмено съгласие на магистрата, да бъдат оповестявани данните от проверката и огласявани мотивите за налагане на наказанието по време на висящността на дисциплинарното производство и преди провеждане на съдебния контрол върху решенията на ВСС.

  4.5. Невъзможност за регулиране натовареността на  магистратите
  Проблемът с натовареността следва да е основен приоритет в работата на бъдещия ВСС.

  Наложително е изготвяне на методология за оценка и регулиране натовареността на отделните магистрати и звена в съдебната система, като се ползва Норвежкия финансов механизъм и всички добри европейски практики. Показателите  следва да са съобразени не само с броя, а и с предвидимата правна и фактическа сложност, времето необходимо за разглеждане и решаване на делата, като се отчитат икономическите и демографски особености и тенденции на съответния съдебен район. Административните ръководители да изготвят и представят на ВСС справка за натовареността на всеки магистрат, която да се прилага към кадровото му досие и да бъде съобразявана както при кариерното израстване, така и при евентуално дисциплинарно производство.

  Изключително е важно да се осъвременят статистическите справки и да бъде ограничена възможността  за субективизъм при изготвяне на статистическите данни за натовареност на конкретното звено. В един по-късен момент това би било база за нова оценка на съдебното райониране, с оглед настъпилите промени в демографското разпределение на населението и регионалното икономическо развитие, оказващи влияние върху броя на гражданските и търговски дела и нивото на престъпност.

 • 5. Как, според Вас, ВСС трябва да работи с гражданското общество?

  Комуникацията е двупосочна и следва да се основава на непрекъснат диалог и взаимодействие, основан на толерантност, разбиране и взаимно уважение. Необходима е инициативност и от двете страни, защото интереса е взаимен и крайната цел обща. Гражданските, професионалните и неправителствените организации, както и медиите, следва да бъдат равноправни партньори в общия ангажимент за реформи в съдебната система.

  Следва да се въведе ясен регламент за честотата на срещите, както и възможност за онлайн въпроси.

 • 6. Следва ли ВСС да наблюдава конкретни дела с високо обществено значение, и ако да, как да става това? Кои, според Вас, са дела с високо обществено значение? Може ли да бъде изведена дефиниция за дело с високо обществено значение?

  След като ВСС анализира дейността на органите на съдебна власт не виждам пречка да наблюдава и работата по определени дела, но при ясни критерии за оценка, гаранции за равенство на страните в процеса и без намеса в независимостта на магистрата при тяхното решаване.

  Не давам дефиниция, защото смятам, че всяко дело е важно и значимо, без оглед на цената или интереса на обществото в определен момент.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре