последна промяна:

Денчо Здравков Стоянов

Кандидат за изборен член на ВСС.
виж видео от участие в онлайн изслушването (2012.09.10), фасилитирано от БИПИ
Статус процедура: Приключила
Задай въпрос »

Лична информация

 • Име Денчо Здравков Стоянов
 • Дата и място на раждане

  Роден на 02.01.1966г. в гр. Бургас.

 • Семейно положение

  Женен.

 • Езици

  Няма данни.

 • Продължаващо обучение

  Международно - правни аспекти на противодействието на прането на пари - немска практика

  Обучение на съдии - наставници и кореспонденти

  Съдебно и полицейско сътрудничество по наказателни и граждански дела

  Семинар за обучение на съдии за работа с медиите на тема "Доверието на обществото към съдебната система, проектирано в медиите" и "Етикет и протокол на съдебната система"

  Практики на приложение на някои нови правни способи за осъществяване на международното сътрудничество в наказателно-правната област, уредени с Конвенцията за взаимопомощ по наказателни дела между страните - членки на ЕС от 29.05.2000г. и Втория допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси

  Европейски практики по гражданско и наказателно право на държавите - членки на ЕС

  Международно - правни аспекти на противодействието на прането на пари - немска практика

  Обучение на съдии - наставници и кореспонденти

  Съдебно и полицейско сътрудничество по наказателни и граждански дела

  Семинар за обучение на съдии за работа с медиите на тема "Доверието на обществото към съдебната система, проектирано в медиите" и "Етикет и протокол на съдебната система"

  Защита на финансовите интереси на Общността - 10 до 12.03.2009г., НИП

  Особен режим на наказателната отговорност за непълнолетни и младежи, младежка престъпност, правораздаване за непълнолетни и младежи - 28 и 29.05.2009г.

  Семинар, организиран от Асоциация "Форум" - повишаване на професионалния капацитет на специалните звена към МВР, правоприлагащите органи за ефективно противодействие на престъпността, свързана с незаконна търговия, посегателство и трафик на културното наследство на РБ - 05 и 06.11.2010г., гр. Пловдив

  Семинар "Международноправно сътрудничество по наказателни дела" - 18.02.2011г., гр. Бургас

  Регионален семинар "Защита на класифицираната информация в съдебната система" - 24.10.2011г.
  Източник:
  Атестационен формуляр, актуален към месец ноември 2011г. и Приложение № 3 "Кадрова справка - професионална биография на Денчо Стоянов" към Предложението за кандидат за изборен член на ВСС от квотата на съдиите, достъпно на официалната интернат страница на ВСС

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  от 02.1987г. до 08.1988г. - металургичен комбинат в с.Дебелт 

  В органите на съдебната власт:
  от 01.02.1993г. до 31.07.1993г. - стажант съдия в Окръжен съд Бургас

  от 04.10.1993г. до 30.06.1994г. - младши съдия в Окръжен съд Бургас /Решение по Протокол № 26/ 29.09.1993г./

  от 01.07.1994г. до 25.11.1998г. - Председател на Районен съд гр. Средец /Протокол № 25/29.06.1994г./

  от 23.11.1998г. до 10.04.2000г. - съдия в Районен съд Бургас /Решение № 40/18.11.1998г. /

  от 10.04.2000г. до настоящия момент - съдия в Окръжен съд Бургас /Решение № 8 от 01.03.2000г./

  Общ юридически стаж - 19г., 4 месеца и 13 дни (към 13.07.2012г.)
  Източник: Приложение № 3 "Кадрова справка - професионална биография на Денчо Стоянов" към Предложението за кандидат за изборен член на ВСС от квотата на съдиите, достъпно на официалната интернат страница на ВСС

   

 • Текуща длъжност Съдия в Окръжен съд Бургас
 • Кариерно израстване

  Съдия Денчо Стоянов започва професионалната си кариера като стажант съдия в Окръжен съд Бургас в началото на 1993г. През ноември същата година е назначен за младши съдия в ОС Бургас с Решение на ВСС по Протокол № 26 от 29.09.1993г. След няколко месеца (на 01.07.1994г.) става председател на Районен съд, гр. Средец по силата на Решение по Протокол № 25/29.06.1994г. на Съвета. Съдия Стоянов изпълнява тази функция до ноември 1998г., когато е преназначен за съдия в Районен съд Бургас и е повишен в ранг "съдия в ОС"/Решение № 40 от 18.11.1998г./. От 2000г. до настоящия момент е съдия в ОС Бургас /Решение № 8 от 01.03.2000г./.

  С Решение по Протокол № 46 от 10.12.2003г. е повишен в ранг "съдия в АС". Повишението се извършва след дадена на 28.11.2003г. положителна атестационна оценка от комисия, назначена със Заповед № 408 (на 27.11.2003г.) на Председателя на ОС Бургас. Членовете на комисията, извършила атестацията са: председател - Захарин Захариев, членове - Галина Тодорова и Сотир Тодоров.

  Следващата атестация е през 2007г. като единният формуляр  е изготвен от административния ръководител Събина Христова и от Помощна атестационна комисия (ПАК) в състав: Веселина Герова, Мария Тончева и Сотир Тодоров. В резултат на първата положителна атестация съдия Стоянов е повишен на място в ранг "съдия във ВКС и ВАС"/ Решение на ВСС по Протокол № 25 от 18.07.2007г./.

  Периодичното атестиране през 2011г. е осъществено от ПАК в състав: Асен Гюзелев, Веселина Герова и Светла Цолова. Поставената му комплексната оценка -"много добра", 89т. е изцяло приета от Комисията по предложенията и атестирането към ВСС.

  На 12.07.2012г. е предложен от четири колеги съдии в ОС Бургас (Димитър Иванов, Росен Парашкевов, Петя Георгиева и Катя Господинова) за кандидат за изборен член на ВСС от квотата на съдиите. Мотивите към предложението са достъпни в секция "Приложения" към профила на съдия Стоянов.
  Източник: Протоколи от заседания на ВСС, атестационни формуляри, Предложение за кандидат за изборен член на ВСС от квотата на съдиите

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

   

  Срочност на изготвяне на съдебните актове
  Дела през периода на атестиране
  годинаостанали
  несвършени 
  постъпилинасроченисвършени
   2004 23 111   91 124
   2005 10 125 135 129
   2006   6 127 121 131
   2007* 35 116 104 118
   2008 33 106 109 122
   2009 17 105   94   94
   2010 28 123   97 128
   2011 23   88   70   96
  Срокове за изготвяне на съдебните актове
  годинаброй свършени
  дела 
  свършени
  в срок до 1 месец
  свършени
  в срок до 3 месеца
  свършени
  в срок до 1 година
   2004 124 66 37 21
   2005 129 87 30 12
   2006 131 93 29  9
   2007* 118 69 46  3
   2008 122 86 34  2
   2009   94 77 14  3
   2010 128 89 37  2
   2011  96 70 24  2

  Констатации (Атестационен формуляр от 2011г.): От приложената таблица се вижда, че делата са разглеждани и решавани в по - голямата си част в законоустановените срокове. Малък брой от тях са свършени в срок до една година, като се отнасят за обемни и сложни от фактическа и правна страна дела, с проблеми при призоваването на страните и спазване правото им на защита. От страна на атестирания обаче следва да се положат по - големи усилия този брой да бъде максимално намален, като бъдат изключени всички субективни причини за допускането им.

  * Данните за 2007г. се различават в атестациите на съдия Стоянов от 2007г. и 2011г. В таблицата са посочени тези от последната и най - актуална атестация, която е минала проверка и на Комисията по предложенията и атестирането на ВСС.
  Източник:
  Атестационен формуляр, актуален към месец ноември 2011г. и атестационен формуляр от 2007г.

 • Висящи дела
  Брой висящи дела от датата на образуване
  Атестационен формуляр от:до 3 месецаот 3 до 6 месецаот 6 месеца до 1 годинанад 1 година
  2007г.3168823 4
  2011г. 12 1 1 1

  Източник: Атестационен формуляр, актуален към месец ноември 2011г. и атестационен формуляр от 2007г.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това
  постановени
  актове 
  годинаподлежащи
  на обжалване 
  обжалванипотвърдениизцяло
  отменени 
  измененипрекратениуважени
  жалби за бавност 
  недопуснати до
  касационно обжалване 
  Няма данни 2004  94 13   9 1 5 2  
  Няма данни 2005 106 21   2  4 1  
  Няма данни 2006  96 14 13  1   
   118 2007*  23   9   8 4 1   
   122 2008  41 10   7     
     94 2009  34 15 12 2 1   
   128 2010  46 14   7 1 1   
     98 2011  57 14 10 1 2   

  Из Констатациите (Атестационен формуляр от 2011г.): Видно е, че броят на отменените и изменени съдебни актове е незначителен в сравнение с потвърдените, което говори за добра правна и професионална квалификация на атестирания.

  * Данните за 2007г. се различават в атестациите на съдия Стоянов от 2007г. и 2011г. В таблицата са посочени тези от последната и най - актуална атестация, която е минала проверка и на Комисията по предложенията и атестирането на ВСС.
  Източник:
  Атестационен формуляр, актуален към месец ноември 2011 и атестационен формуляр от 2007г.

 • Натовареност
  Година
  ОС Бургас /общо/ОС Бургас /нак. отделение/Д. СтояновОкръжни съдилища
  200722.678.22  9.8319.52
  2008  9.787.0911.62  8.05
  2009  8.428.05  8.17  9.60
  201011.668.9510.67  9.60
  2011  9.978.9911.29 

  Констатации: Видно е, че за годините, съдия Денчо Стоянов има над посочената обща натовареност на съдиите от наказателно отделение на ОС Бургас.
  Източник:
  Атестационен формуляр, актуален към месец ноември 2011г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  През 2003г. съдия Стоянов е обявен за "Съдия на годината". Наградата е връчена след попълване на анонимна анкета от: съдии, прокурори, следователи, адвокати и журналисти.

  През 2006г. административният ръководител на ОС Бургас обръща внимание на съдия Стоянов със Заповед № 567 за допуснати пропуски по движението на ВНОХД № 729/2004г. За периода 2007 - 2010г. съдия Денчо Стоянов е поощряван с ДМС. За същия период няма налагани наказания.

  Инспекторатът към ВСС е проверил работата на съдия Денчо Стоянов като част от извършената комплексна планова проверка на ОС Бургас, на основание Заповед № 51 от 18.06.2008г. на Главния инспектор. Според съставения Акт за резултати от проверката не са констатирани пропуски в работата на съдия Стоянов. Справка в деловодната система показва, че срещу въпросния съдия не са постъпвали сигнали в ИВСС.

  Инспекторатът към ВКП не е извършвал проверки, свързани със съдия Стоянов.
  Източник: Справки от проверки, извършени от ИВСС и ВКП; приложения към кадровото досие на съдия Стоянов, достъпни на официалната интернет страница на ВСС.

   

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  Единствените посочени данни в декларацията на съдия Стоянов са свързани със "задължения към кредитни или финансови институции, както и към другилица, на стойност над 5000 лв.". Това са: 30 000 лв. заем от банка ДСК и 20 000 лв заем от СИбанк.

  Източник: Интернет страницата на ВСС

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на съдия Денчо Стоянов не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228.

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г.

  Денчо Стоянов е подал само уведомления пред Сметната палата за 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.

  Kъм момента на избора на интернет страницата на Висшия съдебен съвет е била публикувана Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт.


  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 05.06.2015 г.

   

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито 

  Виж придобитото недвижимо имущество на Денчо Стоянов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждено 

  Виж отчужденото недвижимо имущество на Денчо Стоянов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър
  Служба по вписванията - Средец за периода от 01.01.1992 г. до 06.08.2012 г.
  Пореден № по справката 1
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Продажба
  Година 2006
  Страни

   ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   ПРОДАВАЧ - Денчо Здравков Стоянов 

   КУПУВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 175082820 "БЛУЕ ЛАГУН" ООД 

  Имот Поземлен имот, КВ.61 ПО ПЛАНА НА С.ДЕБЕЛТ, ОДОБРЕН СЪС ЗАПОВЕД № 2596/1965Г., ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ ОТ 1385 КВ.М., ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО ЕДНОЕТАЖНА КЪЩА СЪС ЗАСТР. ПЛ. ОТ 76,60 КВ.М. И ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА СЪС ЗАСТР. ПЛ. ОТ 53,75 КВ.М., 

  Служба по вписванията - Бургас за периода от 01.01.1992 г. до 06.08.2012 г.

  Пореден № по справката 1
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ И ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ
  Година 2004
  СтраниПРИЕМАТЕЛ - ЖИЛСТРОЙ ООД
  УЧРЕДИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  УЧРЕДИТЕЛ - ДЕНЧО ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ 
  ИмотПоземлен имот, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 70.76 КВ М; 4; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас 
  СтраниПРИЕМАТЕЛ - ЖИЛСТРОЙ ООД
  УЧРЕДИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  УЧРЕДИТЕЛ - ДЕНЧО ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ 
  ИмотПоземлен имот, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ /АТЕЛИЕ/ НА ДВЕ НИВА ОТ 83.51 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  СтраниПРИЕМАТЕЛ - ЖИЛСТРОЙ ООД
  УЧРЕДИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  УЧРЕДИТЕЛ - ДЕНЧО ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ
  ИмотПоземлен имот, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 61.54 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  СтраниПРИЕМАТЕЛ - ЖИЛСТРОЙ ООД
  УЧРЕДИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  УЧРЕДИТЕЛ - ДЕНЧО ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ
  ИмотПоземлен имот, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 47.73 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  СтраниПРИЕМАТЕЛ - ЖИЛСТРОЙ ООД
  УЧРЕДИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  УЧРЕДИТЕЛ - ДЕНЧО ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ
  ИмотПоземлен имот, гр.Бургас, МАГАЗИН ОТ 74.35 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  СтраниПРИЕМАТЕЛ - ЖИЛСТРОЙ ООД
  УЧРЕДИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  УЧРЕДИТЕЛ - ДЕНЧО ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ
  ИмотПоземлен имот, гр.Бургас,  АПАРТАМЕНТ ОТ 46.85 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  СтраниПРИЕМАТЕЛ - ЖИЛСТРОЙ ООД
  УЧРЕДИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  УЧРЕДИТЕЛ - ДЕНЧО ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ
  ИмотПоземлен имот, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 83.69 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  СтраниПРИЕМАТЕЛ - ЖИЛСТРОЙ ООД
  УЧРЕДИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  УЧРЕДИТЕЛ - ДЕНЧО ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ
  ИмотПоземлен имот, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 84.57 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  СтраниПРИЕМАТЕЛ - ЖИЛСТРОЙ ООД
  УЧРЕДИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  УЧРЕДИТЕЛ - ДЕНЧО ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ
  ИмотПоземлен имот, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ/АТЕЛИЕ/ НА ДВЕ НИВА ОТ 82.08 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  Пореден № по справката 2
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ,ПРИЗНАВАЩИ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ
  Година 2004
  СтраниСОБСТВЕНИК - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  СОБСТВЕНИК - ДЕНЧО ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ 
  Имот Поземлен имот, гр.Бургас, УПИ ОТ 178 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас 
  Пореден № по справката 3
  КНИГАПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип АктДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
  Година2004
  Страни

  ДАРИТЕЛ, идеални части:1/4 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ДАРЕН, идеални части:1/4 - ДЕНЧО ЗДРАВКОВ СТОЯНОВ 

  ИмотПоземлен имот, гр.Бургас, УПИ ОТ 178 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас
  Пореден № по справката 4
  КНИГАПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип АктДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
  Година2003
  Страни

  ДАРИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ДАРЕН - ДЕНЧО З. СТОЯНОВ 

  ИмотПоземлен имот, гр.Бургас, АПАРТАМЕНТ ОТ 54.19 КВ М; Градски, обл. БУРГАС, общ. БУРГАС, гр.Бургас

  Служба по вписванията - Поморие за периода от 01.01.1992 г. до 06.08.2012 г.

  Пореден № по справката 1
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Продажба
  Година 2007
  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  ПРОДАВАЧ - Денчо Здравков Стоянов

  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Имот Поземлен имот, ИД. ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ ИМОТ: ПАСИЩЕ, МЕРА НА ПЛОЩ 5.349 ДКА, С.МЕДОВО
  Пореден № по справката 2
  КНИГА ВПИСВАНИЯ
  Тип Акт Договор за доброволна делба
  Година 2007
  СтраниСОБСТВЕНИК - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  СОБСТВЕНИК - Денчо Здравков Стоянов
  ИмотПоземлен имот, ПОПРАВКА НА ВПИСАН ДОГОВОР № 244, ТОМ I, ВХ. РЕГ.№ 2074/13.07.2007 ГОДИНА НА СВ-ГР.ПОМОРИЕ - НАВСЯКЪДЕ НАИМЕНОВАНИЕТО НА МЕСТНОСТТА "КРАЙ СЕЛО" ДА НЕ СЕ ЧЕТЕ, ВМЕСТНО НЕГО НАИМЕНОВАНИЕТО НА МЕСТНОСТТА ДА СЕ ЧЕТЕ " ... НАД СЕЛО...", 
  Пореден № по справката 3
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип Акт Продажба
  Година 2007
  СтраниПРОДАВАЧ - Денчо Здравков Стоянов 
  ИмотПоземлен имот, 1/18 ИД. ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ ИМОТ: НИВА НА ПЛОЩ 10.508 ДКА, С.МЕДОВО, 
  Пореден № по справката 4
  КНИГАВПИСВАНИЯ
  Тип АктДоговор за доброволна делба
  Година2007
  СтраниСОБСТВЕНИК - Денчо Здравков Стоянов 
  ИмотПоземлен имот, 1/2 ИД. ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ ИМОТ: 0.433/5.349 ДКА, ИД. ЧАСТИ ОТ ПАСИЩЕ, МЕРА, ЦЯЛОТО НА ПЛОЩ 5.349 ДКА, С.МЕДОВО
  Пореден № по справката 5
  КНИГАПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип АктПродажба
  Година2006
  СтраниПРОДАВАЧ - Денчо Здравков Стоянов 
  ИмотПоземлен имот, 1/2 ИД. ЧАСТ ОТ СЛ. НЕДВ. ИМОТ: НИВА ОТ 5.000 ДКА, С. МЕДОВО, 
  Пореден № по справката 6
  КНИГАВПИСВАНИЯ
  Тип АктДоговор за доброволна делба
  Година2006
  СтраниСОБСТВЕНИК - Денчо Здравков Стоянов 
  ИмотПоземлен имот, 1/2 ИД. ЧАСТИ ОТ СЛЕДНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МЕДОВО: ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ /ПОЛСКА КУЛТУРА/ С ПЛОЩ 5.000 ДКА; ЗЕМЕДЕЛСКА /ПОЛСКА КУЛТУРА/ С ПЛОЩ 5.554 ДКА, И 1/5 ИД. ЧАСТ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ЦЯЛАТА С ПЛОЩ 15.017 ДКА
  Пореден № по справката 7
  КНИГАПРЕХВЪРЛЯНИЯ
  Тип АктПродажба
  Година2005
  СтраниПРОДАВАЧ - Денчо Здравков Стоянов 
  ИмотПоземлен имот, 1/19 ИД. ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ ИМОТ: ПАСИЩЕ/МЕРА/ НА ПЛОЩ 8.003 ДКА, С.МЕДОВО


 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Денчо Стоянов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Денчо Стоянов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Налични парични средства

  Виж декларираните налични парични средства на Денчо Стоянов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева на Денчо Стоянов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Денчо Стоянов е  извършена една  проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008г. Заключението на проверката е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/

Други

 • Допълнителна информация

  В периода юни 2006г. - ноември 2009г., както и от март 2012г. Денчо Стоянов е съдия наставник на младши съдии в Окръжен съд, гр. Бургас.
  Източник: Приложение 3 "Кадрова справка - професионална биография на Денчо Стоянов" към Предложението за кандидат за изборен член на ВСС от квотата на съдиите.

  Магистратът в медиите 

  Кратка информация  Връзки към публикации
  Казусът е свързан с налагане на мярка за неотклонение на Пламен Дишков – Кела. Последният е  обявен за международно издирване и е ескортиран от Португалия през януари т.г. Причината е влязла в сила присъда на Бургаския окръжен съд, който му дава 20 г. затвор за убийството на Димитър Стаматов-Мастара. ВКС отменя присъдата, тъй като Пламен Дишков е осъден задочно. Делото ще бъде гледано по същество септември месец. Дотогава наложената от ВКС мярка за неотклонение „задържане под стража” остава в сила по решение съдиийския състав от ОС Бургас, чийто председател е Денчо Стоянов.

  "Денчо Стоянов остави Кела зад решетките"

  http://e-burgas.com/26 юли 2012/Иван Колев

   

   

   

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

 • Становище по анкетата:

  Съдия Стоянов ще изложи своите възгледи по въпросите от анкетата на изслушването, в което той ще участва на 10 септември. За повече информация вижте тук.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре