последна промяна:

Владимир Григоров Вълков

Кандидат за изборен член на ВСС.
виж видео от участие в онлайн изслушването (2012.09.13), фасилитирано от БИПИ
Статус процедура: Приключила
Задай въпрос »

Лична информация

 • Име Владимир Григоров Вълков
 • Дата и място на раждане

  Роден на 26.05.1970 г. гр.София
  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Женен.

 • Образование

   Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Право, завършва през 1995 г.
  Източник: Автобиография на съдия Вълков предоставена от ВСС, актуална към 20.07.2012 г.

 • Езици

  Английски език.
  Източник:
   Кадрова справка на съдия Вълков, достъпна на страницата на ВСС

 • Продължаващо обучение

   

  • Семинар „Несъстоятелност”, 2011 г.
  • Семинар „Обучение – дискусия по проекта за нов ГПК” – текущо обучение, януари 2007 г.
  • Семинар „Обучение – дискусия по проекта за нов ГПК” – текущо обучение, февруари 2007 г.
  • Семинар „Европейско право”, 2005 г.
  • Обучение за обучители – I ниво, май 2006 г.
  • Обучение за обучители – II ниво, октомври 2006 г.
  • „Правоприлагане в областта на потребителската защита”, май 2005 г.
  • „Право на интелектуалната собственост в ЕС”, май 2004 г.
  • „Дружества, договори за застраховане и лизинг – съпоставка на законодателството на Квебек и РБългария” – март 2003 г.
  • Основи на Европейското право, 2003 г.
  • „Начално обучение на съдии, трето ниво/2 част”, януари 2001 г., ГП
   Източник: Автобиография на съдия Вълков предоставени от ВСС, актуална към 20.07.2012 г
 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:

  от 10.10.1996 г. до 24.02.1997 г. – Юрисконсулт в „МФ ТУДА” /4м./

   

  В органите на съдебната власт:

  от 12.06.1995 г. до 12.06.1996 г. – Съдебен кандидат в СГС /6м./

  от 24.02.1997 г. до 22.04.1998 г. – младши съдия в СГС /1г.9м./

  от 22.04.1998 г. до 20.07.2012 г. – съдия в Софийски районен съд /14 г. 2м.28 дни/

  от 18.10.2010 г. до 19.05.2012 г. – командирован в Софийски градски съд
  Източник: Автобиография на съдия Вълков предоставена от ВСС, актуална към 20.07.2012 г.

   

 • Текуща длъжност Съдия в Софийски районен съд
 • Кариерно израстване

  Владимир Вълков има повече от 17 години юридически стаж. Той постъпва на работа като районен съдия в Софийски районен съд след решение от Протокол No 30 от заседание на ВСС на 9.09.1998 г. През декември 2004 г. ВСС повишава съдия Владимир Григоров Вълков  - съдия в Софийски районен съд в ранг "съдия в окръжен съд" с Решение от Протокол No 40 от 15.12.2004 г.

  Последната атестация на Владимир Вълков му е връчена на 17 юни 2008 г., като работата му е оценена със 75 точки и „Добра” оценка. Помощната атестационна комисия в състав Ася (не се чете), Велина Пейчинова и Николай Димов поставя комплексна оценка „Добра” - 80т., която е намалена с 5 т. от Комисията по предложенията и атестирането (КПА) към ВСС, заради липсата на проверки от Инспектората към ВСС. С Решение по Протокол No 30 от 24.07.2008 г. ВСС определя на съдия Вълков комплексна оценка от атестацията „Добра”.

  Съдия Вълков подава възражение към дата 30.06.2008 г., което е частично удовлетворено. В него Владимир Вълков оспорва точките по критерия „Спазване на сроковете и уточнява, че за периода ноември 2005 – февруари 2006 г. е разгледал и постановил 18 бр. решения по административни дела, които не са отразени статистически. Относно критерия „резултати от проверките на ИВСС” той изразява възражение във връзка с това, че липсата на проверка от Инспектората не следва да е основание за намаляване обективно на точки при  атестацията.

  По показател „Брой, вид, сложност и тежест на преписките и делата” КПА към ВСС счита, че са налице голям брой отменени актове за тригодишния период – над 200, поради което не променя оценката, поставена от ПАК. По показател „Спазване на сроковете” са прибавени 2 точки, останалата част от възражението е оставена без уважение. Така комплексната оценка на Владимир Вълков става „Добра” (77 точки), видно от протокол No 32 от заседание на ВСС на 08.07.2008 г.

  Според становището на административния му ръководител към момента на атестацията съдия Николай Маджаров съдия Вълков показва много добра теоретична подготовка и способност да прилага на практика знанията си при разглеждането на делата. Следи измененията в законодателството и съдебната практика. Според Маджаров той се ползва с уважение и авторитет сред колегите си, постановява съдебните актове в срок, не допуска пропуски и нарушения и не е наказван дисциплинарно.

  В Акта от планова проверка на ИВСС в Софийски районен съд, Първо гражданско отделение, към дата 15.02.2010 г. съдия Вълков е посочен като един от двамата съдии в Първо ГО, обучени в медиаторски техники по програма „Спогодби” към СРС.

  През 2010 г. за периода октомври 2010 г. – април 2011 г. съдия Вълков, командирован от Софийски районен съд, е включен във въззивен състав на Софийски градски съд. За периода 4.05.2011 г. - 31.08.2011 г. замества титуляра на първоинстанционен търговски състав на СГС. Със заповед на Председателя на СГС No 3142/03.10.2011 г. съдия Владимир Вълков е включен в състава на Брачното отделение на съда. Видно от Пълен стенографски протокол Nо 5 от 2.02.2012 г. ВСС не повишава съдия Вълков - съдия в СРС, в длъжност "съдия" в Софийски градски съд, поради запълване на свободните места.
  Източник: Протоколи от заседания на ВСС  и Единен атестационен формуляр на съдия Вълков, актуален към 17.06.2008 г.


  Коментар на съдия Вълков досежно възражението към атестацията през 2008 г.:

  Възражението се основава преди всичко на порочната практика за предлагана оценка от  помощната комисия. Застъпена е теза, че този помощен орган следва да събере и обобщи информация, позволяваща формиране на непосредствена представа у атестиращия орган за качествата на магистрата, каквато в случая липсва.

  Оспорването на отнетите точки по критерия „Спазване на сроковете“ касае принципния подход при оценката. Застъпена е теза, че използваните статистически данни не отразяват в пълнота ангажиментите на съдията по делата на състава, чийто титуляр е. Това налага анализ на причините за констатираното закъснение. От тази гледна точка намалена оценка по този критерий предполага забавяне въпреки осигурено време за изпълнение на възложез ната работа. Коректността на използваните в случая статистически данни е компроментирана и предвид обстоятелството, че не отразява разгледаните през ноември 2005 – февруари 2006 г. административнонаказателни дела с постановени 18 бр. решения по тях, нито отчита допълнителнително постановените актове при възлаганите през периода замествания на отсъстващи съдии.

  По критерия „потвърдени и отменени актове и основанията за това“ възражението се основава на липсващ анализ на основанията за отмяна като е поставен и проблемът за противоречивата съдебна практика. Застъпена е теза, че количествените показатели не са достатъчни да дадат обективна оценка.

  Относно критерия „резултати от проверките на ИВСС” възражението ми касае възприетия подход съдията да получи точки по предвидения критерий, доколкото е бил проверяван от ИВСС. Считам, че обуславянето на оценката за качествата на съдията от формално предписаното към момента на атестиране, доколкото и обективно ИВСС не бе в състояние да извърши проверка на всички атестирани, не съответства на разума на закона. Във възражението е застъпена теза, че основание за намаляване на предвидените точки се явява единствено констатиран при проверка конкретен проблем в работата на съдията. 

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Срочност на изготвяне на съдебни актове. Дела през периода на атестиране.

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2005

  346

  608

  1056

  583

  2006

  371

  483

  697

  517

  2007

  339

  625

  837

  712

   Спазване на законовите срокове

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2005

  583

  453

  96

  34

  2006

  517

  426

  88

  3

  2007

  712

  564

  137

  11

   Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Вълков, актуален към 17.06.2008г.

 • Висящи дела

  Период

  Брой дела

  До 3 месеца

  102

  От 3 до 6 месеца

  29

  От 6 месеца до 1 година

  42

  Над 1 година

  7

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Вълков, актуален към 17.06.2008г.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това.

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

  2005

  583

   

  95

  94

   

   

   

  2006

  517

   

  41

  37

   

   

   

  2007

  712

   

  88

  71

   

   

   

   Забележка: Отменени поради нови доказателства: 2005 г. – 17, 2006 г. – 6, 2007 г. 16; Изменени поради нови доказателства: 2005 г. – 13, 2006 г. – 6, 2007 г. – 12; Изменени поради неправилно прилагане на закона: 2005 г. – 12, 2006 г. – 4, 2007 г. – 20;
  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Вълков, актуален към 17.06.2008г.

 • Натовареност

  Поради липса на конкретни данни за натовареността на съдия Вълков в Годишния отчетен доклад на Софийски районен съд, цитираме кадровата справка на съдията от 2008 г., в която е подчертана прекомерната натовареност на съдебния район, както и на атестирания.
  Източник: Кадрова справка на съдия Вълков, достъпна на Интернет страницата на ВСС

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  За периода на атестиране на съдия Вълков спрямо него не са образувани дисциплинарни производства, респективно наложени дисциплинарни наказания. В рамките на благодарствено писмо, адресирано до председателя на СРС от 05.08.2008 г. и приложено към кадровата справка Тодор Деянов изразява открита благодарност към съдия Вълков за решение по дело No 11197/2004 г. по казус за трафик на деца.

  Съгласно предоставена справка до ВСС от Инспектората към Висшия съдебен съвет става ясно, че към дата 26.07.2012 г. ИВСС e проверил работата на съдия Вълков в рамките на извършената планова проверка на Софийски районен съд, Първо гражданско отделение, на основание Заповед No 15 от 15.02.2010 г., No 65 от 26.04.2010 г. и No 135 от 05.10.2010 г. на Главния инспектор.  

  След справка в деловодната система е установено, че срещу съдия Вълков са постъпвали 7 сигнала за проверка, които са достъпни на страницата на ВСС, както следва:  изх. No по описа на ИВСС 2469 от 06.08.2009 г. със становище на инспектор Милка Итова; изх. No по описа на ИВСС 3414 от 12.11.2009 г. със становище на инспектор Милка Итова ; изх. No по описа на ИВСС 3726 от 15.12.2009 г. . със становище на инспектор Мария Кузманова; изх. No по описа на ИВСС 3750 от 16.12.2009 г. със становище на инспектор Мария Кузманова; изх. No по описа на ИВСС 294 от 12.03.2010 г. със становище на инспектор Мария Кузманова; изх. No по описа на ИВСС 943 от 15.04.2010 г. със становище на инспектор Мария Кузманова; изх. No по описа на ИВСС Ж-01-198 ОТ 05.04.2012 г. със становище на инспектор Светлана Бошнакова.

  Проверка на Инспектората на Първо Гражданско отделение на Софийски районен съд за периода 2008 – 2010 г. показва, че към 15.03.2010 г – датата на проверката на І ГО, са констатирани 152 бр. дела без движение и 20 бр. спрени дела. Посочените причини за нераздвижените дела са субективни и обективни. Спрените дела не са своевременно администрирани и не са докладвани на съдия Вълков през м.януари 2010 г.

  Броят решени дела през 2009 г. средно се движи от 100 до 142 бр, с изключение на 27 състав - съдия  Владимир Вълков – 93 бр., но повечето от тях са с фактическа и правна сложност, като решенията, обявени в срок над 3 месеца на съдията за 2009 г. са 15 бр. Проверката е установила, че делата се проучват добрe, прецизира се внимателно редовността на ИМ.


  Коментар на съдия Вълков досежно справката от ИВСС:

  Считам за коректно при обявяване на тези данни да бъде отразен крайният акт на контролния орган.
  Видно от приложените към справката ИВСС не е разгледал по същество приложените към придружителното писмо сигнали, номерирани от мен с оглед поредността им, поради невъзможност да бъдат разчетени описаните в придружителното писмо изходящи номера, а именно  № 1, 6 и 7. Заявявам, че никой от разгледаните по същество сигнали не са доведени до знанието ми.
  Приложеното становище № 2 по ред сочи на възприет от проверяващия инспектор проблем в организацията на помощната администрация, поради което и е адресирано до председателя на СРС;
  Приложените становища под № 3 и 4 сочат на отказ да бъде извършена проверка по чл. 56-58 ЗСВ.
  Приложеното становище под № 5 отразява възприета от проверяващия неоснователност на сигнала.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 29.01.2009 г. Владимир Вълков декларира, че има участие с  акции в следните търговски дружества: „ИНКОМС АД”-11 бр. безналични акции; „Златни пясъци АД” – 15 бр. безналични акции и „Слънчев бряг АД” – 10 бр. Магистратът посочва, че задълженията му към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв., възлизат на 35 000 лв. към Е.В.В. Като свързано лице Владимир Вълков е посочил съпругата си Г.Н.В., адвокат по професия.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Владимир Вълков не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.

  Kъм момента на избора на интернет страницата на Висшия съдебен съвет е била публикувана Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт.


  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 04.06.2015 г.

   

 • Имотен регистър

  Данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията  от 01.01.1992 г. до 27.06.2012 г.: В Имотния регистър за Владимир Григоров Вълков има данни за персонална партида към Служба по вписванията - Варна, но самата справка не съдържа данни за осъществявани сделки.

 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Владимир Вълков към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Владимир Вълков към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Владимир Вълков към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Владимир Вълков към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността

  Виж декларираните направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността на Владимир Вълков към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева на Владимир Вълков към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Съдия Владимир Вълков е член на Съюза на съдиите, като през годините е участвал в секция – СРС и Комуникационната комисия към УС, бил е председател на секция, член на два от органите на ССБ - РУС и УС. Съдия Вълков членува също в Спортен клуб „Торнадо” и  Клуб по конен спорт „Зорница”.

  Източник: Интернет страница на Съюза на съдиите в България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Владимир Григоров Вълков е извършена проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия –  на 25.06.2008 г. Заключението е  неустановена принадлежност.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

  Съдия Вълков е участвал в Комисия по управление на делата в СРС. На доброволни начала е организирал и провеждал наказателни процеси с участието на деца във всички процесуални роли, като по този начин активно е работил за възпитаване на правосъзнанието и повишаване на информираността за съда.

  Съдия Вълков за продължителен период работи по проблемите на натовареността на съдебната система и е включен в работна група към Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт на ВСС.
  Източник: Професионална биография и Кадрова справка на съдия Вълков, достъпна на Интернет страницата на ВСС.


  Коментар на съдия Вълков:

  Необходимостта от преоценка на подхода за измерване натовареността на съдията на база необходимо време за всяко възложено дело съм отстоявал многократно включително при организираната от ВСС кръгла маса в началото на работа по проект на ВСС - „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители“, финансиран по ОПАК. При все, че изпълнителят на проекта гарантира широко участие и обсъждане на различни идеи и при заявена от моя страна готовност да се включа активно, не бях потърсен.

  При представяне на резултатите по проекта през 2009 г. подходът за измерване необходимото време категорично бе отхвърлен от изпълнителя. На 7.12.2011 г. поради установена невъзможност за изработване на единни критерии за правна и фактическа сложност при предписаните съобразно предложената Единна система за оценка на натовареността на магистратите и съдебните служители, работната група към Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт на ВСС се обедини около критерия необходимо време.

  По инициатива на председателя на Комисията заедно с колегата Калин Калпакчиев бяхме включени в работната група. Считам за коректно да бъде отразен както ангажимента ми с проблема, така и моментът, от който се ангажирах да съдействам на ВСС за намиране на практическото му решение.

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

 • 1. В случай, че бъдете избран за член на ВСС, как смятате, че ще спомогнете за преодоляване дефицита на обществено доверие в съдебната система?

  Накърненото доверие до голяма степен е резултат на неубедителни управленски решения или бездействие при възприета от гилдията или обществото нужда за реакция. Давам си сметка, че доверие се губи лесно, но се изгражда много трудно. Убеден съм обаче, че първата необходима предпоставка за промяна в обществената нагласа е признаване и осъзнаване на допуснатите грешки. От тази гледна точка наложителен е както принципно издържан самоанализ от съвета за собствената му дейност, така и готовност да бъде приета конструктивна критика. Ето защо и ще предложа анализ на проблемите в съдебната система и на подхода за тяхното решаване, на която основа да бъдат утвърдени правила, препятстващи появата им в бъдеще. Вярвам, че осъзнатият грях и огласеният път за преодоляване на проблемите поражда разумно очакване, че няма да се появят отново, което само по себе си предполага нов кредит на доверие.


  На второ място считам за необходимо с дейността си ВСС отчетливо да демонстрира следването на предначертания път и подчинение на огласените правила. Вярвам, че средство за това са аргументираните решения – подход, гарантиращ както нужната отчетност, така и предвидимост. По този начин ВСС е в състояние да защити получения кредит. Ето защо възнамерявам да търся и да настоявам да получа ясен отговор на въпроса защо се взема конкретно решение, на която основа винаги съм се стремял и да правораздавам.


  На следващо, но не по степен на значимост място считам, че авторитетът на съдебната система зависи от действията на магистратите, призвани да  материализират очакваната справедливост. Ето защо ВСС дължи да изгради образа на добрия съдия, прокурор и следовател като гарантира професионално развитие на всеки доказал се магистрат. Лично ще настоявам всеки получил кредит на доверие да правораздава или да ръководи дейността на орган на съдебната власт да бъде представен посредством професионалните му достижения и доказани качества. Вярвам, че подобен подход ще направи магистрата разпознаваем в обществото с оглед неговия потенциал да осъществява делегираната му функция. Това позволява на страните да знаят какво могат да очакват от магистрата, а яснотата в очакванията сама по себе си предпоставя доверие. От друга страна вярвам, че огласените качества стимулират самия магистрат да отстоява изграденото вече добро име и да оправдае гласуваното му доверие.


  Убеден съм, че авторитетното и ефективно управление предполага адекватно използване на достъпния материален и кадрови ресурс. Ето защо ВСС дължи да подкрепя всеки действащ магистрат както посредством осигуряване на нужните му материални условия, така и чрез налагане модел на управление на органа на съдебната власт, способстващ изграждане на функциониращ колектив. Считам, че колегиалната чувствителност към проявили се проблеми при дейността на магистрата, респективно своевременната и адекватна реакция на административния ръководител на съответния орган, са в състояние да предотвратят както негативните последици за страните в производството като потенциален източник на разочарование, така и за самия магистрат. Усещането у магистрата за справяне с неизбежните в дейността затруднения и предизвикателства утвърждава обосновано самочувствие, че си тежи на мястото, което на свой ред неминуемо рефлектира върху възприятията на страните. Ето защо възнамерявам да работя за създаване на механизъм, стимулиращ професионалната подкрепа както в отношенията административен ръководител – магистрат, така и между отделните магистрати.


  Считам за наложителна и адекватна реакция на всеки станал известен на ВСС факт, засягащ нравствените или професионални качества на действащ магистрат. Негативното обществено мнение се формира въз основа на публично достъпна информация, което налага при тези условия и да бъде защитен и авторитета на институцията. Ако магистратът разполага с правни средства, за да защити собствената си чест и достойнство, ВСС дължи да утвърждава както личния му авторитет, когато е неоправдано застрашен, така и този на институцията, от чието име осъществява дейността. Магистратът не следва да се оправдава публично, а институцията дължи да даде еднозначна оценка за нивото на изпълнение на функцията му. Доказаното провинение предполага съответно на тежестта му наказание, но неоснователно огласената публично информация следва и да бъде публично опровергана.

  Убеден съм, че изключително значение за формиране на собствена оценка за способността на съдебната власт да упражнява възложените й функции, обуславящо и доверието към нея, е познаването на механизмите, при които функционира. Опитът от работата с деца ми дава основание да считам, че целенасочена работа с подрастващите е в състояние да осигури нужната им информираност. Ето защо възнамерявам да насърчавам подобни инициативи като считам за удачно процесът да бъде структуриран и стимулиран включително със съдействието на министъра на образованието.

 • 2. Смятате ли, че съществуващите структура и организация на работа на ВСС позволяват на съвета ефективно да изпълнява функциите си по администриране на съдебната власт и да брани нейната независимост?

  Макар и съдебната власт в България да включва всички органи, призвани да осигурят съблюдаване на устоите на съжителство в обществото – следователи, прокуратура и съд, следва да бъде отчетена спецификата в дейността на всяко от професионалните направления. Независимостта на органите, осъществяващи обвинителната функция по отношение на управляващата политическа сила е несъмнено необходима, а политическата воля за осигуряването й предполага да бъдат законодателно уредени реални гаранции за нейното обезпечаване. Ако преходът от тоталитаризъм към демокрация оправдава в известен смисъл възприетата структура на управление считам, че понастоящем потенциалът да бъде осигурена независимост на концептуално равнище е изчерпан. Практиката показа, че общото управление в една или друга степен затруднява разграничаване на отговорностите, произтичащи от обвинителната функция и правораздавателната компетентност на съда. От тази гледна точка считам за удачно законодателният подход да бъде преосмислен.


  Съгласно Европейската харта за статута на съдиите гаранция за независимост на съдията се явява гарантирана оценка за нивото на изпълнение на длъжността от орган при приоритетно участие на съдии, с признат авторитет от колегите им. Както е имал повод да посочи и Консултативният съвет на европейските съдии в своето Становище № 1 относно стандартите за независимост на съдебната власт и несменяемостта на съдиите, постигането на предначертаната от Европейската харта цел за осигуряване на значително съдийско представителство е обективна гаранция за независимост на съдията при вземане на решение за професионалното му израстване особено за страни, които нямат други трайно установени и демократично доказали се системи. Според мен практиката на българския Висш съдебен съвет доказа нужда от преоценка на структурата на органа, призван да взема решения за осъществяване на дисциплинарната отговорност и кадровото израстване на магистратите и в частност на съдиите като не съществува пречка в пленарен състав да бъдат решавани общи за системата въпроси. Убеден съм, че  личностите в колективния орган могат и следва да гарантират адекватното му функциониране. От тази гледна точка и натрупаният опит в специфичната съдийска професия и делегирано доверие за повече от половината от членовете на решаващия орган, е реална гаранция за безпристрастност при вземане на съответното решение. Освен това считам, че преобладаващото участие на съдии, избрани пряко от колегите им при гарантиран информиран избор, преодолява всякаква потенциална опасност за вземане на едно или друго решение поради причини извън доказаните в дейността в дейността на съдията качества.


  Ако и представителите на прокуратурата и следствието да са деполитизирани по определение, те са страна в наказателния процес, а професионалният им опит и експертиза са съсредоточени основно в наказателното право. Убеден съм, че ефективното управление предполага познаване на закономерностите в ръководената дейност. Предвид спецификата в дейността на съда в сравнение с възложената в отговорност на органите на следствието и прокуратурата обвинителна функция, наложително се явява придобиване на специфични познания, което, обаче, не намирам за оправдано в рамките на дейността им като членове на ВСС. Усилията могат и следва да бъдат съсредоточени към поставяне и разрешаване на известни на представителите на съответната гилдия проблеми. Ето защо приемам за удачно съсредоточаване на тези дейности в обособен орган, решаващ въпросите за кариерно развитие и дисциплинарна отговорност на съдиите, сформирана при превес на съдийско представителство, председателите на Върховния административен съд и Върховния касационен съд. Упражняваната от прокуратурата и следствието обвинителна функция логично предполага да бъде сформиран самостоятелен орган с идентичен предмет на дейност  от представители на прокуратурата, следствието и главния прокурор. В рамките на така сформираните органи нужната на съдебната система обратна връзка следва да бъде обезпечена чрез представители на гражданското общество.


  Не намирам обществена необходимост тайния вот при вземане на решение за делегиране на правораздавателна компетентност. Структурно обусловените отношения между член на ВСС и отделен магистрат изключват легитимно съмнение за зависимост на избиращия от избирания. И сега действащите правила предполага член на съвета да се оттегли от разрешаване на въпрос, ако е в особени отношения с магистрат, което за всеки непредубеден компрометира независимостта при вземане на решението. От друга страна убеден съм, че акцентирането върху достиженията на магистрата, а не на личността му лишава от опора каквато и да било съмнение за зависимост на член на ВСС от действащ магистрат. Напротив, считам подобен подход за стимулиращ отговорното отношение от страна на избиращите. От друга страна вярвам, че делегираното доверие за израстване в йерархията от припознати сред гилдията авторитети е в състояние да ангажира морално избрания да защити гласуваното му доверие и да утвърждава собствения си авторитет. Ето защо считам за удачна преоценката на така възприетия понастоящем подход.


  Ако изразеният глас в рамките на колективния орган е форма на участие в работата му, не намирам оправдание на възприетата от практиката фигура на „въздържал се“ при гласуване. Това, според мен, е форма на отказ от упражняване на възложената функция.  Поставеният пред колективния орган проблем предполага решаването му по един или друг начин с поемане на съответната отговорност включително и морална, за което обаче въздържанието не допринася. Нуждата от допълнителни аргументи за да бъде прието или отхвърлено конкретно предложение предполага да бъде огласена, а провокираният по този повод дебат би следвало да я удовлетвори. Невъзможността въпреки това да бъде намерен достатъчна причина за подкрепа на предложеното решение логично обуславя аргументиран отказ с оглед негодността на предложението да допринесе за постигане на преследваната от предложителя цел. От тази гледна точка считам, че ползотворният дебат в рамките на т.нар. правителство на съдебната власт изисква еднозначно огласена позиция по поставения за разглеждане проблем и практиката за гласуване „въздържал се“ следва да бъде изоставена.

 • 3. Как смятате, че един член на ВСС трябва да носи отговорност пред тези, които са го избрали и пред обществото?

  Тъй като дейността на магистрата следва да гарантира прокламираната от закона справедливост, като основополагащо негово качество е въведено изискването за високи нравствени качества. При положение, че ВСС делегира правораздавателна компетентност, логично се явява утвърждаване на изискването и за неговите членове. При заявена от кандидата за член на колективния орган концепция за участие в работата му, изборът предполага да е мотивиран от обещаното. Според мен всяка идея подлежи на развитие и може да бъде преосмислена, но неаргументираното  с общоприети ценности  отклонение от обещаното поставя под съмнение изискуемите високи нравствени качества като поставя под въпрос способността на избрания да следва предначертан път. От тази гледна точка и доколкото не е изрично указано в закона  като основание за прекратяване на мандата считам за резонно при снето доверие, довело до поискана оставка, такава да бъде дадена.


  От друга страна, доколкото оставката все пак предполага готовност у самия магистрат да поеме своята отговорност, считам за удачно при предвидени критерии за представителност поисканата оставка да инициира нарочно производство за предсрочно освобождаване от длъжност. В рамките на това производство магистратът следва да има възможност, но и задължение да обясни поведението си. При невъзможност да защити работата си с принципни съображения, избиращият орган следва да е овластен да снеме делегираното доверие.

 • 4. Моля, посочете Вашите идеи за отговор на изведени по – долу критики, отправени от Европейската комисия в последния Доклад по механизма за сътрудничество и проверка:

  Считам, че отправените критики се припокриват с многократно изказваната както от магистрати, така и от представители на гражданското общество негативна обратна връзка за дейността на „правителството на съдебната власт“. От тази гледна точка вярвам, че следването на очертаната вече посока за възстановяване на доверието ще отстрани оповестените и с доклада дефицити в управленската практика. Конкретно по проблемите намирам следното:


  4.1. Липса на ефективно администриране на съдебната система от страна на ВСС:

  Приемам управлението като средство за постигане на общозначим интерес, поради което и нагърбилият се с отговорността да го поеме, дължи да му се подчини. От тази гледна точка считам реалната комуникация с управляваните за основополагаща при целеполагане, гарантиращо развитие, а съпричастността и личният пример – за  необходимия стимул за следване на общия път. Скъсаната връзка между ВСС и редовите магистрати от една страна и лидерския дефицит логично обричат управлението на провал.

  Нововъведената изборна процедура позволява представа за личните представи на  кандидата за проблемите в системата, в известна степен да бъдат огласени и неговите личностни качества. Скромният ми опит в организационното управление, обаче, ми даде възможност да се уверя в нуждата от специфични познания. Разбрах, че и при наличие на специализирана администрация, притежваща необходимите компетенции, придобитите знания за процеса на планиране на дейността и изграден механизъм за периодична оценка на достиженията, гарантират адекватно управление на процесите. Ето защо считам, че специализирано обучение на членовете на колективния орган преди или непосредствено след встъпването им в длъжност би спомогнало за ефективното управление.


  4.2. Липса на ясна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система и по – специално непоследователна кадрова практика:

  Считам, че огласяването на нужните качества за заемане на магистратска длъжност, обективната оценка на работата на всеки действащ магистрат и огласяването на неговите лични достижения е в състояние да осигури нужната предвидимост на кадровата практика. Следва да бъде преодоляна публично огласената практика да се гласува „ЗА“ или „ПРОТИВ“ определена кандидатура при все, че тя остава неизвестна за членовете на ВСС. Атестационната процедура следва да обезпечи в пълнота установяване на всички въпроси, относими към личните или професионални качества на кандидата и то към момента на вземане на решението. С акта си ВСС дължи да направи магистрата разпознаваем и за всички останали. При реална съпоставка на доказаните качества на конкуриращите се магистрати и съотнасянето им с огласените за необходими е в състояние да гарантира последователност в практиката.


  4.3. Липса на пълноценна защита на независимостта на съдебната власт:

  Усещането за сигурност в обществото предполага доверие в способността на съдебната власт да наложи съблюдаването на общоустановени правила. От тази гледна точка ВСС дължи да утвърди отношения на равнопоставеност с изпълнителната и законодателната власт. Всяко действие или публично огласен коментар на техен представител, поставящ под съмнение способността съдебната власт да функционира пълноценно, засяга независимостта й. Това налага както установен механизъм за сътрудничество между властите, основан на безусловно взаимно зачитане, така и своевременна и адекватна реакция при нарушаване на нужния баланс. Недопустимо е усещането за обусловеност на действията на ВСС от конкретни очаквания на представители на останалите власти. Взаимното зачитане предполага гарантирана възможност за вземане на самостоятелно решение и в тази насока въздържане от огласяване на очакванията за неговото съдържание. ВСС дължи както да изисква въздържание от подобно поведение от страна на представителите на останалите власти, така и да утвърждава авторитета на съдебната власт като взема убедителни решения при съблюдаване на общоприети правила.

  Именно защото действащият магистрат е призван да материализира представата у обществото за справедливост в рамките на конкретен, отнесен до него житейски проблем, давление спрямо него под каквато и да е форма пряко засяга независимостта на съдебната власт като цяло. Тъй като доверието предпоставя даденото решение да бъде възприето за меродавно, отстояването на всички гаранции, че ще бъде взето безпристрастно – по вътрешно убеждение и съответно на закона, не е личен проблем на магистрата, а следва да е пряк ангажимент на ВСС. Ето защо   наложително е ВСС да утвърждава професионалния авторитет на магистрата, елемент от което задължение се явява и адекватното въздействие спрямо него при доказано отклонение от дължимото отношение при упражняване на делегираната му функция.

  Тясната връзка между независимостта на съдебната власт като цяло и тази на действащия магистрат предполага безусловно зачитане независимостта на магистрата и от страна на ВСС, респ. административното ръководство на съответния орган във вътрешните отношения. Ето защо приемам за наложително осигуряването на равнопоставеност между отделните магистрати в рамките на отделен орган на съдебната власт. ВСС дължи да осигури ефективна защита на действащия магистрат и срещу нерегламентирано въздействие от страна на административния му ръководител включително посредством различно третиране без да е налице легитимно обоснована цел.

  Наложително е дисциплинарно производство да бъде образувано при наличие на предпоставките за това, а огласяването на този факт сред широката общественост да почива на легитимна причина и да стане едва след категоричното установяване на провинението. Приемам, че огласяването на неустановено по категоричен начин провинение, доколкото обективно е в състояние да постави под съмнение професионалните качества на съответния магистрат, е форма на недопустим натиск. Убеден съм, че съхраняването на професионалния авторитет на привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат, поведението на който не е счетено за застрашаващо магистратските му функции, гарантира пълноценното им упражняване за времето на развитие на дисциплинарното производство. Съответно на обществения интерес е огласяването на провинението и факта на наказание, но същевременно не намирам  обществена необходимост от свързването му с личността на магистрата, дори и той да е наказан. Такъв се проявява едва, когато провинението сочи на непреодолим дефицит на качества за изпълнение на длъжността. 


  4.4. Непоследователност на дисциплинарната практика на ВСС:

  Непоследователната дисциплинарна практика създава впечатление за въздействие върху магистрата, обусловено от личността му, а не от естеството на провинението и произтичащата от това необходимост за утвърждаване висшия авторитет на съдебната власт. Ето защо наложително е да бъде направен  анализ на дисциплинарната практика, широк дебат както сред професионалната общност, така и в обществото за формулиране на провинения, несъответстващи на дължимото професионално отношение и разграничението им според общоприета степен на негативно въздействие върху авторитета на съдебната власт. Това ще гарантира съпоставимост на провиненията и съответните на целта на закона наказания.

  Считам, че за утвърждаване на последователна практика ще допринесе и пълноценното участие на магистрата в дисциплинарното производство, обезпечаващо му възможност да изрази своята гледна точка по достигнатите изводи от дисциплинарния състав. Повдигнатите при тези условия въпроси гарантират всеобхватност на погледа на дисциплинарнонаказващия орган. От друга страна обсъждайки всеки относим към предмета на изследване довод и обявявайки еднозначно позицията си по повод възражението и всяко подлежащо на изследване обстоятелство, дисциплинарнонаказващият орган е в състояние да формира  собствената си практика. Обоснованата дисциплинарна практика обезпечава и принципно разграничаване на различните случаи. От тази гледна точка считам стриктното следване на изискването за мотивираност на решението като основополагащо. Както липсата, така и формално даденият отговор, доколкото не позволява достигането му при следване на общоприетите правила с оглед установените в дисциплинарното производство факти,  предпоставя опасност за неоправдано упражнена власт.


  4.5 Невъзможност за регулиране натовареността на магистратите

  Условията, при които магистратът осъществява дейността си пряко рефлектират върху нейния резултат. Бидейки принуден магистратът да преценява кое от всичките  възложени му дела може да забави повече, обективно го лишава от възможност да обезпечи справедливост в разумен срок при отчитане резонното очакване на страните за еднакво отношение към различните дела. От тази гледна точка ВСС дължи да обезпечи оптимално разпределение на материалния и кадровия ресурс на системата, както и да предприеме адекватни организационни мерки за осигуряване обективна възможност за действащия магистрат да отдели достатъчно време на всеки един от възложените му случаи.

  Извън непосредствения контрол на ВСС, но в сферата на взаимодействие със законодателната власт е възможността да инициира преоценка на въпросите, изискващи непосредствен ангажимент на съдебната власт. Тъй като необходимото внимание към всяко дело черпи от ограничения времеви ресурс, удачно е да бъде преоценена нуждата от непосредствения достъп до съдилищата при наличие на адекватни алтернативни способи за реализация на общоприетата цел – напр. чрез  своеобразно помирително производство или медиация.

  Считам, че проблемът с натовареността предполага предварителен анализ за нуждите на съдебната власт и при законодателно утвърждаване на нови процедури. Само пълноценното взаимодействие между изпълнителната, законодателната и съдебната власт при отчитане на равнопоставеността им като предпоставка за удовлетворяване на обществения интерес, е в състояние своевременно да обезпечи адекватни на нуждите материални условия и процедури.

  Убеден съм, че страните в гражданския процес също са в състояние да допринесат за  съсредоточаване на ограничения времеви и материален ресурс на съда към разглеждане по същество на отчетливо разразил се правен спор помежду им. За целта следва да бъдат стимулирани посредством подходящи механизми включително чрез предоставяне на алтернативни способи за разрешаване на проблема им и подходяща политика на държавните такси.

 • 5. Как, според Вас, ВСС трябва да работи с гражданското общество?

  Приемам осъществявания от Европейската комисия мониторинг като следствие на неспособността на властите в България да гарантират обществен контрол за съответствие на дейността им с обществените интереси. Ето защо приемам, че пълноценната комуникация със социално ангажирани представители на гражданското общество е в състояние да осигури своевременно разпознаване на проблемите в съдебната система.


  Убеден съм, че за усъвършенстване на управленския процес и утвърждаване авторитета на съдебната власт е наложително да бъде установен функциониращ механизъм за обратна връзка. От особено значение се явява страничният поглед на професионално ангажираните в съдебния процес представители на потребителите на публичната услуга – адвокатите и юрисконсултите. ВСС следва да осигури регулярно събиране на необходимата му информация в тази насока.


  Именно защото властта в демократичната държава е призвана да обслужва обществения интерес както законодателната и изпълнителната власт, така и съдебната са подотчетни на гражданското общество. Ето защо абсолютно необходимо  е своевременно да бъде предоставяна нужната информация по повдигнати в обществото въпроси от значение за формиране на реална представа за функционирането на съдебната власт. При все, че съм убеден в способността на самото решение да отразява съответствие с огласения като преследван общ интерес, считам за необходимо да бъдат огласени и обусловилите го мотиви. Възприемам дискрецията като средство за утвърждаване на общия интерес, но неотменимо право на професионалната гилдия и на гражданското общество е да преценят дали и доколко е упражнена обосновано. Негативната реакция сочи на неудовлетворено очакване, което само по себе си поражда необходимост от допълнителна обосновка и обстоятелството, че ВСС така е преценил, не може да бъде аргумент.

 • 6. Следва ли ВСС да наблюдава конкретни дела с високо обществено значение, и ако да, как да става това? Кои, според Вас, са дела с високо обществено значение? Може ли да бъде изведена дефиниция за дело с високо обществено значение?

  Считам наблюдението на конкретни дела било то и такива с високо обществено значение от страна на ВСС за израз на дефицит на доверие към магистрата, комуто е възложено ръководството по съответния процес. Това само по себе си подкопава доверието в системата като цяло. Ако процесът на наблюдение е средство за стимулиране към надлежно изпълнение на задължението, логично възниква въпросът как това се случва по отношение на всички останали дела. Интересът на обществото не следва да бъде афиширан, за да се счете, че делото го интересува. Той бива адекватно осигурен, когато всеки, поискал защита я получава в рамките на разумен срок. Убеден съм, че самият магистрат дължи да гарантира професионално отношение като способността му да стори това не бива да бъде поставяна под съмнение. В този ред на мисли приемам установената понастоящем практика като несъответна на концепцията за независимост на магистрата.


  Непосредствен управленски ангажимент следва да е налице при обезпечаване на необходимите условия за съсредотовачаване вниманието на магистрата върху възложените му дела и адекватна подкрепа, когато конкретния възложен случай, без оглед на обстоятелството дали и доколко в общественото пространство е проявен интерес към него, изисква допълнителен ресурс. От тази гледна точка административният ръководител следва да е наясно с актуалното натоварване на магистрата и да разполага с механизъм, гарантиращ съобразяване на натоварването с обективната възможност да съсредоточи вниманието си върху ресурсоемкото дело, без това да го препятства да отдели дължимото внимание и към останалите възложени му дела и да ги приключи в разумен срок. Ангажимент на ВСС следва да бъде изработването на системата за наблюдение на движението на потока от дела и утвърждаване на механизма за подкрепа на магистрата в посочения смисъл при безусловно зачитане на неговата независимост.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре