последна промяна:

Величка Асенова Цанова-Гечева

Кандидат за изборен член на ВСС.
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Величка Асенова Цанова-Гечева
 • Дата и място на раждане

  Роденa на 03.04.1966 г. гр. Велинград
  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Омъжена за Александър М. Гечев

 • Образование

  Завършва СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право през 1992 г.
  Източник:Подробна автобиография на съдия Величка Цанова-Гечева, публикувана на интернет страницата на ВСС.

 • Езици

  Няма налични данни за владеене на чужди езици.

 • Продължаващо обучение

  Няма налични данни.

 • Стаж

  от 23.06.2011 г. – към момента – съдия в Софийски градски съд

  от 22.11.2010 г. до 01.06.2011 г. – и.д. Административен ръководител – председател на Софийски градски съд

  от 02.12.2009 г. до 22.11.2010 г. – заместник-председател на Софийски градски съд

  от 15.07.2009 г. до 02.12.2009 г. – и.д. заместник-председател на Софийски градски съд и ръководител на Наказателно отделение

  от 30.01.2006 г. до 15.07.2009 г. – съдия в Софийски градски съд

  от 12.07.1999 г. до 30.01.2006 г. – съдия в Софийски районен съд

  от 01.02.1993 г. до 12.07.1999 г. – съдия в Районен съд гр. Велинград

  от 09.03.1992 г. до 01.02.1993 г. – младши съдия в Окръжен съд  гр. Пазарджик

  Общ юридически стаж към 11.07.2012 г.:  21 години
  Източник: Подробна автобиография на съдия Величка Цанова-Гечева, публикувана на интернет страницата на ВСС

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Съдия в Софийски градски съд
 • Кариерно израстване

  Съдия Цанова-Гечева започва своята кариера като младши съдия в Окръжен съд, гр. Пазарджик на 09.03.1992 г. От 01.02.1993 г. до 12.07.1999 г. работи като районен съдия в Районен съд, гр. Велинград, а от 12.07.1999 г. до 30.01.2006 г. е съдия в Софийски районен съд. В началото на 2002 г. съдия Цанова-Гечева е повишена в ранг „съдия в Апелативен съд ” (Решение по Протокол №6 /20.02.2002 г. ВСС). 

  На 30.01.2006 г. Величка Цанова-Гечева е назначена за съдия в Софийски градски съд (Протокол №.5/25.01.2006 г. ВСС).  На 14.07.2009 г., по предложение на колегите си, е определена за изпълняващ длъжността „заместник-председател” и ръководител на наказателно отделение (Заповед №1134/14.07.2009 г. на председателя на СГС). 

  Във връзка с кандидатурата на  съдия Величка Цанова-Гечева за заемане на длъжността заместник-председател на СГС тя е атестирана на 15.10.2009 г., като проверката обхваща предходния едногодишен период. Оценката на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС й поставя комплексна оценка „Много добра” – 95 точки и с решение на ВСС по Протокол № 48/27.11.2009 г. съдия Цанова-Гечева е избрана за заместник – председател на СГС и ръководител на наказателно отделение. Тя печели избора с 15 гласа „за”, докато другите кандидати за поста – съдиите от СГС Даниела Росенова Иванова и Петя Георгиева Крънчева-Тропчева получават по 1 глас „за”.

   През 2010 г. Величка Цанова е повишена в ранг „съдия във ВКС и ВАС” (Решение на ВСС по Протокол №12/24.03.2010 г.). 

  На заседанието на ВСС от 29.11.2010 г. е внесен проект на решение по предложение на административния ръководител на Апелативен съд София (тогава съдия Пенгезов) за определяне на съдия Цанова-Гечева за изпълняващ длъжността на административен ръководител на СГС. Избрана е единодушно за тази длъжност с 22 гласа „за” (Решение по Протокол №44/29.11.2010 г.). На 23.12.2010 г. Величка Цанова-Гечева е предложена за назначение за административен ръководител – председател на СГС. Вносители на предложението са  проф. Лазар Груев, Капка Костова, Галина Захарова, Георги Гатев и Марияна Дундова. Следва нова атестация, която е връчена на съдия Цанова-Гечева на 28.04.2011 г. Комплексната оценка на помощната атестационна комисия с състав Мария Лалова, Спас Иванчев и Стефан Илиев е „Много добра” – 149 точки, но в последствие е коригирана от Комисията по предложенията и атестирането към ВСС на 145 точки със следните мотиви:

   

  Комисията по предложенията и атестирането счита, че оценката в Част VII, т. 3 „Брой потвърдени и отменени актове и основания за това” следва да се увеличи с 1 (една) точка, предвид липсата на отменени съдебни актове. В Част VII, т. 5 „Резултати от проверки на Инспектората към ВСС оценката следва да се намали с 5 (пет) точки предвид принципното решение на Комисията (да се дават 0 (нула) точки, когато няма проверки от ИВСС). С оглед на това дава комплексна оценка „Много добра” – 142 (сто четиридесет и пет) точки на Величка Асенова Цанова – Гечева." Съдия Цанова-Гечева няма възражение към така коригираната оценка. 

  Съдия Величка Цанова-Гечева губи изборите за административен ръководител – председател на СГС, проведен на заседанието на ВСС от 30.05.2011 г. На балотажа тя получава 5 гласа „за” срещу 18 гласа в подкрепа на кандидатурата на съдия Владимира Янева Янева-Манолева. При първото гласуване Величка Цанова-Гечева получава 9 гласа „за”,  Владимира Янева Янева-Манолева. – 12, третия кандидат – Десислав Светославов Любомиров – 2, а Мария Янкова Иванова-Вранеску – 0 (Решение на ВСС по Протокол №19/30.05.2011 г.).

   На 01.06.2011 г. са прекратени функциите на съдия Цанова-Гечева като административен ръководител – председател на СГС (Заповед №А-324/01.06.2011 на председателя на САС). На 23.06.2011 г. Величка Цанова-Гечева, на основание  чл. 175, ал. 7 ЗСВ е освободена и от длъжността заместник на административния ръководител – заместник-председател на СГС и ръководител на Наказателно отделение, като е назначена на длъжност съдия в СГС (Протокол № 22/23.06.2011 г. ВСС)

   На 11.07.2012 г. Величка Цанова-Гечева е издигната за кандидат член на ВСС, от съдията от Софийски районен съд Таня Атанасова Радулова и е избрана от общото събрание на СРС и СГС.
  Източници: Протоколи от заседания на ВСС, Кадрово досие на съдия Величка Асенова Цанова-Гечева, Заповед №А-324/01.06.2011 на председателя на САС и Заповед 1134/14.07.2009 г. на председателя на СГС, всичките публикувани на интернет страницата на ВСС

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

   

  Срочност на изготвяне на съдебните актове
  Дела през периода на атестиране
  година останали
  несвършени 
  постъпили насрочени свършени
  2006  8 254  306  215
  2007  47  244  310   253
  2008  38  132  238   134
  2009  36  168  219   188
  2010 16 35 98 38
  Срокове за изготвяне на съдебните актове
  година брой свършени
  дела 
  свършени
  в срок до 1 месец
  свършени
  в срок до 3 месеца
  свършени
  в срок до 1 година
  2006  215 196  13  6
  2007  253  229   24  
  2008  134  130   3
  2009 188 174 15  
  2010  38  33   5  

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Величка Цанова-Гечева, публикуван на интернет страницата на ВСС 

   

 • Висящи дела
  Брой висящи дела от датата на образуване
  до 3 месеца от 3 до 6 месеца от 6 месеца до 1 година над 1 година
   4  3  1  5

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Величка Цанова-Гечева, публикуван на интернет страницата на ВСС 

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това
  постановени
  актове 
  година подлежащи
  на обжалване 
  обжалвани потвърдени изцяло
  отменени 
  изменени прекратени уважени
  жалби за бавност 
   215 2006  25  5          
   253 2007   27  7  5    4    
   134 2008   26  7  3    4    
   188 2009   20  4  3    5    
   38 2010  11   8  5    4    

   

  Констатации:

  Съгласно статистическите данни в част  IV.A.3, от разгледаните от съдия Цанова, обжалвани общо 32 дела за периода 2006-2010 г., няма отменени съдебни актове. Липсата на отменени дела обуславя извод за много добро ниво на правните знания на атестирания и способност да постановява законосъобразни актове. При непосредственото наблюдение на дейността на атестирания по реда на чл. 61 от Наредбата комисията установи много добра способност за обективно и пълно изясняване на фактите по делата, разгледания от атестирания и тяхната законосъобразна правна оценка. Въпреки наличието на изменени дела, същите не са преобладаващ дял от атакуваните, поради което ПАК стигна до извода, че е налице основания да бъдат намалени предвидените за този раздел точки с една.
  Източник: Атестационен формуляр на съдия Величка Цанова-Гечева, публикуван на интернет страницата на ВСС 

   

 • Натовареност

  В атестационния формуляр на съдия Цанова-Гечева е отбелязана липсата на статистически данни за средната натовареност на съда месечно и средната натовареност на отделен съдия. Въз основа на данните от част IV на формуляра, за периода на атестиране (т.е 2006-2010) на съдия Цанова- Гечева са възложени 841 бр. дела.
  Източник: Атестационен формуляр на съдия Величка Цанова-Гечева, публикуван на интернет страницата на ВСС 

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е проверил работата на съдия Величка Цанова-Гечева, в рамките на извършената  планова проверка на СГС, наказателно отделение, на основание Заповед № СС-01-3/14.06.2011 г. на Главния инспектор, за констатациите от която е съставен Акт за резултати от 11.07.2011 г.

  Справка в деловодната система на ИВСС установява, че срещу съдия Цанова-Гечева не са постъпвали сигнали.

  В атестация на съдия Цанова, връчена и на 28.04.2011 г. е отбелязано, че тя не е наказвана през периода.
  Източник: Писмо № А-01-242/26.07.2012 г. на Главния инспектор на ИВСС, Единен формуляр за атестиране на съдия Величка Цанова-Гечева, достъпни на интернет страницата на ВСС

   

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)

  В декларацията си от 21.01.2009 г. Величка Асенова Цанова-Гечева не е декларирала данни за конфликт на интереси.

  Като свързано лице по смисъла на  § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗПРКИ, дейността на което би довело до възникване конфликт на интереси съдия Цанова – Гечева е посочила съпруга си А.М.Г

  Като „задължение към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.” е отбелязала „договор за лизинг на от 14.12.2007 г. с лизингова къща”.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Величка Цанова-Гечева не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2007 г.

  Съдия Величка Цанова-Гечева подава само уведомления пред Сметната палата за 2006 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г.


  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 04.06.2015 г.

   

 • Имотен регистър

  Данни от Служба по вписванията –  София за периода 01.01.1992 г.  до 07.08.2012 г.

  Пореден № по справка

  1

  Книга

  ЗАЛИЧАВАНИЯ 

  Тип акт

  МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

  Година

  2007

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ВЕЛИЧКА АСЕНОВА ЦАНОВА-ГЕЧЕВА  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 805.000 кв. м., гр. София,

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ВЕЛИЧКА АСЕНОВА ЦАНОВА-ГЕЧЕВА  

  Имот

  Сграда, площ по док. - 157.600 кв. м., гр. София  Описание: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

  Пореден № по справка

  2

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

  Година

  2004

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ВЕЛИЧКА АСЕНОВА ЦАНОВА-ГЕЧЕВА

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 805.000 кв. м., гр.София, Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ;

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ВЕЛИЧКА АСЕНОВА ЦАНОВА-ГЕЧЕВА

  Имот

  Сграда, площ по док. - 157.600 кв. м., гр. София, Описание: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА;

  Пореден № по справка

  3

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

  Година

  2002

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ВЕЛИЧКА АСЕНОВА ЦАНОВА-ГЕЧЕВА
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Сграда, площ по док. - 157.600 кв. м., гр.София, Описание: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА;

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ВЕЛИЧКА АСЕНОВА ЦАНОВА-ГЕЧЕВА

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 805.000 кв.м., гр.София, Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ;

  Пореден № по справка

  4

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

  Година

  2002

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ВЕЛИЧКА АСЕНОВА ЦАНОВА-ГЕЧЕВА

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 805.000 кв. м., гр. София, Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ;

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ВЕЛИЧКА АСЕНОВА ЦАНОВА-ГЕЧЕВА

  Имот

  Сграда, площ по док. - 157.600 кв. м., гр. София, Описание: ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА;


 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Величка Цанова-Гечева към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Съдия Величка Цанова-Гечева е член на Съюза на съдиите в България.

  Източник: Интернет страница на Съюза на съдиите в България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Величка Цанова-Гечева е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008 г. Заключението е „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • В Медиите

   

  ИнформацияВръзки към публикации
  "Събранието, което продължи до късно вечерта, премина при скандално гласуване, което постави повече въпроси, отколкото даде отговори. Двете съдилища имат право да излъчат до 5 номинации, което означава, че и четиримата номинирани спокойно можеха да бъдат избрани. Това обаче не се случи на първия тур от гласуването, който прати Величка Цанова и Владимир Вълков на балотаж. Именно гласуването на първия тур и най-вече броенето на бюлетините, което се случи на тъмно, предизвика недоволството на голяма част от съдиите. След второто гласуване и броене, което мина по-прозрачно, защото съдии поискаха да останат в залата, резултатите бяха коренно различни. Цанова и Вълков, които първоначално не събраха нужните гласове(половината плюс един), след това, противно на първите резултати, си ги получиха - 99 гласа за Цанова и 85 за Вълков.”

  Сп. „Правен Свят”, 11.07.2012 г. Милка Итова, Ерик Василев, Владимир Вълков и Величка Цанова са номинирани за ВСС

   

  „Бившият и. д. председател на Софийския градски съд (СГС) и основен конкурент за поста на настоящия му ръководител Владимира Янева – Величка Цанова, е завела дело срещу избора на близката приятелка на вътрешния министър Цветан Цветанов в Европейския съд за правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ).Цанова коментира, че не получила справедлив процес в България, защото и двата състава на Върховния административен съд не са отговорили на възраженията й по същество." (Mediapool.bg)

  Пълните текстове на жалбата до ЕПСЧ и на писмото за нейното приоритетно разглеждане са достъпни като прикачен файл в секция „Всички приложения”

  с. Правен Свят, 29.06.2012 г. – Изборът на Владимира Янева – на съд в Страсбург 

  Mediapool.bg, 29.06.2012 г. – Съдия Величка Цанова атакува избора на Владимира Янева в Страсбург

  Dariknews.bg, 29.06.2012 г. – Величка Цанова се жалва в Страсбург от избора на председател на СГС

  И други

  „Петчленният състав отмени решение на колегите си от тричленния състав, според което изборът на Янева е незаконен, защото членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) са гласували тайно. Съдът изобщо отказва да коментира искането на защитата на Величка Цанова, която обжалва избора на Янева с липсата на основателни мотиви за издигането й на поста.”

  Mediapool.bg, 12.01.2012 г. – Окончателно: Владимира Янева остава шеф на Софийския градски съд

   

  „Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на Висшия съдебен съвет за назначението на председателя на Софийски градски съд Владимира Янева. Делото беше по жалба на другия кандидат за поста Величка Цанова. Решението може да се обжалва  пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок.” (...)bghelsinki.org, 03.11.2011 г. – ВАС отмени назначението на Янева като шеф на Софийския градски съд
  (...)„Величка Цанова подаде оставка като зам.-шеф на СГС и председател на Наказателното отдление. Обжалва пред ВАС и избора на Янева. Според нея решението на съвета е неправилно, незаконосъобразно, постановено в нарушение на процесуалните правила и най-вече – Янева е избрана при липса на мотиви. Делото е насрочено за 14 часа.”Сп. „Правен Свят”, 19.09.2011 г., ВАС гледа жалбата на Величка Цанова срещу избора на Янева 
  „Величка Цанова, съдия в СГС, доскорошен заместник-председател на СГС, претендент за поста председател на съда, коментира публикация във вестник „ Труд” за това, дали „ се разпределят дела под масата, така:” Това е един неуспешен опит да бъда дискредитирана и да бъда притисната да оттегля жалбата си пред ВАС срещу избора на Владислава Янева за председател на СГС".” (...)

  Feda.bg, 18.06.2011 г. – Величка Цанова: „ Не съм вземала пари и не съм разпределяла дела под масата”

   

  „Съдия Величка Цанова, която беше конкурент на приятелката на вътрешния министър Цветан Цветанов Владимира Янева при избора за председател на Софийския градски съд (СГС), поиска извинение от вицепремиера заради това, че я обяви за партийна кандидатура. Ден след избора на Янева Цветанов заяви, че не тя, а Цанова била партийната кандидатура. Цветанов направил това си умозаключение, защото мъжът на Цанова носел фамилията Гечев също като министъра на икономиката в правителството на Жан Виденов Румен Гечев. В писмо до вицепремиера обаче съдия Цанова е категорична, че няма нищо общо нито с Румен Гечев, нито с който и да било министър от българско правителство.В писмото си съдия Цанова казва: „Нито съпругът ми, нито роднините ми, нито аз имаме роднинска или каквато и да е друга обвързаност или зависимост с Румен Гечев или друг член на правителството на Жан Виденов или на друго правителство преди или след това". (...)

  Glаsove.com, 02.06.2011 г. – Цветанов набедил съдия Величка Цанова, че е снаха на Румен Гечев. Цанова поиска извинение

  Dnevnik.bg, 02.06.2011 г. – Отпадналата кандидатка за шеф на СГС Величка Цанова настоя за извинение от Цветанов

  И други

  „Над 100 софийски съдии са подписали писма до Висшия съдебен съвет (ВСС) в подкрепа на кандидатурата на Величка Цанова за председател на Софийския градски съд. (...)Днес, събота във ВСС са депозирани две писма в подкрепа на Цанова. Първото е подписано от 47 съдии от Софийския градски съд, към които са се присъединили с подписите си и 28 районни съдии. 

  Сп. Правен Свят, 28.05.2011 г. – 109 съдии в подписка в подкрепа за подкрепа на Величка Цанова

  Интервю с Величка Цанова в качеството и на и.д. административен ръководител на СГСв. Труд, 06.05.2011 г.–  Наказанието на Ковачки не е манипулирано


Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

 • 1. В случай, че бъдете избран за член на ВСС, как смятате, че ще спомогнете за преодоляване дефицита на обществено доверие в съдебната система?

  Дефицитът на обществено доверие е факт и той може да бъда преодолян чрез промяна в няколко насоки:обективни и справедливо работещи правила за атестиране и кариерно израстване,разумно управление на процесите на натоварване на съдиите и съдилищата и свързаното с това справедливо и законосъобразно провеждане на дисциплинарните процедури,намиране на подходящи начини и  форми за поддържане на постоянен и непрекъснат контакт на ВСС със съдиите от страната.

  Отделно от това ВСС следва да се отвори към обществото и НПО,като се подобри комуникацията му с медиите и се създадат ефективни механизми за включване на гражданското общество в работата на ВСС с цел повишаване обществeното доверие в него.

 • 2. Смятате ли, че съществуващите структура и организация на работа на ВСС позволяват на съвета ефективно да изпълнява функциите си по администриране на съдебната власт и да брани нейната независимост?

  Основен приоритет в работата на ВСС следва да бъде отстояване на независимостта на съдебната власт и в този смисъл ВСС има задължение да гарантира съдебната независимост, както от външен на системата натиск,така и от заплахи за независимостта,идващи от фактори вътре в системата на съдилищата.

  Считам за неудачно съществуването на общ съвет за съдилищата и прокуратурите с оглед спецификите на дейността на същите и затова е необходим задълбочен дебат за реформа на модела на управление на съдебната власт,който най-вече да включва разделяне на управлението за съдии и за прокурори и следователи,както и изцяло ново виждане за ролята и функциите на председателите на съдилищата с цел повишаване компетентността на общите събрания на съдиите,за да бъдат включени реално в управлението на съдебната система.

  Начинът на функциониране на ВСС също изисква преосмисляне в насока превръщането му в непостоянно действащ орган или намаляване на годините на неговия мандат,така че действащите магистрати да не се откъсват за дълъг период от време от същинската си дейност и да запазят своята автентична връзка с общността.

 • 3. Как смятате, че един член на ВСС трябва да носи отговорност пред тези, които са го избрали и пред обществото?

  Периодичното лично отчитане на членовете на ВСС пред излъчилата ги професионална общност би елиминирало един от големите проблеми в управлението на съдебната система-липсата на отчетност и обратна връзка между избраните във ВСС и останалите магистрати.Ето защо следва да се намерят подходящи начини и форми за поддържане на постоянен и непрекъснат контакт на ВСС със съдиите от страната  и се създадат процедури за лично отчитане на дейността на всеки член на ВСС пред излъчилата ги професионална общност.Отделно от това осигуряването на прозрачност и откритост в дейността на ВСС и обновяване на формите на комуникация между съдебната власт и гражданите би довело до осъществяване на обществен контрол върху дейността на ВСС. 

 • 4. Моля, посочете Вашите идеи за отговор на изведени по – долу критики, отправени от Европейската комисия в последния Доклад по механизма за сътрудничество и проверка:


  4.1. Липса на ефективно администриране на съдебната система от страна на ВСС:

  Неефективното администриране на съдебната система се дължи на съществуването на общ съвет за съдии и за прокурори и следователи и за това подкрепям идеята за създаването на отделни съвети.Също така е необходима промяна  и в мандата и формата на ВСС-непостоянно действащ орган или намаляване на сега съществуващия мандат.

  4.2. Липса на ясна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система и по – специално непоследователна кадрова практика:

  Създаване на количествени и качествени критерии  и показатели за оценка дейността на магистратите и тяхната натовареност,ефективна система за повишаване ,установяване на ясни и обективни критерии за образуване на дисциплинарно производство и налагане на наказание при отчитане на всички значими факти и обстоятелства,които да сведат до минимум субективизма при определяне естеството на нарушението и тежестта на наказанието,така че последното да бъде пропорционално на допуснатото нарушение. 

  4.3. Липса на пълноценна защита на независимостта на съдебната власт:

  ВСС трябва да отстоява изцяло нова политика по отношение на съдебната независимост:

  -ВСС да заема ясна и категорична позиция срещу всеки опит за натиск от другите власти,който засяга независимостта и безпристрастността на съдията по конкретно дело или в принципен план срещу цялата система.

  -ВСС да разглежда и взема позиция по всеки отправен до него сигнал от отделен съдия или професионални сдружения на съдии и неправителствени организации,касаещи конкретни заплахи за съдийската независимост.

  -В дейността на ВСС и Инспектората към него не следва да се допуска застрашаване на съдебната независимост,като се промени начина и методологията на извършваните проверки.

  4.4. Непоследователност на дисциплинарната практика на ВСС:

  Необходима е цялостна преоценка на дисциплинарния процес,за да не се допускат нови кризи в общественото доверие,на каквито станахме свидетели.Следва да се извърши пълен преглед на дисциплинарната практика до момента и да се изработи такава,която да гарантира равнопоставеността на магистратите при привличането им към дисциплинарна отговорност и налагане на дисциплинарно наказание.

  4.5. Невъзможност за регулиране натовареността на  магистратите

  Натовареността на магистратите  е основен проблем,за преодоляването на който е необходим нов подход чрез изработване на механизъм,който реално да отчита действителната натовареност  по ясно формулирани критерии.За целта е необходимо да се изработи система,която да отчита количеството,обема и тежестта на делата и оттам времето,необходимо за осъществяване на ефективно и качествено правосъдие,така че оптимално да се разпредели кадровия ресурс.

   

   

   

 • 5. Как, според Вас, ВСС трябва да работи с гражданското общество?

  ВСС следва да ангажира ресурса на гражданските организации и експертната общност и те да се превърнат в реални партньори за промяна.Прозрачността и откритостта в дейността на ВСС,наред с активна комуникация с медиите, е добра отправна точка за изграждане на ползотворни отношения. 

 • 6. Следва ли ВСС да наблюдава конкретни дела с високо обществено значение, и ако да, как да става това? Кои, според Вас, са дела с високо обществено значение? Може ли да бъде изведена дефиниция за дело с високо обществено значение?

  Така нареченото наблюдение от ВСС на неясно как определена категория дела със „значителен обществен интерес” създаде напрежение сред магистратската общност ,тъй като по съществото си застраши независимостта на съдиите.Не може да бъде изведена дефиниция за дело с високо обществено значение,тъй като съдиите дължат еднакво внимание и отношение към всички дела,които разглеждат и в този смисъл различното третиране на конкретни дела поставя в неравностойно положение всички останали ,което намирам за недопустимо. 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре