последна промяна:

Румен Вълков Боев

Кандидат за изборен член на ВСС. Член на Съвета от 03.10.2012.
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Румен Вълков Боев
 • Дата и място на раждане

  Роден на 06.09.1955 г. в гр. Видин
  Източник: www.comdos.bg

   

   

 • Семейно положение

  Женен за Славея Анастасова Боева, адвокат в гр. Пловдив
  Източник: Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

 • Образование

  Завършва СУ „Св. Климент Охридски” през 1980 г. със среден семестриален успех – 5,69 и общ успех от държавните изпити 5,33.
  Източник: Професионална биография на Румен Боев, достъпна на интернет страницата на ВСС 

 • Езици

  Няма данни

 • Продължаващо обучение

  Прокурор Румен Боев участва в следните програми за допълнителна специализация:

  • Семинар организиран от ВКС и Баварското държавно министерство на правосъдието, за обучение на ръководни кадри /София, 2004 г./
  • Семинар посветен на борбата с организираната престъпност /Дюселдорф, 2007 г./
  • Семинар за защита на финансовите интереси на ЕС „По пътя на парите и унищожаване на престъпните организации” /УБ „Цигов чарк” гр. Батак, 2007 /
  • Семинар посветен на борбата с организираната престъпност /Букурещ, 2009г./
   Източник: Професионална биография на Румен Боев, достъпна на интернет страницата на ВСС
 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:

  Няма

  В органите на съдебната власт:

  от 12.11.2009 г. – към момента – прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив

  от 13.10.2004 г. до 12.11.2009 г. – заместник на административния ръководител –  заместник-апелативен прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив

  от 22.04.1998 г. до 13.10.2004 г. – заместник-апелативен прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив

  от 15.04.1986 г. до 22.04.1998 г. – военен следовател, военен прокурор, заместник-военноокръжен прокурор във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив

  от 06.06.1983 г. до 14.04.1986 г. – заместник-районен прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив

  от 05.06.1981 г. до 06.06.1983 г. – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив
  Източник: Професионална биография на Румен Боев, достъпна на интернет страницата на ВСС

 • Текуща длъжност Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
 • Кариерно израстване

  Румен Вълков Боев започва кариерата си на 05.06.1981 г. като младши прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, на която длъжност работи в продължение на две години, а от 06.06.1983 г. е назначен за заместник-районен прокурор в същата прокуратура. От 15.04.1986 г. Румен Боев заема длъжността военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив, a oт 1988 г. е назначен за военен прокурор във ВОП гр. Пловдив. Впоследствие става заместник военно-окръжен прокурор в същата военна прокуратура, която длъжност изпълнява до 1998 г.

  На 22.04.1998 г. Румен Боев е назначен за заместник-апелативен прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив. С решение на ВСС на 13.12.2000 г. е повишен в ранг „прокурор при ВКП и ВАП” (Протокол № 41/2000 ВСС). На 13.10.2004 г. е назначен отново за заместник-апелативен прокурор в същата прокуратура (Протокол № 31/2004 ВСС). През този период Румен Боев отговаря за следствения и впоследствие досъдебния надзор. Също така ръководи специализираното звено „Противодействие на организираната престъпност, корупция и пране на пари” от момента на неговото създаване. На 15.03.2006 г. прокурор Боев отново е повишен, като придобива ранг „завеждащ отдел при ВКП и ВАП” (Протокол № 14/2006 ВСС). Притежава военно звание „подполковник”

  Поради изтичането на два последователни мандата на поста заместник-апелативен прокурор в АП гр. Пловдив, с решение на ВСС от 12.11.2009 г. Румен Боев е назначен на длъжността прокурор в АП гр. Пловдив, считано от 18.10.2009 г. (Протокол № 41/2009 ВСС), като е разпределен в сектор „Противодействие на организираната престъпност, корупцията и прането на пари и други престъпления с висок обществен интерес”. Завеждащ е и на сектор „Преписки и досъдебно производства срещу служители на МВР, ДАНС, ГД „ИН” и ГД „Охрана”, както и сектор „Ревизионен” към звено Инспекторат.

  За постигнати резултати в работата си на 11.03.2010 г. е награден от ВСС. (за повече подробности виж секция „Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения”). През периода 2001 – 2011 г. участва в повече от 50 ревизии и ревизионни проверки, осъществени по отношение на окръжните прокуратури от региона и следствените служби към тях.

  През 2011 г. Румен Боев е един от четиримата кандидати за административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Пловдив, но при гласуването във ВСС получава 6 гласа "за"от 23 присъстващи членове на Съвета.

  През юли 2012 г. Румен Боев е избран за кандидат-член на ВСС, както от общото събрание на прокурорите от АП – Пловдив (с пълно мнозинство), така и от общото събрание на  прокурорите от ОП – Пловдив, РП – Пловдив, РП – Асеновград, РП – Карлово и РП – Първомай. Предложението за номинацията му е направено от Атанас Димитров Гичев (заместник-апелативен прокурор в АП гр. Пловдив), Дичо Атанасов Атанасов (заместник-окръжен прокурур в ОП гр. Стара Загора), Васил Малинов (заместник-окръжен прокурор в ОП гр. Хасково), Антон Александорв Попов (прокурор в ОП гр. Хасково) и Галин Петров Гаврилов (прокурор в ОП гр. Пловдив). /Мотивите за идигането на кандидатурата на Румен Боев, както и неговата Концепция за работата му като евентуален член на ВСС са достъпни като прикачени файлов/.Избран е за член на ВСС и встъпва в тази длъжност на 03.10.2012 г.

  Последната налична атестация на прокурор Боев му е връчена на 07.04.2009 г. Оценката която получава за дейността си от помощната атестационна комисия в състав Стефан Долапчиев, Мария Каменска и Нестор Несторов  е „много добра – 150 точки”. В последствие оценката е намалена на 145 точки /”много добра”/ от Комисията по предложенията и атестирането на съдии и прокурори и следователи към ВСС с председател Георги Шопов. Петте точки са отнети за това, че няма проведена проверка от отдел „Инспекторат”, за което Румен Боев няма възражения.
  Източник: Професионална биография, кадрово досие на прокурор Румен Боев, и протоколи от заседания на ВСС достъпни на  интернет страницата на Съвета

 • Брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела
  Наказателни преписки
  и дела общ характер
  Наказателни преписки
  и дела частен характер
  Административни
  дела
  Граждански 
  дела
   359   

   

  Общ брой възложени преписки - 1007
  Предмет
  Изготвени обв.
  актове
  Предложения
  за споразумения
  Приключени бързи и
  незабавни полиц. пр-ва
  Изпълнение
  на присъди
  Дежурства и 
  извършване на
  лични проверки
  Постановления
  за спиране и
  прекратяване
  Прекратени нак.
  пр-ва от съд
         
  Брой досъдебни производства, взети на специален отчет - 143
  Брой проведени и приключени разследвания -

  Източник: Единен формуляр за атестиране, достъпен на интернет страницата на ВСС

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове
  Срок за приключване на преписките
  Несвършени в 
  началото на периода
  ВъзложениПриключени
  в 1-мес. срок
  Приключени
  с разрешение
  до 2 мес.
  Приключени
  в срок над 3 мес.
  Приключени
  в срок над 6 мес.
  Несвършени в 
  края на периода
    1007 1002    5
  Изпълнение на присъди -
  В 7-дневен срокВ срок 1 месецВ срок над 1 месец
     

  Източник: Единен формуляр за атестиране, достъпен на интернет страницата на ВСС

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Оправдателни присъди по внесени обвинителни актове

  Дела, върнати от съда за доразследване

  2006

  2

  1

  -

   

   

  2007

  6

  3

  -

   

   

  2008

  7

  -

  -

   

   

  2009

  -

  -

  -

   

   

  Източник: Единен формуляр за атестиране, достъпен на интернет страницата на ВСС

 • Натовареност

  Дейност като заместник на административния ръководител

  Година

  Ревизии

  Контролни проверки

  Изпълнение на заповеди и контрол по тях

  Участия в съдебни заседания

  Работни и зонални съвещания

  Семинари и обучителни мероприятия

  2006

  2

  2

  11

  18

  2

  3

  2007

  2

  3

  12

  21

  2

  7

  2008

  1

  2

  5

  19

  1

  2

  2009

   

  1

  2

  3

  1

   

  В атестацията на прокурор Румен Боев неговата натовареност е отчетена като висока. Като висока е определена и натовареността на съдебния район.
  Източник: Единен формуляр за атестиране, достъпен на интернет страницата на ВСС, Годишни отчетни доклади на АП - Пловдив

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  1. Дисциплинарни нарушения и наказания:

  Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е проверил работата на прокурор Румен Боев в рамките на извършената комплексна планова проверка на АП – Пловдив, на основание Заповед № 246/07.09.2009 г. на Главния инспектор, за констатациите от която е съставен Акт за резултати № 3577/01.12.2009 г.

  При извършената проверка не са констатирани пропуски в работата на прокурор Боев.

  Инспекторатът при ВКП е извършил една проверка на прокурор Румен Боев. Предмет на проверката е дейността на магистратите, наблюдавали ДП № *, по описа на ОД МВР Пазарджик, и тези контролирали и реализирали инстанционна проверка на актовете по същество на случая. Прокурор Боев е осъществил инстанционен контрол на акт на ОП гр. Пазарджик, с който е потвърдено постановлението на РП гр. Пазарджик за прекратяване на наказателното производство. Не са констатирани нарушения на служебни задължения.
  Източници: Справки от ИВСС и ВКП, достъпни на интернет страницата на ВСС
  *В справката от ВКП, достъпна на сайта на ВСС, номерът на преписката е заличен

   

   2. Поощрения:

  С предложение на Апелативния прокурор на гр. Пловдив от м. януари 2009 г. Румен Боев е предложен чрез Главния прокурор до ВСС за поощрение с отличие за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните си задължения и високи нравствени качества, в качеството му на ръководител на екипа от прокурори, работили по досъдебното производство и наказателното дело срещу Будимир Куйович и други осъдени лица.

  С решение на ВСС на 11.03.2010 г. Румен Вълков е поощрен на основание чл. 303, ал. 2, т.2, б. „б” с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен”.
  Източник: Протокол № 10/2010 г. ВСС и Единен формуляр за атестиране на прокурор Румен Боев, достъпни на интернет страницата на ВСС

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 

  В декларацията си от 19.01.2009 г. Румен Боев е отбелязал е като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. потребителски кредит на стойност 40 000 лв. от СЖ „Експресбанк” – Пловдив от октомври 2008 г.

  Като свързани лица по смисъла н на § 1, т. 1 ДР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересипрокурор Румен Боев посочва съпругата си Славея Анастасова Боева, адвокат в гр. Пловдив, но прави следната бележка: „Не считам че сме свързани лица по смисъла на този закон, тъй като професионалните ни взаимоотношения са уредени императивно в НПК и ГПК /материята за отводите и самоотводите/”.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Румен Боев не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: Интернет страница на Сметната палата на Република България.

  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 02.06.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  Година на придобиване

  Вид на имота/право

  местонахождение

  Площ кв. м

  Разг.  застр. площ кв.м.

  собственик

  Цена лв.

  Правно основание

  Произход на средствата

  2012

  Апартамент

  Гр. Пловдив

  63,93

  63,93

  СИО със съпругата

  Славея А. Боева

  60 630

  Покупка

  Средства от трудови доходи и адвокатски хонорари на съпругата

  2008

  Парцел

  Гр. Пловдив

  922

   

  Славея А. Боева

  1/15

  1 468

  Дарение

  безвъзмездно

  2008

  Апартамент

  Гр. Хасково

  105

  105

  Славея А. Боева

  1/6

   

  Наследство

  наследяване

  2008

  Гараж

  Гр. Хасково

  19

  19

  Славея А. Боева

  1/6

   

  Наследство

  наследяване

  2005

  *Офис

  Гр. Пловдив

  51,66

  51,66

  СИО със съпругата

  Славея А. Боева

  39 928

  Покупка

  Банков кредит и средства от трудови доходи и адвокатски хонорари на съпругата

  2004

  **Парцел УПИ

  Гр. Пловдив

  1117

   

  Славея А. Боева

  1/30

   

  599

  Дарение

  дарения

  2000

  *Апартамент

  Гр. Пловдив

  60

  60

  СИО със съпругата

  Славея А. Боева

  14 254,10

  Покупка

  Средства от трудови доходи и адвокатски хонорари на съпругата

  1997

  *Поземлен имот с постройка

  С. Извор, обл. Пловдивска

  840

  81

  ½ собственик и ½ СИО със съпругата

  Славея А. Боева

  486 200

  Покупка

  Средства от трудови доходи и адвокатски хонорари на съпругата

  1996

  *Апартамент

  Гр. Пловдив

  72

  72

  ½ собственик и ½ СИО със съпругата

  Славея А. Боева

  54 840

  Дарение и доброволна делба

  Средства от трудови доходи и адвокатски хонорари на съпругата

  1985

  *Апартамент

  Гр. Пловдив

  68,43

  68,43

  СИО със съпругата

  Славея А. Боева

  14 958

  Покупка

  Средства от трудови доходи и кредит от ДСК

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007, 2008 г.
  *Имотите отбелязани със звезда са посочени в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет
  ** Отбелязания имот в декларацията на Румен Боев към  Сметната палата за 2007 г. е посочен с дата на придобиване 2004 г. и собственик  на 1/30 Славея А. Боева, докато в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, като година на придобиване е посочена 2008, и собственик на 1/10 Славея А. Боева

 • Имотен регистър

  Данни от Служба по вписванията – Пловдив за периода 01.01.1992 г. до 14.08.2012 г.

  Пореден № по справка

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип акт

  Дарение

  Година

  1994

  Страни

  ДАРИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  НАДАРЕН - Румен Вълков Боев  

  Имот

  Поземлен имот, невъведено описание на имот


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Година

  Обект на деклариране

  Марка

  Цена на придобиване

  лева

  Собственик

  Правно основание

  Произход на средствата

  2008

  Джип

  Сузуки Гранд Витара

  40 000

   

  Румен Вълков Боев

  Покупко-продажба

  Банков кредит

  2008

  *Лек автомобил

  Шкода Фабиа

  24 630

  Виктор Р. Боев

  Покупка

  Лизингов кредит

  2005

  *Лек автомобил

  Мазда-6

  39 400

  СИО със съпругата Славея А. Боева

  Покупка

  Договор за банков кредит и собствени средства

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2008 г.
  * Данни от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Банкови влогове /депозити/

  Година

  Размер на средствата

  Вид на валутата

  Титуляр на влога

  В страната

  В чужбина

  Произход на средствата

  2011

  40 386

  BGN

  Румен Вълков Боев

  Да

   

  Трудови възнаграждения

  2011

  8 800

  EUR

  Славея А. Боева

  Да

   

  Приходи от дейност ЕТ

  2011

  20 000

  BGN

  Славея А. Боева

  Да

   

  Приходи от дейност ЕТ

  2010

  20 285

  BGN

  Румен Вълков Боев

  Да

   

  Трудови възнаграждения

  2010

  19 000

  BGN

  Славея А. Боева

  Да

   

  Приходи от дейност ЕТ

  2010

  8709

  EUR

  Славея А. Боева

  Да

   

  Приходи от дейност ЕТ

  2009

  11 302

  EUR

  Славея А. Боева

  Да

   

  по Таблица 13 - Приходи от дейност на ЕТ

  2009

  10 100

  BGN

  Славея А. Боева

  Да

   

  по Таблица 13 - Приходи от дейност на ЕТ

  2007

  2554

  EUR

  Румен Вълков Боев

  Експресбанк

   

  Заплата

  2007

  2554

  EUR

  Румен Вълков Боев

  Експресбанк

   

  заплата

  -

  15 364, 36

  BGN

  Румен Вълков Боев

  да

   

  Спестовна сметка

  -

  6 500

  EUR

  Славея А. Боева

  да

   

  Спестовна сметка

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007, 2009, 2010 и 2011 г.
  * Данни от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Задължения над 5 000 лв

  Година

         Вид

  Размер

  Титуляр

  Правно основание

  Към банки

  Към ФЛ/ЮЛ

  2008

  Банков заем

  40 000

  BGN

  Румен Вълков Боев

  Договор за заем

  СЖ „Експресбанк”

   

  _

  * Банков кредит – остатък

  21 911, 51

  BGN

  Румен Вълков Боев

  Договор по кредит

  да

  SG „Експресбанк

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2008 г.
  * Данни от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Налични парични средства

  Година

  Размер

  Валута

  Равностойност в лева

  Собственик

  Произход

  -

  5 963, 71

  BGN

  2000

  Румен Вълков Боев

  Разплащателна сметка – с превод за заплата

  Източник: Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Година

  Видове доход от

  Размер /на декларатора/

  Размер /на съпруга/

  2011

  Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

   

  13 492 лв.

  2010

  Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

   

  19 060 лв.

  2009

  Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

   

  70 077

  2008

  Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

   

  13 351

  2007

  Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

   

  35 032

  2006

  Трудови и приравнени към тях правоотношения, извън тези за заеманата длъжност

   

  42 726

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.

 • Доходи през предходната календарна година, оповестени в декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ

  Доход от:

  Размер на дохода

  Доходи от трудови правоотношения

  50 281,05 лв. Румен Вълков Боев

  Доходи от извънтрудови правоотношения

  13 492 лв. доходи от хонорари на съпругата Славея А. Боева

  Източник: Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На прокурор Румен Боев е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 27.05.2009 г. Заключението е „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

  Значими дела с обществен интерес, функциите на прокурор по които се осъществявани от Румен Боев:

   1. Ръководил е екипите работещи по казусите „Роко”, „Магистратските грабежи”, делото „Куйович”, делата за контрабандните канали при с. Ново село и др.

  2. Наблюдава по линия на специалния надзор делото „Белнейски” от първите дни на образуването му.

  3. Наблюдава по линия на специалния надзор делото за тежкото произшествие на автомагистрала „Тракия” от 2011 г., по което вече е внесен обвинителен акт в съда.

  4. Наблюдава по линия на специалния надзор делото „Салафитите” на ОП – Пазарджик, водещо се по чл. 109 и чл. 108 НК, по което също вече е внесен обвинителен акт в съда.
  Източник: Професионална биография на Румен Боев, достъпна на интернет страницата на ВСС

  Други дейности

  2003-2006 г. Завежда СИД „Клиника по изготвяне на прокурорски актове” към ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”

  Източник: Професионална биография на Румен Боев, достъпна на интернет страницата на ВСС

   

 • В Медиите

  Информация

  Връзки към публикации

  „С пълно мнозинство от 13 гласа прокурорите от Апелативна прокуратура Пловдив са избрали за кандидат за изборен член на ВСС прокурор Румен Вълков Боев.

  На събранието, проведено на 12 юли, e присъствала г-жа Катрин Барбър, временно управляваща Посолството на Нейно Британско Величество.”

  Dariknews.bg, 13.07.2012 г. – Румен Боев е пловдивската кандидатура за ВСС

  Общото събрание на прокурорите на Апелативна прокуратура Пловдив избра с пълно мнозинство от 13 гласа за кандидат за изборен член на Висш съдебен съвет /ВСС/ Румен Боев – прокурор при Апелативна прокуратура. (...)

  Ден преди това се проведе Общо събрание на прокурорите от региона на Окръжна прокуратура Пловдив за избор на кандидати за изборни членове на ВСС и на делегати за общото делегатско събрание на прокурорите.

  В него взеха участие 53 прокурори от Окръжна прокуратура - Пловдив и районните прокуратури в Пловдив, Асеновград, Карлово и Първомай.

  За кандидат за изборен член на ВСС прокурорите от региона на Окръжна прокуратура Пловдив избраха отново Румен Боев – прокурор при Апелативна прокуратура Пловдив. (...)

  Румен Боев е прокурор от кариерата и брат на бившия общински съветник от ГЕРБ в ОбС Пловдив Бойко Боев.”

  Plovdive-online.com, 13.07.2012 г. – Румен Боев кандидат за член на новия ВСС

  „След като дълго време всички инстанции, които имат за задача да защитават обществения интерес, отхвърляха като горещ картоф съмненията за ощетяване на държавата и общината след фактическата приватизация на Пловдивския панаир, най-после Апелативна прокуратура образува досъдебно производство срещу "неизвестен извършител" с оглед престъпление по чл.217, чл.219, ал.1 и 2, чл.282, ал.1 за извършено деяние за периода 2006-2009 г.вкл.

  С това постановление прокурор Румен Боев отменя постановление на Окръжна прокуратура за отказ от образуване на досъдебно производство.”

  В статията, на интернет страницата на ПТ „Тракия”, като прикачен файл може да бъде намерено посоченото по-горе постановление на Прокурор Боев .

  Пловдивска телевизия „Тракия”, 11.07.2010 г. Какво видя апелативния прокурор Румен Боев, а от Окръжна прокуратура не видяха?

  „В прокуратурата няма информация да са събрани доказателства, уличаващи и други хора в убийството на сестри Белнейски. Това съобщи за Радио "Фокус” - Пловдив апелативният прокурор Румен Боев, наблюдаващ делото за убийството от самото начало (...)”

  Zonabg.info, 15.11.2012 г. Делото „Белнейски” тръгна в пловдивския апелативен съд

  Inews.bg, 05.04.2012 г.

  Нямало доказателства за други хора в убийството на сестри Белнейски. Това съобщи апелативния прокурор, наблюдаващ делото за убийството

   и др.


Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре